Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-21 / 240. szám

1928. október 163. JSÍYÍRYIDÉK. 11 — Az ipartestület székház ügye. A nyíregyházi ipartestület elnök­sége Budapesten járt a székház ügyében. Ebben az akcióban Zeke László már mint újonnan is meg­választott jegyző vett részt, ameny nyiben a csütörtökön megtartott jegyzőválasztáson 21 szavazattal Komor Imre 16 szavazatával ellen­tétben újra megválasztották a nyíregyházi ipartestület jegyző­jévé. — A temetői kegyeletre való ne­velés Káliósemjénoen. Megírta a Nyirvidék, hogy Kállósemjénben a temetői keresztek korai megsemmi­sülését a pietás ápolása szempont­jából károsnak tartván, nemes SZÍ­VŰ emberek akciót indítottak, hogy a kereszteket tartósabakká tegyek. Közleményünket azzai egészítjük ki, hogy a fakereszt helyett tartós kőkeresztek emelése a főcél és hogy ezen a téren Losonczy Géza fóm. kath. lelkész buzgólkodik ki­váló nevelő hatással, aki nemrégen szentelt fel egy régi szegényes Í3r kereszt helyébe emelt kőkeresztet. — A nyíregyházi piac árai. — A nyíregyházi piacon mind ke­vesebb a szőlő, az őszi barack, kör­te és alma. A dinnye már csak ki­sért. Igen sok a zöldségféle, a pap­rika, paradicsom, a tej és a tejter­mék. Az árak a következőképpen alakultak: Kelkáposzta 1 kgr. 26 fili., fe­jes káposzta: 30, zöldség 30, ka­ralábé 24, paprika 20, karfiol 60, hagyma 30, paradicsom 30, bur­gonya 25, szőlő 40, köte darabja 10, birsaiam 10, barack párja 10 fillér. Alma 1 kgr. 80 fillér—x P., tej 1. 24, turó 50, tejfel 50 fill., tojás darabja 20 fill., vaj I kgr. 4-5o P. (*) Tiz kötet Krutíy-regény. — Tiz kötet könyv: kiállításban pom­pás és ízléses, tiz gyönyörű kötet, Krúdy Gyula tiz regénye. Ötven esztendős most Krúdy Gyula és ebből az alkalomból gyűjteményes kiadásban tiz olyan kötete jelenik meg egyszerre, amely az iró nagy­szerű művészetének, páratlan el­beszélőtehetségének, színpompás fantáziájának és csodálatos mese­mondó erejének legszebb alkotá­sait foglalja magában. Krúdy Gyu­lát ma a legnagyobb magyar ro­mantikusnak nevezik s ő valóban az: igazi regényíró, akinek minden munkája nemcsak izgatja az olva­sót, nemcsak elkápráztatja és le­köti a figyelmét, de a legnemesebb szépségekkel is gazdag. Hogy hon­nét van az írónak ez az ereje? Mert Krúdy Gyula az elmúlt bol­dog magyar világ krónikása. — Történetei a régi Pestet, elveszí­tett és elszakított tájakat hódí­tanak vissza számunkra, de meg­elevenítik elmúlt ifjuságunk szép­séges örömeit is. Krúdy Gyula, ma valóban az egész nemzet író­ja. Regényei mindenkinek szóla­nak és igy nincs senki, aki ne fo­gadná szívesen ezt a szép gyűj­teményes kiadást, amely egy iga­zán nagy magyar iró értékét rep­rezentálja és amely nemcsak min­den háznak legszebb ékessége lesz, de a magyar irodalom örök kincse is. — REM1NGTON írógépszalag 20o/o íelár nélkül kapható a jóba­nyomdában, Széchenyi-ut 9. 3X — Singer varrógépek kizárólag nálunk kaphatók ! Singer varrógép részvénytársaság, Vay Ádám-utca 2. Budapesti Bélyegtőzsde Budapest, IV. Kossuth Lajos ucca 7. NY. Egyes bélyegek, sorozatok, kellékek. Választék. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Alapittatott 1910 brn 7733 10 ^iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiuiiiiiitiiuiUHiíiir Hőseink emléke. Előttem áll a hatalmas emlék, Izgatja lelkem meddő türelmét, Hogy mennyi van már, és mennyi kell még! Hiszen ha száz is, mind, mind kevés lesz, Erőt ha rajtunk elcsüggedés vesz, A nem felejtő emlékezéshez... Csodás idő volt, csodás világ volt, Szemünk tüzéből nagy eszme lángolt, És földön-égen végig világolt! Szent hivatásunk megfogta lelkünk, A gond, a kétség belőle eltűnt, Mikor hitünknek oltárt emeltünk. Hiába nyilt meg a föld alattunk; Ha bajt vetettünk, ha gyászt arattunk, Vészben, viharban hívek maradtunk! Nem néz a férfi gyermekre, nőre; Dacos keménység feszül belőle, S rohamra indul büszkén, előre... S mig messze földön halálra vérze, Megállt a nap, hogy bámulva nézze, Mint küzd az Isten legszebb vitéze... Apjára roskad, hazája kárt vall; De égi szó tör a síron által: Nem halhat az meg, ki hős halált hal.'... Vérrel pecsételt magyar vitézség! Véggyőzedelmed, bár napja késsék, Megéri egyszer felébredését! Szoborba öntött magyar vitézség! Te lásd, ha hosszú gyászunk kevés még, Új nemzedéknek új magvetését! Halottainkat szivünkbe zárva, Emlékezünk a vérző hazára, S könnytengerünknek vér lesz az ára... A rémes árnyék csak percre tünt el; Sárkányok ellen még küzdenünk kell Méltó, nemes, szent fegyverzetünkkel... És talpra állunk, ha int az óra, S nagy tartozásunk terhét leróva Megyünk utolsó találkozóra... Mert meggyalázhat, mert eltiporhat A koncra éhes, hitvány, bitor had, De gyáva fegyvert hiába forgat. Ha nem kívántak igaz barátnak, S fondorlatukkal halálra szántak, Megszenvedik majd, ha szembe látnak / Ök nem kíméltek, mi nem feledtünk, S ha pillanatra gyengék lehettünk, Nem földi bíró itél felettünk. A hős elődök-ontotta vérben, S elszánt utódok habzó erében Sorsunk jövőnket virrasztja ébren... Nem kérdjük akkor, hogy mennyi kell még: Bosszúra váltjuk lelkünk türelmét, S győzelmi oszlop lesz minden emlék! VIETÓRISZ JÓZSEF. Nagymagyarorszgg fénylő alakjai, férfiai és asszonyai, a magyar mult dicső emlékei élnek és támadnak föl műveiben. A magyar romantika mes­terének költői alkotásai : a regi Pest, a régi niayyar világ, a régi magyar öröm édes-bús regényei. 1878-1928 műveinek jubiláris kiadása világát nyitja meg a közönség számára. Ki ne emlékeznék szívesen a múltra, ki rie fürösztené meg lelkét a szép emlékekben ? Krndf Grill müvei az ATHENAEUM kiadásában v gyönyörű 10 kötetben, díszes egész vászonkö­tésben, pompás kiállítás­ban minden magyar ház igazi ékességei lesznek. Ara 82 pengő. Kapható kedvező havi részletfizetésre is. 8103—1

Next

/
Oldalképek
Tartalom