Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-15 / 285. szám

% 1928. december 15. Testvéri sgyetértés Takta­kenézen (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Két taktakenézi testvér között olyan súlyos kimenetelű össze­szólalkozás történt a napokban, hogy ha a jelenetnél nincsenek ott a család többi tagjai is, az egyik közülök talán az életével is fizetett volna. Az esetről a kö­vetkezőket jelenti tudósitónk. Kovács Pál taktakenézi lakos földmives vitéz Lőrinczy Bélánál szalmapréselési munkát vállalt. — Kovács Pál a munkánál alkalmaz­ta Gyula nevü testvéröccsét is, aki az előadottak szerint a száraz szalma közé trágyás szalmát is kevert. Vitéz Lőrinczy György amikor észrevette, hogy a szalma­préselés nem a megállapodás sze­rint történt, a 86 pengő munka­bér kifizetését megtagadta s csak ugy volt hajlandó azt kifizetni, ha becsületesen végzik el újból a mun­kát. Kovács Pál emiatt hétfőn, ebéd idő alatt magához hivatta az öccsét s szemrehányást tett előt­te gondatlan munkájáért. Kovács Gyula visszaszólt a bátyjának, majd szó szót követett s amikor már a káromlásra is sor került, Kovács Pált annyira elöntötte az indulat ,hogy felkapta csontnye­lü zsebkését s azzal fejbeszurta az öccsét. Az esetnél jelen volt Bölkényi Ignác sógoruk és édes­anyjuk, özv. Kovács Pálné, akik a két testvér közé álltak s szét akarták egymástól választani. Mikor Kovács Gyula bátyja ke­zei közül kiszabadult, mielőtt még megakadályozhatták volna a tűz­helyen levő súlyos sótörő vasat felkapta s azzal ugy fejbevágta a bátyját, hogy az eszméletlenül te­rült el a földön. Kovács Pál egy pár perc múl­va magához tért, majd felkapott egy baltát, hogy az öccsét agyon­verje. A sógora és az édesanyja azonban lezárták a lakás ajtaját s igy sikerült a két testvért egy­mástól elválasztani. A testvérek kölcsönös feljelen­tést tettek egymás ellen súlyos testi sértés cimen. A vizsgálat so­rán az inzultust egyformán adták elő, csupán abban volt eltérés a vallomásukban, hogy Kovács Gyula azzal védekezett, hogy csak akkor nyúlt a sótörő vas után, amikor a bátyja másodszor reá emelte a kést s igy tettét önvéde­lemből követte el. Mikor fejbe­vágta a bátyját, annak kezéből nyomban kiesett a kés és össze­esett. A feljelentéshez csatolt orvosi bizonyítványok tanúsága szerint Kovács Pál sérülése, ha kompli­káció nem jön közbe, 21 nap alatt gyógyuló, Kovács Gyula sé­rülése pedig 14 napon belül gyó­gyul be. Mindkettőjük ellen megindult az eljárás. , — Betlehemek, angyalképek, an­gyalhajak, kreppapirok selyem­papírok, rojtos selyempapírok Fábiánnál. 2500—3000 pengő magánpénzt keresek kellő biztoiiték és magas kamat mellett. Ajánlatokat „Jó befektetés" jeligére a kiadóbiv*­trlba kérek 10509 Társat kev»&s kitűnően bevezatett szaküzlet, biztos •evökörrel, elsőrangú képvi*eletekkel és nagy raktárral Szükséges töke 8—<0 000 penge. Megkce«ések«t „Közramüködés" jeligén a k'adóhiyatal továbbit. 10508 Dr. Oláh Dániel egyetemi tanársegéd a nemi betegségek megelőzéséről nagysikerű előadást tartott a Kereskedő Ifjak Egyletében Mo Z 1 Még élénken emlékezetben él az a nagysikerű előadássorozat, ame­lyet a Kereskedő Ifjak Egylete a mult évben rendezett, mellyel dokumentálni kívánta, hogy a városunk kulturális életének fej­lesztésében ez a hosszú, évtize­des múltra visszatekintő egyesü­let is részt kér. A folyó évre is gazdag programmot állított ösz­sze a Hoffmann Ferenc elnök ve­zetése alatt álló kulturbizottság, de most — mint már jeleztük inkább a tagok egyéni, belső neve­lését tartva szem előtt, egészség­ügyi, társadalmi, irodalmi előadá­sokat rendez és a legaktuálisabb kérdések felvételével törekszik változatossá, érdeklődést felkel­tővé ,de egyúttal oktató és nevelő célzatúvá tenni. Az első előadás tárgya: »A nemi betegségek és azok megelőzése« volt, amelyet dr. Oláh Dániel v. egyetemi tanársegéd tartott. Ez az a téma .amelyről nem lehet eleget beszélni A nemi betegségek szo­morú statisztikáján vezetőszerepet játszunk és a háború után felve­tődött gyors és sürgető problémák között ez a pusztító népbetegség elleni védekezés a legsürgősebb. Nap-nap után olvasunk statiszti­kákat, mennyi áldozatot követel­nek a nemi betegségek, olyan ál­dozatokat, kiket a helyes védeke­zéssel meg lehetett volna men­teni! Ha valahol van haszna a betegség megelőzésének: ugy a nemibetegségeknél kétszeresen el­mondható. Épen ezért nagy elismerés illeti az egyesület vezetőségét, mikor módot adott tagjainak, hogy ma­gáról a betegségről és a megelő­zés módozatairól felvilágosítást szerezzenek. Dr. Oláh tanárse­géd, mint szakember, a legna­gyobb készséggel teljesítette a vezetőség kérését és hallgatósá­gát bevezette a kérdés 'lényegébe. Az anatómia viszonyok pontos ismertetése után közvetlen előadó modorban a nemi betegségek kü­lönböző alakjait, azok kezelését és megelőzésének feladatait tárta fel. Részletesen ismertette a népies el­nevezési módokat, kiemelte a kö­vetkezmények okozta súlyos szer­vi elváltozásokat és hogy az utó­dok sinylik meg az elődök ha­nyag nemtörődömségét. Pedig ma már ezek a betegségek gyógyítha­tók és pedig annál inkább, minél hamarabb kezdik meg a kezelést. Nem a szomszédhoz, nem a jóba­ráthoz kell tanácsért fordulni, ha­nem orvoshoz, ki az ártatlan el­változásokat a súlyosaktól meg tudja különböztetni és ha szüksé­ges, a megfelelő kezelésben ré­szesiti. Végül a betegségeket fel­tüntető képeket mutatta be az előadottak pontos megértése vé­gett. Dr. Oláh Dániel előadását, mely a részlettárgyalásokra is ki­tért, a legnagyobb figyelemmel' hallgatta az Egyesület uj nagy­termét zsúfolásig megtöltő hall­gatóság, kik között vendégek is szép számban jelentek meg és ugy az előadó, mint a vezetőség előtt legnagyobb elismerésüknek adtak kifejezést, hogy végigélvez­hették ezt az igen értékes és ta­nulságos előadást. (Dr.) á kultuszkormány iskola fejlesztése Szabolcsban A Szabolcsvármegyei közigazga­tási bizottság tegnap délelőtti ülé­sén Benkő András kir. tanfelügye­lő, a kitűnő pedagógiai szakember tárgyilagosságával mindenre kiter­jedő beszámoló keretében a kö­vetkező jelentést adta: Folyó évi november hóról van szerencsém jelenteni, hogy híva­talom e hó folyamán az elemi iskolák benépesitési adatait tel­jesen összeállította. Mindennapi tanköteles növendék van a folyó tanévben 49515. Ebből be­iratkozott az elemi iskolákba ösz­szesen 46295. Felső iskolákba jár 1118, Állami iskolákba jár 3435. Nem állami iskolába jár 42860. Hitfelekezeti 36.614, községi 5.319, uradalmi 927. Összesen 42.860. Iskola hiánya miatt nem jár iskolába .832. Osztályok szerint össze­sítve I. osztályba 14.062, II. osz- ! tályba 11.427, III. osztályba 9.406, IV. osztályba 5.972, V—VI. osz­tályba 5.428. összesen tehát j 46.295. A vallásfelekezeti megoszlás a következő: Az összes elemi iskolákba jár róm. kath. 14.370, gör. kath. 10.258 ref. 16.505, ág. h. ev. 2.361, gör. kel. 4, izr. 2.762, egyéb 35. Ösz­szesen 46.295. Az anyanyelv szerinti meg­oszlásnál az összes tanulók a magyar ro­vatban egyesülnek: 46.295. Férőhely szerinti ! megvilágítás a következő: Az ösz­szes tantermek férőhelye 44,618. Jár azokba 46.295, tehát még min­dig 1677-el több tanuló jár is­kolába, mint amennyi a férőhely. Szervezve van tanítói állás 759. Ezekből férfi állás be van töltve 527, női állás be van töltve 210. Betöltés alatt van 22, amely ál­lások közül 6 álláson helyettes működik. Rendes álláson működik | 731, helyettes álláson működik 6. A működő tantermek száma 717. Váltakozó tanítás folyik 39 tan­teremben. A hó folyamán a következő építési államsegélyek engedélyeztettek: Ujfehértó gk. 2 tanterem, 2 tanítói lakás 24.000 P segély, 6000 P kölcsön;-Nyirpa­zony—Sóstóhegy közs. 1. tante­rem 8.000 P segély, Nyíregyháza —Rozsrét ág. h. ev. 1 tanterem, I lakás 16.000 P segély; Tornyos­pálca ref. III. tanterem 7000 P segély; Tiszakerecseny ref. 1 tan­terem, 1 lakás a régi helyett 8000 P segély; Demecser róm. kath. iskola. III. tanterem bútorzat 800 P segély, Nyirbéltek r. k. 2 tanterem 1 lakás 24.000 P- se­gély, 4000 P kölcsön, Petneháza ref. a tanterem építésére 1000 P pótsegély, Szabolcsbáka közs. I7. tanterem építésére 7000 P se­gély, Tiszanagyfalu r. k. II. tan­terem és tanítói lakás építésére 18000 P segély, Tiszalök ref. 4 tanteremmel való fejlesztésére 28.000 P segély, Polgár r. k. 6] tanterem és 3 tanítói lakásra 65.000 P segély, 15.000 P kölcsön. Nyíregyháza—Jakusbokor közs. 1 tanterem 1 lakás 12.000 P segély. I Összesen 243.800 pengő. Naponta négy előadásban matatja be az Apolló Karenma Annát Azon óriási érdeklődés, mely a Karenina Anna előadásai iránt nyilvánult meg, az Apolló vezető­ségét arra a határozatra birta, hogy Tolstoj remekét még hétfőre pro­longálja, azonban a filmet mir hétfőn újból egy pesti mozgó tűzte műsorára, igy az Apolló csak há­rom napig tudja műsoron tartani ezt a nem mindennapi filmremeket. Az Apolló vezetősége azonban látja a szokatlan érdeklődést, na­ponta 4-4 előadásban mutatja be »Karenina Annái" a szinlapon hir­detett kezdéstől eltekintve, hétköz­napon, vagyis pénteken és szom­baton fél 4, fél 6, fél 8, és fél 10 órai, mig vasárnap 3, 5, 7 és 9 órai kezdettel, mely előadásokra ajánla­tos jegyekről előre gondoskodni. iz ördög bibliája Tegnap és tegnapelőtt 2 és fél órás előadások keretében két ha­talmas filmjátékot mutatott be az Apolló-Mozgó, »Az ördög bibliája« 9 felvonásos társadalmi filmregény, amely egy szenvedélyes kártyajá­tékos szomorú kálváriáját festi elénk pompás felvételekben. Páris gyönyörű palotái, az idegen légió exotikus tájai és megkapó tengeri képek vonulnak el rendre szemünk előtt az izgalmas cselekmény vál­tozatos háttereként. A darab fősze­repét Paul Guide viszi diadalra. A kisérő film »Egy gyermekember hőstette«, egy amerikai postás fiú­nak a postarablóval vivott bravú­ros küzdelmeit eleveníti meg 7 fel­vonásban, Henry King rendezésé­ben, Richárd Barthielmass fősze­replésével. A darab meséje a bib­liai Dávid és Góliát harcának tör­ténetét juttatja eszünkbe. Mától kezdve uj, kivételes mű­sora van az Apollónak. Az igazga­tóságnak sikerült nagy anyagi áldo­zatok árán megszerezni Tolsztoj csodálatos szépségű remekmüvének xKarenin Anná«-nak filmváltozatát, mely vasárnapig bezárólag marad műsoron. AZ ŐCEÁNREPÜLŐ NYÍREGYHÁZÁN. A Diadalnak oly diadala, Amilyen ma lesz, régen nem vala; Nem lesz hely ott sem álló, sem ülő Hogy megjött az Oceánrepülő. Dioikus. K: 48,»3«—1928. »z. Hirdetmény. A Nyinriiszabályozó Társulat alap­szabályainak 8. § a írtelmésen 100 holdnál kevestbk:l bíró ártéri birto­kosok caopprtba állani, megbízottjukat minden év december hivában a kö­vetkező naptári évre megválasztani és szt a társulat igazgatóságához a kö­vetkező év január hajának 15. nap­iáig bejelanteni kötelesek, ellenkező esetben a város által lesznek kép. viselve. Felhívja a tanács a város határába tartozó és önálló szavazattal nem rendelkező kisebb ártéri birtokosokat, hogy esoportba állás és megbízottjuk kijelölésa végett a városháza nagy­termében folyó évi december hó 30r napján vasárnap délelőtt 11 órako. jelenjenek meg. Nyíregyházán, 1928. december 12. 10506—2 A Városi Tanács.

Next

/
Oldalképek
Tartalom