Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-13 / 258. szám

1928. november 17. JSiVíKYIDéftC. 91 A „Hangya" Az OMIEE debreceni mensa­bálja A közelmúltban megalakult Deb­recenben az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület) fiókja és ennek ke­belén belül a főiskolai hallgatók csoportja is, Hevesi Simon fő­rabbi, dr. Weiller Ernő ügyvéd a budapesti Omike ügyv., alelnöke, dr. Kunos Ignác egyetemi tanár, Bánó Dezső vezérigazgató, dr. Schlesinger Sámuel debreceni fő­rabbi, dr. Fehér Ferenc a debre­ceni hitközség elnöke, Létay La­jos vezérigazgató és más budapesti s debreceni előkelőségek közre­működésével. Ez a csoport, mint értesülünk, kulturális céljai mellett a szegény­sorsú, főleg vidéki zsidó vallású egyetemi hallgatók segélyezését tűzte ki feladatául. Vezetői széles­körű propagandát óhajtanak kifej­teni, hogy az egyesület céljait a vidéken is ismertté és népszerűvé tegyék. Ezt célozza a közeljövő­ben a helybeli hitközségnél te­endő látogatásuk is — melyen a helybeli hivatalos zsidó körök jó­indulatú támogatására számitva — tájékoztatást óhajtanak nyújtani egyesületük eddigi működéséről, eredményeiről és további munká­jukról. Az Omike debreceni főiskolai hallgatók csoportja december 15-én jótékonycélu mensa-bált ren­dez, melynek előkészítésén már most széleskörű vigalmi bizottság dolgozik. E bálra a főváros, Deb­recen ós a vidék egész zsidó tár­sadalmát bevonni igyekszenek ugy, hogy az valóban nagyszabásúnak Ígérkezik. A bál tiszta jövedelmét elsősorban a debreceni zsidó-diák­asztal fenntartására fogják fordí­tani, melyen jelenleg is 60 zsidó főiskolai hallgató, százszázalékig vidékiek, részesül részint ingyenes, részint kedvezményes ellátásban. Az egyesület más nemes céljaitól -eltekintve is, csupán ez a lány egyedül indokolttá teszi azt, hogy a helyben is megalakult vigalmi­bizottság önfeláldozó müködéöe nyomán a helybeli zsidó társada­lom a rendezőbizottságnak ezúton hozzájuk juttatott felkérésére és hívására is minél nagyobb szám­ban vegyen részt a rendezendő társadalmi ünnepélyen. Krndy G?nla Nyíregyházán járt, müveinek jubiláris kiadásával szemben Nyíregyháza tegye meg kötelességét Itt mosolygott közöttünk szelid jósága, itt hangzott szavainak ked­ves zenéje, itt járt szülőföldjén a Nyírség szeretője, a romantikus álmok bűvös látója, Krúdy Gyula. Most, hogy ötven esztendős, itt volt Nyíregyházán, ahol az első tiz esztendő gyermeki kedvtelései­nek pillangóit kergette, ahol mé­lázó diák volt, ahol irói szárnya először suhant a szines távlatok felé. És meghatottan látta meg­ifjuló városának csodálatos vál­tozását és e változó, fényesedő arc mögött meghatottan érezte meg a régi lelket, a szivet, amely az ő szive is. Itthon volt Krúdy Gyula, az originális iró. ötvenedik évének nagy eseménye müvei har­minc kötetének kiadása és eb­ből a gazdag aratásból az első harmadnak, tiz kötetnek megjele­nése. A plakátokon, amelyen az At­* henaeum büszkén 'hirdeti nagy írójának müveit, a vörös posta­kocsi robog és erről szórják a fiatal kezek Krúdy könyveit. Stí­lusos , művészi rajz, lelkes, hivő invenciójából eredő és itt, Nyír­egyházán megállásra parancsol bennünket, akik örvendünk a Nyir ség írója gazdag aratásának. H01 ne fogadnák e gyűjteményes köny­vet az otthoninak ofyan közvet­len, anyás szeretetével, mint ép­pen Nyíregyházán? Hol? Itt, a szabolcsi udvarházakban, a nyír­egyházi otthonokban várják is a könyveket és amikor betoppan a könyveket ajánló akvizitőr, azt mondják: Krúdy? A mi Krúdy Gyulánk jött haza pompás köny­vek díszes szellemszárnyán, szere­tettel várjuk és fogadjuk. Krudyt meg kell vennie minden könyvet vásárolni szerető szabolcsi ma­gyar házban. házalapitványi részjegyei Napi hírek (*) ONDOLAL, hajat fest, viz­ondolál, estélyi frizurát készít, ma­nikűröz Kovács hölgyfodrász, Bes­senyei-tér 2. 13X — Az összes méretű Remington írógépszalagok kaphatók a Jóba­nyomdában, Széchenyi-ut 9. 3x (Kat-lsr udvari cukrász receptjei szerint) Cakorkak. bonbonok, brioteb, je«ztenyepiré, cl'ztorták, *súr­torták a legszebb kivitelben kaphatók SÍPOS GÉZA CUKRÁSZNÁL. Elsőrendű learajat Ailandó szál­lításra kertcek. Zriayi Ilon a-a tea 3. szám. Koreai er 15-től a rcaa kaih. bérpalotába— Telefon: 513. KISNAPTAR November 13. Kedd. Róm. kath: Szaniszló. Gör. kath. Ar. János. Prot. Szaniszló. Izr. Markesv. 30. Diadal Mozgó: Emii Jannings: »Az elsodort ember.« (5, 7 és 9 órakor.) Városi Szinház Mozgó: Esther Ralston és Neil Hamilton: »A richmondi rém« és »Finom kis áruháza. (5, 7 és 9 órakor.) Apolló Mozgó: Thea von Harbou vi'ághi:ü regénye filmen: »Spion (5, 7 és 9 óraíkor.j Városi gőz- és kádfürdő: nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő ked­den és pénteken csak nők ré­szére van nyitva. Vasárnap csak déli 12 óráig van üzem. Saabolcsvérmegyei Jóst-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át a Gergelyffy és Farkas-gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot. Rádió műsor: Budapest. Kedd. 9.30: Hírszolgálat. — 12.00 Déli harangszó az egyetemi templom­ból, hírek. — 12.20: Hang­verseny. — 1.00: Pon­tos időjelzés, vízállásjelentés. — 2.30: Hírszolgálat, élelmiszer­árak. — 4.00: Asszonyok tanács­adója. Arányi Mária előadása. 4.45: Időjelzés, időjárás, hirek és vízállásjelentés. — 5.10: Szórakoztató zene. — 6.30: Mit üzen a rádió? — 7.30: Gyors­irási tanfolyam. — 8.00: Gramo­fon-hangverseny. — 8.30: Palló Imre ária- és dalestje. 9.00: Zongoranégyes. — 1 o. 1 5: Idö­,, jelzés, hirek és időjárásjelentés. — 10.35: Rigó Jancsi és cigány­zenekarának hangversenye. Vásárok jegyzéke: November 13 án, kedden: Bátaszék, Kölesd, Szikszó, — Kirakodó­vásár: Budapest, Solt. — Sertés­és kirakodóvásár: Borsodnádasd. — Eljegyzés. Algőver Irénke és Koreny Gyula szombaton délben tartották eljegyzésüket. — A Leánykáivineum szerda délutáni (5 órakor) vallásos ösz­szejövetelén dr. Kállay Kálmán debreceni egyetemi tanár fog elő­adást tartani »A nő az ótestamen­tumban« cimen. Kisérő műsort az intézet növendékei adnak a szo­kott keretekben. Szíves szeretettei meghív minden érdeklődőt a ve­zetőség. — A kirakatversenyről szóló sé­tánkon a Zrínyi Ilona-utcában a »Deutsch-féle« könyvesboltról szá­moltunk be. Közöljük, hogy az ötletes kirakat Darvas Józsefnek, a »Bessenyei« könyvkereskedés tu­lajdonosának kirakata. — A Nykise választmányi ülése. A Nykise ma este fél 9 órakor választmányi ülést tart a Keres­kedők és Gazdák Körében, amely­re a tagok teljes számban való megjelenését kéri az Elnökség. — Orvosi hir. Dr. Fábry Gábor orvos rendelőjét a Luther Ház (Luther-utca és Kállai-utca sarok) I. emelet 6. ajtó helyezte át. 3 10, 20, 50, 100 és 500 pengősök — Étvágytalanságnál, rossz gyo­mornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavarok­nál, csalánkiütésnél és bőrviszke­tésnél a természetes «Ferenc Jó­zseb keserűvíz rendbehozza a gyo­mor és a belek működését és meg­szabaditj aa testet a felügyelem­ilett rothadó anyagoktól. Az or­vostudomány több úttörője megál­lapította ,hogy a Ferenc József viz abszolút megbízható hashajtó. — Kapható gyógyszertárakban, dro­gériákban és füszerüzletekben. — A Divat Szalon novemberi száma megjelent és kapható az Ujságboltban. Ara szabásivvel 1 P 20 fillér . — A tiszántúli kirakatversenyek eredményeit, a Magyar Hét ösz­szes tiszántúli eseményeit, a ma­gyar ipar előretörését, a tiszántúli kereskedelem nagyszerű szereplé­sét, Varjassy Imre ünneplését, az összes tiszántúli munkaalkalmakat, versenytárgyalási hirdetményeket, közgazdásági eseményeket stb. (közli a Tiszántúli Ipar és Kereske­delem, a Tiszántúl egyetlen köz­gazdasági hetilapjának páratlanul érdekes legújabb száma. Nélkülöz­ehtetlen minden tiszántúli keres­kedőnek, iparosnak, vállalkozónak, pénzintézetnek, üzletembernek stb. A Tiszántúli Ipar és Kereskede­lem szerkesztősége és kiadóhiva­tala Debrecen, Píacz-utca 81. Ol­vassák az egész Tiszántúl! — Az iparosság sajtója. — Az utóbbi időben a magyar iparosság ügye iránt a közélet minden te­rén nagy érdeklődés mutatkozik. A parlamentben és a sajtóban nap­ról-napra történnek események, ami az iparosságot érdekli. Most Frühwirth Mátyás országgyűlési képviselő főszerkesztésével szer­vezték át az Országos Iparos Hír­lapot, amely ezentúl hetenként je­lenik meg az iparos események közlésével. A lap változatos tarta­lommal az iparosság érdekeit akar­ja szolgálni. Az Országos Iparos Hiriap szerkesztősége és kiadóhi­vatala Budapest, VII., Nyár-u. 6. Előfizetési ára negyed évre 2.50 pengő. — Szigeti József szombaton Bécsben hangversenyezett. Szigeti József, a legnagyobb magyar he­gedűművész szombaton este a bé­csi Konzerthall-ban hangversenye­zett óriási közönség előtt. A vi­lághírű művész, aki nov. 17-én Nyíregyházán játszik a Bessenyei Kör estélyén, néhány darabot előadott a nyíregyházi programm­ból is. A helybeli rádiósok gyö­nyörködve hallgatták Tartini ör­dögtrilláit, Bach Solo Partitáját, továbbá a Schubert Szimanowsicy, Paganini, Dubussy és De Falia szerzeményeket (az utóbbit Kreis­ler átiratában), s meghatottan büszkélkedtek az egyes számok előadása után felviharzott taps­orkánon. Szigeti meghódította a világ zeneileg legműveltebb közön­ségét s ez nekünk nemcsak jól esik, de elégtétel is annyi sok meg nem érdemelt lekicsinylés után. Épen ezért becsüljük meg ennek a nagy magyar zseninek a nyíregy­házi fellépését és jelenjünk meg azon minél többen. Mutassuk meg, hogy a magyar értékelni tudja az ő nagyjait. A hangversenyre je­gyek a Ferenczi-féle könyvkeres­kedésben válthatók. (*) Az utóbbi hetekben ismét sok, többé-kevésbé súlyos szeren­csétlenségről adnak hirt külön­böző országok rendőrt krónikái a poloskairtás veszélyes eszközeivel kapcsolatban. Ezeknek az egyéb­ként hatásos módszereknek óriási hátránya az, hogy egy cselédle­ány vagy kevésbé intelligens em­ber elővigyázatlansága igen súlyos következményekkei járhat. Fentiek figyelembevételével csak örömmel üdvözölhetjük a Rockefeller által alapított Standard Oil Co. Fiit néven nálunk is igen előnyösen ismert amerikai készítményét, amelynek tökéletesen biztos hatá­sán kivül az a felbecsülhetetlen előnye is megvan, hogy emberre, állatra, bútorokra és ruhanemü­ekre tökéletesen ártalmatlan. — A lapoknak is beküldött szakvéle­ménygyüjtemény állami és tudo­mányos intézetek kivétel nélkül rendkvüi kedvező szakvéleményeit tartalmazza a Fiit rovarirtó kiter­jedt alkalmazási módjáról. E gyűj­teményt a Panacea Gyógyszerve­gyészeti R. T. (Budapest, VI. Fi­gyelő-utca 16.) minden érdklődő­nek megkld dijtalnul. havi részletekben is fizethetők

Next

/
Oldalképek
Tartalom