Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-27 / 270. szám

8 MM JKÍYÍRVIDÉK. 192S. november 27. Krídy Gyuláról Egy budapesti napilapban az ötven .éves Krúdy Gyuláról hosz­szabb irodalmi tanulmány jelent meg Hargitay István az ismert nevű tudós-iró tollából. Érdekesnek tart­juk a tanulmány ama részletét kö­zölni, amely Krúdy Gyula nyír­egyházi életmódjával foglalkozik. — Legjobban mégis csak Nyír­egyházán érzi magát Krúdy Gyula. Nem is csoda. Ott lakik az édes anyja, aki alig várja, hogy láthassa a legnagyobb fiát. De sok időt nem tud otthon tölteni, mert mások is látni akarják a város nagy fiát. Igy aztán megosztódik a nap, böl­csen, helyesen. — Jut idő még a Morgó teme­tőink is. Minden szabolcsi család­nak van itt valakije. Bereznay-, Gen csy-, Jármy-, Kállay-, Kubányi-, Labay-, Nádassy., Saáry-, Vay-, Szarvady-, Tresztyánszky-családok neveit olvashatjuk a főút mellett. Aztán az egyik kriptán ez a büszke felirat: «Az Aba-törzsből de genere eredt Sütő-nemzetség letört ága és virágais. Tovább fekete márványon: «A szécsény-kovácsi Krudy-család sirboltja». — Itt temették el Krúdy Gyula édesatyját, nagyatyját, a 48-as ka­pitányt. Ebben a szótalan csendes társaságban is gyorsan telik az idő. — A szomszéd sir egészen irigy­lésreméltó — mondotta egyszer Krúdy Gyula. — Ezt a sirt egyetlen hatalmas lapos kődarab jelzi, fel­irat nélkül. De a Krudy-sirkert kö­rül is fejlődnek a szomorúfüzek s akácok és lassankint eltakarják az aranyozott betűket. — Hanem sietni kell a Kis-Ko­ronába, tovább hallgatni Kállay András nagyhalászi uraság ragyogó magyar történeteit. Aztán a tirpá­kok életsora is megtárgyalandó Lo­vas Kovács Jánossal (uj karcos mel­lett), de csak Estók "bácsi jelen­létében, aki á szomorú dolgokba is tud valami keserű vidámságot ve­gyíteni. Csak tudományos Álmos Zoltán hallgat, neki senki se elég szaba dgondolkodó. — Krúdy Gyula borongós kedvű férfiú. Csak akkor mosolyog, ami­kor azt fogják reá, hogy beteg. Pe­dig 6 nem volt beteg soha. Amilyen hatalmas ember szellemileg, olyan erős fizikailag is. Krúdy Gyula a legegészségesebb ember Magyaror­szágon. ^^ — Hirdetések a Nyírvidék ju­bileumi albuma részére felvétet­nek lapunk kiadóhivatalában, Szé­chenyi-út 9. és az Ujságboltban Bethiwi-útca 2. ÓH JAJ! •egfojt m az átkozott köhögéi! Egger mellpasz tllla ci atbttra r "eggyógyilott! Kaph ató gyógyszertárakban és drogériákban! Oroszország njra a kapitalizmus útján A szovjethatóságok egész Orosz­ország területén a gyárak és az ipar rekonstrukciójára vonatkozó­lag nagyszabású tervet valósítanak meg. Hogy a terv kivihető legyen, kb. 780 millió dollárt szántak ipar­fejlesztés és 126 millió dollárt elektrifikálás céljaira. A bevásár­lási programm azzal vette kezde­tét, hogy két gazdasági bizottság Amerikába utazott; az egyiknek ve­zetője S. S. Loboff, a szovjet leg­főbb tanácsának elnöke, a másik pedig Sorokin a szovjet autótrust elnöke. Ezen küldöttségek egyike nemrégiben érkezett Newyorkba, hogy gépeket és gazdasági trak­torokat nagy tételben vásároljon, a másik küldöttség pedig az ameri­kai automobilgyártást tanulmányoz­za. Ez utóbbi küldöttség tárgyalá­sokat is folytatott le egyik vezető autógyárral egy Moszkvában léte­sítendő (2.5 millió dollár alaptő­kével; automobilgyár alapítása ügyében. Ezen intézkedések alátá­másztására az elmúlt 2 hónap fo­lyamán nagy rendeléseket adtak nyersanyagokra, különösen ónra, a londoni, amszterdami, párisi és ber­lini fémpiacokon és a londoni fém­piac a következő hetek folyamán ujabb nagy megrendeléseket vár, minthogy ez a fém a legtöbb gyár­tásban, különösen az autó és kon­zerviparban a legkiválóbb fontos­ságú. A szovjett kereskedelmi organi­zációjának Londonban székelő egyik vezetője kijelentette, hagy a szovjet nagy terveinek megvalósí­tására való tekintettel az Amtorg Trading Corporation of New-York a legfontosabb orosz kereskedelmi organizáció az Egyesült Államok­ban alaptőkéjét 1.5 millió dollár­ról 3 millió dollárra emeli fel. Newyorki távirati értesítés szerint az International General Elektrik Company ugyancsak bejelentette, hogy az Oroszországgal újra fel­veendő kereskedelmi összeköttetés­re vonatkozóan megállapodást lé­tesített és hogy az Amtorg Trading Corporation-nal szerződést kötött 5 millió dollár értékű villamosgép és anyag szállítására, amely összeg­ből 25 o/ 0 előre kifizettetett, a hát­ralék pedig 5 év alatt kereskedelmi váltókkal egyenlittetik ki. Ha ezen szerződésnek a szovjet kielégítő mó­don tesz eleget, ugy 4 éven át éven­ként 4 millió dollár értékű anya­got fognak szállítani. Ez a kijelen­tés igen nagy érdeklődést keltett amerikai üzleti körökben, mert in­volválja azt, hogy a General Elek­trik Company-nak még a cári orosz országgal szemben fennálló cca. 1 és háromnegyed dollárt kitevő kö­vetelése rendezett, melynek rende­zését a többi amerikai követelések­kel együtt a forradalom idején a szovjet megtagadta. Ausztráliában nagyon gazdag opálbányákat; fedeztek fel Washingtonból jelentik: A közelmúltban Ausztrália New South Wales nevü tartományában, Walgett közelében egy 5000 dollár értékű opálkövet bányásztak ki. New Sout Wales egyébként tele van opálbányákkal, de még min­dig van vagy 12000 holdnyi te­rület, ahol valószínűség szerint na­gyon sok opál van, amit még nem fedeztek fel. 20 évvel ezelőtt még Magyarország volt a világ leggaz­dagabb állama opálban, azonban­az ausztráliai opálbányák nagy gaz­dasága elhalványította ujabban a magyar opálbányák meseszerű kin­cseit. Ausztráliában nagyon sok fe­kete opál van. 1901-ben találták az első fekete opált Wallangula kö­zelében. Ez a darab hat és fél ka­rát nagyságú volt és 550 dollárért adták el. 1920-ban 3000 dollárért adtak el egy ausztráliai fekete opált 1890 óta körülbelül 7,750.000 dol­lár értékű opált bányásztak Auszt­ráliában. Ez az összeg nem is fedi a valóságot teljesen, mert nagyon sok drágakő magántulajdonba Ke­rült és azokról nincs megbízható kimutatás. Az opál a középkor egyik leg­kedveltebb drágaköve volt egész a tizennegyedik századig, amikor a hires pestis járvány kitört. Ak­kor azt hitték, hogy a járványt, amit «fekete halál» néven ismer­tek, a fekete opál okozta és ezért hosszú ideig egyáltalán nem vették az opált drágakő számba. Victória angol, királynő azonban újra ter­jeszteni kezdte az opált azáltal, hogy minden férjhezmenő lányának nászajándékul többek között egy­egy opálgyürüt ajándékozott. Az opál azon drágakövek közé tarto­zik, amit nagyon nehéz hamisítani. PatkányoK böjtje Párisban Párisban az utóbbi években any­nyira elszaporodtak a patkányok, hogy garázdálkodásukkal tűrhetet­lenné tették a világváros örömei­nek nyugodt élvezését. A magisztrá­tus minden elképzelhető eszközt megpróbált a patkányok ellen. — Most aztán radikális eszközhöz fo­lyamodott a szajnai prefektus. El­rendelte, hógy 1929. január hó 1 -tői az egész szajnai department­ben és Párisban légmentesen elzár­ható edényben kell tartani a sze­metet. A prefektus elgondolása sze­rint igy éhhalálra ítélnek minden patkányt. Kérdés, hogy a párisi patkányok mekkora szimpátiával fogják fogadni ezt a hosszunap tervezetet és hogy találnak-e ide­jeben megfelelő ellenrendszabá­k-t.. (*) Eíhájasodás ellen biztos a kellemes izű természetes »Herku­les« keserűvíz ! — Kapható min­denütt. S110-? (*) ONDOLAL, hajat f«st, riz­•ndolál, estélyi frizurát készit, ma­nikűröz Kovács hölgyfodrász, Bes­»eny»i-tér 2. 13X — Gyors teherautó megrendel­hető Csépánynál, Bessenyei-tér 7. Telefon 4-56. r Novemberhő 26-án kezdődő K arács onyi vásá ru nkban t öbb kedvezményt nyujtunk, mint bármikor! Jó minőséget, nagy választékot rendkivüi leszállítót árakon ! Karton, mosodaiéi, tennisflanel .Ctíi I-fiO hetvett " " 160 helyett Kre m pparoken dirndl ?50—2 1—helyett Levantin-kartes 1-20 110 I' Zsinlibarchet 1 .ftO 2-20 helyett A A nyári idény legnagyobb cikk* Goldberger-féle műselyem o.ka 3-20 helyett (W fJV I-M helyett Szövetek leszállított árban ! Sifffin, pamutvászon —•Qfí 1-— helyett f / v Tiszta selyem foulardok •VSÜ gyönyörű mintákban 9 W-7I0 h. tF Maradékok félárban ! tlngár Lipót áruháza, Nyíregyháza, Lulher-u. 4. 1(042-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom