Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-24 / 242. szám

1928. október 24. Kik koszorúzták meg a bősök szobrát? J^tíXYlD&L (A «Nyirvidék» tudósítójától.) Kisfaludy Stróbl Zsigmond re­mekmüvén, a nyíregyházi és sza­bolcsi hősök szobrán még ott díszlenek a babérkoszorúk. A szalagokat tegnap három hajdú beszállította a vármegyei Jósa Muzeumba. A koszorúkat a követ­kezők helyezték el a szobron. ' A kormányzó koszorúját Som­kuthy ezredes. A Magyar Ország­szággyülés Felsőháza koszorúját Megyery Géza felsőházi tag. Az Országgyűlés képviselőháza nevé­ben Karafiáth Jenő háznagy. — Koszorút helyeztek továbbá: A Magyar Királyi Kormány: Scitov­szky Béla belügyminiszter. Ma­gyar Királyi Honvédség: vitéz Si­poss Árpád tábornok. Országos Vitézi Szék: vitéz Toókos Gyula, a vitézi szék parancsnoka. Orszá­gos Leventeintézmény: vitéz Pávay Mátyás Sándor tábornok. Hajdudo­rogi egyházmegye: Miklósy István g. kath. püspök. Hajdudorogi székeskáptalan: Bányay, g .kath kanonok. Középszabofcsi ref. egy­házmegye: Porzsolt István espe­res. Tiszai ág. h. ev. egyházke­rület: Krieger Mihály, ev. lelkész. Róm. kath. egyház: Énekes Já­nos kanonok. Gör. kath. egyház: Ruttkay Gyula kanonok. Reformá­tus egyház: dr. Bartók Jenő ref. lelkész. Ag .h. ev. egyház: Krieger Mihály ev. lelkész. Statusquoizr hitközség: dr. Bernstein Béla, főrabbi. Aut. ort. izr. hitközség: Németi Sándor ,hitközségi elnök. Honvéd helyőrség: Déschán Benő, tábornok. Magyar kir. csendőrség: Marschalek János őrnagy. Magyar kir. államrendőrség nyíregyházi kapitánysága: Kiss Sándor, főtan­nácsos. Volt m. kir. munkácsi n. honvéd és népfelkelő gyalogez­red bajtársi szövetsége: Szen­derszky István tábornok. Volt 65. gy. ezr. bajtársi szövet­sége: dr. Erőss János ügyvéd. A volt cs. és kir. 14. huszárezred bajtársi szövetsége Elekes Gábor ezredes. Hadirokkantak, hadiözve­gyek: Két hadiözvegy. Erzsébet liadiárvaház intézet: Két hadiár­va növendék. Nemzeti munkavéde­lem": Putnoki István ezredes. Nyukosz: Báró Buttler Sándor. Leventék: Dr. Krómy Károly ügyvéd. Cserkészek: Báró Butt­ler Sándor. Szabolcsvármegyei or­szággyűlési képviselők: Rakovszky Iván ny. miniszter. Budapest szé­kesfőváros közönsége: Dr. Lieber Endre. Abauj Torna vármegye közönsége: Szentimrey László alis­pán. Bihar vármegye közönsége: dr. Fráter László alispán. Hajduvár­megye közönsége: Pákozdy Sán­dor alispán. Pest-Pilis Solt Kis­kun vármegye közönsége: Dr. Mé­száros Gyula vm. t. főügyész. Szatmár, Bereg, Ugocsa közig, ideig, egyesitett vármegyék kö-, zönsége: Streicher Andor alispán. Jásznagykun-Szolnok vármegye közönsége: gyöngyöshalászi Va­dász Károly, főjegyző. Zemplén vármegye közönsége: Bernáth Béla alispán. Békéscsaba r. t. vá­ros közönsége: dr. Bertóty Ist­ván polgármester. Debreczen szab. kir. város közönsége: dr. Vásáry István polgármester h. Eger vá­ros közönsége: dr. Kálnoky István tanácsnok. Nagykörös r. t. város közönsége: dr. Gusáth György főjegyző. Királyi bíróságok: dr. Illés Andor törv. elnök. Királyi pénz­ügyigazgatóság: dr. Tóth Bálint pü. igazgató. Magyar királyi ál­lamvasutak: Tibay Gyula állo­másfőnök. M. kir. postahivatal: Uzoni Jenő felügyelő. M. kir. folyammérnöki hivatal: Pintér László főmérnök. Nemzeti Bank: Rigó Alfonz főnök. Országos Tár­sadalom Biztosító Intézet nyíregy­házi pénztára: Lakner Ödön igaz­gató. Szabolcsvármegye pénzügy­őrsége: Máté Mózes pénzügyi fel­ügyelő. Szabolcsvármegye közön­sége: Mikecz István alispán. Nyíregyháza r. t. város közönsé­ge: dr. Bencs Kálmán, polgár­mester. Magyar Nemzeti Szövet­ség: dr. Szesztay Zoltán. M. kir. Tisza István Tud. Egyetem: Dr. Darkó Jenő rektor. Nyíregyházi Ügyvédi Kamara: dr. Járossy Sán­dor. Kereskedelmi és Iparkamara: Sesztina Lajos elnök. Bessenyei Kör: Dr. Mikecz Ödön. Mefhosz: Kálmán, országos elnök. Vasuta­sok Országos Gazdasági Egyesü­lete: Jánossy Miklós felügyelő, tiszteletbeli elnök. Vármegyei Gazdasági Egyesület: Szalánczy Bertalan Nyíregyházi Takarék­pénztár Egyesület: Ébner Béla. Szabolcsvármegyei Jegyzői Egye­sület : Újhelyi Sándor. Szabolcsvármegye Tanítók Egyesülete: Szabó Pál. Nyíregy­házi Kaszinó: Dr. Vietórisz Jó­zsef. Szabolcsvármegyei Turáni Kör: Bock Béla. Kovács István Bajtársi Egyesület: Báthory Ist­ván. Kansz vármegyei választmá­nya: Luka Jenő. Nyíregyházi Gaz­daszövetség: Jánosbokori Kovács András elnök. Nyíregyházi Ipar­testület: Zomborszky Dániel el­nök. A Nyíregyházi Nőegyletek és Leányegyesület nevében: dr. Bencs Kálmánné. Erzsébet köz­kórház: Spányi Géza dr. önkén­tes Tűzoltó Egyesület: dr. Kontliy Gyula. Nyíregyházi Torna és Vívó Egyesület: Rónay Jenő. Nyíregy­házi Gazdálkodó Ifjak Egyesüle­te: Miskolczi István. Kereskedő Ifjak Egyesülete: Hoffmann Fe­rencz. Nyíregyházi Iparos Ifjúság Önképző Egyesülete: dr. Garay Gyula. Magyar Turista Egyesület Nyírségi Osztálya: Maurer Károly. Nyíregyházi mérnöki kamarai ta­gok: Komáromy Károly. KIOSz nyíregyházi csoportja: Huray Já­nos. Villamossági r. t. Komáromy Károly. Szeressük Asztaltársaság: Dr. Walter Géza. Községi közigazgatási tanfo­lyam: Kemechey János. Kossuth Lajos reálgimnázium: egy növen­déke. Kir. kath. gimnázium: egy növendéke. Ev. Leánygimnázium: egy növendéke. Kálvineum: egy növendéke. Állami tanítóképző-in­tézet: egy növendéke. Városi fel­sőkereskedelmi fiúiskola: egy nö­vendéke. Községi polgári leány­iskola: egy növendéke. Községi Jókai Mór polg. fiúiskola: egy növendéke. Nyíregyházi Nőipariskola: Trajt­ler Anna igazgatónő. Büdszent­mihályi Gazdakör: a kör elnöke. Dadai felsőjárás községe. Apagy község, Balkány község, Báj köz­ség, Berkesz község, Bököny köz­ség, Benk község, Buj község. Büdszentmihály község, Csobaj község, Dombrád község, Deme­cser község, Érpatak község, Fényeslitke község, Gáva köz­ség, Geszteréd község, Gégény község, Ibrány község. Kállósemjén község, Kenézlő község, Kemecse község, Kékese község, Kisvárda község, Komoró község, Lórántháza község, Má­riapócs község, Mezőladány köz­ség, Nagykálló község. Nagyhalász község, Napkor köz­ség, Nyirbakía község, Nyírbá­tor község, Nyirbogdány község, Nyiibogát község, Nyirgyulaj köz­ség, Nyirmihálydi község, Nyir­kércs község kiküldöttei. Nyirmada község, Nyirpazony község, Nyírtura község, Paszab község, Pócspetri község, Raka­Vapa, mit csinált a mama mielőtt Rinso. /cltalaítdt? cJaj / fiam, addi^, a mama Ás a J&hénuzmií is sokat szemf&dctt! maz község, Szakoly község, Sényő község, Tiszadada község Tiszabüd község kiküldöttei. Tiszabercel község, Tiszaeszlár község, Tiszanagyfalu község, Ti­mái* község, Tornyospálca köz­• ség, Tiszalök község, Tiszaka­nyár község, Újkenéz község, Ujfehértó község, Vencsellő köz­ség, Vaja község, Zalkod község kiküldöttei. A kormányzó Retsky Andrást Signnm Landis­szal tüntette ki a leventeügy terén elért országos jelentőségű sikereiért 4 kormányzó jelenlétében több ezer főnyi közönség előtt lezajlott le?enteverseny általános tetszést váltott ki (A Nyirvidék tudósítójától.) Vasárnap délután zajlott le a Kormányzó jelenlétében leventéink nagyszerű aktivitásának bizonyíté­ka, a levente-verseny. Több ezer főnyi közönség sietett a levente gyakorlótérre, ahol a leventeügy vármegyei főparancsnoka, Retsky Andrással az élén, a leventék tisz­telgő arcéle fogadta a Kormányzót. Nyomban megkezdődtek a nagy érdeklődést keltő gyakorlatok. A tágas mező színpompás, mozgalmas képet nyújtott a fürgén kibontakozó leventecsoportokkal. A nyíregyházi­ak szabadgyakorlatában kifejeződő magyar gondolatok és irredenta érzések meghatottságig fokozták a szemlélők gyönyörködését. Nagy ováció kisérte a kötélhuzóst, 'amely nek ismét Ibrány lett a győztese. Élénk tetszést aratott a magyaros formaruhában felvonuló váloga­tott csapat, újság ingerével hatot­tak a kombinált stafétaversenyek. A verseny intézésében ott láttuk vármegyénk kiváló leventeoktatóit és a leventeügy parancsnokát, ott fáradozott lelkes sportszeretetének jeleként Krómy Károly, a levente­ügy legelső propagálóinak harcos vezére, a Nyíregyházi Levente Egye sülét elnöke. A gyakorlatok és versenyek után felhangzott a Himnusz s a Kor­mányzó meleg elismerő szavakkal nyilatkozott a szabolcsi leventeügy munkásainak teljesítményéről. A vasárnapi levente-ünnepség keretében, de a nagy nyilvánosság mellőzésével, a vármegyei testne­velés munkásainak jelenlétében adta át Pávay Mátyás vezértanács­nok a legfelsőbb helyről érkezett kitüntetést: a Kormányzó elismerő oklevelét, a Signum laudiB érmével együtt, Szabolcsvármegye testneve­lési felügyelőjének, Retsky András

Next

/
Oldalképek
Tartalom