Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-04 / 225. szám

» 2 1928. október 2. APRÓ HIRDETÉSEK MMMMWM Hirdetési díj: Jö iwfcg 80 fittér, mMm \owMA sió 8 BHér. Hirdtdések aííni érdek­jtotsre csík vJlaszfcfeyeg bcktidfese meBett rttatohink. „Cim a kiadóhivatalban" hirdetésekre csak • hinietízen ieKtotetett ssíám besnond&w esetén adhatunk iTÜáKositást. Ugy sz aprifc, mist a me? fctatotafssk a feladást®. I Vidékrí' " napján ktzienM ÉrdWfcekí ; d. e. ÚS röl ievélbélyegben is bei6i<ö>at6 • hirdetés dija. A lap megjels­-> - )% ^^ feí^ák fetsííni 3 Megbizható ügyes tisztes­séges szobalány kerestetik azonnalra. [Károlyi- t*r 5. 7666.2 Selyem utca 41. sz. alatt 25 év óta fenálló jémene­Hü özlet nov. 1 tői kiadó. Érdeklődni ugyanott az ud­varban. 9450 Önálló fózőnő éves bizo­nyítvánnyal azonnal állást keres. Virá* u. 24. 7688-2 Selyem utca 41. sz. alatt 25 év óta fenálló jémene­Hü özlet nov. 1 tői kiadó. Érdeklődni ugyanott az ud­varban. 9450 Önálló fózőnő éves bizo­nyítvánnyal azonnal állást keres. Virá* u. 24. 7688-2 Nagy borpince a város középpontján a két piac között azonnal kiadó Véső u. 4. 7561-10 Szoba, konyha, kamara kiadó mtfánosnek. Egvhá* ueca 18. sz. 9464 Nagy borpince a város középpontján a két piac között azonnal kiadó Véső u. 4. 7561-10 Szoba, konyha, kamara kiadó mtfánosnek. Egvhá* ueca 18. sz. 9464 Hegedütanitás Kaiina karmesternél, a Diadal mozgóban. 7565-25 Kiadó november 1 éra 2 nccai szoba, üvegezelt elő­szoba és kúebb mellék­helyiségekkel, Irodának orvosi rendelőnek ögyvedi irodanak, esetleg garzon lakásnak. Kállay u. 9. 9465 Hegedütanitás Kaiina karmesternél, a Diadal mozgóban. 7565-25 Kiadó november 1 éra 2 nccai szoba, üvegezelt elő­szoba és kúebb mellék­helyiségekkel, Irodának orvosi rendelőnek ögyvedi irodanak, esetleg garzon lakásnak. Kállay u. 9. 9465 Kiadó vidéki városban központon járásbíróságnál, irodi é; üzlethelyiség. Cim a kiadóban. 7633-2 Hanyadi ncca f\ alatt a rendőrpalota közvetlen szom szédságban modern uj ház­ban egy különbejáratu uccai szoba, továbbá üzlethelyi­ségek raktárnak kiadók. Értekezni lehet Bencs László tér 12. alatt. 9463-2 Kiadó vidéki városban központon járásbíróságnál, irodi é; üzlethelyiség. Cim a kiadóban. 7633-2 Hanyadi ncca f\ alatt a rendőrpalota közvetlen szom szédságban modern uj ház­ban egy különbejáratu uccai szoba, továbbá üzlethelyi­ségek raktárnak kiadók. Értekezni lehet Bencs László tér 12. alatt. 9463-2 Bútorozott különbejáratu szoba és egy üzlethelyiség azonnal kiadó. — Ujpano t jókarban lévő boros hordók eladók. Cim Árpád ucca 1. szám. 7G34-9 Hetesnek egyes fiatal­embert felvesz Sípos cok­rázda. Zrínyi Ilona ucca 7B&8 Kötép utca 9. sz. alatt egy különbejáratu uccai szoba üresen azonnal feiado 7637-1 Alma csomagoláshoz kisebb-nagyobb ládák kaphatók: Kállói-u. 9. Hegedűórákat ad jutá­nyosán zenetanár, Bofskay D. 48. UgyaDOli 2 asztalspór eladó. 7663-3 Boroshordó egyenként 150—6500 literes, elsőrendű használt Kossuth uctA 4/a. pincében ela dó . ÜI^" 1 Botos Ispánt r&gy gaz­dát keresek jan., 1-i be­lépésre Csakis keresztény, nagy gyakorlata, feltetlen megbizható egyének adják be pályázatukat címemre. Újhelyi Kőinél földbirtokos, Vitka. 7499-1 Vadászkutya. Egy igen szép és jó, szárazon és vizén kitűnően apportirozö 3 éves német lengoi kan vizsla katya elad.'. Rnzsonyi Pat sport­üzlete Nyíregyházán. 7596-3 Bútorozott uccai szoba intelligens nőaek azonnal kiadó Cim: Borbély könyv­kereskedése. 7650—1 Igen becsüles házaspár, va^y özvegyasszony házfel­figyelőnek (elvétetik az Apollóban. 7651—1 2 komoly, megbízható asszony jegyszedönek azor » nal felvétetik az Ápol óban. Egy különbejáratu szoba üvegganggal kiadó. Katona­utca 13. 7649-1 Ispáni, szőlőkezelői, vagy ehhez hasonló állást keres. Földmives iskolát végzett és 14 évi mező- és sző őgaz­daságí gyakorlattal rendel­kező egyén. Cim a kiadóban. 7648- 1 Egy jólfőző mindenes sza­kácsnő gyermektelen há­zaspárhoz felvétetik okt. 15 én. Károlyi tér 17. szArn. 9462 2 Gazdasági ispán 30 éves nős, kereszteny. Állási keres január 1-ére jó bizony tvá­nyokkal, elvállal kertészet, méhészet és szőlőkezejési, feleségi baromfi kezelést. „Biz-atom" jeligere a kia­I df ha. 7661-2 Irodai munkában tel jesen jártas, szépirásu kisasszonyt keresek azonnali be lépésre. Ajánlatokat „Megbizható munka erő" jelige alatt az Ui ságbolt továbbit Főzni tudó m ndenes, (esetleg bejáró) gyermek telen házaspárhoz felvétetik. Deák Ferenc u. 22. 7650 Eladó a Toldi ncca 29. számú ház. Értekezni lehet Nemzeti Hitelintézet R T. helyiségbea az altisztnél. 76fi0 Csino*an bútorozott kfi­lönbejáratu szoba Madó azonnal, yagy 15-ére. Árpád u. 1. sz. 7687-10 Kótaji ucca 26. sz. alat: egy szobi, konyha, kamrá ból álló lakas magánosnak vagy fiatal házaspárnak kiadó . 7686 3 Egy'külöabejáratu t»uto­rozott szoba kiiidó. Euies kert u. 24. 94RR-2 Becsületes bentlakó vagy bejáró mindenesleányt ke­resek. Cim az Ujságboltban 9467 Névjegyeket gyorsan es olcsón készít a Jóba-nyomda, Széchenyi-út 9. Jó megjelenést), erélyes középkorú férfi állást keres Cim a kiadóban leadandó. 7693 Rókazug 9 számú telek­ből 278 D-öl eladó Érdek­lődni 6. sz. alatt a tulaj ­donossal. 7662-2 HBuSfaHB NYIRVIDÉK HIRDETÉSEI Eladó vagy Madó a Széchenyi-út 14. számú ház! Áll egy négy szobás, fürdőszobás lakásból és fgy két szobás gargon lakásból nagy udvarra), mindkét lakas november 1 re elfoglal ható. Azonkívül a Báthorí uccára nyíló telekkel, mely esetleg külön is eladó, ezen szintén egy két szobás udvari, téglából épült lakás van. — Érdeklődni Széchenyi-út 9. sz. a. a délutáni órákban. 6979 •s: ilodepn ICöl 3sönfeöny«rtá.r > az: TJjsá ,g. Ipolfbstn 9X9 1781 — 1928. vhajt. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak P. 5986/3 — 1927. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég zése folytán Pécs—Baranyai Kö2p. Takarékpénztár pécsi cég javára 4734 P 48 f. tőke s járulékai erejeíg 1927. évi november hó 24. napján végre­hajtás utján lefoglalt és 4200 P re becsült ingóságok, u. m.; Írógép, bor­szivattyu, borok, hordók, stb. a nyi regyházi kir. járásbíróságnak Pa. 221 17 6 — 1927. tz. alatt keit árverést rendelő végzése következtében Nyíregy­házán, Bessenyei tér 3. sz. alatti ház­nál 1928. évi október hó 10. napján d. e. IOV2 órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni Nyíregyháza, 1 928. szeptember 20. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 7657 kir. jb. végrehajtó. A NyirviiSzabályozó Társulat Elnökétől. 1137 — 1928, szám. Meghívás. A Nyirvizszabályozó Tarsulat érde­keltségét a íolyó hó 19 én délelőtt t 1 órakor Nyíregyházán, a tarsulat hivatalos helyiségében megtartandó rendes kÖ2gyülésre tisztelettel meghivom. TÁRGYSOROZAT: Elnöki előterjesztés. 1. Miniszteri leiratok. 2. Időszaki jelentés a társulati ügyek állásáról. 3. Az 1929. évi költségelőirányzat megállapítása. 4. Az 1928 évi számadások meg­vizsgálására kiküldendő számvizsgáló bizottság megválasztása 5 A Tisza—Dunavölgyi Társulat közgyűlésére kiküldendő tagok meg­választása. 6, Kisebb előterjesztések. A szavazás a jogerős haszonarányos kulcs alapján az 1928. évre össze állított szavszati lajstrom szerint fog gyakoroltatni. Az érdekeltségi megbízottak és kép viselők két tanú által előttemeztt ir.eg­bizó leveleiket a közgyűlés megnyi­tása előtt a táisulat ígszgatósagánal szíveskedjenek letenni. Nyíregyháza, 1928. október 2. Mikecz Dezső s. k. m. kir. udvari taaácsos, 7653—3 társulati elnök K: 33,638 t- 1928. Hirdetmény a hadirokkantak felülvizsgálatáról. Közhírré tesszük, hogy a m kir. népjóléti és munkaügyi miniszter ur a hadirokkantak általanos felülvizs­galatát elrendelte s a fe'ülvizsgalat tolyó évi október hó 15. november hó 30-ika közötti időben fog meg. tartatni, Felhívjuk mindazokat, akiknek a hadirokkanttá J igényük meg Jlapitva még nem volt é; ellatasban nem részesültek, hogy ez alkalommal még k rhetiK igfnyüx megöl apításat, ha fogyatkozásuk harctéri szolgálatból való eredetét igazolni tudják s irataik kai folyó évi október hó 14-ig. a közig. tanácsnoknál jelentkeznek (Városháza, emelet 4. szamu szoba.) Nyíregyháza, 1928. szept. 29 én. 7629—3 VÁROSI TANÁCS 1279—1928. vhtsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir járásbíróságnak 38162—1928 sz. végzése folytán Badalik Lajos hódmezővásárhelyi cég végrehajtató javara 2 63 P s járulékai erejéig 1928 évi julius ho 2 5. napján végrehajtás utján le- es felülfoglalt és 2750 P-re becsült borpárlat, iregép, tűzifa, stb. Nyirpazony község hatá­rában, Sóstóhegyen 1928. évi ok. 6. napján d. u= 3 órakor nyilvánots birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza,. 1928. szeptember 2Q SZÁNTÓ ÁRMIN . 7685—1 kir. jb. végrehajtó Figyelem! Vulkán gummijanHó Özem Zrínyi Iloia-u. 9. (az ndvarbaD) van. Ne dobja el rossz Hé- ár­cipőjét, 2* óra alatt pár fillérért újjá atak ttuk gtranc a me lett. 7654-5 í Cement«t, meszet, betonkutgyürüt, cemen:cserepet, jardalapokat, bs ton csöveket, cementlapokat rali tártorlódás miatt nagyon ölesem árusítom. Jancaó Gyula cementgyára Bujtos utca 17. szám. (Bejárat Kálmán utcán). 7594 1 nanuaciiMKi^tixauiiaidk mt J sirszegelyek és sir emléklapok márvány, gránit és terméskőből nagy választeknan es jutáuyos áron kapha­tok, temetői betüvésések és aranyozá­sok helyben ngy, mint vidéken szak­szerűen eszközö t;toek Kovács Lajos kőfaragó mesternél, Nyíregyháza, Rák6c>i ncca 23. sz. BUICSC AUTOMOBILOK kifogástalan, olcsó, előkelő! OL.OSMOBILE AUTOMOBILOK legolcsóbb világmárka! Oeneral Motors Omb. antorizált vezérképviselete: MARTON és TÁRSA nyíregyházi autóüzeme. 7590 Divatlapot, képes folyóiratot megjelenés után azonnal házhoz küld az UjságMt. 1 l.jmmrnmmmmmmmmmmmimwmmmmamammmtmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmm ft jóos h».k ijiptuiiptjiáosisís koüyvnycBndijábttn, Hyiregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom