Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 198-222. szám)

1928-09-30 / 222. szám

JSfVfBYIDEK 1928. szeptember CSAK NOVEMBER ECO 1-IG-! Cipöuásárlásánál soh pénzt takarít meg IHlUUBBMrrfl rr r w STIBI JÓZSEF CSPOARUHAZABAN Nyíregyháza, Zrínyi Ilona ucca 2., mivel üsüetáthelyezés m<»it az összes raktáron levő cipőárúk mélyen leszállított árakon árúsíttatnak. — Egyes párok beszerzési áron alul. HIREK. KISNAPTAR Szeptember 30. Vasárnap. Róm. kath. Jeromos. Gör. kath. Ger­gely. Prot. Jeromos. Izr. Suc­coth 2. n. Városi Szinház: Az Országos Ka­maraszínház vendégjátéka: »A doktor ur« (fél 4 órakor), »Já­ték a kastélyban« (8 órakor.j Apolló Mozgó: »Holtak szigete«, izgalmas dráma 8 felv. és »A fehér pantalló«, burleszk 8 felv. (3, 5, 7 és 9 órakor.) Diadal Mozgó: »A gólya« és »Az elvarázsolt sziget«, kalandos tör­ténet 6 felv. (3, 5, 7 és 9 óra­kor.) Nykise—Nytve bajnoki mérkőzés a bujtosi sporttelepen (3 óra­kor.) Városi gőz- és kádfürdő: nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő ked­den és pénteken csak nők ré­szére van nyitva. Vasárnap csak déli 12 óráig van üzem. Sóstói kádfürdő: Zárva. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum : rendezés alatt. Iskoláknak nyit­va 9—13 óráig. Szombat estétől vasárnap reggelig a Lányi-Gonda és Illés-gyógy­szertárak, vasárnap déltől hétfő reggelig pedig az Osgyáni és ró>ö&-gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. Rádió műsor. Budapest. Vasárnap 9: Újsághírek, kozmetika. — 10: Egyházi zene és szentbeszéd a belvárosi plébánia templomból. IT.20: Evangélikus intentisztelet a bécsikaputéri templomból. — 12.25: Pontos időjelzés, időjárás jelentés. — 12.30: A m. kir. Ope raház tagjaiból alakult kamara­zenekar hangversenye. — 3.30 : Mahács Mátyás m. kir. kerté­szeti főigazgati : Téli gyümölcs­szedés és eltartás. — 4: Mada­rassy Erzsébet meséi. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelen­tés. — 5: Cigányzene. — 6.30: Kann Ferenc előadiása. — 7: Sport- és lóversenyeredmények. 7.30: Mocsányi László és Laka­tos Tibor zenehumoristák hang­versenye. Zongorán kisér Polgár Tibor. — 8.15: Előadás a Stú­dióból. — 10.15: Pontos időjel­zés, a sporteredmények ismételt lemondása. Utána a Britannia­nagyszállóból Pertis Jenő és ci­gányzekeranáka hangversenye. Október 1. Hétfő. Róm. kath. Rémig. Gör. kath. B. A. véd. Prot. Malvin. Izr. Thisri 17. Országos Kamaraszínház: »A kis senki«. (8 órakor.) Diadal Mozgó: »Ballag már a vén diák« és a kisérő műsor. (5, 7 és 9 órakor.) Apolló Mozgó: »Lujza királynő« (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő: Nyitva reggel 6 órától. Szabolcsvármegyei Jósa-Mazeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egésa héten át az Osgyáni és Tö­rők gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot. Rádió műsor. Budapest. Hétfő. 9.30: Hirek, közgázdaság. — x 1.45: Hirek, közgazdaság. — 12 órakor déli harangszó az egyetemi templomból. — Utána: Kamarazene. — 1.00:Pontos idő­jelzés, időjárásjelentés. — 3.00: Hirek, közgazd., élelmiszerárak. — 4.45: Pontos időjelzés, idő­járás- és vízállásjelentés. — 5.00: Gallay-Gaibel Sándor dr.: A világirodalom remekei. — Byron Don Jüan. — 5-45: A kurucvilág költészete. Lelkes Nándor Jó­zsef író előadása. — 7: Mit üzen a rádió ? — 8: Német nyelv oktatás. — 8.40 : A m. kir. Ope­raház tagjaiból alakult kamara­zenekar hangversenye Zilahy Irén közreműködésével. — 10: Pontos időjelzés, hirek, időjá­rásjelentés. Utána: A Dunapa­lota nagyszállóból Bachmann jazz-band. Vásárok jegyzéke: Október 2-án: Beled, Gyömöre, Jászkarajenő, Nagyecsed, Nagy­kanizsa (sertésvásár nincs.) Sá­toraljaújhely (havi), Szikszó, (havi), Tököl, Vásárosnamény, Lóvásár és kirakodóvásár : Eger Állatvásár : Szombathely. Kira­kodóvásár : Balassagyarmat, Du napataj. ELJEGYZÉS. Ungár Évát eljegyezte Wirtschaf ter Zoltán. (Minden külön értesí­tés helyett.) ESKÜVŐ. Kiss Irénke és Meinhardt József október 4-én délután 6 órakor tartják esküvőjüket az evangélikus templomban. — Szerkesztői üzenet. Egy ki­váncsi kislánynak. Érdeklődő leve­lére válaszolva megnyugtatjuk, hogy amikor amellett kardosko­dott, hogy a Don Jüan kiejtése helytelen, ha »Don Zsuán«-t mon­dunk, igaza volt és semmiképpen nincs igaza annak, aki erősítgette a Zsuan-os kiejtését a hódítás immár fogalommá lett hőse nevé­nek. Nincs azonban Önnek sem igaza, ha azt erősítgette, hogy a helyes kiejtés a Don Jüan, ugy, ahogyan magyar kiejtéssel han­goztathatjuk a név betűit. A he­lyes kiejtés ugyanis »Don Huán«, amint Don Quijote nevét Don Ki­hóténak ejtik ki helyesen, spanyol nyelvszokás szerint. — Nyilatkozat. A következő sorokat kaptuk: Tekintetes Szer­kesztő Ur! Az Autószerencsétlen­ségről becses lapjábaa ho­zott közleményre tisztelettel meg jegyzem, hogy nálam Vargha Gyula taxi vezetésre képesitetlen soffőr sohasem volt alkalmazásban az én soffőröm autóm volt tulaj­donosa, Rubóczki József volt, ki mellett fentnevezett Varga, mielőtt a M. kir. Belügyminiszter taxi vezetésre neki engedélyt adott volna, önként, mint tanonc, tudtom nélkül volt csak jelen. — Nyiregyháza, 1928. szept. 29-én. Munkácsi Antal, polg. isk. tanár. (*) Gondoljon az őszi és téli ruhára, mert végkiárusítás Taub Lajosnál már csak pár napig. Barcsik és Varga bádogos, fürdősoba és vízvezeték szerelök telefon száma 531. — Nyíregyházi kereskedők an­kétje a »Magyar Hét« ügyében. A nyiregyházi kereskedők október i-én hétfőn este 9 órakor tartják ankétjüket a Kereskedők és Gaz­dák Körében. Az ankétre a kör elnöksége Nyiregyháza összes ke­reskedőit meghívja. — A ref. Leányegylet tagjait | kéri az elnökség, hogy okt. 2-án jj kedden délután 5 órakor a ref. elemi iskolában jelenjen meg. A ref. Nőegylet összejöveteleit ez­után kedden délután 5 órakor tartja. — »Elnéptelenedő Magyaror­szága Ilyen cim alatt vasárnap jeste fél 8 órakdr a helybeli metho­dista templomban (Dessewffy-tér 10.) Wallrabenstein Jakab super­intendens vetített képes előadást tart. Akik csonka hazánk talpra­állitása, jobb jövőre iránt érdek­lődnek s elnéptelenedésünk gazda sági és erkölcsi okait megismerni akarják, a bemutatásra kerülő 45 képből s a hozzáfűzött magyará­zatból megismerhetik. Minden ér­deklődőt szívesen lát és ezúton meghív az egyház vezetősége. Sza­bad bemenet ! — Október 8-án kezdődik a szüret. Sóstóhegyközség területén a szüret kezdete f. évi október hó 8-ik napjára állapíttatott meg. Október hó 1-én és 2 án, hétfőn és kedden 5, 7 és 9 órakor Ballag már a vén diák... (Gaudeamus Igitur.) Egy hercegnő ti egy diák szerelmi története 8 felvonásban. A diákélet ezerszínű hangulata, bű­bájos derűje, könnyes mosolya árad a fi.rabol. Főszerepben: Maria Solvey Frederick Solm. Kisérő műsor: Csnlóköxi aranyér és Ujjé a csekk Két-két felvonásos vígjátékok. Az előadásokat a Váro3Í Szinház Mojgó szalonzenekara kiseri. Szerdin csütörtökön, okt. S és 4-én Halló Wien A világ szeme. Barcsik és Varga bádogos, fürdőszoba és vízvezeték sze-elők telefon száma 531. — Itt a tél. Már a legtöbb háznál befütöttek, olyan hirtelenül jött ránk a hideg. A télikabátok is előkerültek, már csak a hava­zás hiányzik. De a rádióhírek már innen is, onnan is havat jelente­nek. Párisban, Rómában, Zágráb­ban már leesett az első hó. A szamovárok kékes lángja kigyúl esténkint a szoba meghitt mele­gében, forró tea illatozik a csé­szében, s mellette ott van az íny­csiklandozó teasütemény, SIPOS GÉZA cukrászatának clouja. Teá­hoz ne felejtsen hát tőle rendelni süteményt. Címe : Zrínyi Ilona u. 3. Telefon: 3—13. — Leesett a szénakazalról. — Nyírpazony határában, a Tar Pé­ter düllőben szénakazlat rakott Mihalkó János földműves. Az öt méter magas kazal tetején meg­csúszott, hanyatt esett a földre. Súlyos sérüléssel szállították be a nyiregyházi Erzsébet-kórházba. (*) Megjelent a Kecskeméti Fa­iskola és Magtermelő R. T. — (Kecskemét, III., Széchenyi-tér 6. sz.) legújabb árjegyzéke, melyet kívánatra bárkinek ingyen és bér­mentve megküldjük. 2 (*) Helybeli és vidéki készpénz­árban 6 és fél—7 és fél havi hitel­re vásárolhat a »Szabolcsi Unio« könyvecskével. (*) ön is és mindenki tudja, hogy a »Szabolcsi Unio« könyvecs­kével vásárolni előnyös, mert kész pénzárban 6 és fél—7 és fél havi hitelt élvez. Segéd, ragy kiszolgáló leány felvétetik SCHYARTZ ARTÚR cégnél. Egy kályha ffiti az egész lakást, a elenkor legjobb foljrtonégí kályhája. A kályha nem schamottbetétes, hanem Clarance I. betétje van. Az ereíLti American Healing kályha lerakata Szabóiéi', Szatmár-, Bereg­rármegyékr* Liskán^nál Nyiregyhára, Zrínyi Ilona-atca 4. »r. 7563—1 Telefon: 470.

Next

/
Oldalképek
Tartalom