Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-24 / 242. szám

4 JNnr ÍHYl DÉlL 192 8- ° kt6ber 2 4­BHüBUrífflWtW?** 11MWM*>rirrihirrií fftTif"1""K' 'Y. lirirt "•try-ní-ri'V-"rínrnTi-m'-"-'- n"— " c~'"T -"i'fiT-—r^rifffflftm' j'rr-r< irti-jr^rvr—'-rrm"-"' A. Diadal szenzációja szerdán, csütörtökön és pénteken Főszerepben: Várkonyi Mihály Jetta Goudal és J. Sehildkraut főtanácsnoknak, aki a délutáni ver­senyen már ennek a kitüntetésnek a birtokában vezette le az impozáns programot. Ez a magas elismerés vármegye­szerte a legmelegebb és legőszin­tébb örömmel találkozott, mert köztudomásu, hogy a szabolcsi le­venteügy mai színvonalát Retsky András törhetlen akaraterejének, páratlan ügybuzgalmának, a test­nevelés országos fontosságába ve­tett rendületlen hitének s annak a tervszerű programnak "köszönheti, amelyet Retsky András vármegyei felügyelő hároméves működése alatt vaskövetkezetességgel dolgo­zott ki és még nagyobb eréllyel végre is hajtott. Ugy tudjuk, hogy az ő működése és az általa kidolgozott tervek az egész országban szinte mintául szolgálnak s nem egy ötlete és szerencsés kezdeményezése talált messze vármegyékben is követésre a testnevelés ügyének szolgálatá­ban. Az az ünnepség, ami a Kormány­zó ur jelenlétében vasárnap délután a nyíregyházi versenytéren lefolyt, ujabb bizonyítéka a gyönyörű ered­ménynek, amit a kitüntetett férfiú hazafiságtól lángoló munkájának köszönhetünk; s a mi a ssfebolcsi le­vente-intézményt az egész ország­ban mintaképül állítja. A testnevelés és leventeügy hé­zagpótló jelentőségét és a magyar ifjúság hazafias szellemű vezeté­sére és fizikai orgánumának egész­séges fejlesztésére gyakorolt hatal­mas nevelő hatását most már feles­leges dolog bizonyítgatni és hang­súlyozni. Mióta szegény országunk nem tarthat rendes hadsereget, melynek sorai között a magyar fia­talság azelőtt egy kis jótékony to­vábbképzést, fegyelmezettséget, egészséges kiképzést, rendszerete­tet stb. sajátíthatott el, — egy ilyen intézménynek a létesitése mondhat­ni: nélkülözhetetlen szükségszerű­ségnek bizonyult s ha hozzávesz­iszük, hogy a hazafias érzés ápolásá­ra és fenntartására s az ifjúság szellemi életének irányítására dön­tő befolyást gyakorol, — könnyen megérthetjük, hogy ennek az ügy­nek becsületes és szakszerű szolgá­lata az egész polgárság legmele­gebb szimpátiájára és támogatására érdemes. , A Retsky András kitüntetése egy ilyen becsületes és szakszerű munkálkodásnak az elismerését je­leid és az az öröm, amivel ez a kitüntetés találkozik, annak a meg­értésnek a jele, amellyel most már 3 a vármegye polgárságának minden ' rangú és rendű tagjai az általa szolgált ügy iránt viseltetnek. Legyen a kitüntetés buzditás a kitüntetett kiváló .férfiú további ügybuzgalmára és legyen biztatás az ő kitűnő munkatársai számára is, akik a vezér útmutatásait és irányításait megértve s példaadó ügybuzgóságát híven követve kivé­tel nélkül részesei a nagyszerű eredménynek. A verseny lezajlása után a Kor­mányzó külön, élőszóval is kife­jezte Retsky András előtt legma­gasabb és legteljesebb elismerését : és elrendelte, hogy elismerése az ; összes leventecsapatoknak s azok vezetőinek és oktatóinak tudtul adassék. Szóló. Horthy liklés kormányzó nagy elismeréssel nyilatkozott a vasárnapi ünnepségről Nyíregyházán példaszerű a polgárság és a katonaság ' •iszonya — mondotta Őfőméltósága dr. Bencs Kálmán polgármesternek (A Nyirvidék tudósitójától.) Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó ur Őfőméltósága a va­sárnapi ünnepcségek után elisme­résének adott több ízben kifeje­zést. Az állomáson a város nevében búcsúzó dr. Bencs Kálmán kir. kor­mányfőtanácsos, polgármesternek elismerő szavakban adta tudtára megelégedését. Különösen azt jut­tatta kifejezésre őfőméltósága, hogy nagy örömmel állapította meg Nyír­egyházán a polgárság és a katona­ság között tapasztalható jó viszonyt, amelyet példaszerűnek látott. Ezt az egészséges összhangot, mondot­ta őfőméltósága, kiválóan mozdí­totta elő a városi tanács és ennek élén a polgármester, a katonaság­gal felmerülő ügyek kuláns áldozat­kész elintézésében. A Nyírség költője — Krúdy Gyula — Az irodalomtörténet Krúdy Gyulát emlegeti ezen jelzővel. — Igy irják a lexikonokban is. A mi Büszkeségünk a Nyírség köl­tőjének neve a szabolcsi homokon. A mi büszkeségünk most ünne­pelte 50 esztendős születésnapját. Jelentős születésnap ez a magyar irodalom történetében. De emlé­kezetes nekünk, szabolcsvárme­gyeieknek is, mert a «Nyirség költője» ötvenedik születésnap­ját szűkebb hazájában, Nyíregy­házán töltötte. Barátai, tisztelői itt keresték fel szerencsekivána­taikkal. , Ugyancsak szabolcsvármegyei tartózkodása alatt érkezett annak a hire, hogy az Athaeneum a «Nyirség költőjé»-nek ötvenedik születésnapjára uj, gyönyörű, bé­kebeli diszkiadásban bocsátja a közönség elé Krúdy Gyula összes müveit. Az első sorozat, az első tiz kö­tet immár megjelent ünnepélyes kötésben a legfinomabb papiro­son. Nyírségi hangulat, nyírségi kedv és bánat, nyírségi mesemon­dás árad e gyönyörű kötetekből, amelyek örökké hirdetik Szabolcs­vármegye, a Nyírség dicsőségét és büszkeségét: Krúdy Gyulát, en­nek a magyar földnek legnagyobb mesemondóját. Barátai, tisztelői Krúdy Gyulá­nak vállalták a «Nyirség költőjé­nek® könyvterjesztését. Fogad­juk őket magyar vendégszerettei. Hallatlan olcsó árban vásárolhat SUHANESZ kárpitos és butorárucsarnokában Óriási választék leányizoba, háló, ebédlő, uriszoba beren­dezésekben, vas és rézbutorok, madrae és sodronybetétekben, valamint schezlon, bőrgarnitúra, magános bútordarabok és mindennemű kárpitosárukban. Bútorcsarnok; Kallói ucca 4 Telefon: 319. Üzletemben mindentlap a „MIHALIK"-féle rádió hangversenyez Megérkeztek Váradi Testvérek íerfiruhaházába Nyíregyháza, Bessenyei tér 16. síém az őszi és téli férfi- és fiu­Mélyen leszállított árak. 7549—26 ,Tak»rékossAe"-i böovvenskére is. — Varrógép Javításodat szaksze­rűen,, gyorsan és olcsón eszközöl a Singer Varrágép rt., Vay Adám­utca 2. lOx — Előfizetését fővárosi lapok­ra az Ujságboltban újítsa meg. Megtakarítja az utalványt és a portót. — LILA-PIROS Remington író­gépszalag 20% százalék felár nél­kül kapható a Jóba-nyomdában Nyíregyházán, Széchenyi-ut 9.1 e­lefon 139. 3X Diadal Mozgó Október hó 24., 25. és 26. szerdán, csütörtökön és pénteken 5, 7 és 9 órakor: Az idény parádés anyagának | egyik gyöngyszeme Várkonyi M. Jetta Goudal Sehildkraut J. A marokkói kémnő Pierre Benőit hires regénye 8 felv. Rendkívüli izgalmas, fordulatos és meglepetésekben gazdag dráma. A njngalmas jó yidík 7 felvonásos vigjáték. Szombaton Vasárnap Fred Thomson Győzelem, vagy halál! Saxophcn Zsuzsi Anny Ondra Keveset használt AUTOMOBILOK gondosan kijavítva, önköltségi árban kaphatók: Chrysler Sfx 72 es, 503-as FIAT, FORD Marton és Társa nyíregyházi autóüzeme Telefon 2-30. 7739-30 SAVANYÚVÍZ MINDEN ÉTKEZÉSHEZ! 0 7n r mnf bármilyen minőségben, legnagyobb OlUMIIuI választékban, előnyös áron szűcsnél vehet. 76OT-3S

Next

/
Oldalképek
Tartalom