Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-03 / 250. szám

Nyírig háza, 1928. november 3 * Szombat XLIX. évfolyam. 250. ízám KMftzfittcl árak haíyfcan éa wldékan: j Alapította JÓBA ELEK Szerkesztőség éa kiadóhivatal: 1*™ ST80 p.n««. N*fly.d«m> 7*0 pan f l«. i Föszarkasztő : Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. } T „ímfa^^ 1" 0 7 'fwícíequ. gOMliNftviMMUnak és tsaitóknak 2B»/«. m^rAxvÁny. í F«l»ia» a*arkass<6: VERTSE K. ANDOR. | Kéziratokat nam adunk vissza. frria^tfcaawsMK^^ wiW ft mwa^^ t^saamvaasa n i mmi ••!•« 11— A Gráf Zeppelin 71 órai repülés után szerencsésen megérkezett Friedríchschafenbe A Gráf Zeppelin középeurópai időszámítás szerint kedden reggel 8 óráig körülbelül megtette utjá­nak egyharmadát. Menetsebessé­gét az ujfunlandi part magasságá­ban időnként 160 kilométerre be­csülték ,mert kedvezett neki a hát­só szél. A jelentésekből arra kö­vetkeztetnek, hogy a Gráf Zeppe­lin több izben erős viharzónákat került ki és kedvező szeleket ke­resett. A Gráf Zeppelin jóval nagyobb sebességgel halad, mint az ame­rikai kontinens felé való utján. Eckener dr. a viharokat több izben ugy kerülte ki, hogy magas­ba emelkedett, vagy cikk-cakk vo­nalban kormányozta léghajóját. Délben 300 mérföldre volt a Zep­pelin Uj-Fundlantól A Gráf Zeppelin középeurópai időszámítás szerint kedden déli 12 órakor az ujfundlandi Race-fok­tól 300 mérföldnyire északkeletre volt. A Mauretania angol gőzös kö­zépeurópai idő szerint 1 óra 19 perckor a következőket jelentette. Az imént összeköttetésben voltunk a Gráf Zeppelinnel. A fedélzeten minden rendben van. Középerős délkeleti vihar uralkodik. Kedden délután a léghajó tul volt a fele utján A Zeppelin útjáról a kedd esti órákban Friedrichshafenbe érke­zett jelentések igen kedvezőek vol­tak. Eszerint a Gráf Zeppelin 5 és 6 óra között már az útnak a felét elérte. A megtett ut hossza 4500 kilométer. Ez az úthossz a tekin­tetbe jöhető legrövidebb ut, mi­vel a léghajónak egy nagy délke­letre irányuló ivet kell leírnia. A léghajó potyautasa Newyorki jelentések szerint, Cla rence Terhune, az egyik newyorki goifklub golfütő-hoki gyereke, ti­pikus amerikai fiu, olyan, mint akit Mark Twain olyan találóan jelle­mez a Huckleberry Finn-ben. Kora fiatalságától kezdve önmagára volt utalva. Atyja, aki St. Louisban borbély volt, buskomorságában megölte feleségét és öngyilkos lett. Az egyetlen fiu, Clarence ka­landokra vágyott és talált is ka­landokat. Kis hónapos szobájában, amelyet Rye-ben bérelt, minden­féle kalandokból származó trófeu­mok vannak felhalmozva. A new­yorki golfjátékosok a labdaszedők és egyéb alkalmazottak nagyon szerették Clarence Terhunet. Amikor megjött a hir a «Graf Zeppelin» fedélzetéről, hogy a gye­rek ,mint potyautas fellopódzott a léghajóra, a dolog nem lepte meg> azokat, akik Clarence Terhunet is­merik. Pajtásai tudtak róla, hogy kalandvágya előbb vagy utóbb messze fogja sodorni Ryetől. — Szombaton ment el hazulról, mi­után megnyiratkozott, megfür­dött és gondosan kicsípte magát. Szállásadónőjétől így búcsúzott: — Elmegyek, de hamarosan itt­hon leszek. A Gráf Zeppelin Franciaország fölött. Páris: A Havas Irodának jelen­tik Toursból: Ma este 8 óra 20 perckor a Gráf Zeppelin léghajó i nagy ivben körülrepülte a várost. A léghajó alig 200 m. magasságban tartózkodott, ugy, hogy a lakosság jól hallhatta a motorok berregését és a léghajó kivilágitott gondoláit. A léghajó szállítmánya Washington: A Gráf Zeppelin 49.745 levelet és 51.938 levelező­lapot szállít. 71 óráig repült a Zeppelin Friedrichshafen: A Graí Zeppe­lin 71 órai ut után 7 óra 8 perc­kor simán leszállott. A tömeg át­törte a rendőrkordont, a zene föl­harsant, az emberek szüntelenül ki­áltották »hurrá« és a Deutschland dalt énekelték. Interjú Eckenerrel Friedrichshafen: Eckener dr. ke­véssel a léghajó elhagyása után be­szélgetett a Vollf-iroda külön tu­dósítójával, akinek ezeket mondta: »Utunk utolsó része sürü ködön át vezetett ugy, hogy a hajózás nem volt valami könnyű. Ennél fogva egész éjszaka le sem hunytuk a sze­münket. A sürü köddel magyaráz­ható, hogy a földről többször kér­tünk helyzetjelentést. A gőzösök is pontosan támogattak bennünket. A léghajó fényesen bevállt és ennek az óceáni útnak gyakorlati ered­ményeként megállapíthatjuk, hogy rendes óceáni forgalom lehetőségé­ről bizonyságot adtunk. Az Ameri­kába való átkelésnél mutatkozó aka­dályok természetesen súlyos hely­zetbe hozták a vezetőséget, de ép­pen az a körülmény, hogy idegen segítség nélkül folytathattuk utun­kat és repülés közben végre tud­tunk hajtani komoly javításokat, nyújtotta a legfőbb biztositékát a hajó biztossága mellett. Az dfcész uton semmiféle zavar nem volt a gépekkel. Minden kényelmük megvolt a Zeppelin utasainak Berlin: A Gráf Zeppelin utasai elragadtatással beszélnek uti benyo­másaikról. Az egyetlen női utas ki­jelentette, hogy utazását épenséggel nem tekintheti hőstettnek, mert minden elképzelhető kényelme meg volt Az ujságirók és fényképészek megostromolták a léghajó potyautasát Berlin: A Gráf Zeppelin megér­kezésekor nagy ujjongással Üdvözöl* ték a léghajó ingyen utasát. Ter­hunet az amerikai konzui és a rendőrfőnök élé vezették, akik ki­vallatták. A fiatalember a Wollf­iroda külön tudósítójának elmon­dotta, hogy a léghajón kapott énni, inni, de alaposan befogták mun­kára. Már két órával az elindulás után előmászott búvóhelyéről, Ec­kener dr. csak mosolygott, amikor elővezették. Aludni ott feküdt le, ahol éppen helye volt. Megérkezése után az ujságirók és a fényképészek mind őt keresték. Nem akar hosz­szabb ideig Németországban ma­radni és azt reméli, hogy hamaro­san visszajuthat Amerikába. A Zeppelin hangárba való szállításánál a nagy embertömeg miatt majdnem megsérült Berlin. A Gráf Zeppelin leszállá­sáról még a következő érdekes részleteket jelentik. A léghajót tartó kötelek a nézőközönség sorai közé estek, mire a közönség sorai­ból többen elkapták a köteleket mindaddig, amig a szolgálattevő személyzet meg nem érkezett. — Amidőn a léghajó lejjebb ereszke­dett, a tömeg áttörte a rendőrkor­dont és a repülőtér felé özönlött. A leszállás után a léghajónak a csarnokba való vontatását igen megnehezítette az a körülmény, hogy a tömeg szorosan körülvet­te a hajó gondoláját ugy, hogy lehetetlen volt minden mozgás. Amidőn a léghajót lerögzítették, jés a hajótest a csarnok felé halad­ni kezdett, rendkívül veszélyes pil­lanatok következtek. A csarnok ajtaja előtt ugyanis egy vastag kö­telet feszitettek ki, hogy senkisem léphessen a hangár területére. A tömeg nyomása következtében nem sikerült a kötelet idejében eltávolítani. Az utolsó pillanatban valaki zsebkésével elmetszette a kötelet, ami, ha nem történt vol­na meg, a léghajó komolyabb sé­rüléseket szenvedett volna. A léghajó potyautasa szerződtetési ajánlatokat kap. Berlin. Clarence Terhune, a Gráf Zeppelin ingyenutasa már több szerződtetési ajánlatot ka­pott, igy többek között az egyik ácheni áruháztól és a hamburgi Hagenbeck Károly cégtől. Küzdelem a viharral* Berlin. A Gráf Zeppelin utasai a következő részleteket beszélték el a léghajó óceáni útjáról : -Uj­fundland magasságában a léghajó viharba került, mely 35—40 m. erősségű volt másodpercenkánt. Noha valamennyi motort a legna­gyobb kapacitásra állították be, a léghajót a vihar minduntalan visz­szaszoritotta. Három óráig tartott a küzdelem a viharban és a lég­hajó nem tudott előre haladni. Az ut harmadik napján a léghajó Írország közelében ismét északi viharba került. A léghajóról meg­figyelték, hogy az erős szél hogyan dobálja a tengeri gőzösöket. A Gráf Zeppelin arra kényszerült, hogy eredeti irányát megváltoztas­sa és délre térjen. Pokoli ut volt, mondotta néhány utas. Dr. Ecke­ner elmesélte, hogy a léghajó az utolsó napon erős ködben haladt ugy, hogy a vezetés nem volt va­lami könnyű. Eckener egész éj­jel nem aludt. A »LokaIanzeiger« a potyautasról Berlin: A Lokál Anzeiger tu­dósítója a Gráf Zeppelin potyauta­sáról irott cikkében érezteti, hogy itt az amerikai Hearst sajtó trükk­jéről van szó. E föltevés magyaráz­za azt a körülményt, hogy az in­gyen utas nem hajlandó magyará­zatot adni, hogyan jutott a légha­jóra. A francia sajtó Páris: A francia sajtó a Gráf Zeppelin teljesítményét nagyon szkeptikusan itéli meg. A lapok ki­emelik Eckener beszédéből azt a részt, hogy az óceán még koránt sincs legyőzve. Az »Echo de Parisa és az »Excelsior« ezt az idézett ki­jelentést adják címül a Zeppelin útjáról szóló tudósításuknak. A Gráf Zeppelin morsejelei Nyíregyházán Csütörtökre virradó éjszaka haj­nali három óráig voltak ébren Nyíregyházán a rádiósok. Egész éjszaka működtek a nyíregyházi adóállomások és jelezték a Gráf Zeppelin diadalmas útját Francia­ország felett. A müncheni állomás végre is közvetített magának az uszó léghajónak morsejelzéseit. — Egyszerre csak felbúgott a csodá­latos zene: Nyíregyháza rádiói­nak hangszóróiból a Gráf Zep­pelin üzenete hangzott. Voltak, akik sirtak meghatottságukban. — Ilyen nagyszerű zenét még soha nem hallottak. — A diadalmas ember üzenete a levegőtengerről. Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom