Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-08 / 104. szám

MSOIIHÚTL 192&. május S. volt "és jó sportot hozott. A két csa­pat mindent "bele adott, a játéko­sok: minden tudásukat es lelkesedé­süket kihozták magukból. ambíció­val térten, telkesen igyekeztek a leg­jobbra, a legkiválóbbra. Dicséretet térjrtemelnek ezért mind a huszon­ketien, mert evvel tették az utolsó percig érdekessé, változatossá, iz­galmassá a 90 percet, ugy, hogy a nagyközönség mindkét pártja meg­elégedetten egy szép mérkőzés em­lékeivel mehetett Jjaza. Meg keu említenünk a küzdelem absZolu* fair, sportszerű lefolyását, egyetlen szándékos durvaság nem fordult elő. A játék két félideje egymástól elütő képet hozott. Az első félidő­ben a Nytve volt a többet támadó, a korán megszerzett vezetést majd­nem biztosan tartja egész a fél­idő végéig, amikor Arthaber sarok labdája megszerzi a kiegyen ütést. Szünet után a Nykisc csatársora mintha megváltozott volna. Lendü­lettel és ésszel vezeti egymásután a támadásokat, ami azonban még gol'al nem végződik. A tizenegyes idegessé teszi a Nytvét és most már végig nyugodtabb, végig lendüle­tesebb a Nykise. A Nytve vere lé­gét azonban mi főképen abban lát­juk, mert a csatársor éi Jialfsor között nem volt meg a teljes össz­hang. Sokszor egész ür tátongó tt'ia két csapatrész között, ennek volt aztán következménye, hogy a kék­fehérek legjobb része a halfsora és néha percekre teljesen visszaesett. Nem ebbe a rovatba tartozik ta­lán, de itt teszünk említést a kö­zönség nagyszerű viselkedéséről. A nagyszámú, másfélezemyi sportra­jongó olyan sportszerűen és iga­zán dicséretreméltó viselkedést ta­núsított, amj valóban impozánssá és emlékezetessé t;t*e ezt a napot. Lel­kesített, szomorkodott, tombolt, tapsolt, de Ízléstelenségre, ideges közbeszólásokra sohasem ragadtatta magát. Az ilyen mérkőzések, a kö­zönség és a játékosok ilyen maga­tartása szerez ujabb híveket, ujabb barátokat a labdarúgás sportjának. G. Gy, APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési díj: Ü czóig 80 fillér, mindaa további szó 8 fillér. Hirdetések utáni éidek­lörféare csak váluszbéiyeg bekfldése mellett válaszúimig „Cim a kiadóhivatalban" jeteéaö hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén srihatenk felvilágosítást. Ugy «z apré, mint a nag* hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről ievélbélyegben i* beküldheti a hirdetés tiiia. A lap megjele­nési uppin kftzteadö hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladói. jégszekrény jókarbun eladó Bristol szálloda. — S091 Szoba, konyha mellék­helyiségekkel központban azonnal fciad 6. Kerekes ügyvédnél. 3097 680 í magyar hold! kiterjedésű jó minőségű birtok 5 1929. január 1-től kezdődő ha [ tállyal haszonbérbe kiadó. Kőzve- j) titokét nem díjazok. — Értekezni jj lehet Dr. Nagy Lajos ügy- 5 védnél, (Széchenyi-tér 4. szam) f az irodai órak alatt 3040-3 ; A város aiatt igen jó fekvésű és taltju hofda. birtok kőalapra helyezett épületekkel, 3 szobás urilakkat, belonozott magtárral, körül kerített gyümöl­csössel és szőllóvel ugyanott 1 drb köztér yésztésre igazoltan alkalmas, államilag enge­délyezett 3 éves szimentháli bika eladó, cim a kiadóban. eladó, 3081-1 Modern kölcsönkönyvtár az Ujságboliban Kéojeteies bútorozott jzoba intelligensebb egyén nek ízonöal kiadó, havi 20—?5iP, Öszőllő u. 65. 6084 Rákóczi ucca K-. szám alatt fiatal leány mosást, vasalást, takarítást Tállal. 6086 1 szoba, konyha, speie veranda május 15-ére kiadó. Sarkantyú ucca 38. 6087 Elárverezek 1928. május hó 15-napján délután 2 órakor Balkány község határában Abapusztán 1 drb. traktort. Lévy Elemér bírósági végrehajtó. 3101 Tisztességes, megbízható mindanea leányt keresek május 15 i belépése. Dr. Nyerges Miklósné, Malom ucea 11. szám. 2998-1 Ügyes szobaleányt keresek jó bizonyítványokkal. Jelent­kezzék Véiő ucía 6. szám alatt. 6C47-1 Kert kezeléséhez értn ház mestert keie>ek lakásért május 15-éte C:m Széchenyi u. 3í/a. emelet. 3095 ? Kéz u. 5. beköllözhefS ház eladó. Érdeklő és Dobro­volsíky, Szentmihály-ut. 3027-1 Szoba, konyha, speiz, gyermektelen házaspárnák május 15 ére kiadó. Sas u. 7. sz. 3028-1 Egy különhejáraiu suép uccai bútorozott szoba kiadó Víz u. Jl. sz. 5031 2 Cserépkályha átrakását vállalja valamint uj kályhát kaphatók minden méretben és színben jutányos áron. Elek József kályhásmester, Nyíregyháza, Debreceni ucca végén. 3102 2 \ szoba előszoba és minden mellékhelyiséggel ellátott adómentes príma lakóház, kitűnő helyen azonnal eladó. Simák iroda Ny rvizpalota. 2889-1 Szombatot tartó pincemester, ki szesz, bor, sör, rom és líkörgyári, pálinka készítés és egyéb e szakmába nagy és hotz szabb gyakorlattal bir fel­vétetik. Cím a kiadóban. 3065-1 Keveset ha znáU kisebb Jégszekrényt keresek megvételre. Cim sz Ojságboltban. 2 Egy rendes 'ány ajánlko zik május 15 re mindenes | szakácsnőnek vag r< szoba ' láovnak. C m Nádor uee» j 21. sz. 6086 j Külömbözö bútordarabok eladók. Bojtos u. 3. 6080 Egy bútorozott szoba kiadó. Sólyom ucca. 9. sz. Cíp*»7, hossza időm át uradalomba és jó bizonyít­ványokkal ellátva, nyári asépléat keres, gépjavítást is elvállal vigy taetleg gízaka vazeté«t, agyszintin j»vitá«hoz )s elmegyak. Szíves támogatásokat kérve. Cim az Ujaágbolthan. 6078 2 Szoba, konyha, fáskam­rából álló lakás május 15 re kiadó. Vásártér-sor 2. Minden kényelemmel el­látott ideálisan épített S szobás urilak azonnal eladó. Simák Nyirvizpalota. 2891-1 3 szoba üvegezett előszoba mellékhelyiségekből álló családi ház gyönyörű ed varntl e la |M. Simáig Nyir­vizpalota. 2892-1 3 szobás világos szuterén helyiség raktárnak vagy mű­helynek Bujtos u. 38. szám alatt kiadó, 2970-1 Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal Széchenyi-út 9. szám. Telefon 139. sz. és az Ujaágbolt Bethlen u. 2. Telefon 53. Jól iőző szakácsnőé, úgy­szintén ügyes Jmegbiiható szobaleányt kores vidékre, május 15. belépésra. Jelent kezni Bocskay u. 19/a. Jobb leányt, vs^y íSízocyt keresek 2 éves kis fiam mellé vidékre. Jelentkezni Bocskay u. 19/a. 6075-2 Rendes szobaleányt kere­sek vagy azonnali belépés: e vagy mpj. 15 re Széchenyi n. II. 30 6-7 Ingyen föld! A rom. kath. részére JJépitendö bérháitól a kiemelendő löld ingyen elszállítható. 3090 Két—három kisebb leány könnyU e^ész oapi munkára azonnal fölvétetik. Cim az Ujságholtban. 5 Könnyű egész napi mun­kára idösebn emberek per­centtel és flx'ízetéssel föl­vetetnek. Cim az Ujságbolt ban. 4 Kát szoba, konyha mel­lékhelyicéggel kiadó, azonal elfoglalható. Cim a kiadó­ban. 3078 3 drb teljeser. uj 80X180 as befelé nyiió ablai elidó Luther u. 18. í082 Saját nevelésű fejőstehéu 5 hetei borjúval, mező hiány piiatt eladó. Károlyi tér 5. £088-3 Megbiíható, gyakorlotl, £ gyes szobaleányt keresőn"; 15 re vagy azonna'ra, Ká rolyi tér 5. 3í 89-4 i Divat Szalon májusi száma megjelent és * kapható az üjságboltban. Versenytárgyalás! hirdetmény Alulírott gör. kath. lelkészi hivatal a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 91.397/1927. szamu rendeletére versenytárgyalást hirdet a nyirpazonyi gör. kath. elemi iskola összes épitési munkálatainak biztosí­tása tárgyában. A versenytárgyaláson részt venni óhajtók felhivatnak, hogy ajanlataikat aláírva és szabályszerűen felbélye gezve, pecséttel lezárt borítékba helyezve a nyirpazonyi gör. kath. lelkészi hivatalhoz közvetlenül, vagy postán 19 /8. évi május hó 23 ik napján d. e. 9 óráig nyújtsák be. Az ajánlatok az 1928. évi május hó ^3-án d. e. órakor fognak felbontatni a nyirpazonyi gör. kath lelkészi hivatalban. A boríték a következő címzéssel látandó el: „Gör. kath. lelkészi hivatal. Ajanlat az e'.emi iskola épitési munkálataira." Ajánlat tehető ugy az összes mun­kálatokra, valamint a rész munkákra is külön külön. A versenytárgyaláson az ajánkt tevők vagy képviselőik jelen lehelnek Az ajánlatok csakis az alulírott hivatal által kiadott ajánlati mintakon és ajánlati költségvetéseken tehetők. . Az ajánlati költségvetésbe az egység­árakat és az ajánlati végösszegeket nemcsak számmal, hanem betűkkel is be kell irni. Követ, téglát, meszet, homokot és agyagot, a helyszínen, az egyház díjmentesen adja. AZ ajánlathoz az ajánlati összeg 5<>/o-át kitevő bánatpénznek, vagy a Pénzintézeti Központ keretébe tartozó hazai pénzintézet által kiállított fenn­tartás nélküli betétkönyvnek, vala­mely a m. kir. adóhivatalnál történt letételéről szóló nyugta, vagy annak közjegyzőileg hitelesített másolata csa­tolandó. A tervek és feltételek a hivatalos órak alatt alulírott hivatalnál meg­tekinthetők és ott mindennemű fel­világosítások megadatnak. Ugyanitt az ajánlati minta és aján­lattevő által egységárakkal kitöltendő ajánlati költségvetés együttesen az összes munkákra 5 (öt) pengőért megszerezhető. Átalányárban tett ajánlatok nem vétetnek figyelembe. A szükséges fuvart az orosi vasúti állomástól a helyszínére az épitési anyagok kifuvarozása céljából díj­mentesen kspji vállalkozó. Ajánlattevők ajánlataikkal a verseny­tárgyalás napjától három hétig köte­lezettségben maradnak. Az építési munka a felszólitástól számitott nyolc nap alatt megkezdhető és 1928. évi augusztus hó 30-ig teljesen befeje­zendő. Az építtető gör. kath. egyház fenn­tartja magának a jogot, hogy a be­érkező ajánlatok között tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon váltszt­hasson, vagy valamennyit minden ksrtéritési igény nélkül visszautasít­hassa Nyirpazony, 1928. május 5-én. 3086 1 Gör. kath. lelkészi hivatal. ^OmMMlillilKBllWiiiWIIHnfflUiHfliHfiy^ VELIE autókról kérjen prospektust és árajánlatot a vezérképviselettől, — tegyen próba­utat evvel a kocsival és meg fog győződni arról, ho^y a ,,VELIE" kocsi felel meg legjobban Ízlésének, igényének, takarékossági elvének. A felülvezérelt, teljesen zárt. négy hydraulikus fékkel ellátott, gummi­ba ágyazott csapokkal s a legújabb Stromberg porlasztóval felszerelt, 6 és 8 hengeres, csukott és nyitott kocsik raktárról azonnal kaphatók. Vezérképviselet: SMALZ JÓZSEF autópalota, Budapest, VIII., Dohányju. 22-24. Telefon: József 425-68. Tőkeerős körzeftkép­viselőket keresünk! 2718 Wl^llllimiilHliílllKHIUintlIIMiiilNW" 1928. Pk. 456. számhoz. 1928. vght. 73. szám. r Árverési hirdetmény. Dr. Máj József ügyvéd által kép­viselt Klein Adolf kérelmére és javára 170 pengő 70 fillér köve,teiés és járu­lékai erejéig a vásárosnaményi kir.. járásbíróság 1927. évi Pk. 3569. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől, lefoglalt 8900 pengő becsér'ékü ingó­ságokra a vásárosnaményi kir. járás birósag fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI t. c. 20. §-a alapján fentirt,, valamint zálogjogét szerzett más fog laltatók javára is a végrehajtást szen vedő lakásán, üzletében Bereg.surány­ban leendő megtartására határidőül 1928. évi május hó 11. napjó­nak délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok,, gépek és gazdasági felszerelések s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígé­rőnek készpénz fizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is el fogom adnu Vásárosnamény, 1928. április 26. BENCZE JÓZSEF 3100 kir. bírósági végrehajló Nyomatott Jóba Eíek laptulajdonos könyvnyomdájában, %iregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom