Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-13 / 109. szám

1828. május 13 Xyíryidík. — Ei'ős, vérbő, kövér emberek számára a természetes »Ferenc Jó­zsefet keserűvíz naponkint való ivá­sa a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködést biz­tosit." Számos szakorvosi jelentés bi­zonyítja, hogy a Ferenc József viz köszvénvben és esuzban szenvedők­nek, valamint cukorbetegeknek is nagyon jót tesz, s ezért méltán megérdemli á legmelegebb ajánlást. Kapható gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben. — Fej és derékfájás ritkán külön betegség, mert gyakran székrekedés következménye. Ezért keli *2onnai gyökeresen kezelni a látszólag ár­tatlan dugulást is. Ez legjobban lehetséges Darmoi Irajtócsokotádér val, az évtizedeken "át" kipróbált "uiz­tö? és enyne hatása miáfT keddit s ezért orvosok áltai á^ánfofí has­haj tószerref. _ Orvosi hír. A Dr. Dohnál Je­nő lemondása folytán megüresedett Oros—Nyirpazony körorvosi állás­ra (Nyíregyháza székhellyel) f. hó 11-én Dr. Kardos Endre helybeli orvost egyhangúlag megválasztot­ták. (Szintén Nyíregyháza szék­hellyel.) — Emlékkönyvekéi a legegysze­rűbbtől a legdíszesebb kivitelig ké­szít a Jóba-nvomda könyvkötészete Nyíregyházán, Széchenyí-ut 9. — Azoknak, akik valaha hffdet­teK, akik most hirdetnek, vagy ak* bármikor hirdetni fognak. A hir­detési üzlétága, különösen Magyar­országon, megle he tősen rendezet­len. Vezet a kereskedeimre és ipar­ra nézve ebben a sok tekintetben Fiátrányos kaoszban a vidék, amelynek sajtója pedig meglehető­sen erős és — a hirdető feleket elsősorban ez érdekli — nemcsak egyes városokban, hanem igen gyakran a környéken is elterjedt. A Vidéki Lapok" Országos Egyesü­lete mindjárt megalakulása után felismerte azokat a nagy károkat, amelyek ebből a rendezetlenségből származnak ugy a hirdető felekre, mint a lapokra és legelső köteles­ségei egyikének tekintette az erős kező, határozott és biztos ered­ményt garantáló rendcsinálást. — Megalakította ennek érdekében a Vidéki Lapok Országos Egyesületé­nek Hirdető Irodáját, amelynek megbízott vezetője a Magyar Hirde­tő Iroda r. t. és amely a közel­múltban megkezdte működését. Ez a hirdető iroda kettős cél elérését tűzte maga elé. Az egyik a hirdető felek érdekeinek körültekintő alapos gondos, becsületes és szakértő ápo­lása, ami egyrészt azzai érhető el, hogy megfelélő szövegről és elhe­lyezéséről gondoskodik, másrészt á'zzal, hogy ugy a megjelenés va­rosait és sajtó orgánumait, mint számát és árát illetően a legalapo­sabb és legmegbízhatóbb ajánlatot tudja tenni. Ez a hirdető iroda Vi­déki Lapok Országos Egyesületének presztízse alatt működik és köteles­sége a lapokat a "hirdető félnek nyilvánosságuk és egyéb értékük szempontjából a valóságnak meg­felelően ajánfatani. — A Vidéki Lapok Országos Egyesületének hir­dető 'irodájától tehát csak minden tekintetben megfejelő ajánlat ér­ücezhetik a cégekhez. Ezekkel körvo­nalaztuk azonban az uj hirdető iro­da másik célját is, ami abban kuuni nál, hogy a vidéki sajtó érdemének megfelelő üzletkör biztosításával erő sítse az ország valamennyi kultur gócpontjának hírlapvállalatát. Min­denki, aki vidéki lapban hirdetni akar, kérjen ettől' a vállalattól ár­ajánlatot. Címe: Budapest, IV., Városház-utca 10. Telefon: Teréz 277-84. Megbízottak Pesten is, vi­déken is készséggel "állnak rendel­kezésre a szóbeli tárgyalás céljá­ból. 3x i karmaiik szabolcsi diák­dalösü&nep másora. A NagykáUóban május 13-án, délután 4 órakor a reálgimnázium udvarán tartandó diákdaiosünne­péiyt a következő műsorral tart­ják meg: 1. Hiszekegy, énekli a nyíregy­házi ev. és a nagyká'lói ál'- reál­gimnázium vegyeskara. - - Vezeti Zwick Vi'mos. 2. A nagyká'lói Polgári Dalárda, Kiss Jenő karnagy vezetésévei, dál­iái üdvözli az egybegyü't daloso­kat; a nyíregyházi ev. reáigimn­»Jeligé«-vei válaszo'. 3- Üdvöz és Nagykálló községe részérő'. 4. Az ísko'ák zászlóinak megko­szorúzása. 5. Dr. Vietórisz József igazgató a Szabo'csi Tanári Kör elnökének vá'asza. 6. Cherubini, Bölcsődal, énekli nyíregyházi ev. leánygimnázium női kara, vezeti dr. Rőder Ede. 7. K'acsfcó—Vajda, 20 év múlva és Ságody, Székely ballada, énekli a nyíregyházi á'lann tanitóképző­intézet férfikara, vezeti Lukács Béla. i. . J. j ..:'! ! ... , .r, , 8- Petőfi: Falu végén kurta kocsma, énekli a kir. kath. főgimn. vegyeskara, vezeti Zatskó Gyula. 9. Szabó Géza: Repülj dalunk, énekli a nyíregyházi leánykálvine­um polgári iskolájának női kant, vezeti Szabó Géza. 10. Magyar népdal egyveleg* énekli a nagykálloi áll. reálgimná­zium vegyeskara. Vezeti Marnó Gyula. 11. Tibo'di: Csak azért, összka r­ban ének'i a nyíregyházi ev. leány ­gimn. és leánykálvineum női kara, vezeti dr. Rőder Ede­12. Lampért—Buchner: A ma­gyar nóta, a budapesti országos diákdalverseny II. csoportjának kötött darabja, ének'i a nyíregyházi ev. reáigimn. vegyeskara, vezeti Zwick Vi'mos. 13- Magyar népdalok, énekli a nyíregyházi községi polgári fiúis­kola gyermekkara, vezeti Lamping F. 14- Petőfi: Honfidal, összkarban énekli a nyíregyházi ev., a nagy­ká'lói áll. reálgimnázium is a nyíregyházi far. kath. főgimnázium vegyeskara, vezeti Marnó Gyula. Himnusz, ének'i a közönség. Be'éptidij: I. hely 2 P , II. hely 1 P-, állóhely 50 fiU-, diákjegy 20 fillér. Rövid hírek. — Harminchat orvosszigorló kitünö eredménnyel vizsgázott a debreceni mentőorvosi tanfolya­mon. — Junius 2. és 3 án lesz az országos református nagygyűlés Budapesten. — Emlékalbumot adnak át Rot­hermere lord fiának debreceni látogatása alkalmasai. — Czutrint, a debreceni milliár­dos sikkasztót Hamburgból Bar íinbe kisérték. Risztics összeveszett Dillenz Lillyvel és nem vilte magával az óceán útra. — Rendeleti uton emeli fel Csehország a voI< osztrák-magyar tábornokok nyugdiját. — A közeljövőben megalakul az elszakított egyházmegyék ha­tármegállapitó bizottsaga. — A- uj oláh bűnügyi kódeX sajtótörvény-tervezete életfogytig­lani fegyházzal bünteti azt, aki az ország kormányát bámilyen eszközzel meg akarja buktatni. — ~ ir r ^ ^ — ANOésJARASA! Egy szellemes francia állította, hogy a nő nemessége járásáról ismerhető fel. Könnyed üteműi, ruganyos és biztos az átlagon felüli nő járása. PALM A-KAUCSUK SAROK a járást biztossá és ruganyossá teszi. Francia sarkú cipjkre az uj, vékony PALMA LOUIS-iarkot erüsiti u cipész. — Brightonban kimúlt egy 180 éves papagáj, mely a mult szá­zad elején Napoleon császár tu­lajdona volt. — Szegeden százhúsz délvidéki város és falu küldöttsége fogja üdvözölni Rothermere lord fiát. — Visszaállítják az ötvenszá­zalékos kényszeregyezségi kvótát. — A főváros vagyona ezerkét­százmillió pengő — Miskolc tervpályázatot ir ki a hősök szobrára. — A főváros kétszázötven tan­ügyi állást B. listásokkal tölt be. — ÖUnilliő csillagot fényké­peztek le a Carnegie alapítvány­ból létesített washingtoni csillag­vizsgálóban. — Dálnoki Ko /áts Jenő index­számai szerint áprilisban 0"64 százalékkal drágult a megélhetés. — Hivatalos statisztika szerint Ausztriából 50.000 ember vándo­rolt ki a világháború óta. — Pesten 50 százalékkal több forgalmi baleset volt márciusban, mint februárban. — Rába községben a haran­gozó temetésre harangozott, ami­kor a harang nyelve fejbevágta ugy, hogy a harangozó az abla­kon át kiesett és 30 méter ma­gasságból zuhant a földre, a sze­rencsétlen ember teljesen össze­roncsolva, holtan terült el. — Tegnap indult meg a vil­lanyáram szolgáltatás Debrecen­ből Hajdúböszörmény részére. — Kardoss debreceni színigaz­gató elvesztette egri nyári állo­mását, mert az egri színház sür­gős renoválásra szorul. — Drágái a benzia és a pet­róleum. — Békéscsabán elfogtak egy betörőbandát, amelyik Debrecen­ben is több betörést követett el. — A fővárosnál külön ügvosz tály foglalkozik a jövőben a mű­vészeti, kulturális és színházi ügyekkel. — Vasárnap kisgazda-ünnep lesz Nagyatádon. — Női rendőrséget akarnak lé­tesíteni Budapesten. -- Szolnokon 560 ágyas kór­házat, Makón és Cegléden posta­épületet, Fehérgyarmaton járás­bíróságot, Balassagyarmaton és Szekszárdon kórházat, Szegeden állami polgári fiu és leányiskolát, Kőbányán pénzügyőri laktanyát építenek. — A földrengések miatt enyhi­lik Jugoszlavia jóvátiieli köte­lezettségeit. GÓLKIRÁLY hétfőn és kedden a DIADALBAN Szabolcsi Bank és VáltóAzlet Njiresfbáza, Zrínyi Ilona ucca 5. u. (az udvarban). Tulajdonos : Rónay Jenő, ny. bankigazgató. Folyószámlára elhelyezett összegek után a legmagasabb ka­matot fizeti. Kölcsönt •yujt arany, ezist tárgyakra és ékszerekre. Ajánl és kieszközöl le ekedr«z6bb taaalazásu kölcsönöket. Foglalkozik

Next

/
Oldalképek
Tartalom