Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 147-172. szám)

1928-07-08 / 153. szám

.NlfímnoáiL 1928. julius 8 226—1928. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Alulírott ref. lelkészi hivatal a m. kir. ralláa- és közoktatásügyi miniszter urnák 65.820/1928. számú rendelete folytán versenytárgyalást hirdet a nyír­bogát! ref. elemi iskola harmadik tan­termének építési munkálataira. A versenytárgyaláson résztvenni óhajtók felhivatnak, hogy ajánlataikat aláírva és szabályszerűen felbélyegezve 5 pecséttel lezárt borítékban a nytr­bogáti ref. lelkészi hivatalhoz 1928. évi julius hó 23. napjának délelőtt t órájáig közvetlenül vagy posta utján nyújtsák be. Később érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A müvelet feltételek és terv alul­irott ref. lelkészi hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, ahol az arra vonatkozó esetleges szükséges felvilá­gosítások is megadatnak. Az ajánlatok a következő felírással látandók el: „Ajánlat a nyirbogáti ref. elemi iskola harmadik tantermé­nek felépítési munkaira." Az ajánlatok csakis a nyirbogáti raf. lelkészt hivatalnál kiadott ajánlati költségvetéseken tehetők, mely ugyan­ott darabonként 6 (Hat) pengőért be­szerezhető. Az ajánlati költségvetések­ben az ajánlati végösszegeket nem­csak számmal, hanem betűkkel is ki kell írni. Azon ajánlattevők, kik fenti mun­kák teljesitésére törvényes képesítéssel nem birnak, tartoznak ajánlatukban megfelelő képesítéssel biró megbízottat megnevezni Azon ajánlattevők, kik a nyíregyházi m. kir. államépitészeti hivatal ellenőrzése alatt eddig munkát ne® végeztek, illetve előtte ismeret­lenek, tartoznak megbízhatóságukat az illetékes kereskedelmi és iparkamara bizonyítványával igazolni. Az ajánlati összeg 2 °/o-át kitevő bánatpénz készpénzben vagy biztosíték­képes értékpapiiban az ajánlat benyúj­tása előtt a nyirbogáti ref. lelkészi hivatal pénztárába a fél által előzetesen szabályszerűen kiállított cllennyugta mellett letétbe helyezendő, a letétről szóló nyugta az ajánlathoz csatolandó. Az ellennyugtán feltüntetendő a letét célja, a letett érték összege és a le­tevő neve. Azon pályázó, kinek ajánlata elfő gadtatik, tartozik bánatpénzét építtető lelszólitására biztositékképen nyolc (8) nap alatt 5 °/o-ra kiegészíteni. Az ajánlatok Nyirbogáton 1928. évi julius hó 23 ik napjának délelőtt 10 órajakor fognak felbontatni, amikor is ajánlattevők vagy képviselőjük jelen lehetnek. Építtető fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül sza­badon váiaszthaason vagy valamennyit minden kártérítési igény nélkül vissza­utasíthassa, Ajánlattevők ajánlatukkal végleges döntésig kötelezettségben maradna!?. Kelt: Nyirbogáton, 1928. évi junius hó 30 án. Nyirbogáti ref lelkészi 5504 hivatal. Szilágyi Imre ref. lelkész. 4390 Értesítem a nagyérdemű közönsé­get, hogy I. oszt. angol úri szabóságom Budapestről Ny íregyházára, Kossuth ucca 16. sz alá helyeztem át. Ezűion kérem a n. é. közönség b. pártfogasát Lénárt Imre szabómester. Könyvismertetés. Könyv a könyvről. A Franklin Társulat a magyarországi polgári iskolák első megszervezésének és alapításának 6o-ik évfordulójára külső kiállításában is igen szép részletes ismertetést adott ki pol­gári iskolai tankönyveiről. A könyv­nek is beillő jegyzék előszavában stílusosan fonódik egybe a mult a jelennel. «A polgári iskolák a ma­gyar népoktatás alapvető nagy re­formátorának, Magyarország egyik legkiválóbb államférfidnak, a ma­gyar irodalom halhatatlanjának, br. Eötvös Józsefnek köszönik létüket». «Csonka-Magyarország polgári is­koláinak újjászervezése gróf Kle­belsberg Kunó vallás- és közokta­tásügyi miniszter ur érdeme, aki látnoki szemmel vette észre és álla­pította meg, hogy erősek maradha­tunk, ha kulturfelsőbbségünket nem csak megtartjuk, de még magasabb ra emeljük*. A könyvjegyzék első lapja magyar forditását is hozza an­faak a levélnek, melyet hazánk nagy barátja, lord Rothermere irt a Franklin-Társulat elnökének, Rá­kosi Jenőnek, megköszönvén a neki küldött Franklin-kiadványokat. «Mindkét munka — irja a nemes lord — egy-egy remeke a nyomda­liparnak s a legteljesebb elismerést biztosítja annak az előkelő kiadó­vállalatnak, mely e könyveket ki­adta». A könyvjegyzék, mely a Frank­lin-Társulat kiadásában megjelent polgári fiu- és leányiskolái tanköny­vek bőséges bírálati ismertetését is tartalmazza, tele van a tankönyve­ket nemcsak díszítő, de mstruktiv célokat is szolgáló gyönyörű képek­kel. Ez a diszes tankönyvjegyzék ujabb bizonyítéka annak a megbe­csülésnek és tiszteletnek, melyt a ha­zafias polgári iskolai tanárság nem­zetnevelő munkásságát kiséri. A 29. honvéd-gyalogezred, törté­nete. Az egykori 29. (jászkun) hon­véd-gyalogezred történelmi emlék­bizottsága 1 o évi hatalmas előkészí­tő munka után megíratta az ezred dicsőséges történetét. E történeti mü a históriairás megtámadhatat­lan adataival, de egyben vonzó és szemléletes írásmóddal nem puszta forrásmunka akar lenni, hanem ne­mes példára ösztönző, élvezetes könyv még a gyermek számára is. Eredeti fényképek és vázlatok mel­lett a világháború minden egyes napiára részletesen kiterjed s a < dicső emlékű egykori 29-es honvéd­gylogaezred tettein, vérhullatásán és küzdelmein keresztül valójában az egész öt éves óriási tusakodás képét tükrözi vissza, ugy a hadvise­lés technikája mint a magyar ka­tonalélek megkapó ábrázolása te­kintetében. A mü mintegy 12—14 kötetben jelenik meg, kötetenként 5 pengős árban. Egy kötet 140— 16c, oldalon, képekkel és vázlatok­kal a világháború egy-egy nagy történelmi szakaszát tárgyalja. Az elsc kötet «Szerbia» ez év augusz­tusában lát napvilágot, s azt ne­gyedévenként követik a többi köte­tek. Mindennemű megrendelések Wodlutschka Károly ny. őrnagy, az ezred egykori segédtisztje cimére (IX. Ráday-utca 34.) küldendők. A Párisi Magyar Diákegyesület tagjai, akik a kultuszminiszter ösz­töndiiával tanulnak a francia fővá­rosban tanulmánykötetet adattak ki Párisban. volt elnöküknek, vitéz dr. Nagy Ivánnak, a Budapesti Hir­la^ belső munkatársának szerkesz­tésében. A kötet a magyar-francia, kulturkapcsolatok erősítését célozza és e tekintetben elismerésreméltó, komoly szolgálatot tesz. Az ügyesen összeválogatott, valóban értékes ta­nulmányok elé Magyarv Zoltán mi­niszteri tanácsos, a kultuszminisz­térium tudománypolitikai osztályá­nak vezetője irt igen tartalmas elő­szót. A kötetben megjelent dolgoza­Könnyen faragható, legjobb minőségű BODROGKERESZmi TERMÉSKŐ Fiihrer Mihály kőbányájából kapható, Iroda: Nyíregyháza, Egyház ucca 24. — Telefon: 14. Ugyanott megrendelhető: Nemes vakolat, „Somag" meisseni fayence lapok, kis és nagyméretű falitégla. 5092-3 ÉRTESÍTÉS. Van szerencsém értesíteni a n. é. hölgyközönséget, hogy tanulmányutamból hazaérkeztem. — Magammal hoztam a legújabb ° újdonságokat 5319 Hajlékony sport- és táncfűzőket, melldomboritók, mellszoritók és strand melltartók nagy választékban, valamint ezekaek mérték szerinti elké­szítését a legkényesebb Ízlést is kielégítően a legolcsóbb árban elvállalom. — Javításokat és átalakításokat elfogadok. Ilona ffizőszalon. ideiglenesen: Búza ucca 22. Iiőwe Henrii! fcőbAnyatulajdonog, Bodrogkeresztu5. sxém Szállít elsőrendű, könnyű fajsúlyú Bodr ogkereszturi ter mé sk ö vet 3P 28.-tÓl. — 1 normálvaggon rakományból készül TVi —87a m® fal. Legegész­ségesebb, legtartósabb és legolcsóbb építkezés, 3683-10 tok a következők: dr. Ajtay Miklós: a repülés esztétikája, Bathó László: a francia parlament bíráskodási ki­váltságai, Füzesséry Katalin: Bau­delaire költészete, dr. Göllner Ala­dár : a népszövetségi paktum 19. és a békerevizió, Jeney Andor, szegedi egyetemi magántanár: a helyi ér­zéktelenités a hogcholera ellen, br. Korányi István: Magyarország gaz­dasági földrajza, vitéz dr. Nagy Iván: a Népszövetség és a nemzeti kisebbségek, Papp Karola, szegedi egyetemi tanársegédnő: a kanyaró­ról, Sümeghy József: a levantin Magyarországon. A csinos kiállítású kötetet gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter arcképe, Miklós József festmény­produkciói és Hiesz Géza szobor­képe disziti. «Ne te/ejts el élnih Ezzel a cimmel egy életfilozófiai mü jelenik meg junius végén Pass László kö­lesdi ev. lelkész, t. százados-lelkész tollából, amely az élet legmélyebb problémáit, az élet célját világítja meg tömören. «Baedeker» ez a könyv az élet utján. Tartalma: 1. Ne feleits el élni! 2. Az élet racio­nalizálása. 3. Az élet statisztikája.. 4. Az élet mystériuma. 5. Az em­ber helye a mindenségben. 6. A pozitív élet elve. 7. A szeretet értel­me és céb'a. 8. A szeretet formái. 9. Útravaló. — A körülbelül 130 ol­dalas, tömören megirt könyv ára 3 pengő. Megrendelhető már most a szerzőnél. Ha lapunkra hivatkozik 10<Vo engedményben részesül a „FA V O R I T E' női felöllfi és ruhs divatházban Budapest, Király ucm 3 3816-5 Alapítva 1898. Villámhárító, és villamoscsengő szerelést és javitast legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl villanyszerelési vállalata Üzlet; Kálvin tér ,i4. sz Lptay- ház Lakás Csiliag-urca 39. sz. SINGER varrógépek rég bevált jó minőségben Kedvező fizetési feltételek SINGER VA RRÓGÉP RÉSZV ES'YTÁRSASAG Kyire^háiB, Vay Ádám ucca 2 szám É

Next

/
Oldalképek
Tartalom