Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-28 / 246. szám

1928. október 28. JfrtÍMTlüfe Meleg üdvözletemet küldöm Nyíregyháza városának — írja Radomér lord a dr. Bencs Kálmán* polgármesterhez intézett levelében (A «Nyirviaék» tudósítójától). Nyíregyháza városa i 5 példányt vásárolt a magyar ügy propagálá­sára készült műből, amelynek an­gol cime: «Wiew of Trianon s Hun­gary». Nyíregyháza az angol nyel­ven irt nagyszabású mü diszkötött példányaiból többet Radomér lordnak küldött ajándékba. A lord meleghangú levelet intézett az ajándékok vétele után dr. Bencs Kálmán kir. kormányfőtanácsos, polgármesterhez. A levél magyar fordításban a következőképpen hangzik: Kedves Polgármester Ur! Nyíregyháza ajándéka, a Wiew of Trianon s Hungary nagyon kellemesen lepett meg engem. Értékes ajándéknak tekintem azt. A mostani Magyarország felséges képét nyújtja. A földrajzi és néprajzi feje­zetek különösen kitűnőek és fel fogom használni azokat jövőre felvilágosításul. Ez megelégedéssel tölt­heti el Önt. A könyv is szép példája a ma­gyar nyomdai és könyvkötési művészetnek és méltó helyet fog elfoglalni magyar könyveim gyü j teményében. A legszivélyesebben köszönöm az ön megemlékezését. Meleg üdvözletemet kül­döm Nyíregyháza városá­nak és virágzást és boldogságot ösz­szes lakosságának Hűséggel vagyok az Ön Rothermere-je. A nagy ködben beleszaladt a záhonyi vonat egy gnlyába, elgázolt egy tehenet és elütötte a gnlyást (A «Nyirvidék» tudósítójától). Október 20-án reggel 8 órakor még nagy köd volt a határban, amikor a Záhonyból Vásárosna­mény felé haladó személyvonat Révaranyos község alá ért. A köz­ség legelőjén Dávid János gulyás őrködött. A nagy ködben nem lá­tott semmit, nem vette észre azt sem, hogy a vonat közeledik és a gulyát áthajtotta az Ilosva-tanyá­ból vezető uton a sorompó nélküli vasúti átjárón. A vonat éppen ak­kor robogott elő és Dávid János gulyás csak az utolsó pillanatban vette észre. Igyekezett a gulyát gyorsan átterelni, ami azonban csak részben sikerült, mert a vonat el­ütött egy tehenet és elütötte magát a gulyást is, aki bordatörést szen­vedett. A tehén Sebők István Ilos­va-tanyai ispán tulajdona volt, ér­téke 550 pengő. A gulyást a nyír­egyházi Erzsébet kórházban ápol­ják. Ez a vasúti szerencsétlenség nem az első a sorompó hiánya miatt. A vizsgálat folyik. Hnbertns vadászlovaglás Nyíregyházán (A «Nyirvidék» tudósítójától). I A m. kir. 4-ik honvéd gyalog­ezred tisztikara november hó 3-án rendezi évenkint szokásos és mindig nagy érdeklődéssel vart Hubertus vadászlovaglását. Meet9 órakor a huszárlaktanyában. A ki­futás után az ezred tisztikara a résztvevőket az ezred tiszti kaszinó­jában villásreggelire szívesen látja. Részvételre. A Hubertusra a Mas­ter meghívót bocsátott ki. Erndy Gynla Nyíregyházán járt, ahol ünnepi érzéssel fogadják műveinek jnbiláris kiadását (A «Nyirvidék» tudósítójától). Itt mosolygott közöttünk széna jósága, itt hangzott szavainak ked­ves zenéje, itt járt szülőföldjén a Nyírség szeretője, a romantikus ál­mok bűvös látója, Krúdy Gyula. Most, hogy ötven esztendős, eljött a városba, ahol az első tíz esztendő gyermeki kedvteléseinek pillangóit kergette, ahol mélázd diák volt, ahol irói szárnya először suhant a színes távlatok felé. És megha­tottan látta megifjuló városának csodálatos változását és e változó, fényesedé arc mögött meghatottan érezte meg a régi lelket, a szivet, amely az ő szive is. Itthon volt Krúdy Gyuia, az originális író. Ötvenedik évének nagy eseménye müvei harminc kötetének kiadása és ebből a gazdag aratásból az első haimadnak, tiz kötetnek megjele­nése. A plakátokon, amelyen az Athenaeum büszkén hirdeti nagy Írójának müveit, a vörös posta­kocsi robog és erről szórják a fia­tal kezek Krúdy könyveit. Stílusos, művészi rajz, lelkes, hivő inven­ciójából eredő és itt, Nyíregyhá­zán, megállásra parancsol bennün­ket, akik örvendünk a Nyírség irój 1 gazdag aratásának. Hol ne fogad­pák e gyűjteményes könyvet az ott­honinak olyan közvetlen, anyás sze­retetével, mint éppen Nyíregyhá­zán ? Hol ? Itt, a szabolcsi udvar­názakban, a nyíregyházi otthonok­ban várják is a könyveket és ami­kor betoppan a könyveket ajánló akvizitőr, azt mondják: Krúdy? A mi Krúdy Gyulánk jött haza pompás könyvek díszes szellem­szárnyán, szeretettel várjuk és fo­gadjuk. Krudyt meg kell vennie minden könyvet vásárolni szerető szabolcsi magyar házban. Kinevezések a tábornoki karban A Kormányzó a m. kir. honvéd­ség tényleges állományában novem­ber 1 -iki ranggal Thótt Gábor al­tábornagyot gyalogsági tábornagy­gyá, Koszmovszky József, vitéz Si­poss Árpád, Svoy István és nagy­sárosi Lencz Albin tábornokot al­tábornaggyá, Czibur András, vitéz Somkuthy József, Böckl József, Lupkovics Miklós, vitéz Havassy Jenő, kistoronyi Denk Gusztáv, I.ubinger Győző, Kéler Ödön, és hedrii Hedry Béla ezredest tábor­nokokká nevezte ki. (MTI.) ll ll s-tr füiíso zPapjQ., az áit jehán^Mmímot R i (iso tű,, moss-áh ? Odizonty Jkrni! III Nyolcszáz pengó pénzbüntetésre ítélte a kir. törvényszék Brenner tanácsa Hanberger Géza vályogtéglakereskedőt gondatlansággal okozott kettős emberölés vétsége miatt. A Liliom nccai kettős haláleset a törvényszéken (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Március egyik szépnapos vasár­napján kettős halálos szerencsét­lenség történt a Bujtoson. Két kis fiu, a négy Éves Tarcali Mi­hály és az öt esztendős Petriko­vics Jenő az első derűs tavaszi napon, március 25-én délután já-, ték közben beleestek a iLiliomi­utca 34. sz. ház előtti vályog gö­dörbe és belefúltak a szeméttel födött két méteres vizbe. A kettős haláleset nagy meg­döbbenést keltett Nyíregyházán. A rendőrség szigorú intézkedésére elrendelték a vályoggödrök körül­kerítését és a Liliom-utcai telek tulajdonosa Hauberger Géza vá­lyogtéglakereskedő ellen gondat­lansággal okozott emberölés vét­sége címén megindult az eljárás. A kettős haláleset ügyében most Ítélkezett a kir. törvényszék Brenner-tanácsa. A főtárgyaláson kiderült a tanuk vallomásából, hogy a kérdéses vályoggödörben két méter mély víz volt és Hau­berger szemetet hordatott rá. Tiz szekér szemét került a vízre, ame­lyet teljesen befödött, ugy hogy a járókelők nem is sejtették, hogy a látszólag szalmával és törmelék­kel fedett gödör mélyén halálos veszedelmet rejtegető mély viz van A gödörbe fult egyik kisfiú nagy­apja is hordta a szemetet, amely a viiet betakarta. A kir. törvényszék bűnösnek mondotta ki Haubergert gondat­lansága miatt, mert a gödröt, amely a járda vonalában volt nem kerítette be és azzal, hogy a sze­méttel lefödték, fokozódott a gö­dör életveszélyessége és nyolc­száz pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős. Ötvenöt tannt hallgatnak ki Volovcsák esperes rágalmazási perében, amelyet a városháza nagytermében kell megtartani. (A «Nyirvidék» tudósítójától). Volovcsák Miklós ujfehértói es­peres hosszabb idő óta perben van több hívével, akik ellen rágalmazás miatt feljelentést tett. A rágalma­zási perben elhangzott felmentő íté­let után most a nagyszabású rágal­mazási ügy feleDbviteli tárgyalás­ra a nyíregyházi kir. törvényszék elé kerül. A monstre perDen 55 tanút hallgatnak ki. Minthogy a kir. törvényszék főtárgyalási termét a törvényszéken folyó átalakítási munkálatok során teljesen léDon­tották, a nagy rágalmazási per fő­tárgyalása a városháza nagytermé­Den lesz előreláthatólag november hó 6-án. Érdekes, hogy a város­házán volt annak idején a hírhedt tiszacszlári per tárgyalása is. Az ujfehértói esperes rágalmazási pere a maga neméDen ritkaság, mert a vármegyében még nem volt példa arra, hogy a lelkész és hivei között a törvényszéki tárgyalóteremig ki­terjedő ellentétek merültek volna fel. A rágalmazási per kimenetele elé nagy érdeklődéssel néznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom