Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 198-222. szám)

1928-09-28 / 220. szám

1928. szeptember 29. •j jníyíryidék. á nyugdíjasok országos gyűlése. A nyugdíjas közalkalmazottak f. évi október hó 28-án délelőtt fél II órakor Budapesten, a Várme­gyeház közgyűlési termében orszá­gos gyűlést tartanak, melyre a vég­rehajtó-bizottság az összes nyug­dijasokat és nyugdíjas egyesülete­ket meghívja. Az országos gyűlés legfontosabb tárgya annak kimondása, hogy a régi nyugdijasok feltétlenül kí­vánják a szegedi országos gyűlés határozataiban felsorolt sérelmeik orvoslását s csak azután kerülhet sor a családi pótlék és lakbér eme­lésére. A végrehajtó bizottság felkéri azokat a nyugdijasokat, akik sem­miféle nyugdíjas egyesületbe nem tartoznak, hogy városok, illetőleg községek szerint szervezkedjenek és az országos gyűlésre küldje­nek megbízottakat. Ugy ezek, — mint a különféle nyugdíjas egye­sületek szíveskedjenek a megbízot­tak nevét dr. Balló István ny. kir. tanfelügyelőnél a végrehajtó bizottság elnökénél (Szeged, Ma­dách-utca 20.) f. évi október hó 15-ig bejelenteni. Az országos gyűlésen megjele­nők igazolása a vasúti arcképes igazolvánnyal történik. Vasárnap, 23-án d. u. folyt le a nyirbogdányi járás tűzoltóinak versenye, melyre a járás kilenc községe nevezett be. A benevezett csapatok már a délelőtti órákban felvonultak a kemecsei versenytér­re s már e felvonulásokból nyil­vánvaló volt a hozzáértők előtt, hogy a győzelem Kemecse, Nyir­pazony és Oros között fog eldőlni. S bár a többség a ke­mecseieket favorizálta, a helyi vo­natkozásoktól mentesek, mégis kez­det óta Oros csapatának győzelmé­ben bíztak rendületlenül Nem csa­lódtak. A járás legszebben kiállí­tott s legjobban felszerelt csapata beváltotta a hozzáfűzött reményt. Mindjárt a verseny megkezdése­kor nyilvánvaló volt a beavatottak előtt Oros nagy fölénye. S amikor Oros csapata versenytérre lépvén, megkezdte a versenyszámok megol­dását, a mindenkit meglepő preci­zitás, tökéletes összhangoltság, fe­Gombamérgezés következté­ben elpusztult egy hattagi vasntascsalád. Prágából jelentik: Tragikus sze­rencsétlenség érte tegnap délben Bárta Ferenc, kosztomlatechi vas­utast és családját. Bárta Ferenc felesége tegnap korán reggel két leányával kiment az erdőre, hogy ebédre gombát szedjenek. Az össze­szedett gombától ebéd után né­hány órával a család minden tagja gyomorfájásról, görcsökről és has­csikarásról panaszkodott. Bárta a gombamérgezés első tünetei után nem hívott orvost, mert azt hitte, hogy az egész csak muló gyomor­fájás. Estére három gyermeke meghalt s mire az orvos megérke­zett, minden segély késő volt, az egész család elpusztult. V,. — Egy budapesti gazdag igaz­gató íia Makóra ment béresnek. Makóról jelentik: Nem csoda ma már Csonkama­gyarországon, ha egy kényes pesti úrfi megfogja az eke szarvát. Ma, amikor József Attila dinnyecsősz­ként élte leggondatlanabb napjait, \ amikor Szirbik Antal koporssóban hált, a mérnök ur szögeket kalapál a gyárban, a doktor ur pedig po­loskát irt. Mégis emlitésreméltó az az eset, amely ép ma foglalkoztatta a szegedi rendőrséget. Egy 19 éves lerongyolódott uri fiút szedtek fel a detektívek egy külvárosi korcsmában. Bevitték a rendőrségre, ahol kiderült, hogy az illető egy dúsgazdag budapesti részvénytársasági igazgatónak a fia, aki öt évet tanult a zeneakadé­mián. Családjával meghasonlott a fiu, javítóintézetben is volt, ahonnan nemrég szabadult. Legutóbb egy pesti sörcsarnokban volt segédcsa­pos. Egy makói ismerőse olyan megkapó színekkel ecsetelte előtte a tanyai élet idillikus csendjét, hogy Révai István, igy hívják a hányt­vetett életű ifjút, kedvet kapott a tanyai élethez. Vonatra ült s Szege­dig utazott. Addig tellett csak a pénze. Itt tegnap délután a roko­naitól kölcsönt szerzett s tovább Több fa lesz az nttákon, jobb lesz a köz­világítás, még nagyobb lesz a tisztaság Nyíregyházán. Nyíregyháza (A sNyirvidék tudo- • közkertek fokozatos fejlesz­sitójától.«) tésével is számolni kell. A várros jövő évi költség­előirányzatának tanulmányozásá­val foglalkozik most csaknem min­den városatya. A költségelőirány­zat egyes rovatai élénk világossá­got vetítenek a városfejlesztési ter­vekre a várost szebbé, egészsége­sebbé tenni szándékozó tanács el­határozására. A hatodik csoport alatt találjuk a városépítés, az ut­cák, terek, a város gondozása költ­ségeit. A sétányok és faültetvények fejezetében azt tapasztaljuk, hogy a mult évivel szemben emelke­dést mutatnak a személyi kiadá­sok, aminek magyarázata a költ­iségelőirányzat szerint az, hogy a város fejlődésével kapcsolatban a Diadal Mozgó Szeptember hó 27 én, csütÖrtöKön utoljára 5, 7 és 9 órakor: Bánky Vilma és Ronald Colman: A szerelem éjszakája Romantikus történet 10 felvonasban Pedro Cald-ron de La Bsrca regénye nyomán Laura La Plante Legvidámabb özvegy Egy ravasz fruska vidám kalandjai 7 felvonásban. Pénteken, szombaton és vasárnap: ül GÓLYA Főszerepben; Rod La Roque ~4 " váí- y • • ~4 Sor kerül majd a Népkert, a Károlyi- és Dessewffy-kert sétaut­jainak nagyobbarányu rendbehoza­talára és minden valószínűség sze­rint a Kistér valamint a Máv előt­ti tér rendezésére is. Ezeknek a költségeknek elő­irányozására mondja a költ­ségvetési előirányzat, vélemé­nyünk szerint múlhatatlanul szükséges, mert ezzel olyan városrendezési és higiéniai kérdés nyer megoldást, ame­lyet maga a lakosság is sürget. Valóban ezeknek az előirányzott munkálatoknak a mai súlyos viszo­Városi Mozgó Szeptember hó 27-én, csütörtökön utoljára 5, 7 es 9 órakor: Senorita Történet a Rio De La Plata országából 9 fejezetben. Szereplók: Senorita Francesca Bebe Daniels Aniral Oliveros ... Jameí Hall. Nősül a papa Burleszk 2 felvonásban. Baj van a sajttal Burleszk 2 felvonasban. Jöii Jön Cirkusz Chaplin utazott Makóra. | Hogy a zeneakadémián öt évig tv- ­Béresnek szegődik. A tanyai élet- J miit,azért nem fogják ép lenézni a | tői reméli megrokkant lelke újjá- j tehenek a tanyán. Ámbátor ők en­épülését, önmaga emberré levését. ' nél okosabbak voltak... ****** MMI III ll üllI HI H M > Hl • K »• ««•»»•• I l —MHW «l • H MB Oros lett a nyirbogdányi járás tűzoltó­versenyének győztese. ! fegyelem s a nagyobbára fiatal fi­ukból álló csapat öntudatos maga­tartása, gyorsasága eldöntötte a jgyőzelem sorsát. A dr. Erdőhegyi Lajos orsz. gy. képviselő által ala­pítót ezüst vándorserleget egyhan­gúlag Oros csapatának Ítélte a zsűri. L fődij mellett 3 zsebórát ka­pott még a győztes csapat, kiváló parancsnokát: Kocsis József adó­ügyi jegyzőt pedig szép ezüst ci­garetta tártával jutalmazta a bi­zottság. Megérdemelték. De — ter­mészetesen — győzelemben mél tó része van Vay Miklós főjegy­zőnek is, aki nemes ügyszeretet­től áthatva, minden áldozatra kész munkával támogatta a tüzoltóegye­sületet, amelynek egyébként is el­nöke. Most örömmel tekinthet a pedáns parrancsnok s a lelkes csa­pat együttes győzelmére: méltókra fordított munkát, áldozatot egy­aránt. (My.) nyok között is sak örvendenünk lehet, mert a Máv. előtti poros és minden esztétika nélkül való tér rendezése a város presztízs­kérdése is. Csak helyeselhetjük a költség­vetésnek az Erzsébetligetre és az erdei sétányokra vonatkozó költ­ségtöbbleteit is. A tavaszi takarí­tásra és az erdei utakat megked­veltető rendet és tisztaságot bizto­sító munkálatokra okvetlen szük­ség van. Minden szavát aláírja mindenki a költségvetés indokolá­sának itt, amikor ezt olvassa: »Az Erzsébet liget és az erdő a nyir­egyházi polgárok igen kedvelt ki­ránduló helye és fontos az, hogy ezek a helyek mindenkor tiszták és rendesek legyenek, hogy a ki­rándulóknak kellemes tartózkodást nyújtsanak.« A sóstói park további rendezése és szükségszerinti felújítása azon­ban — amint olvassuk a költség­vetésben ez évben költségkímélés szem­pontjából nem fogja az el­múlt két év mértékét elérni. Az utcák fásítása folytatódik a következő évben is. A Sip-utca, Egyház-utca, Kerreszt-utca, Bocs­kay-utca, Jókai-utca déli oldala, a Véső-utca északi oldala és a Deák Ferenc-utca fásítása kerül most majd sorra, összesen 830 gömb­akác, 60 darab ezüst levelii nyár­ja és 146 drb. nyírfa kerül kiül­tetésre. A sóstóval kapcsolatban érde­kes költségvetési szám az a 650 pengő bevétel, amelyet a Sóstón létesített kerékpárszinből vesz be a város. A sóstóra érkező kerék­párokat tudvalevőleg az elmúlt; év­ben a kemecsei útra vezető bitu­men-ut bejáratánál épített Ízléses szín alá kell elhelyezni. A kerék­párosok 10, illetve 20 fillért tar­toznak fizetni a szin bérletéért. A mult évi kiadásokhoz képest a költségvetés 4840 pengő többle­tet irányoz elő a gyalogjárók és folyókák fenntartására, amiből azt remélhetjük, hogy ebben az évben a tönkrement gyalogjárókat és folyókákat jókarba hozzák. Az utcák és terek tisztítása jó­val többe fog kerülni. Itt a seprő géppel járó költségek okoznak többletkiadásokat, amelyek össze­ge 18.000 pengő. Olyan összeg, amelytől váro­sunk tisztaságának nagy mértékű fokozását várhatjuk. Olyan köz­egészségügyi kiadások ezek, álla­pithatja meg joggal a költségve­tés, amelyeket régóta sürgetnek a város polgárai szóban és Írásban. Közvilágításunk javulását is vár­hatjuk a költségvetés alapján. Itt ugyanis több mint ötezer pengő van felvéve a multévihez viszonyít­va. Az eddigi lámpákon kivül ugyanis száz darab féléjjeles és ötven darab egész éjjeles lámpát szereltet fel a város. Ezzel az előirányzattal azt akar­ja biztosítani a város tanácsa, hogy necsak a fő, hanem a mel­lék utcákon is égjenek mind a fél­éjjeles, mind pedig az egész éjje­les lámpák. A város fásításának, jobb viíá­gitásának, nagyobb tisztaságának örülünk, de itt is rámutatunk, hogy sokkal többet kellene áldoznunk a mellékutcák portalanítására. Az utcák féltve őrzött és ápolt tiszta­sága természetesen csak akkor ér­vényesül teljes mértékben a köz­egészség javára, ha szigorú intéz­kedésekkel ellenőrizzük az udvarok tisztaságát is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom