Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-14 / 234. szám

12 JSfVÍRYIöBIL 1928. október 14. r­APRÓ HIRDETÉSEK MirdoMsi (fi;: W néig 80 filiér, atkxim tovéM szó 8 Wr. Hirdetések ntáni írdek­.lőéHre csak vdlaszbélyeg bekMdtoe mefctt WUassoknk, „Cim a kiadóhivatalban" jefzfea hirdetésekre csak • hirdetéíen feJtfiutetsü szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy u apiA mint a magt kkéatásik cHJa a feladáskor fftectoatf Vidékről levéibé'yegbeii is bekfitóbstó a hirdetés dija. A lap aegjele­atei aaffiű kfeteedd ttrdo&taeScet d. e. 10 étiig kérjék MadaL tank } iker | íl Uri és tiszti csizmákat, autó, sport és vadász cipőket kés7en és mérték ntán leg­jobb kivitelben beszerezheti Benedekfty nél a Hungária Cipöárnházban Nyíregyháza, Zrioyi Ilona u. 5. sz. Telefon: 195. 7 60-1 Eladó , 5 szobás uj ház komplett mellékhelyiségek­kel. Adómentes, azonnal be­költözhető — Értekezhetni Kossuth ucca 33. 6713-1 November l-re kiadó 1 három szobi, előszoba és mellékhelyiségekből álló utcai lakás Bethlen n. 30. 7347-? Fehérneműjét legjobban kí­méli Mészáros János villamos gőzmosódája Kossuth-tér 5. átjáró udvar a Bencs László térre 5848 ? Legjobb alakot Borgida Viktoine íűzöi adnak. Has kötök, csipkés meliszoritók, harisnyatartói poutosan es jutányos áron. Irinyi 1 ona u, 9. 70ó4.? MusifttköfóTVborlehBxó gumic;övek nagy válasz lékban kaphattk Blum bergnél, Nyíregyháza. 7518-7 Bellisana tricó lehérnemüje legyen. Speciálisan csak Blumbcrg­nét kapható. 7519 7 Csinosan bútorozott kü­lönbejáratu szoba • ladó, azonnal, yagy 15-ére. Árpad a. 1. sz. 7687-6 Si**~ák Laios nyűg. községi föjtgyzö Orsz. Földblrtokrendezö Bíró­ságtól engedélyezett kereske­delmi és Ingatlanértékesítő irodájának hirdetései HyiregyH^za, Nyirvizpalota. Telefon : 3 00. Eladó birtokok: Nyíregyházához 10 kiló méterre 46 holdas igen jó minőségű egy tagban levő birtok belsőseggel együtt 46.000 pengőért el­adó. Nyíregyházához 18 kil<V­métfrre 37 holdas bú­zatermő '-irtok épület­tel, holdankmt 1000 pengő. 60 holdas remek kis tanyásbirtok a v^ros alatt. 80 holdas tanyás­birtok Szabolcsban, egy­harmada búzatermő, két­harmada rozstermő, hol­danként 500 pengőért megvehető. 65 holdas tanyás­birtok Szabolcs és Szat­már határán igen olcsón eladó 47 holdas búza­termő tanyásbirtok Nyíregyházához i5 km.-re vasútállomással és köves­uttal holdankint 1100 pen­gőért. 63 holdas teljesen buater-mő tanyaa­blrtuk kővesattal, a va­ro3tioz km-re eladó ! 54 hold l> oszt. föídbirtoknagyforgalmu város piacától egy km. re remek téglaépületekkel,min­dent megterem, kertészetre, tehenészetre kiválóan alkal­mas. Ezeken kivül 5, 12, 15, 30, 42, 100, 115. 136, 200,240,500, 700 hol­das tanyas birtokok el&dá sával vagyok megbízva 7713.2 Billák István tokaji kádár­mesternek kézimunkával ké­szült 170 1. 200, 210 és 2(5 literes űrtartalma kifogás­talan minőtégü, tölthstő­képes uj boroshordó van eladó, á 17 f. literenkent a tokaji vasútállomáson átvé­tellel 7701-3 Egy szoba-konyhás eme­leti lakás mellékhelyiségek kel együtt november else­étől kudó. Bencs László­tér 7. 77*0 3 Aató taxi O. M. gyárt­mányú, 6 ülései ktfogás talán állapotban, joggal együtt eladó. Vulkán garami javító üzem Zriayi H*na ncca 9. " 7811-2 Egy szab a, konyha nov. l-re kiadó Bocskai-u.53. B. Ugyanott 1 vaská lyha eladó. Kerékpárok keveset hasz­náltak minden elfogadható áron eladók. Vulkán gummi javitó üzem Zrinyi Ilona u. 9, bent az udvarban. 7812-2 ZONGORA elsőrangú mái ka, remek ­hangu, rövid, eladó. Cim sz Ujságboltban. 95*0 1 Nagy borpince * város köeéppontján a két piac köeött atonnal kiadó. Véső » 4. 7561-9 Lipcsei nemes szőrmék DoimeDbergnel Rákóczy ucca 6. Biisztol szálló. 7749-4 Bethlen utca 41. szám alatt egy üzlethelyiség azon aal kiadó. 95*8-1, Virág u. 11. számú négy szobás uccai uriház üveg­ganggal november 1-től ki­adó. Értekezni Luther-tér 21. szam alatt 7856-3 1 5-ére megbizható szolid leányt 2 gyermek mellé ki a szobaleanyi teendőket is vállalja keresek. Cim a ki­adóban. 7858-1 Üzlethelyiség kiadó min­den iparágnak és irodásak m«gfelelő, legforgalmasabb helyen Nyirvizpalotával szemben, Széchenyi ucca 2. Értekezel Dr. Szűcs ügyvéd­nél. 7871-1 fiúzatéren kiadó egy nagy világos pince, bor pince, borpiDcének. raktár­nak alkalmas. — Értekezni Bnzalér 8/«. 7890-1 Eyy kétszobás és egy egy szobás lakás november el­sejétől kiadó. Kossuth ucca 51. sz. 7891-1 Perfekt bejáró szobalányt keresek, Széchényi u. 29. 7893-5 Egy szoba-konyhás lakás nov. l-re kiadó. JDebreceni ucca <0. 7895-1 önálló ftzőnő szobalány mellé 15 iki beltpésre álUst keres. Cim Virág ucea 24. 7901-1 Egy kalöobejáratu fél portás ház 338 • öl tele­ken sürgősen e'adó. Kiste leki n. 12. 7904-2 Teljesen uj sertésól elad' s, vároxi kislakások Inczédy ház 2. 7*82-1 Megbizható, Ogyps gyakorolt szooaleányt keresünk e hó 15-ikére, vagy azonm>lrs. Károlyi-tér 5. 7C83 1 Fehérnemű varrást és ja­vítást jutányosán vállal ház­nál ii özv Kovács Ferencne Ujszőllö ucca 17. 7884 1 Középkorú jót főzni tudó mindenes szakácsnő fal­vétetik azonnal. Eötvös u. 5. 7885-1 Modem szoba, konyha, pince nov. l-ra kiadó. Ma­lom u 23. Folyópart. 7905 1 Bojtos ucca 25 számú ház eladó. — Érteke/,ni ugyanott. 7910-1 .. Egy különbejáratu búto­rozott szoha 15-től kiadr. Virág ucca 19. 7911-t Átadó a Luther palotá­ban levő négy szoba és összes mellekhelyise 8ekből álló I-ső emeleti bérlet november 1-én elfoglalható. Értesítést ad Dr. G.ra Sándor ügyvéd. Bocskay u. 6. sz. 7914-2 Bér.-zántást vállalok Ford­SOD traktarral. Jakab, — Nyirpazony. 7916 2 Négy község központjában 5 járatú vám és olajmalom hosszabb időre haszonbérbe kiadú. Cim az Ujságbolt­ban. 9574 1 Keresek gyakorlott rend­szerető jobb nőt mindenes fősőnének. — Útiköltséget visszatérítem, Szőllőtelep, Vínnay szőllőben. Führerné. 9580 1 M,»gsnos úrhoz vidékre házvezetőnőt keresek, ki a háztartás minden ágában jártas. Cim Vay Ádám n. 6. eruelet 9585 i Kis családhoz bejárónő felvétetik, Cim az Ujsagbolt­ban. 9St 4 Kossuth-tér 6. alatt kettő, esetleg három nagy si-oba ügyvédi irodának, vagy orvosi rende őnek, azonnali beköltözésre kiadó érte­kezni Lefkovits bu'.oráru­bázában. 96> 5 Kis he'est keresek 15-re | Aató traktor es u üszaki kereskede m! r. t. 7859-1 Depreceni u. 45 sz. alatt gy szó a konyhás lakás nov. 1-től kiadó. 7924 Mindenes szakácsnőt azon­nal felveszek. — Bútorozott szoba kiadó. Szitház u. 19. 7925 Szénnel, fával miheto szép vaskályha eladó. Epreskert ucca 8. sz. 7926 Jótorgalmu főszeruziet,' mástoglanoiás miatt eladi, etetleg lakas is. Din a kúdűLan. 7977 Kitünö karban levő nagy cserépkályha eladó. Meg­tekinthető Báthory ucca 7. ! szam alatt. 7928 Intell'gens, komoly nő idegbeteg mel é ápolónak vidékre keres! etik. Cim a kiad ban. 7955 Eladó egy tarna double ragían és egyéob viselt, de jó állapotban levő ruhák középtermetre Árpad u. 32. 7956 Váro< belteiűletén több haztetek eladó. Értekezni lehet Rákóczi ucca 13. sz. Dobánytözsdében. 9587 KülöJbrjáratu bútorozott szoDi, esetleg két ággyal k adu. István u 4. 9589 tigy csinosan bútorozott Siot ana egy nri leány lakó ta sat keresek, áip u. 21. szam. 9560 Rózsa ucca 19. sz. haz 3 szoba, konyha, nagy pince mellékhelyiséggel magán­udvarral kiadó. 96 6 Vizsgázott szö'őkezelő január 1 ere állást keres. Móré Peter Kisharaszt u. p Sényő. 7985 A Luther palotában egy másodemeleti négy szobás lakásbérlet november l-re átadó. Stern Sándor divat­úsletében. 9617 Be sőkörát 33. sz. lakás nov. l-re kiadó. Erdeklődn; agjanott, szerda, szómba, 11-14 óráig. 798 í-3 Előkelő nr részére uccai bútorozott szo.ia kiadó. Báthori ucca 12. sz. 7229 2 • Csinosan bútorozott kulön­hejáratu szoba kiadó, azon­nal elfoglalható, Bet ilen ucca 13 sz. 7250 4 szobás modern adómén- j tes teglatiaz a bel varosban olcsón e.ado. Simák iroda Nyirvizpilo'.a 79io-3 3 szobás és 2 szobás lakásból álló haz eladó, a központhoz közel, ám i Nyirvi/palota. 7931-3 5 szoba, fürdős oba és minden mellekbelyiséggel ellátott, adómentes tégla­épület kitűnő helyen azon­nal eladó. Simák Nyirvz­palota. 7932-3 3 szobás modern Uglaház a Ivárolyi-Ur szomszédság­ban elad Simák iroda. Nyirvizpaiota 7933-3 Honvéd u. 29. sz. abtt két udvari szoba, mellék­helyiségeiket nov. elsejétől kiadó. Jovizü furotikút az ud»arban. — Érdek ődní Só toi-út 13. sz 9591-2 Cs.pke köz 8 sz. matt különbejáratu bútorozott szoba Kiadó, esetleg konyhá­val. 9592 3 szoba mellékhelyiseggel és egy >arok uzlethelyiseg bői átló ciuípléhvcl fedett sarokház türgősen eladó, 11.000 pengőért. Simák irud), Ny rvizpalota 7934-3 Igen jó he y«n levő cinkpiébv^l fedeti 4 szobis laki ház 7500 pengőéi t m->g­Vchető a Simák irodahan. 7935-3 Szoba, konyha azonnal ktadó. Erdő-sor 21 7968 Nagyszerű helyea levő 2 házhelyre való saroktelek eladí'. Simák iroda Nyirviz­palota. 7936-2 3 szoba, 2 konyha, 2 kamara, istálló, kocsiszín és fá-.kamarából álló, 300 négyszögö ön épült lakóház 8C0O pengőért sürgősen el­adó Simák iroda, Nytrviz­palota. 7937-3 Gépész-kovácsot jan. 1-i belépésre keresek. — Kovács László, Kállósemjén, gazdaság. 7948 42 éves stabil gépés;, vizsgázott softőr elfogad bármely nem szakmájába vágó munkát is, portás, pénzbeszedő ztb. Ná.ior u. 9. Hazai. 7§49-2 Widínszky Kiss Jnlía női szahó Csipke n. 25. szám, vállal női és ^ermekruhá­kat egyszerűbb és elegánsabb kivitelben. Egy tanulólány fölvétetik. 7950 Egyszoba ^konyha, speiz nov. elsejétől kiadó. ,Va=ar tér sor. Dicső Ferenc 9595 Különbejáratu .bútorozott szoba kiadó. Liliom u. 17, 959a Honvéd u 63. sz. alatt egy nres szoba azonoalra Kiadó. 95«7 Magános urinőnek, eset leg gyermektelen házaspár­nak bútorozott szoba kiadó, esetleg konyha használattal Cim az Újság ol ban. 9595 Cirka 300 mázsa rozs és t, karmányszalma eladó. Értekezni Betűien u. 51, 5)59il Kvártély, vagy butoi ozott szoba ki&do Virág u. 18 batul az udvarban. 9bOÚ Külön udvarral 2 szoba, konytia, speir, f^skamra nov. eisejetól jutányosán ki­ad . Máiutx* 41. Az egyik szoba kuiönbejára u. 9t0l Egy jókarban levő női vairogép es négy szentkép eladó. Cini Kucsa, temető­sor 17. 9602 Gyermekszerető 14 — 15 éves leányt, lehetőleg neme • tűi beszélőt keresek. Jelent­kezés Nyir a-ter 12. délután. 7960 Eladó egy jókarban lévő dívány, cstndőrlada és egy targonca. István ucca 27. 7967 Csinosan ba'.orozott, cser p­kályhával ellátott, ku.ou­bejáratu butorozoLt s/oba elsejétől kiadó. — Ugyauott egy tinóm fekete Asztrachan gallér eladó. Bocskay u. 19. 7970 Megbiztutó, rendes, fiatal Uuy szobaleanynat mielöobi Ulvetetik. Luther u. 16. sz. 7971 Eladó Üühne III. gaúoua­rosta teljesen uj '20 o/ u engeamennjel, gyári "arüan. Egy ócska kétkerekű kezi­taliga o.cscn. Keich vaske­reskedőaél, büz«-teren. 7973 iígy szoba konykás 'lakas uovembtr elsejatól kiadj. Er ucca 30. 7974 Szép modern szoba, konytia maganos párnak kiadó. — ving ucca 32. sz. ^7975 kiadó két, vagy három­szobás lakás, esetleg Outo­rozva, továbbá iroda, uzlet­heiy.ség, Szécheavi-ier 3. " v.897& Használt ebédlő, halc­szoba, irodai oato ok, jég­szekrény, 2 tebéa sürgősen eladok. &ossutu-td.' 9. szam alatt. 7851-3. ügyes fiatal leány miade­nes^ek felvétetik. — Cim beiblea u. 5. emelet 15. 7979 2 Egyszerű ház 3 szoba, '2 konyna, ktmaraval eladó, tOJU pengően, dr, Kerekes ügyvédnél, Nagjtaknrek palota 9584 Város középén uii lakosz­tály 3000 pengőn leiül evi jövedelemmel eladó. Cim az Ujságüo toan. 9o0o Legújabb téglakályhit vállal, juuoyus u.j mellr.lt készít s ugyanott egy teljesen u; üvegajtó 16 os keiesztíalbau eiado. Viz ucca 24. 9b0o „ . .. . • Pacsirta ucca 25. -izám Bútorozott szoba jutányo k san kiadó. Csipke ucca S0. *> 9603 9bü T Vincellériskolát végzett hosszú gyakorlattal allast keres, ujevre. Varga Lajos szöllötezelő Ujfehértó, Zsin­dejes tanya. 96U4 Megbízható és rendszerető m ndenes főzőnő azonnal fe.veietik. Kürt ucca 13. sz. 7959 Mindenes szakácsnő hostzu bizonzitvannyat felvétetik. Bocskay u. 5. 7960 Szoba, konyhás lakas mellekhelyiségekkel kiadó. Bocskay u. 5. 7961 Schunda cimbalom és egy asztal eladó. Nepkert u. 9. 7963 Egy szoba, konyhás lakás kiaao, azonnal elt'oglalhttö. Mák ucca 26. 795!-4 Különbejáratu bútorozott szoba kiadó azonnsl. — Selyem ucca 17. sz. 7965 Egy szoba konyha kiadó. Fecske ucca 22. Híme>­kert, 7952 Egy szoba konyhás lakás vasúthoz közel, — Deák Ferenc ncca 8!. kiadó. 7953 Egy kétágyas bútorozott és egy üres szoba kiadó. Er ucca 39. sz. 7957 Kiadó november elsejétől egy, vagy kétszobás modern lakás vízvezetékkel az alag­sor sonterratn ban. Árpad ucca 11. a Tektával szem­ben, a Máv. pályaudvar közelében. Értekezni dél­utanonkint Kölcsey u. 2. sz. .7965-2 Egy kisebb íróasztal majd­nem uj all-poiban etadu. Cim az Ujságboltban. 9608 Egy nagy, egy kisebb csino­san tntorozott szooa un­embe.nek azonnal kiaao. Színház ucca 10.; 9609 Egy szoba es ,konyua azonnal elfoglalható. — Hunyadi ucca 57/4. 7981 Uccai háiom szoba, elő­szooas lakosztály minden mellékhelyiséggel november l-ere kiadó. — Értekezni Bocskay u. 53. az udvari lakásban. 9blO Egy szoba, konyha kamara kozpontban magánosnak ki­adó. £gyház ucca 18. 9611 Hoavíd ucca 24. sz. haz 3 szoba, egy konyha éles, és faskamra eladó, vagy kiadó, november 1 íe 0S12 Ujfehértó esetleg más kézség határában traktorá­val bérszántást vállal Ba­logh Lajos ujfehértói lakos Vasúti ut 14;'. 7984 Kiadó november 1 re két szoba, előszoba mellékhetyi* ségekből álló lakas Kossuth ucca 38. 9613­Férjhezmenő gazdalánjak, özvegyasszonyok tizől kétszázholdig, árvaleány tízezer pengővel, zsidóleáoy húszezerrel. Válaszbeljégért bővebbet Kincses kisgaz la, Orosháza. 7983.

Next

/
Oldalképek
Tartalom