Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-24 / 242. szám

1928. október 5. JSÍYÍRYIDÉK. 11 Jelíe Goudal Várkonyi Mihály J. Schildkraut a Marokkói kémnő főszerepeiben a Diadalban. Vallásos estély az ev. templomban (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Vasárnap este 6 órakor vallá­sos estély volt az ev. templomban, amelynek középpontjában a hősi halottak emléke állott. Az emlék­oeszédet Duszik Lajos miskolci ev. lelkész mondotta, aki a világtörté­nelem nagy hőseinek pantheonjá­ba állította a magyar nemzet nagy hőseit, a névtelen hősök ha­talmas légióját. A világháborúban résztvett szabolcsi hősök egy-egy naditényének megrajzolásával meg kapóbbá tett emlékbeszédben a hősiesség jellemző vonásait szem­léltette, majd valamennyi hős fö­lé emelte »a hősnek«, Jézusnak hősiességét, aki azért jött e földre, íiogy annak akaratát teljesítse, aki őt elküldötte. A német harctéren — mondotta — voltak halálszáza­dok, amelyek hősei a reájuk vára­kozó biztos pusztulás tudatában indultak az ellenség golyói elé, de tudták azt is, hogy tetemük be­tölti a mocsaras, ingoványos ta­lajt s holttestükön, mind szilárd talajon rohan az utánuk követke­zők ezrede a biztos diadalra. Ma ís mocsarakban járunk, lehet, hogy belepusztulunk, de abban a hit­ben áldozzunk mi is, ha kell éle­tet, hogy általa az utánunk jövő nemzedék boldogabb élete számá­ra nyitunk járható utat. Az emlékbeszéd után egy al­kalmi kvartét (id. Krecsák János, ífj. Krecsák János, Krecsák Lász­ló és Magéra József) Woczelka: »Miatyánk«-ját énekelte. Az oltári szolgálatot Krieger Mihály lelkész végezte. — Az összes méretű Remington írógépszalagok kaphatók a Jóba­nyomdában, Széchenyi-ut 9. 3x Poloskaírtást ciánnal felelősség mellett legolcsóbban végez Kiss Zoltán szab. féreglrtó. Cim: Grúnn, Szarvas-ucca 48. szám 8214-2 Napi hírek ••«««» KISNAPTAR Október 24. Szerda. Róm. kath. Rafael. Gör. kath. Arétasz. Prot. Salamon. Izr. Markesv. i o. Apolló Mozgó: »Confetti«, pályadi­jat nyert szépségek filmje és az »UFA« kisérő műsor. (5, 7 és 9 órakor.) 1 Diadal Mozgó: »Marokkói kémnő«, Várkonyi, Jetta Geudal és Schild­kraut főszereplésével és a kisé­rő műsor, (s, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő: nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő ked­den és pénteken csak nők ré­szére: van nyitva. Vasárnap csak déli 12 óráig van üzem. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9— 13 óráig. Egész héten át a Lányi-Gonda és Illés-gyógyszertárak tartanak éj­jeli szolgálatot. Rádió műsor: Budapest. Szerda. 11.45: Hirek, közgazdaság. — 12 órakor déli harangszó az egyetemi templomból. Utána: Zongorahangverseny. — 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 3: Hirek, köz­gazdaság, élelmiszerárak. — — 3.30: Morse-tanfolyam. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­és vízállásjelentés. •— 5.00: Szerelemhegyi Tivadar: A tót­megyeri vásár. — 5.40: Száz ma­gyar nóta egy óra alatt. — 6.50: Gyorsirási tanfolyam. — 7.30: A m. kir. Operaház Mignon elő­adása. Dalmű három felv. — 10.30: Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés, hirek és ügetőver­senyeredmények. Utána: Ma­gyari Imre és cigányzenekará­nak hangversenye. Vásárok jegyzéke: Október 24-én, szerdán: Kirako­dóvásár: Békéscsaba. — Állat­és kirakodóvásár: Celldömölk, Nemesvid (sertésvásár nincs), Zomba, Zsámbék . (kirakodóvá­sár nincs). Október 25-én, csütörtökön: Gin­dicsalád, Jánoshida, Kaposszék­cső, Pacsa '(sertésvásár nincs), Tét, Tornaszentandrás, Alap. — Kirakodóvásár: Nagycenk, Zsámbék. Október 26-án, pénteken: Diós­viszló, Felsővadász, Gelse (ser­tésvásár nincs), Mindszent (kira­kodóvásár nincs), Sümeg Rép­ceszentgyörgy (ló- és sertésvá­sár nincs). Október 27-én, szombaton: Állat­vásár: Battonya, Csongrád. — Állat- és kirakodóvásár: István­di (sertésvásár nincs), — Kira­kodóvásár: Mindszent. — Marha és sertésvásár: Szekszárd. — Kedves figyelem. Egymás­után peregnek le az idő homok­óráján nemcsak a percek, hanem a hónapok és az évek is. Észrevét­lenül jönnek ujabb és ujabb ter­minusok, amely között észre se vesszük, hogy az idő eljár. Vá­rosunk örökifjú meseszövőmeste­réről, Krúdy Gyuláról sem hit­tük volna, hogy 21-én ülte meg szük családi körben Nyíregyházán az ötvenedik születésnapját, ha a budapesti rádióközpont el nem lesi azt valahonnan és meleg sza­vakban ne méltatta volna Krúdy Gyulának egy kis könyvtárt kitevő 1 munkáit és a Margit sziget magá­nyát kedvelő irónak akáclombos szülőhelyét, Nyíregyházát. Gon­doljuk, hogy a kedves figyelem mennyire meglepte az otthontar­tózkodó Krúdy Gyulát, amely jól esett nemcsak őneki, de városunk polgárságának is. msKMíim A „Teáskanna" védjegyű tea a közép­európai lakosok itala reggel, délután, este. — Nehéz választás. Csütörtö­kön nagy napja lesz a magyar rá­rádiósai is a gazdag programmot, üzembe, és pedig ünnepélyes kere­tek között az uj stúdiót. Élénk várakozással várják városunk rá­diósa iis a gazdag programmot, de szeretnék végig hallgatni a Philips-gyár mérnökeinek is az előadását, amely szintén csütörtö­kön este 8 órára van hirdetve. Többek felkérésére szóvá teszük ezt az időbeli összeesést és tolmá­csoljuk a nyiregyházi rádiósoknak azt az óhaját, hogy a kiküldött előadómérnökök vagy halasszák el az előadást vagy pedig ismétel­jék azt meg. VÉNASSZONYOK NYARA v): 1, ' A vénasszonyok nyara megjött s im' 1 Uj kánikula szakadt ránk már is; Hiába a nők szeszélye előtt Meghajlik még az időjárás is. Dioíftus. —O Emésztési gyengeség, vér­szegénység, lesoványodás, sápadt ság, mirigybetegségek, bőrkiüté­sek, kelések, furunkulusok esetei­nél a természetes «Ferenc József» keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az or­vosi udománty számos vezérférfia meggyőződött arról, hogy a valódi Ferenc József viz hatása mindig kitűnően beválik. Kapható gyógy­szertárakban, drogériákban és fü­szerüzletekben. — 7 pengő 1000 darab 1/4 iv ala­kú hivatalos Ievélboriték a Jóba­nyomdában Nyíregyházán, Széche­nyi-ut 9. (*) A legtüzállóbb cserépkály­hák, minden színben, Krisch Ká­roly kályhásmester cserépkályha raktárában, Debrecen, Ferencz Jó­zsef ut (Piac-utca) 89. sz. Royai szállóval szemben, úgyszintén be­rakott takaréktüzhelyek is bármi­lyen nagyságban. Átrakásokat el­vállalok. . 5* — Levélboriték szükségletét ol­csó áron szerezheti be a Jóba­nyomdában. |j. Schildkraut Várkonyi Mihály Jetta Goudal | szerdán, csütörtökön és pinteken a Diadalban. — 1000 darab Ievélboriték már 7 pengőtől kapható a Jóba­nyomdában. — Singer varrógépek kizárólag nálunk kaphatók! Singer varrógép részvénytársaság, Vay Adám-utca 2. — Az összes téli divatlapok kapkatók az Ujságboltban. A nagykáliói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 5074—1928. tk. sz. Árverési hirdetmény kivonat. Szabolcsvármegyei Takarék­pénztár végrehajtatónak özv. Toldy Perencné, szül. Nagy Rozália végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi. ható­ság a végrehajtási árverést 1000 P tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a nagykáliói kir. járás­bíróság területén levő, Nagykálló községben fekvő s a nagykáliói 1912. sz. tkvi. betétben A. -f 1. sor, 896/2. hrsz. alatt foglalt 95 • •öles udvarra 2000 P kikiáltási arban. Az árverést 1928. évi decem­ber hó 18- napáján d. e. 11 órakor Nagykállóban a telek­könyvi hatóság hivatalos helyi ségeben (Nagy-utca 1. sz. 10. ajtó) fogják megtartani.j Az árverés alá kerülő ingatlanok 11 kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonvabb aron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/,'-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bá­natpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX t.-c. 147, 150, 170. §§.; 1908 XL. t.-c. 21. §.l. Az, aki az ingatlanért a ki­kiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiál­tási ár százaléka szerint megál­lapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Nagykalló, 1928. szept. 15. Perényi Rezső s. k. kir. jb. alelnök. A kiadmány hitelé*!: 8204 Egressy Pál, kiadd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom