Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-12 / 282. szám

s jnTyíryxdék. 1928. december 12. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dii: 10 szóig 80 fillér, mindaa további szó 8 fillér. HircJrt -sek utáni érdtk­lódésre csnk válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Ci.n « Jriadóhivatnlban" jelzésű hirdetésekre "csak a hirdetésen feltüntetett szrfm bemondás.. tse'én adhatunk felvilágosítást. Ugy az apr^ i«l«t a hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről Icvélbélyegben lg beküldhető a hirdetés diia. A lap megjele­nési aapján kéalendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjfci feladni. Ügyes sek dec. út 10. szobaleányt kere­15-re. Széchenyi 10467 ZONGORA Wirt—Schuller—Bősendor­fer fekete kitűnő karba* eladó. Sarkantyu-i. 8. 10466-2 Keresek vidékre fodrász segédet. Cim megtadható Gsrfonkel köszöiüsnél. 11059 Kgy ügye?, varrni tuda leány felvétetik a Fonál­házba. 11060 A Táros belterületén min­denre alkalmas üzlethslyiség átadó. Cim az Ujságboltban. 11061 Egy szoba-konyhás lakás kiadó Rákóczi u. 31. azám. Ügyes szobalány kereste­tik jó bizonyítvánnyal 15 re Luther u. 6. Emelet. 10454-8 Egy tizeden mérleg kéz alatt eladó a Korona szál­lodában. 11064 Feltétlenül tisztességes, megbízható mindenes 15-IŐI felvétetik, Cim rz Ujssg­boltban. HC61 Egy mindenes szakácsné 15 ere felvétetik Kemény Ignácnál. Kossaih-tér 10. Ugyanott egy német kis­asszony felvétetik délotáoí foglalkozásra kőt gyermek­hez. 11070 Január elsejére állást ke­resünk. Feleségem önálló főzőnő, én szobainas, vsgy lovász, irodába házmester­nek. Makkai, Iskala utca 7. U063 Egészen uj 40 drb. me­legágyi rámák es S drb. nagyobb demijon eladó Bethlen átea S9 10461—3 Intelligens, gépen irni tadó hölgyet keresek, akit postamesterségre megtani tanék és hivataiomat is át­adnám neki Cim a kit dó. hivatalban. 104-59—2 Jó megjelené-ü. kereske­delem terén jártas íisztvite­lönöt keresünk, vairógép­himzéshez értök e'őayben. Írásbeli ajánlatokat szemé­lyesen, szerdán 8 tói 10^g kérjük beadni. Singer varró­gép R. T, 10460 £K'adó elsejére egy utcai, szoba, konyha, speiz Mák­utca 6. 10471—3 Eladó ujkistelokiszőlő l.kapn II. dűlőben 2 drb. V« nyi­las szőlő lakóházzal. Az egyik ház cseréptetős és tiszta uj, a másik s*oba konyhás 2 kamarával. Érte kezni Szelkó nyomda Kálvin 9. szam. 10*70 Eladó birtok. Nyíregy­házához 7 km -re, kövesut és vssBtállomás mellett 180 hold, uriUkkal élö és hóit felszereléssel. Péchy ingit-; laniroda Luther-o. 5. Két szobás előszobás lakóház és használt bútorok eladók Róka u. 16. UC67-3 Ügyes rőföskereskedő segéd falvétetik Manheimer Simon üzletében. 11069 Zongora elsőrangú gyártmány, rövid remekhanga eladó. Cim a kiadc hivatalban. 10094 4 Jánőszky Gyula saját termésű borainak el­adása Luther u 8. 1 liter asztali bor 80 fillér, rizling 1 Pengó 10229-S Antik szalongarnitura el­adó. Sztrvas u. 42. udvari lakás. I0122-? Bőröndök, ridiküiök, pénztárcák olwó árban kap­hatok Berezeg böröndösnél KoMBth u. S. Jtvitagokat vállal. 10208-0 Megbízható bejárónőt kere»ek &zonnalr&. Cim Selyem utca 23 11056 Hónapos szoba kiadó Honvéd ntca olcsón Fehérneműjét legjobban kí­méli Mészáros János villamos gőzmosódája Kosjuth-tér 5. átjáró udvar a Bencs Lástló térre 5884 ? Lutksr házban 8 szobás lakás és üzleti sljiségek azonntl kiadók. Felvilágo­sítás házfelfigyelőnél. 10341-3 Higénikus •rí- is női fodrászterem Haszár sor 1. szám al&tt. Pontos és szolid kiszolgálás. 10352-1 Előszobás különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Liliom ucca 14. 10380-2 Wjönyőtüen ezüstöz, nikke­lez csillárokat barnára gal­vanizál és tiiztit Gsrfuakel Mór müköszöíüs, Bethlen ucca 6. sz. >0421 2 Egy ügyes, megbízható szobaleányt keresünk azon­nslra, vagy 15re. Károlji tér 5. 10423-2 Perfekt szobaleány dec. 15-éra felvétetik. Cím a ki adóhivatalban. 10435-2 Olcsón eladó Colnan>ia, Koffer graoiopbon, S0 drb művész és legojabb sláger­lemezzel. Bővebbet Szánt* Ernő könyvkereskedésében. 10412 5 Megbízható 5 mindenes leányt keresek azonnali be­lépésre. Csillag mcca 9/a. 10451-1 Fajbíromfi Bheda-Island reed kskasok 'eladók. — Dessevrffy -tér 2. 11046-1 Faltétlen megbízható jói főző mindenes szakácsnő azonnal felvétetik. Jelent­kezni Klein divatüzletben, Lengyel cukrászda mellett. 11057 1 Lapkihordó­asszonyok havi fizetéssel felvé ­tetnek a NYÍRVIDÉK kiadóhivatalában. Széchenyi-át 9. szám. Egy ucrai szoba, konyha kamara kiadó. Deák Ferenc ucca 37. 10462 Elaló négykerekű hasz­nált teherszállításra alkal­mas kézi kocsi, Cim a ki adeban. 10463 Kiadó 4 f«> ba n»gy hallal ellátott uj lakás azon­nal elfoglalható. Érdeklődni Vay Ádám ucca 1. mész­raktár. 10384-10 Egy különbejáratu szoba uriemternek kiadó. Virág ucca 8. 1046t Önállóan jól főzni tudó béjáró szakácsnő december 15-ére felvétetik. Luther ucca 16. 10465-2 Tisztességes mindent s leány azonnalra felvétetik Vay Adám ucca 5, emelet jobbra. 11058 Egyszerűbb asszony, vagy férfi 16—17 éves fiával í' együtt állandó jó ksre- P síthez juthat. Érdeklődni lehet sz Uj- j ságboltbau. Pénz­csomagoló pvpir kaphtó a Jóba nyomdábsn. Nyír egyháza, Széchenyi-út 9. Telefon: 139. • •;.. ­.•:•<} -V.iJr - Sí*.'.L-í- - <•_'-• ­Let>élpapiro nagy választékban és jutányos áron kaphatók a Jóba-nyomdában. Automobil lotoros-íea a Kereskedők és Gazdák Körében - A NyKISE motorosztálya f. hó 22-én este fél io órakor tartja meg az idei szezonban első táncos tea­estjét a Kereskedők é s Gazdák körének összes termeiben. A nyír­egyházi motorosfiúk iránt meg­nyilvánuló állandó szimpátia, mely a metorosztály eddigi összes össze­jöveteleit kisérte, biztositéka a tea­est sikerének. A rendezőség azon fáradozik, hogy a fesztelenség jegyében megtartandó esten társa­dalmi osztálykülönbségeket félreté­ve, mindenki jól érezze magát s példát nyújtson arra, hogy váro­sunk és a vidék társadalmát igen is össze lehet toborozni, hogy min- J denki jól érezze magát s a mai nehéz gazdasági viszonyokat leg­alább egy estére elfelejtse. Belépti dij nincs, estélyi ruha nem kötelező. Az est részletes programmját a jövő héten közöljük s" ma csak arra kéri a rendezőség várcsunk érdeklődőit, hogy te­kintsen el a meghívóktól, mert ezt csak kívánatra küld a rendezőség. Akinek meghívókra van szüksége, forduljon a pénztárakhoz. Autó és Traktor cég, Hungária cég, Feld mann és Schwartz cég helyben, Berger cég Kisvárda, Dőri Béla ur Mátészalka, Csépes ur Tiszalök. Ezen a héten több szabolcsi köz­ség földbirtokrendezési ügyét tár­gyalja az OFB. (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Ezen a héten az OFB. több még befejezetlen szabolcsi birtokrende­zési ügyet intéz el. A vármegyén­ket érdeklő tárgyalások sorrend­je a következő: December hó 12-én délután 5 órakor Tiszakanyár község meg­váltási ügyében a Mándy Sámuel­től megváltott ingatlanok megvál­tási árának felülvizsgálása. De­cember hó 13-án Encsencs és Pi­ricse községek megváltási ügye. December hó 14-én délután 4 óra­kor Nyirábrány, Nyiracsád közsé­gek megváltási ügyében Stépán Lászlótól, gróf Szapáry Emiltől, Grünspan Pétertől, Keszler Jakab, Grosz Gábor, Perfik János, Grosz Jakab, Grosz Miklós, Schwarcz Ig­nác birtokaiból vagyonváltság cí­mén megváltott területek megvál­tási árának felülvizsgálása. De­cember hó 14-én délután 4 óra­kor Nyirpazony, Nyírtura és Oros községek megváltási ügyében a megváltott ingatlanok megváltási árának felülvizsgálása. önbetörést és biztosítási csalást lepleztek le Tiszanagyfalun Tiszanagyfalun Freifeld Adolfné fűszeres és korcsmáros ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett, mert egy éjszaka feltörték és ki­fosztották üzletét. A nyomozás megállapította, hogy Freifeldné üz­letének ablakát belülről sárral kente be és így maga követte el a betörést. Az állítólagos betö­rés után megindult az eljárás a biztosítási társulatnál is, hogy Freifeldnét kárpótolják. A kár 1500 pengő volt, Freifeldné azon­ban kiegyezett a biztositótársa­gal 450 pengőben. Már ez is fel­tűnt a társaságnak, még jobban ban feltűnt azonban az, hogy a község nem adta ki az ártatlan­sági bizonyítványt a károsultnak és így nem kaphatta meg a kial­kudott összeget sem. A csendőr­ség a nyomozás során az udvarban megtalálta azt a helyet, ahonnan az ablaküveg betapasztásához szükséges sarat kiemelte. Az el­járás megindult. A városi zeneiskola megszervezésének előmunkálatai Kardos István kulturtanácsos ma reggel Miskolcra utazott a vá­rosi zeneiskolák tanulmányozása végett. Ugy értesültünk, hogy on­nan egyenesen Debrecenbe megy, hogy az ottani iskolák adminisztrá­ciós dolgaiba is betekintsen s így teljes körültekintést nyerve, hozzá­foghasson a nyíregyházi városi ze­neiskola megszervezéséhez. ELMARAD A MAI HANGVER­SENY Az országos rendőri gyermekvé­delmi szövetség által" f. hó 11-én. kedden este a Koronába hirdetett hangverseny érdeklődés hiányá­ban elmarad. Az előre váltott je­gyek árát mindenki ott kapja visz­sza, ahol kiváltotta, kivéve a gyermekvédelmi szövetség kikül­dötteitől közvetlenül v'áltottakat, melyeknek értékét 1928. december hó 15-től kezdve Eördögh Zoltán urnái a rendőrség épületében 33-as szobában lehet átvenni. Akik a jegy árát a jótékony-est érdeké­ben a szövetség rendelkezésére bocsátják ,azoknak hírlapi köszö­netet mondunk. Az országos rend­őri gyermekvédelmi szövetség. Briand szerint a politikai horizont borús Luganói jelentés szerint Briand francia külügyminiszter a sajtó képviselői előtt úgy nyilatkozott, hogy szeptember hó folyamán a politikai horizont kissé beborult, amit az idézett elő, hogy egyes parlamenti szónokokat egészen másképen értelmeztek, mint aho­gyan azt az illető szónok értette, A ltíganói tanácskozás eredmé­nye remélhetőleg kedvező lesz. — Nem állja meg helyét az a kriti­ka, mellyel Lokarnót illetik. Lo­karnó nem gyorsvonat, amely megállás nélkül rohan a végső ál­lomás felé. Ha a vonat néha meg­áll egy-egy állomásnál, akkor sem szabad kétségbeesni, úgy kell ven­ni a dolgokat, ahogyan tényleg vannak. Chamberlain pedig azt mondot­ta, hogy ezen ülésszaktól azt vár­ja, hogy ismét barátságosabb lesz Stresemann és Briand között a viszony. Lopás a nyiregyházi tanyákon A Markó-bokorban Varga Já­nos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki ellopta télika­bátját. A nyomozás kiderítette, hogy a tolvaj Dalos Pál Rozsrét bokori napszámos, aki beismerte a lopást és szegénységével véde­kezett. Beismerte még, hogy Szi­lágyi Sándortól 27, Tóth Imré­től 5 pengőt lopott. A házszabályrevizió letárgyalása miatt az egységespárt kérni fogja a nyolc órás üléseket Az egységespártban azzal a gon­dolattal foglalkoznak, hogy a hét végére kérni fogják a nyolc órás üléseket, ilyen módon lehetővé válnék, hogy a Ház még kará­csony előtt befejezi a házszabály­revíziós javaslat tárgyalását. Nyomatott Jéba S3ak lapttttajdonos fr'yireg mwém*

Next

/
Oldalképek
Tartalom