Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-02 / 223. szám

JvíVÍKYiDfifé. í 928. október 2. NYILT-TÉR.* Hornyát József Bocskai utca 52 számú füszerüzletét átvettem. Ké­rem a hitelezőket, hogy követe­lésüket három nap alatt nálam jelentsék be, mert később nem veszem figyelembe. Szalóczy Gyula, Bocskai-utca 52. •) E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fele­lősséget nem vállal. Megérkeztek 1 Váradi Testvérek férfiruhaházába Nyíregyháza, Bessenyei-tér 16. Öszi- és Mii újdonságok. Mélyen leszállított árak. „Taka­rékosságai könyvecskére is. 7549-2 6 APRÓ HIRDETÉ! tüntetési 4$: 10 izóig 8S> fillér, mtate tonMA »<4 8 SUfer. utáni érdéit-f iődésre csak váUszbéiyeg bekCMUtt mtik&t „Cin » i'iadrthivstalbaii" < faltlrt hirdetésekre csak a hirdetései), feltüntetne aéart bs-somt"*. es>.aáhntoob | fclvüígositást. ügy ax apré, ®iní s MrMéwk difa t> feiadí»st<©r | AnttoM Vidékről levélbéiyegbes. » bck.éídhrt<5 a hirdetés ,iija A U® megjete- I a/m Ba&Hv kézteaií fe«íeía»ckei á. e. 18 ótóg kénöfe ftíadni. I Blwiiii m.iL^M«w«>ii<xw»i»>i»»(Kiff iwiwi»wiwwi«>»i»»j«<w>«»i<»wi».W Fiatal emberek kosztra kvártélyra felvétetnek Nyírfa tér 9. sz. 7616 Kettő szobás u;cai lakás kiadó. Nádor ncca 17. 7615 Három szoba előszobás uccai lakosztálv november 1-ére kiadó. Értékezni az udvari lakásban, Bocskay ucca 53. 754S Boroshordó egyenként 150—6500 literes, elsőrendű használt Kossnth ucca 4/a. pincében eladó. 7473-3 FQzők, haskötők orvosi rendeletre is, melltartók, harisnya tartók mérték után is nagy választékban raktá­ron kaphatók. Blumbergnél Njiregyháza. 7613-? Sérvkötöket testhez idomítva Nyíregyházán csak Blumberg készít, raktáron nagy választék. 7614-? Mindenes szakácsnő keres­tetik. Körte u. 9.: 76'7-2 3000 használt zsindely eladó. Kótaji ucca 24. sz. Szikora Józsefnél. 94-40 Rövid, páncéltőkés, kereszt­hnros, csakis jómárkáju kitűnő állapotban levő zon­gorát megvételre keresek. Cim az Ujságboltban. 9447 Szobaleánynak jobb helyre 15 ére ajánlkozom. Mező u. 17. sz. 9448 Kovácsmester szerszám­mal állást keres január l-re, vagy azonnalra gazdiságba. Cim az Ujságboltban. ;94t9 Perfekt bejáró szakácsnőt felveszek. Károlyi-tér 2. sz. 7622 Selyem-ntca 41. sz. alatt 25 év óta fenállő jómene­telü üzlet nov. 1 tői kiadó^ Érdeklődni ugyanott az ud­varban. 9150 Szombaton, szeptember 29-én elveszett >gy dober­man barnaszőrü kutya, ki „Görl" névre hallgat. Meg­találója adja át jatalom ellenében Józsa Andrái-u. 5. sz. alatt. 7623-1 JSzép ntcai szoba, elő-izoba, külön gangból álló lakrész október elsejétől kiadó. Kossuth-n. 5.1 9451 Elveszett az Egyház-utca, Deák Ferenc-ntea, Kiss Ernő-utca vonalain egy gyermekkalocsni. Megtaláló legyan szíves adja be az Ujságboltba. S452 Intelligens középkorú nő, magános, ki a háztartás minden ágában jártas, ál­lást keres. Cisa a kiadóban. '7498 0 JSzép ntcai szoba, elő-izoba, külön gangból álló lakrész október elsejétől kiadó. Kossuth-n. 5.1 9451 Elveszett az Egyház-utca, Deák Ferenc-ntea, Kiss Ernő-utca vonalain egy gyermekkalocsni. Megtaláló legyan szíves adja be az Ujságboltba. S452 Egy szoba, Vonyha és mellékhelyiségekből álló la­kás kiadó. Bocjkay u. 5. 7516-0 JSzép ntcai szoba, elő-izoba, külön gangból álló lakrész október elsejétől kiadó. Kossuth-n. 5.1 9451 Elveszett az Egyház-utca, Deák Ferenc-ntea, Kiss Ernő-utca vonalain egy gyermekkalocsni. Megtaláló legyan szíves adja be az Ujságboltba. S452 Tanulófiu jó házból, fize­téssel felvétetik. Blumberg­nél, Nyíregyháza. 7557 0 Hegedütanitás halina karmesternél, a Diadal mozgúban. 7565-26 ^Bevásárlási könyv plve­szett Brieger Testv. céggel Megtaláló adja be z Újság* boltba. 9406-0 Tanulófiu jó házból, fize­téssel felvétetik. Blumberg­nél, Nyíregyháza. 7557 0 Hegedütanitás halina karmesternél, a Diadal mozgúban. 7565-26 Modern ebédlő, könyv­szekrény, íróasztal, szfnye­gek elköltözés miatt eladók. Cim f.z Ujságboltban. 9407 0 Tanulófiu jó házból, fize­téssel felvétetik. Blumberg­nél, Nyíregyháza. 7557 0 Hegedütanitás halina karmesternél, a Diadal mozgúban. 7565-26 Modern ebédlő, könyv­szekrény, íróasztal, szfnye­gek elköltözés miatt eladók. Cim f.z Ujságboltban. 9407 0 Egy gyakorlott ügyes fiatal takarítónő, félnapi elfoglaltságra uri házhoz feivetetik. Cim a kiadóban. 7526-0 Párnázott telefonfülke, nagy álló tölgyfairóasztal és egyéb használt bútorok ju­tányos áron eladók. Oláh E. Zsigmond bútorgyára. 9408-0 Egy gyakorlott ügyes fiatal takarítónő, félnapi elfoglaltságra uri házhoz feivetetik. Cim a kiadóban. 7526-0 Párnázott telefonfülke, nagy álló tölgyfairóasztal és egyéb használt bútorok ju­tányos áron eladók. Oláh E. Zsigmond bútorgyára. 9408-0 A viros alatt nagy szoba, konyhn, kamara, istálló IV2 hold földdel nov, l-re kiadó. Kéz u. 8. 7542 0 Nagy borpince a város középpontján a két piac között azonnal kiadó. Véső u. 4. 7561-10 A viros alatt nagy szoba, konyhn, kamara, istálló IV2 hold földdel nov, l-re kiadó. Kéz u. 8. 7542 0 Nagy borpince a város középpontján a két piac között azonnal kiadó. Véső u. 4. 7561-10 Az állomáshoz közel Arany János ncca 23. sz. alatt különnejáratu bútorozott szoba kiadó. 7545-0 Pianinó eladó, vagy bérbe­adó. Barna szekrények, kis kályha eladók. Sarkantyú u. 8. sz. 6758-0 Az állomáshoz közel Arany János ncca 23. sz. alatt különnejáratu bútorozott szoba kiadó. 7545-0 Pianinó eladó, vagy bérbe­adó. Barna szekrények, kis kályha eladók. Sarkantyú u. 8. sz. 6758-0 Kiadó a főtéren elegáns különbejáratu szoba, fürdő­szoba használattal, azonnal elfoglalható. Értekezni lehet Rothschild divatáru üzleté­ben, Rákóczi ucca 1 sz. 7505 1 12000 száraz vályog el­adó, Érdeklődni Hamza Sán­dor borbélynál, 7370 0 Kiadó a főtéren elegáns különbejáratu szoba, fürdő­szoba használattal, azonnal elfoglalható. Értekezni lehet Rothschild divatáru üzleté­ben, Rákóczi ucca 1 sz. 7505 1 50 darab 6 hónapos man­galica süldő azonnal eladó Vécsey ucca 9. 7109 0 Telekkönyvben jártas napi­díjas leírót irodámban azon­nal felveszek. Dr. Sasi Szabó L ügyvéd 7605-0 Uj és használt hordó kap­ható. Reich Ignáe, Búza tér 4. sz. 9389-0 Két egy szoba-konyhás lakosztály kiadó a Himes­ben, Rigó u. 3. Mák ucca 35. számn ház eladó. 7468-0 Kótaji ucca 26. szám alatt egy szoba, konyha éi kama­rából álló lakás magánosnak vagy fhtal házaspárnak azon­nal kiadó. 7478-0 Névjegyeket gyorsan és olcsón késiít a Jóba-nyomda, Széchenyi-út 9. JH ÜL A - NYIRVIDÉK B HIRDETÉSEI LEGJOBBAK. MhxaÉimki-. Eladó vagy kiadd a Széchenyi-út 14. számú ház! Áll egy négy szobás, fürdőszobás lakásból és egy két szobás garson lakásból nagy udvarral, mindkét lakás november l-re elfoglal­ható. Azonkívül a Báthori uocára nyíló telekkel, mely esetleg külön is eladó, ezen szintén egy két szobás udvari, téglából épült lakás van. — Érdeklődni •• Széchenyi-út 9. sz. a. a délutáni órákban. 5979 Legszebb, legolcsóbb éa legtartósabb plisséruhákZaíf 1 6 mintákban kizárólag FHedmann Rózsi plisséüzeniében készülnek, 'Zrínyi I|ona ucca 3. sz. az udvarban.Tisztviselőkuek árengedmény. 7655—3 5 2286/1928. vhtói. szám Árverési hirdetmény. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 19861/3—1926 sz végzése követ­keztében dr. Rukovics Artúr nagy­kállói ügyvéd által képviselt Megytri Zsigmond napkori lakos javára Kalla Ignác és neje nyíregyházi l«ko<ok elltn 80 P s jár. erejéig 1927. évi julitis hó 19-én foganatosított kielé­gítési végrehajtás utján le- és felül­lefoglalt és 1780 P re becsült követ­kező ingóságok, u. m. szobai bútorok nyilvános birói árverésen eladatnak, i Mely árverésnek a nyíregyházi kir. J járásbíróságnak Pk. 17123—1927. számú végzése folytán 80 P tőke­követelés, ennek 1927. évi március hó 22. napjától járó 5°/o kamata és e jelen árverési hirdetés 8 P 20 f. dijával együtt összesen 58 P 72 f -ben megállapított költségek erejéig Nyiregy­házán, Luther-tér 12. számú háznál leendő megtartására határidőül 1928. évi október hó 17-ik napjának d, u. 2'/s órája kítüzetik és az érintett ingóságok, készpénzfizetés mellett a ' legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén j becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le- és felülfoglal­tatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az ! 908. évi LXI. t-c 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Az esetleg tett fizetés betudatik. Kelt Nyíregyházán, 1928. szept. 20. LABAY ANTAL 7611 , kir. jb. végrehajtó. K : 36066/1928. Hirdetmény. A tn. kir. honvédelmi miniszter ur a magyar kir. honvédség lét­számában beállott fogyatékok pót­lására tobonást rendelt el. A toborzásra vonatkozó rész­letes hirdetmény & városháza hir­dető tábláján és falragaszokon megtekinthető és a szükséges fel­világosítást a közig, tanácsnok (Városháza, emelet 4. szoba) adja meg. * Nyíregyháza, 1928, szeptember 25-én. 2 Városi Tanács. 2269/1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti központi kir. járásbíró­ságnak 23900/2 — 1927. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Magyar Mezőgazdák Szövet­kezete javára 237 P tőke s járulékai erejéig 1928. január hó 30. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1220 P-re beesült ingoságok, u. m.: 2 drb. benzinmotor és 1 drb. cséplőszekrény a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 16141/2-928. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyir­pazony községben 1928. évi október hó 3. napján délelőtt 10 órakor nyil­vános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1928. szeptember 12. LABAY ANTAL 7712 kir. jbírósági végrehajtó. 5 sirszegélyek és siremléklapok márvány, gránit és terméskőből nagy választékban és jutányos áron kapha­tók, temetői betUvésések és aranyozá­sok helyben egy, mint vidéken szak­szerűen eszközöltetnek Kovács Lajos kőfaragó mesternél, Nyíregyháza, Rákóczi ucca 23. sz. BUICK AUTOMOBILOK kifogástalan, olcsó, előkelő! OLPSÜOBILE AUTOMOBILOK legolcsóbb világmárka! General Motars Gmb. BOtorlzált vezérképviselete: MARTOM és TÁRSA lylregyházl autóüzeme. 7580 Villámhárító és viüamoscsenqő szerelést és javítást leg jobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Üzlet; Kálvin-tér 14. sz Liptay-ház Lakás Csillag-utca 39, sz. t Épes MtünM megjelenés után azonnal faázhoz üsOld az Ujságbolt. Legolcsóbb és legjobb harisnyák 9421—1 csakis a „Viktória" harrisn^aáuliázban szerezhetők be. Szvetterek, nyakkendők, selyem ! nadrágok, selyem harisnyák !j legjobb minőségben 4 P 40 f. j| Az Ujságbolttal szemben. j Bethlen-utca 3. szám. Nyomatott Jóba Elek usptukíaoix s kans y vnyemd ájában, Kytregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom