Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 173-197. szám)

1928-08-01 / 173. szám

Nyíregyháza, 1928 augusztus 1. * Szerda XLIX. évfolyam. 173. szám, EI6flzaté*l Arak helyben és vidéken: héra 2'60 pengd. Negyedévre 7 60 pengő. Kistisztviselőknek és tanítóknak 20°/t engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÖ. Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatalt SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 296Sfc Kéziratokat nem adunk vissza* Títuleseu lemondásának tiltakozásszerü jellege van. Páris. A sajtó olyanféleképen kommentálja Titulescu lemondá­sát, mely mögött elsősorban poli­tikai és nem egészségügyi okokat lát. A Journalé szerint a lemon­dás hosszabb szabadságolást je­lent, oka valószínűleg az, hogy Titulescu nem akar a népszövet­ség szeptemberi ülésén részt ven­ni, mert előrelátható, hogy íz optáns perben Magyarország ré­széről ujabb heves offenzíva in­dul meg és mindig tartani lehet attól, hogy a tanács ismételten megváltoztatja álláspontját. Az Excelsior a lemondás okát abban keresi, hogy Titulescut elkedvet­lenítette a népszövetségnek agép­fegyvei ügyben hozott határozata. Lemondásának most a Kellog ja­vaslat aláírása, valamint a nép­szövetség ülésszakának megnyitá­sa előtt bizonyos tiltakozásszerü jellege van. MTI. « « • 4 « Száz magyar diák Olasz országban. Ma délelőtt fél 11 órakor ér­kezett meg az a száz magyar kö­zépiskolai diák a déli vasút pálya­udvarára, akiket Mussolini meg­hívott Olaszországba az olasz nyelvben tett jeles előme­netelükért. A magyar diákok mult hó 27-én mentek ki Olaszország­ba, ahol a Földközi tenger part-, ján levő Andorában töltöttek egy hónapot. Közben megnézték Mi­lánót, és Velencét, ahol egy-egy napig voltak és tegnap indultak útnak, hogy visszatérjenek a fő­városba. A diákokra dr. Márffy Oszkár a Markó-utcai gimnázium címzetes igazgatója ügyelt olasz­országi tartózkodásuk alatt. MTI. Két pecsenyés véresvereke dése a Kossuth-téren. Ma délben két óra előtt nagy verekedés volt a Kossuth-téren, Vass András és Berzeczi Mihály pecsenyesütők családi viszályukat intézték el tettlegesen, a Kossuth­téren járó-kelők szemeláttára. A verekedők véres arccal húzódtak be a Városháza kapuja alá, ahol folytatták párviadalukat. A rend­őrőrszem vetett végett a harcnak és bekísérte a viaskodó pevsenyé­seket. Kigyulladt Bánhidán a győri gyorsvonat. A Budapestről tegnap este 9 órakor induló győri gyorsvonat­nak az egyik II. osztályú kocsija Bánhidán kigyulladt. Mire a tü­zet észrevették a kocsi már lán­gokban állott. Az utasoknak még idejében sikerült leugrálni az égő kocsiból. A lángban álló kocsit lecsatolták a szerelvényről és a mozdony mintegy öt kilométeres uton rohánt bele a bánhidai állo­másba, de mire oda érkezett, a kocsi teljesen porrá égett. A vizsgálat megindult annak kiderí­tésére, kit terhel a kocsi kigyul­ladásáért a felelősség. MTI. Löwenstőia bankár családja feljelentést tett ismeretlen tettes ellen szándékos emberölés miatt. Páris. A Petit Párisién jelenti Boulogne Sur Merből, hogy addig is, amíg dr. Paul elkészíti jelen­tését Löwenstein bankár fölbon­colásának eredményéről, a család, ügyvéd utján feljelentést tett a boulognei ügyészségen szándékos emberölés cimén. A halott bankár egyik sógora kijelentette, hogy Löwensteinnek igen sok ellensége volt Franciaországban és Belgium ben. Ami a kifogott holttest mez­telen voltát illeti, Paul dr. ebbej semmi gyanút keltőt nem lát. A Szajnából igen sokszor fognak ki hullákat, amelyekről a víz leszed­te a ruhákat és a tenger erősebb áramlatai még sokkal erősebben bomlasztják föl a ruhákat. MTI. Az amszterdami oiimpiász eredményei. Amsterdamban a 800 méteres síkfutás középfutama :első Ful­ler USA, 4-ik Barsy, magyar. II. Középfutam : 1. Bylehn svéd. III. Középfutam : 1. Hahn USA. Tőr­csapat verseny, középdöntő : Ar­gentína—Hollandia 9:5, Francia­ország—Svédország 13:3, Olaszor­szág—-Magyarország 16:0. A ma­gyarok tartalékos csapattal mér­kőztek, mert nem volt fontos a mér­kőzés kimenetele. Elődöntő: Argen­tína-Magyarország 11:5, Tusarány 50:67. Olaszország—Amerika 14:2 Belgium—Magyarország 8:3. A magyar csapat visszalépett, mivel az ötödik helyre biztosítva van. 100 méteres síkfutás első elő­döntő: 1. Mac Allister USA II. elődöntő: 1. London, angol. Döntő olympiai bajnok lett Wil­liams Kanada 10.8 mp.-s idővel. A 400 m. gátuftás olympiai baj­noka lord Burgh Ley, angol 53.4 mp. alatt. A Kalapácsvetés olym­piai bajnoka O' Callaghan, Íror­szág. Megtartották még a száz méteres női sikfutás selejtező ver­senyét és a 100 méteres női kö­zépfutamokat. B. É. IV I 11 Ifiain FI iifitf f<ii.'^1OT>>fi'i7lflf r— Nobile diadalútja. Trentó: Nobile és társai 7 ó. 30 perckor átutaztak Trentón. A pályaudvaron tiszteletükre nagy tömeg jelent meg, amely lelkesen tüntetett a sarkutazók mellett. A tömeg virágcsokrokkal hintette tele Nobile kocsiját. MTI. Bécs. Az olasz sarki expedíció tagjai ma reggel a menetrend­szerű berlin—római gyorsvonattal két külön kocsiban áthaladtak Insbruckon. A vonat nyolc percig állott. Nobile és társai ugylátszik aludtak, mert a kivilágitatlan és leüggönyözött kocsikból senkisem szállott ki. A peronon csak az állomás személyzet és néhány utas volt. A Brennernél kb. 40 személy üdvözölte ünnepélyesen Nobilét, aki megjelent kocsijának ablaká­ban. MTI. Időjárás. Meteorológiai Intézet jelenti : Nálunk nem volt már tegnap csa­padék és a hőmérséklet közel 30 fokra emelkedett. Időprognózis : Egyelőre igen meleg idő, zivatarra hajlammal, később a meleg csök­kenése valószínű. MTI. Rövid rádióhírek. — Berlinben Behounek egyetemi tanár a sajtó képviselői előtt ki­jelentette, hogy Nobile és Mal­green a legjobb viszonyban voltak egymással. A szárazföldi útra Malgreen önként határozta el magát, Nobile ellenzése dacára. — A pénzügyminiszter a mező­gazdasági ingatlanok vagyonvált­sága fejében fizetendő buza árát a földmüvelésügyi miniszterrel egyetértőleg augusztusra métermá­zsánként 27 pengőben állapította meg. — A pénzügyminiszter a malmok által augusztusban természetben megkeresett gabonának az általá­nos forgalmiadó alapjául szolgáló átlagos árát métermázsánként a következőképen állapította meg: Zab 21, tatárka 30, tengeri 28, köles 28, buza 27, rozs 24, árpa 23, konkoly 20 pengő. — Vasárnap julius 29-én volt a boszniai okkupációs bevonulás ötvenedik évfordulója. — Bakó László állapota tegnap estefelé ismét rosszabbodott. Gyen geségén injekciókkal és oxigén lé­legzéssel próbálkoztak segíteni. Kisiklott a 602-es gyorsvonat. A 602-es gyorsvonat Tápiószeb és Tápiógyörgye között kisiklott. Öt kocsi összetört, 3 utas megse­besült. A Szolnokról jött pótsze­relvény megérkezése után a vonat 60 percnyi késedelemmel folytatta útját. Tőzsde. Pengő Zürichben nyitáskor és zárlatkor 90.53 és fél. Valuták. Angol font 27.95-28.10 Cseh korona 16.96—17.04, Dinár 16.03—09, Dollár 570.45—5/2-45. Frank 22.60—80, Leu 3.40—50, Líra 30.10—35, Márka 136.85— 137--35- Osztrák korona 80.85— 81.20, Svájci frank 110.50—90. Terménypiac. Buza felsőtiszai 77 kg. 27.85—28, y8i 28.10—25, 79 kg. 28.35—50, 80 kg. 28.55— 65, Rozs 25.30—45, Egyéb 25.25­40. Határidősök: Buza októberi zár­lat 28.66—68, márciusi zárlat 30.94—96, Rozs októberi zárlat 26.16—18, márciusi zárlat 27.94— 96, Tengeri augusztusi zárlat 29.62—66, májusi zárlat 26.58— 62. Olcsó cipő maradékvásár! Szezonból visszamaradt űivatcipők, mélyen leszállított árban; Női Szandál cipők. Remek divat színekben 11° Pengő Női fekete pántos Divat cipők, lakk-disszel 13 8 0 Pengő Női drapp és szürke Divat pántos cipők Egyes párok 1Q® XO PeDgö Férfi divat félcipők, fekete és barna lakk-orral IS 8 0 Pengő Női Príma Chevreause Drapp és szürke félcipők, pántos és kivágott PengS Női selyem-flórharis- I Női divat francia selyemharis nyák minden szinben p. | nyák 5' 5 0 remek színárnyalatokban ^ P. | nyári zoknik 98 f. Férfi divat mintás I Ezen árak csakis az olcsó IDENYVASAR f. I rövid tartamáig érvényesek ! . <- rr 1 i íac Szíveskedjék kirakatainkat Benedekífynél a Hungana cipőárahá zban Nyíregyháza, Zmyi Dona-n. 5. Telelőn 19>. M egtekmte.ii Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom