Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-03 / 250. szám

1928. november 3. Napi hírek ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS! Lapunk mai számához utalvány­lapot mellékeltünk azon előfize­tőink részére, kiknek előfizetése október h óvégével lejárt, kérve az előfizetési dij szives beküldését. Tisztelettel a »NYÍRVIDÉK« kiadóhivatala. KISNAPTAR November 3. Szombat. Róm. kath. Hubert. Gör. kath. Acepszimasz. Prot. Győző. Izr. Markesv. 20. Apolló Mozgó: »A szudáni légió«, egy névtelen hős kalandjai a légióban 10 fejezetben. (5, 7 és 9 órakor.) Városi Színház Mozgó: A1 Jolson: »A szombatok szombatja«, vi­lágattrakció 8 felv. és a kiséré műsor. (5, 7 és 9 órakor.) Diadal Mozgó: »A keringő király« és Silver King: »Thomson a ka­landora. (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő: nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő ked­den és pénteken csak nők ré­szére van nyitva. Vasárnap csak déli 12 óráig van üzem. Smbolcsvérmeiyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át az Osgyáni és Tö­/•öA-gyógyszertárak tartanak éj ­jeli szolgálatot. Rádió műsor: Budapest. Szombat. 9.30: Hírek, közgazdaság. — 12.00: Déli harangszó az egyete­mi templomból, időjárás, hírek. — 12.20: Gramofonhangverseny. 1.00: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 2.30: Hír­szolgálat, élelmiszerárak. — 4.45: Időjelzés, időjárás, hirek és vízállásjelentés. — 5.00: A Szociális Misszió Társulat elő­adása. — 5.40: Katonasor. Irta és előadja: Kelemen Lajos, Ku­rina Simi és cigányzenekarának kíséretével. — 6.50: A Magyar Rádió Újság félórája. — 7.30: Wilheim Gusztáv: Nagybritannia vasutjai. — 8.00: Mocsányi Lász ló és Lakos Tibor zenehumoris­ták, továbbá Dayton és Adams kétzongor-ás hangversenye. — 9.15: Időjelzés, hirek. — 9.3 5: Schrammelzene. HALALOZAS. Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában való megnyug­vással tudatjuk, hogy a legforrób­ban szeretett férj, testvér, gyer­mek és rokon: Asztalos Sándor szerelő, életének 35-ik, boldog há­zasságának 10-ik évében folyó év nov. hó i-én d. u. 2 órakor rövid szenvedés uátn visszaadta lelkét Alkotójának. A megboldogult földi maradványait folyó hó 4-én d. u. 3 órakor fogjuk az ev. egyház szertartása szerint az Ujszőllő-utca 56. számú gyászházból a Morgó­temetőbe örök nyugalomra helyez­ni, Legyen álma csendes a sir éjjelében. — A gyászoló család. Id. Palotay Istvánné szül, De­dics Gizella 56 éves korában el­hunyt. Temetése nov. 3-án, szom­baton d. u. 3 órakor lesz a Vas­gyár-utca 5. sz. alatti gyászház­ból. Az elhunytról családja a kö­vetkező gyászjelentést adta ki : Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel, az Ur akaratában való megnyugvással tudatjuk, hogy a legforróbban szeretett hitves, anya, nagyanya, testvér és rokon, id. Palotay Istvánné sz. Dedics Gizella életének 56-ik, házasságának 38-ik évében f. hó i-én d. u. fél 5 óra­kor váratlanul elhunyt. Drága ha­lottunk földi maradványait f. hó 3-án, szombaton d, u. 3 órakor JiYÍRYIDÉK. Egy ukrán gimnazista revolverrel rálőtt a prágai lengyel fökonzulra A golyó nem taláii, a merésySől letartóztatták Prága: A lengyel főkonzulátus 1 Smychovban levő épületében teg- | nap d. e. megjelent egy Aziuk Tádé I Miklós nevü ukrán emigráns, föl­ment az első emeletre és a konzul helyisége előtt benzinnel telt üve­get vágott a falhoz és a szerteömlő benzint fölgyújtotta, majd menekül­ni akart. A ház bejáratában talál­kozott Lubacsevszky lengyel főkon­zullal, rálőtt a főkonzuira, de a golyó nem talált. A merénylőt azonnal letartóztatták. Megállapi- í tották, hogy keletgaliciai származá­sú gimnáziumi tanuló. Kihallgatása során azt mondotta, hogy a főkon­zul személyében a »gyiilölt lengyel nemzetem akart bosszút állni, még pedig azon a napon, amelyiken az ukrán függetlenség proklamálásá­nak és az ukránok Lengyelország elleni fölkelésének tizedik évfordu­lója van. A benzint azért gyújtotta föl, hogy ezzel kicsalja a konzult a helyiségből és azután meggyilkol­hassa. Lengyel hivatalos köröknek az a véleménye, hogy a merénylet csak tüntetésnek tekintendő. A prá­gai rendőrség főképen most azt igyekszik megállapítani, hogy a merénylő saját elhatározásából, vagy pedig az egyik Prágában levő emigráns-csoporttal egyetértésben járt-e el. (MTI.) fogjuk a Vasgyár-u. 5. sz. a. gyász- jj házból az ág. h. ev. egyház szer- ^ tartása szerint az északi temetőben örök nyugalomra helyezni. Nyír­egyháza, 1928. novemberhó 2-án. Isten őrizze nyugalmát ! Id. Palo­tay István, férje. Ifj. Palotay Ist­ván, Palotay Gizella, Palotay Kál­mán, Ács Miklósné sz. Palotay Aranka, Bánfi Mihályné sz. Palo­tay Lola, Bánszky Istvánné sz. Palotay Ica, Palotay Ferenc, Palo­tay Margit, gyermekei. Ifj. Palotay Istvánné, Ács Miklós, Bánfi Mi­hály, Bánszky István, menye, ve­jei. Bánszky Lola, Bánfi Miska, unokái. Dedics Ferenc, Dedics Kálmán, Dedics István, Garai Kál­mánná sz. Dedics Zsuzsanna, test­vérei. Dedics Ferencné, Dedics Kálmánné, Dedics Istvánné, Ga­rai Kálmán, özv. Wágner Gyuláné sógornői, illetve sógora. á krteantémim üsnepe Aranyló levelekből hintette a Mindszentek ősze a temetőhe sietők szőnyegét, napsugár csil­lant az utakon, amelyek sürü so­rokban ontották a kegyelet em­bereit a temetők felé. A sírokon szinte májust varázsoltak a sze­rető kezek, friss virágok rajzol­tak nemes vonalú díszt a meg­újított hantokon. Mennyi érzés, mennyi bánat és a változhatatlan ban való megbékélésnek milyen ihlető szépségű derűje lengett tegnap a nyíregyházi temetőkön. Az akácok most hintik levelök aranyát, most zendül halódó lombjaik alól az elmúlás szelíd fuvolaszava. Amint leszállt az est, a nyüzsgő sokaság szinte meg­kétszereződött, a halottak estjé­nek áhítata kezdődött. Kivonult a lámpionos processzió, a bűn­bánat zsolozsmáját zengő sorok­ban Énekes János prelátus vo­nult hivei között. A temetők be­járatánál urnák várták alz érkező­ket és nem volt tán senkisem, aki meg ne értette volna kérő szavát a néma hallgatásnak., amely itt honol a temetői ka­punál. A József főherceg Sza­natórium Egyesület nyíregyházi csoportjának lelkes hölgytagjaif élükön dr. Kovách Elekné elnök­nővel, a tüdőbetegek részére gyüj tik a szivek átérzésével adott fil­léreket az urnákba. És ahova csak ellát a szem, mindenütt vi­rág, Virág, Autókból, fogatok­ból, a temetőbe zarándokoló gyalogosok karjai közül a no­vember költészete, a színes, ál­matag krizanténum, őszi rózsa ma már a szinek végtelen skálá­ján játszó szelid muzsikával zson­ganak a füledbe világi hiúságok embere, hadd abba kicsinyes, meddő és nevetséges csatádat alacsony érdekeidért és gondolj a Végre, a semmisítő utolsó nap­ra. Azé lesz a béke, a boldogság aerüje, aki megértette tegnap a krizanténumok üzenetét. — Krúdy Gyula könyveit ki­tiltották Csehszlovákiából. Éppen ma egy hete ünnepelték Krúdy Gyulát 50. születésnapja alkalmá­ból a magyar sajtóban. Még a leg­elfogultabb életrajzíró is kényte­len felemlíteni, hogy talán Krúdy Gyula az egyetlen élő magyar iró ,aki politikával sem most, sem a múltban nem foglalkozott. Most érkezik Prágából a hire, hogy Gre­gorovics keresztény szocialista képviselő a prágai képviselőház költségvetési vitájában felszólalt Krúdy Gyuláról, aki tudvalevően sok regényt irt a magyar Felvidék­ről. Ugyanekkor megállapította e cseh képviselő, hogy Krúdy Gyula müveit kitiltották Csehszlovákiá­ból. A podolini kisértet cimü re­génye volt az, amely szemet szúrt a cseh cenzoroknak. A csehek sem feledkeztek meg Krúdy Gyula ötvenedik születésnapjáról. — A Miskolci Művészek Társa­ságának kiállítása. A nemrégiben megalakult Miskolci Művészek Tár sasága bemutatkozó kiállítást ren­dez Miskolcon, amely november 4-én vasárnap délelőtt fél 12 óra­kor nyílik meg ünnepélyes kere­tek között a zenepalota nagyter­mében. A kiállítás naponta dél­előtt 9-től este 8 óráig van nyitva s a belépőjegy ára kata­lógussal együtt 50 fillér. — Orvosi hir. Dr. Ernyei János ] orvosi rendelőjét a Rákóczi-ut 10. szám alá helyezte át. — Köszönetnyilvánítás. A Jó­zsef kir. herceg szanatórium egy­let részére Auspitz Imréné urnő Papp Lajosné urnő urnő utján 5 pengőt adományozott. Fogadja ér­te szegény betegeink nevében há­lás köszönetemet. Kovách Elekné. — Fej-, váll- és ágyékfáidal­maknál, idegfájásoknál, csipőszag­gatásnál és zsábánál a természetes »Ferenc József« keserűvíz rendkí­vül hasznos háziszer, melyből kora reggel egy pohárral, bevéve, az emésztőcsatornát jól kiöblítjük. Egyetemi klinikákon szerzett ta­pasztalatok tanúsítják, hogy a va­lódi Ferenc József víz kitűnő gyo­mor- és béltisztitó szer, melynek hatása gyors és biztos. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben. • — A Le Jardin októberi száma megjelent és kapható az Ujság­boltban. Egy szám ára 1 P So f. A reformáció emlékünnepélye az ev. népiskolában. Október 31-én d. e. 9 órai kez­dettel az iskola tornatermében lé­lekemelő vallásos ünnepélyt rende­zett a közp. ev. iskola. Az »Erős várunk . ..« közének nyitotta meg a nivós műsort, me­lyet Tatos Ilonka szívhez szóló fohásza követett. Az ünnepi beszé­den Oberlánder Gyöngyike mond­ta el csodálatos előadó készséggel. Légy hű mindhalálig cimű költe­ményt Bíró Ilonka szavalta ele­mi iskolai nivót jóval meghaladó ügyességgel. Ezután a 80 tagból álló háromhangu gyermekkar Térj magadhoz drága Sión kezdetű egy­házi éneket adta elő Gabrienyi Sá­muel tanitó vezetésével és Thaisz Kálmán harmónium kíséretében. Sztatkievicz Annikó Luther bibliai énekét szavalta bájos közvetlen­séggel. Majd Dr.\Luther Mártonról Benke János beszélt lendülettel, értekezésnek is beillő terjedelem­ben. Szász Ilonka: Hagyjad a jó Istenre cimü költeményt szavalta meleg érzéssel. Hitvallás cimü köl­teményt pedig Bajdik Kálmán ad­ta elő nem mindennapi rutinnal. A kicsinyek kedves ünnepélyét Erős várunk kezdetű ének második verse fejezte be. A jól sikerült ünnepély megren­dezése Sztatkievicz Gyula tanitó érdeme, mig az énekkar betanítá­sán Gabrienyi Sámuel, Tolnay Pál és Thaisz Kálmán tanítók fáradoz­tak. Bencs Líszló-tér 19 szám, a pincében elsőrendű téli fajalma legolcsóbb árban kapható. 825 i —5 Diadal Mozgó Nov. 2., 3., pénteken és szobaton 5, 7 és 9, vasátnap 3, 5, 7 és 9 órakor Johan Strauss, a világhírű zene­szerző élete 7 felv. Főszereplók: Ráday Imre és Alfréd Abel. Thomson, a kalandor Vadnyugati történet ez indiának között 7 felvonásban. Főszereplők: Fred Thomson ás Sylver King. Előzetes jelentés: Nov, 5. és 6., hétfőn és kedden Rudolf Valbntino és Bánky Vilma a SEJK FIA

Next

/
Oldalképek
Tartalom