Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-04 / 101. szám

MfRYIDáK. 1926. május 4. T" APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dii: 18 szóig 80 fillér, inindea tovfibbí szó 8 íillér. Hirdet ^sek utáni érdek- ! lódésre csuk válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" < jelzésű hirdetésekre csak • hirdetésen feltüntetett szám bemondás . eseién adhatunk, lelvilagosit&st. Ugy az apré, mint a nag» hirdetések dija » feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés diia A lap megjele-' aési napján kózlendó hirdetéseket d e. 10 őréig kérjük feladni. Prestó-Astrab, Simssn és Mischlein duplaerős strapa­kerékpárok, gummik és alkatrészek részletfizetésre is. Biczáknál, Viz ucca 2. szám. 1385 Egy bútorozott szobát küiöjbejárattal lehetőleg uecait keresek. Cim az Ujságboltban. 6043 Két jó munkás (borbély­segéd azonnal fölvétetik. Koloss Lajos, fodrász. 6044-2 Egy 14—16 éves min­denes leánjt felvennék, kinek otthon lakása van. Cim a kiadóban ™Vendéglö lakással, beren­dezéssel, vagy üresen átadó. Bővebbeta helyszínen. Kiss­tér 10. 60Í6-2 Eladó teljesen jó állapot ban lévő 4 drb. asztalos ajtó é3 4 drb. dupla 150 cm. magas ablak. Megtekint­hetik Nyirpazonyban a köz­ségházánál. 2363-2 Kitűnő fekvésű háztelek forgalmas helyen eladó. — Cim a kiadóban. í 945-2 3 szoba üvegezett előszoba mellekhelyiségekből álló családi ház gyönyörű nd varral eladó. Simák Nyir­vizpalota. 2892-3 Fiafal magyar mágnás megnősülne Szükség* hozomáoy 100.000 pengő vxgv eu nek megfelelő földbirtok. Leveleket a kiadóhivatal továbbit 2797-5 2 szoba előszoba éa j minden mellékhelyiséggel ellátolt adómentes prima lakóház, kitűnő helyen azonn«l eladó. Simák iroda Nyirvizpalota. Í8S9-3 Vái os központjában 2 szoba keayha kamarás ud-; varilakás május 1-ére kiadó. Értekezni Széchenyi-út 3?/a 1 emelet. •? 14—15 éves leányt könnyű munkára keresek. Ciai ez Ujságboltban. 5 Eladó 6 drb. jorksirei tenyész sertés, 2 drb. kan és 4 koca. Értekezni Bujtos ucca 29. 60Í5-3 Egy kis leánykát felveszek gyermek mellé. Er ucca 26. sjám. • 2956-1 Egy szobás, konyhás la­kás kiadó azonnal elfoglal­ható. Érdeklődni Breuer és Kiss cégnél.íKossuth-tér 0. 6C42-1 Aíig használt eíé.dlő és háló berendezés eladó Meg­tekinthető Vágó féle fa telepen Debieczeniut 6038-1 Egy húzós nagy mángoló eladó. Széchenyi u. 3 ház­mester. 2954-1 Minden kényelemmel el­látott ideálisan épített 5 szobás urilak azonnal eladó. Simák Nyirvizpalota. 2891 3 Kerékpárok: Wíffenrad, Triumph, Puch, Dürkopp, Styria luxas, strapa éí verseny egyadárusitás, melyek csak KUHflREK cégnél Nyíregyháza Nyir­vizpalota szerezhetők be a legolcsóbban részlet­fizetésre is. Kerékpár­gommik és alkatrészek gyári lerakata, javítások tehát a logolcsóbban eszközöltetnek. 2127-2 Két—három kisebb leány könnyű egész napi munkára azonnal fölvétetik. Cim az Ujságboltban. 5 Vasárnap este 2 kacsa hozzám bstévedt. Sas u. 8. 2960 Jókarban levő fekete rö­vid Jkeresztburos zongorát veszek készpénzéit. Cim a kiadóban 2962-2 Borbélysegéd alkalmazást keres. Cime a Korona alatti fodrászteremben megtudható 2977 jj. Két szobás udvari lakás azonnal kiadó, Hunyadi u, 14 2983 Eladó 30 m. hold szántó jól berendezett telekkel ára 260C0 P. Bővebbet Szatmár megye Kőmörő, Kerekes , Györgynél. 2975 Tisztességes, megbíz­ható főzni tudó fiatal ! szakácsnőt május 15-re fel­veszek Dr. Komjáthy, Szé­chényi u. 28. sz. 2971-3 3 szobás világos szuterén helyiség raktárnak vagy mű helynek Bojtos u. 38. szám alatt kiadó. 2970-3 Csillag Mihály gépkeres­kedö lakását Körte u. 3. szám alá helyezte át 2974-2 Két darab jó cserépkályha eladó. Deák Ferenc u. 19. 29S9 2 Különbejáratu butorozatt szoba azonnal kiadó. Közép ucca 13. 2991-2 Kossuth ucca 16. szám alatt szoba, konyha azonncl kiadó. 2995 Kossuth ucca II. szám alatt szoba, konyha azonnal kiadó. 2993 Különálló épületben búto­rozott szoba k adó. Virág ucca 47/a. 2985 Egy szoba, konyhás lafeas bútorral azonnal kiadó. Géza ucca 16. 2986-3 Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal Széchenyi-út 9. szám. Telefon 139. sz. és az Ujságbolt Bethlen u. 2. Telefon 53. 558/1928.' vhtói szám. Árverési hirdetmény. A nagykállói kir. járásbíróságnak 1927. Pk. 6610/3. sz. végzése foly­tán ezennel közhírré teszem, miszerint Gottlieb Ignác nyiradonyi lakos végre­hajtató javára 600 pengő tőke, ennek 1927. évi december hó 1-től járó 8% kamata és eddig összesen 160 P 38 fillérben megállapított költség ere­jéig 1928. évi február hó 15-én le­foglalt és 35000 pengőre becsült lo­vak, szekerek, sertések, gazdasági gépek, házibutorok stb bői alló ingó ságok 1928. évi május hó 10-én (tizedikén) délelőtt 11 órakor kezdetét veendő és Balkány határában, az Aba­puBZtán, adósok lakásán megtartandó nyilvíno3 árverésen a legtöbbet igé rónék azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Nagykálló, 1928. április hó 16-án. LÉVY ELEMÉR 2987 kir. bir végrehajtó. csomagoló papir, az összes fémpén­zekhez, kapható a Jóba-nyomdában, Nyíregyházán, Széchenyi út 9. Telefon: 139. sz. 454—1928. vhtói szám. Árverési hirdetmény, A nagykállói kir. járásbíróságnak 1928. Pk. 1120. számú végzése foly­tán ezennel közhírré teszem miszerint Reinitz Pál nagykállói lakos végre­hajtató javára 200 pengő tőke, ennek 1927. évi november hó 28-tól járó 8 °/o kamata és eddig összesen 48 P 81 fillérben megállapított költségek erejéig 1928. évi február hó 15 én lefoglalt és 1900 pengőre becsült lovak, kocsik, sertések, gazdasági gé­pek, házibutorok, stb,-bői álló ingó­ságok 1928, évi május hó 10-én (tizedikén) délelőtt 11 órakor kezdetét veendő és Balkany község határában, az Aba-pusztán, adós lakásán meg­tartandó nyilvános árverésen a leg­többet ígérőnek azonnali készpénz­fizetés mellett, szükBég esetén becsáron alul is el fognak adatni. Nagykálló, 1928. április 16 án. LÉVY ELEMÉR. 2988 kir. bir. végrehajtó. Villany­világítás lllll IIIfMII —— és viilamoscsengő szerelést és Javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl Petrovics Lajo villanyszerelési vállalata Üzlet; Kálvin-tér 14. sz Liptay-ház Lakás Csillag-utca 39. sz. K : 15792/1928. Hirdetmény. A városi fanács közhírré teszi, hogy a városi csorda kihajtása május hó 7. napján, hétfőn, a császárszállási gulya kihajtása pedig méjus hó 13. napján, vasárnap fog megtörténni. Azok tehát, akik állataikat akár a CiOrda-, akár a gulyalegelőre elő­jegyeztették, a jelzett napokon reggel tartoznak állataikat a csoida-, illetve a gulyalegelóre kihajtani, az átvevő bizottságnak;; atadni és a legclőbér befizetését a bizottság előtt igazolni. Nyíregyháza, 1928 május 1. 2973-2 A városi tanács. 298/1928. vhajt. sz. Árverési hirdetmény kivonata, A nyíregyházi kir. járásbiróságnak 7289/2—1927. szám alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése foly­tán Wirtschafter Ármin nyíregyházi lakos javára 190 penő 50 fillér tőke s járulékai erejéig 1928. évi január hó 27. napján végrehajtás utján le­foglalt és 2080 pengőre becsült ingó­ságok, u. m.: benzinmotor, csépiő­garnitura, sertések stb. a nyíregyházi kir. járásbiróságnak Pk. 16014/1928. szám alatt kelt árverést rendelő vég­zése követkeltében Paszab községben végrehajtást szenvedő lakásán 1928. évi május hó 11. napján délután 4 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1928. április 16-án. 0r. Zathureczky Almos 2976 kir. jbírósági végrehajtó. ilKar sofóiQ élni?! Egyék állandóan YOGHURTOT, amely a legegészségesebb, egyben a legolcsóbb eledel, kellemes ízű, üdítő tejtermék. Tejszínnel sűrített pasztörizált tejből, valódi bolgár fermenttel készíti a Szabolcsvármegyei Központi Tej szövetkezet, Nyíregyháza-Buj. Követelje mindenütt! Viszonteladók megrendeléseiket Bujra továbbítsák! Felszólításra ajánlatainkat sze­mélyesen tesszük meg! 2557 '^üiiíiiHHiiuíiiiHiiiuiiöiiiWBiüiiíöHeer 508/1928 vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbiróságnak Pk. 17962/1928. számú végzése foly­tán Nyíregyházi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet végrehajtató javára 620 pengő 78 fillér s járulékai erejéig 1928. évi március hó 16. napján végrehajtás utján lefoglalt és 2000 pengőre becsült szobabútorok Nyirpazony határában levő Sóstóhe­t gyen 1928. évi május hó 5, napján délelőtt 10 órakor nyilvános bírói ár­verésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1928. április 16-sn. SZÁNTÓ ÁRMIN 2984 kir. jbirósági végrehajtó ILYENEK O A SZINE-JAVA könyvek r 1. Szépek: finom papir, elegáns kiállítás. 2. Érdekesek: a legjobb szerzők írják. 3. Tartalmasak: 300—400 oldal egy könyv. 4. Olcsók: Az ára 1 P 60 fillér. Ezek azok a könyvek, amelyeket nemcsak megvásárolnak, de el is olvasnak az emberek. — A SZINE-JAVA KÖNYVEK-hez mindenki hozzájuthat, mert 4 pengő lefizetése után azonnal kiad az Ujságbolt húsz, tetszés szerint kiválasztott kötetet. — A részletfleetési feltételekről felvilágosítással bár­kinek készséggel szolgál az Ujságbolt. fthpoatAtott jóba Elek iaptuíajdonts könyvnyomdájában, Kyiregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom