Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 198-222. szám)

1928-09-15 / 209. szám

1928. szeptember 15. •Wí-PFIf Petrovieh Szvetiszláv az Orfeum hercege — Dr. Baloghné Antai Irma ritmikus tornaiskolája folyó hó 15-én és 17-én délután 3 órakor a községi polg. leányiskola tor­natermében (Luther-u.) megkez­dődik. Tandíj havi 6 pengő. Be­iratkozhatnak gyermekek és fel­nőtt hölgyek. 2 — Étvágytalanságnál, rossz gyo­mornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavarok­nál, csalánkiütésnél és bőrviszke­tésnél a természetes »Ferenc Jó­zsef® keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését és megszabadítja a testet a felgyü­lemlett rothadó anyagtól. Az or­vostudomány több úttörője meg­állapította, hogy a Ferenc József viz abszolút megbízható hashajtó. Kapható gyógyszertárakban és füszerüzletekben, — Megszűnt Iparok : Kovács Ferencne teherszállító taligás, Róth Ferenc siitö, Dankó Mihály személyszállító taligás, Rubóczki József géperejű bérkocsival való személyfuvarozás, Molnár András egyfogatú bérkocsi, Szaldczy Béla teherfuvarozás, Bodrog András hentes és mészáros Cukor Olga fehérnemű varrás, Friedmann Zsigmond szatócs, Qelbmann Sá­muel sütő, Bleuer Bernátné nói kalap készítő és elárusító, Gerda Balázs teherszállító taligás, Klein Helén lisztkereskedés Mit csinál régi bajuszával és oot­jával? Megnősül? Szeretné elját­szani Hamletot? Bolseviki ön? Száz kérdés, ^amelyre felelnie kell Charlie Chaplinnek a Szín­házi Élet legújabb számában. Dolores del Rio uj partnernője a mostohalanya. Elpirul-e a né­ger, ha a primadonna viccet mond neki ? Operabál lesz az idén. Gaál Franciska Szepes Bé­lával naponta a MAC pályán treníroz, mert első filmjében világbajnoknőt játszik. A jó há­zassághoz kell-e hozomány ? A Színházi Élet uj háromezer pen­gős pályázata. Ezek Incze Sán­dor népszerű hetilapja legújabb számának főbb szenzációi. Á Színházi Élet Szenes Béla hátra­hagyott színdarabját, a Házi­barátot közli darabmellékletül, nyolc oldalas nagyalakú kottát, négy oldalas remek vicclapot. Ezenkívül Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Egyed Zoltán, Ernőd Ta­más, Nagy Endre, Nádas Sándor, H. G. Wells, Maurice Dekobra, Paul Morand, Bus Fekete László cikkeit, regényét, novelláit közli a Színházi Élet, amelynek ára I.— pengő, negyedévi előfize­tési dij 10.— pengő. Kiadóhival : Budapest VII., Erzsébet-körut 29. Iskolakották, színdarabok és ka­barétréfák legolcsóbban besze­rezhetők a Színházi Élet szín­darab osztályánál Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. — A Pesti Tőzsde uj szájna a küszöbön álló nagy magyar köl­-csönről, a Beuxit áreséséről, az Ipari Hitelintézetről, a külföldi tőzsdei áremelkedésről, a Nem­zetközi Hálókocsi Társaság vag­gonbeszerzéséről stb. közöl érde­kes információt és cikkeket. Ere­deti bécsi, berlini, osztendei tu­dósítások teszik színessé a lapot, amelybe dr. Schiller Ottó, Magyar Bertalan, Finály Ernő, Fiala Dőry Ottó és mások nyilatkoztak, irtak cikkeket. Biztosítási, textil, autó és árupiaci mellékletek egé­szítik ki a lapot, amelynek e heti száma is nagyon sok fontos és praktikus tudnivalókat közöl. — Értesítés. A nyíregyházi Női Kongregáció folyó hó 13-én szom­baton délután 6 órakor tartja el­ső gyűlését, melyre a tagok meg­jelenését tisztelettel kéri a Veze­tőség. — Dr. Rőth Izsó röntgennel fel­szerelt rendelőjét Bocskay-u. 3. sz. alá, (volt Lauffer-féle rendelőbe) helyezte át. Rendel fog- és száj­betegeknek. — Ml újság az anyakönyvi hivatalban ? A nyíregyházi anya­könyvi hivatalban szept. 11-én a következő bejelentések történtek: Születtek : Orha István g. katb., Lehel Magdolna Mária r kath., Aczél Ilona r. kath. Házasságot kötöttek : Bencze János ny. máv. altiszt g. kath. és Sütő Vilma ref. Ifj. Fehér Mihály kőműves­segéd g. kath és Gyula Anna g. katb. Meghaltak : Bodnár László ref. 2 éves, Rohács István cipész ref. 26 éves. Szept. 12 én: Születtek : Dropsza András ág. h. ev^ Suderlók János ág. h. ev., Gal Ilona r. kath., Ronthó András ág. h. ev., Bojtos Mária ág. h. ev., Lipták Juliánná ág. h. ev., Franczel Erzsébet ág. b. ev., Koselák András r. kath., Jávor Zsuzsánna ág. h. ev., Be­nyó Mária r. kath. Házasságot kötöttek: Kovács András földm. i ág. h. ev. és Gincsai Mária ág. i h. ev. Meghaltak : Freud Sándor banki könyvelő, izr. 27 éves, Orosz Etelka g. kath. 27 napos, Szotha Mária Irén r. kath. 14 hónapos. Kenyérjegyek Oroszországban Jeleztük már, hogy a hajdan dúsan exportáló Oroszország i külföldről fogja beszerezni az ország népének szükséges ga­bonát. Most ugy hirlik, hogy a kenyérinség igen nagy mérete ket öltött s ezért a szovjet ke­nyérjegyek kiadását határozta el. Aki a világháború alatt városban lakott, tudja mit jelent ez. A hir szerint a fejadag napi negyed­kilót sem fogja meghaladni s ezért az ország több részében máris lázongások ütötték fel fe­jüket. A pápa „Rernm orientáltam" címmel enciklikát bo sájtott ki a püspököknek. Róma, szeptemDer 14. A pápa «Rerum oriantalium» cimmel enciklikát bocsátott ki a püspökök részére. Az enciklikában méltatja szá­mos elődjének a tevékenységét, amely arra irányul, hogy a pap­ságnak a kereszttel kapcsolatos ismereteit emeljék és ezáltal el­hárítsák azokat az akadályokat, amelyek megnehezítik a szakadár egyházak közeledését a római katholikus egyházhoz. Ezután a család tevékenységé­nek az ismertetésére tér át a pá­pai enciklika és azt a reményét fejezi ki, hogy a diákság a jövő­ben mind nagyobb számban kere­si fel Rómát, amire azért is szükség van, mert sohasincs elég védője az egyháznak. Hangoztat­ja, hogy a mai téves tanokkal szemben az egyház tanítóit meg kell edzeni, hogy azok, akik ki­kerülnek a szemináriumból, meg tudják cáfolni az ujitók Séves tanait. Végül emlékezteti a pápa ar­ra, hogy a keleti intézet megszer­vezésénél önkéntes adományo­zók támogatták. Ezentúl is hálás lesz azoknak, akik pénz, könyv, kódex, yagy egyéb adományok­kal, amelyek növelhetik a kelet­re irányuló ismereteket, hozzájá­rulnak az intézmény tökéletesíté­séhez. Eemecse, Nagybalász, Kék, Demecser, Berkesz, Gégény, Nyirbogdány, Pazony és Oros mérkőznek a kemecsei nagy tüzoltóversenyen. Nyíregyháza (A Nyirvjdék tu­dósítójától) Szabolcsvármegye Tűzoltó Szövetsége a nyirbog­dányi járás tüzoltótestületei ré­szére szeptember 23-án délután 2 órai kezdettel, Kemecsén a községi legelőn egyesitett tüz­oltóversenyt rendez. Megelőző napon szombaton este 7 órakor zenés-fáklyás felvonulás, más­nap reggel pedig ébresztő lesz. Majd istentiszteletek következ­nek a róm. kath. és a ref. tem­plomban, utána térzene lesz a ref. iskola előtt. Délután félkettő órakor lesz a zenés felvonulás a versenypályára. A versenyhi zottság megalakulása és a járási tüzrendészeti felfigyelő jelentése után megkezdődnek a versenyek, amelyekben Kemecse, Nagyha­lász, Kék, Demecser, Berkesz. Gégény, Nyirbogdány, Nyirpa­zony és Oros vesznek részt. Verseny után a kemecsei csapat a postahivatalnál taktikai táma­dást mutat be, majd a Kossuth-, szobor elé vonulnak a résztve­vők és itt a versenybizottság a nyertes csapatoknak és a legjobb tűzoltóknak dijakat oszt ki. A versenyt a Himnusz zárja be Este 6 órakor a Lónyai-csatorna és a főszolgabírói hivatal közötti részen tűzijáték, majd a Nagy­vendéglő termeiben táncmulatság lesz. A versenyhez a zenét a kisvárdai tűzoltó egyesület zene­kara szolgáltatja. A nagyszabású járási versenyt Kausay Ödön főszolgabíró és Mikecz Gábor a nyirbogdányi járás tüzrendé­szeti felügyelője készítik elő. Az erdélyi magyar párt nagy­gyűlést tart októberben Székelyudvarhelyen. Kolozsvár, szeptember 14. Az országos Magyar Párt elnö­ki tanácsa Bethlen György gróf elnökletével megkezdte tanácsko­zásait, hogy megállapítsa az ok­tóber hónap folyamán Székelyud­varhelyen tartandó nagygyűlés programját. ]•••••••••••••• — Gobeön képeket s mindenféle paspartoukat jutányos áron művészi kivitelben készít a Jóba-nyomdla könyvkötészete Nyíregyházán. Te­lefon 139. ••••••••••••ODI II MIldLIl • • Ördöngös Lóri Péntektől a Városiban 2242/1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 4999/928. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Székely, Győri és Morvái nyíregyházi cég javára 110 pengő tőke s járulékai erejéig 1928. évi juliu3 hó 10. napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2250 pengőre beesült ingoságok, um.: szobabútorok, rádió elem nélkül, mo­torkerékpár a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 21.625—928 sz. alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Nyíregyházán, Géza ucca 40. számú háznál 1928. évi október hó 2. napján d. u. 3 órakor nyilvános birói árverésen el lógnak datni. Nyiregyhaza, 1928. szeptember 10. LABAY At^TAL 7247 kir. jbirósági végrehajtó Divatlapot, megjelenés után azonnal házhoz hűld az UjságMt. 1254-1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pi. 2751/2. számú végzése folytán Royal Exchange Assurance Corpora­tion magyarországi fiókja végrehajtató javára 262 pengő 83 fillér s járulékai erejéig 1928. évi julius hó 11. napján végrehajtas utján felülfoglalt és 1000 P re becsült ebédlőberendezés Nyir­bogdányban, alperes lakasán 1928. október hó 1. napján d. e. 10 órakor nyilvanoi bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1928. szeptember 11. SZÁNTÓ ÁRMIN 7248 kir. jb. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom