Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-31 / 122. szám

JNfrfRVIPEK. május 31 — A Szeressük Asztaltársaság junius hó 2-án, a hónap eiső szombatján délután 6 órakor a Ko­rona-szálló külön termében rendes havi társasösszejöv etelt tart. — Az Esztergomi Önkén­tes Tűzoltó Testület jubileu ma Az Esztergomi Öakéntes Tüzoító Testület a folyó évben, Szent István hetében ünnepli meg fennállásának 60-ik évfordulóját. A Testület vezetősége László Ist­ván városi pénzügyi tanácsnok, vármegyei tűzrendészet! felügyelő agilis irányítása mellett már az elmúlt hetekben megkezdette a rendezés munkáját, mely oda irá­nyul, hogy e jubileumi ünnepség; minden tekintetben méltó legyen ahhoz a nemes, önzetlen, ember­baráti eszméhez, melyet a mt­gyar tűzoltóság képvisel. A Ma gyar Országos Tűzoltó Szövet­ség ez alkalommal Esztergomban országos tüzoítő versenyt rendez, mely nagyban hozzájárul *hhoz, hogy e jubileumi ünnepség ne csak lokális jellegű legyen. Ugyan csak i't tartja meg a Szövetség rendes évi választmányi ülését is. Mint értesülünk, a rendező bizott­ság érintkezésbe lépett az eszter­gomi Szent István hét rendező­ségével is, hogy azzal együtt mű­ködve ezen jubileum országos jel­legűvé váljék s ne csak a tűzol­tóinknak, de az ezeréves ősi ko­ronázó városban, a hercegprímás székhelyén megjelenő közönség­nek is felejthetetlen élményévé váljék. Kérjük olvasóinkat, hogy Esztergomot a Szent István hét alatt látogassák meg s az évez­redes várbástyákra felszökkenő háromszínű zászló uj erőt, uj bi­zalmat adjon, ugy nekünk, rmnt r. Duna tulsópariján rabságot szen vedö magyar testvéreinknek, hogy Hazánk feltámadását minél ha­marább megérjük. — Orvosi hír. Dr. Karner Gyula orvos szabadságára elutazott, ren­delését junius 25-én kezdi meg. 3x (*j| J. I. Kisfízstésü hivatalnok, feleségének születésnapjára egy drb egész jóíékonycéiu Állami sorsje­gyet ajándékozott. Szomorú szívvel adta át a szerény ajándékot, d e meglepetése annái nagyobb lett, mi­kor egy hét múlva kollégái gratu­láltak a hivatalban nagy szeren­cséjéhez. Kérdő tekintetére kezébe adtak egy napilapot s ebből iátta, hogy a születésnapi ajándékkai felesége megnyerte a főnyereményt. — Leesett a szilvafáról, beszál­lították az Erzsébet-kórházba. Ba­log György leveteki fiu, az állomás közelében lévő szilvafára mászott. Az ág letört alatta és Baiog György lezuhant a négyméter magas fá­ról. Tört karral szállították be a nyiregyházi Erzsébet-kórházba. Kiadó ház! 4 szoba, előszoba, fürdőszoba, mel­lékhelyiségek azonnal elfoglalható. Deák Ferenc ucca 19. szám. 3612 3 Bőrgarnitúrákat és bőrkabátokat valamint mindennemű bőrt jutányos áron fesi Ertl István Deák Ferenc ucca 80. sz. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, hirdetések utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beköldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetet! szím bemondón i esőién adhatunk felvilágosítást. Ugy az apré, aln! a fisgv feirdetékek dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbéiyegben i» beküldhető « hirdetés dija A lap megjele­nési napján kftzk-txW hirdetéseket d. e. 10 óiéig kérjiflk leiadni. Tisztességes, megbízható mindenes f.'zönő a Sóstó­gyógyfürdőben felvétetik. 3602-3 Két jó karban lévő ruha­szekrény, egy fflggő limpa olcsón eb dó. Honvéd u. 1. 62i>l 2 Üzlethelyiség 1 szobával azonnal kiadó. Jósa András u. 1. ,3603-2 A háztartás minden ágá­ban teljes jártassággal biró Hfileány, ki szépen kézi­munkái, kitünCeu fő?, stb. elsejére állást keres Nyír­egyházához közeli vidékre vagy tanyára. Cim a kiadó­ban. 3579 1 KűlünbejíraSú bútorozott szol a elsejére kiadó. Viríg ucca 19. 3606 A háztartás minden ágá­ban teljes jártassággal biró Hfileány, ki szépen kézi­munkái, kitünCeu fő?, stb. elsejére állást keres Nyír­egyházához közeli vidékre vagy tanyára. Cim a kiadó­ban. 3579 1 Adóssággal terhelt csa­ládi házat vennék központ­ban. Címeket a kiadóba kérek 3604 A háztartás minden ágá­ban teljes jártassággal biró Hfileány, ki szépen kézi­munkái, kitünCeu fő?, stb. elsejére állást keres Nyír­egyházához közeli vidékre vagy tanyára. Cim a kiadó­ban. 3579 1 Adóssággal terhelt csa­ládi házat vennék központ­ban. Címeket a kiadóba kérek 3604 Tenyésztésre alkalmas fajtiszta angol jorksbirl választott malacok eladók. Vécsei neea 9. sz. 3560-9 Különbejáratu botorozott szoba azonnal kiadó. Nádor u. 10. 3609 Tenyésztésre alkalmas fajtiszta angol jorksbirl választott malacok eladók. Vécsei neea 9. sz. 3560-9 Különbejáratu botorozott szoba azonnal kiadó. Nádor u. 10. 3609 Négy középiskolát vég ett 14-16 év közt l*vö fiút pincér tanulónak fel Viszek. Jelentkezni lehet vasúti étterem főnökénél. 3538-1 Egy egyszerű magános nőt Iakóiársnak ker?sek esetleg munkát is kaphat. Tompa Mihály ucca 35. 3610 Különbejáratu huíorozott szoba azonnal kiadó. — Szarvas o. 53. 6273 Négy középiskolát vég ett 14-16 év közt l*vö fiút pincér tanulónak fel Viszek. Jelentkezni lehet vasúti étterem főnökénél. 3538-1 Egy egyszerű magános nőt Iakóiársnak ker?sek esetleg munkát is kaphat. Tompa Mihály ucca 35. 3610 Különbejáratu huíorozott szoba azonnal kiadó. — Szarvas o. 53. 6273 Egy különbejáratu bu torozott szoba kiadó. Nyirfa u. 42. f-z. 6249 Egy egyszerű magános nőt Iakóiársnak ker?sek esetleg munkát is kaphat. Tompa Mihály ucca 35. 3610 Különbejáratu huíorozott szoba azonnal kiadó. — Szarvas o. 53. 6273 Egy alig használt 5 lámpás rádiókészülék teljesen felszerelve, hangszóróval együtt el­adó. Cim a kiadóban. 35*6 ? Budapesti elsőrendű sza bóEő uri házakhoz ájánl­kőzik. Érdeklődni Selyem ucra 16. 6269 Egy alig használt 5 lámpás rádiókészülék teljesen felszerelve, hangszóróval együtt el­adó. Cim a kiadóban. 35*6 ? Különfcejáratu sccai búto­rozott szoba azonnal kia ó. Njirfa ucca 1. sz. 6272 Egy szoba konyhás lakás bútorral azonnal kiadó. Oéza ucca 16. 3586-3 Gíp és gyorsírásban jár­tas kezdő leány l'ére állást keres. Cim az Ujságboítban. 6274 Fél vaggon kátránvozott Bohn-íéle cseiép elido. — Cim Holló ncca 11. szám. 3587-2 Egy j6 rnnekás borbély, segéd. Vécsei u. 12. s>ám alatt felvétetik 3613 S Egy ízoba konjhás lakás kiadó, Er ucca 21. Értekezni lehet d u. 4 órától. 3588 Szépen bútorozott szoba k adó. Debreceni ucca 1. Forgalmas üzlet kiadó. Géza ucca 7. 6275 Takarítónőnek ajánlkozom félnapra junius 1 «re. Epres­kert ucca 48. 3589 Szépen bútorozott szoba k adó. Debreceni ucca 1. Forgalmas üzlet kiadó. Géza ucca 7. 6275 Jobb megjelenésű közép­korú nő házvezetőnői, sza­kácsnői, avagy bejáró főző­női állást keres azonnalra. Vidékre is megy Nyíregy­háza, Er occa 43. 3590 Bútorok keményfaháló konyhikreűencefr. asztalok olcsón kaphatók. Nyirfa a. 8 Wirtschafter asztalos­nál 3605 Jobb megjelenésű közép­korú nő házvezetőnői, sza­kácsnői, avagy bejáró főző­női állást keres azonnalra. Vidékre is megy Nyíregy­háza, Er occa 43. 3590 Házvezetőnőnek ajánl­kozom egyszerű családhoz vidékre is. Cim az Ujság­boítban. 6280 25 évi gyakorlattal bíró jiazdas zony vidékre magá­nos urnái vagy úrnőnél ál­lást keras. Árok u. 16. 3594 Elsejére mindenes leányt keres a kézségi közigaz­gatási tanfolyam. Véső u. 1. 2550-1 25 évi gyakorlattal bíró jiazdas zony vidékre magá­nos urnái vagy úrnőnél ál­lást keras. Árok u. 16. 3594 Elsejére mindenes leányt keres a kézségi közigaz­gatási tanfolyam. Véső u. 1. 2550-1 A Károlyi téren ház nagy portával eladó. Cim a ki­adóban. 3591 100 (Sgyszáz) mázsa csil­laglürtöt megvételre keres Mezőssy Béla gazdasága — Ujfehértó. 3506-1 Mindenes fözőnő három felnőthöz hosszú bizonyit­vánnvat felvétetik. Bocskay u. 5. 3592-2 Megbízható bejárónő egész napra felvétetik. Szarvas u. 4. 3571-1 Egy szoba, konyha mel­lékhelyiségetkel kiadó Bocs kay u 5. 3593-2 Egy szoba kiadó. S;egfü u. 16". szám. 6Í68-1 Ügyes mindenes láoyt keresek 1-ére kis családhoz cim az Ujságboítban. 2 Perfekt szakácsnőt kere sek elsejére éves bizonyít vánnyal. Bocskay ucca 54. 6267-2 Ügyes mindenes láoyt keresek 1-ére kis családhoz cim az Ujságboítban. 2 Perfekt szakácsnőt kere sek elsejére éves bizonyít vánnyal. Bocskay ucca 54. 6267-2 Soffőr állást keres l-re szeréay díjazásért. Cim a kiadóban. 3597 Bútorozott s2oba, h za^­párnak vagy iuagáno3 nö nek kiválóan alkalmas, 1-éi e kiadd. Buza ucca II. 3450-? Tisztességes mindenei szakácsnő és 15—16 éves gyermekleány jelentkezhet. Szabó cs u. 6. sz. 3698-2 Egy bútorozott szoba sz-ib­ntl kiadó. Kiss Ernő ncca 5. sz. 3599-3 Kü'öofcejáratu bútorozoit szoba 1 tői v*gy 15 tői ú ­nak kiadó. Bocskay u. 4S. 3G60 2 Egy tanuló felvételik Csicsery szabónál Selvem u. 18. 3601 Mindenes leány azoncalra vagy 1 ere felvétetik. Klein bdrk reskedőnél. 6277 Bútorozott szoba, uccfi műhely, végy irodának »). fealmís, udvari szoba kiadc, Kiss tér 10 6281-2 Bútorozott szoba központ­ban egy ur részére kiad'?. Cim az Ujságboítban. 6270 Biharmegjében, | egy 30 holdas, fj folyóparton lévő, gyö- | nyörü fekvésű í tanyás birtok | eladó! Cim az Ujságboítban. 6271 Egy uccai szoba, előszoba s egy hátulsó kis laká í juüus, vagy aug. 1 tői ki­adó Karolyi-tér 14. Egy használt permetező elaoc. 3607-2 Német nevelőnő gyermek mellé felvétetik Ugyinitt egy mindenes leány telvé­tet:k. — Cim: So3tói-út 47. számú villa. 3611 Tiszadada község elölj" résága Hirdetmény. A tiszadadai legeltetési társulat által haszonbérelt u. n. C»ikori 45 kat. holdi fűkaszáló lábon álló anya és sarjú termése folyó évi junius hó 10-én délelőtt 11 órakor a községnázánal tartandó nyilvános árverésen a leg­többet igéiének el fog adatni. Bánompénzül az árverés megkez­dése előtt 100 pengő teendő le. Részletes feltételek a jegyzői iro­dában szerezhetők be. Tiszadsda, 1928. május 25. 3561-2 ELÖLJÁRÓSÁG 887/1928. vhajt. sz. Árverési hirdetmény kironata. A nyiregyházi kir. járásbíróságnak P. 23405/2—1927. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Birta Sándor budapesi lakos javára 800 pengő tőke s járulékai ere jéig 1928 évi április ho 20. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1154 pengőre becsült ingóságok, u. m.: bú­torok, borszivattyu, hordók stb. a. nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 19012/1928. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyir­pazony község határában, a Sóstó­hegyi Kereskedelmi R -T. telepén 1928. évi junius hó 14. napján délelőtt 3/ 410' órakor nyilvános bitói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1928. május 26 án Dr. Zathureezky Álmos 6278 kir. jbirósagi végrehajtó,. He'.es és egy jobb minde­nes leány azonnali belépésre felvétet k. Sípos cukrászda. 6276 Fagylaltárusitáshoz tisz­tességes fiatalembert föl­veszek. Cim az Ujságbolt ban. 6579 Vidéki gí ógyszerész jobb leány keres gyermekhez. — Cim a kiadóbsn. 364 7-2 Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal Széch'nyi út 9. szám. Telefon 139. sz. és a' Ujságoolt Bethlen u. 2. Telefon 53. külföldi gyár megbízásából legmagasabb áron vásárol, zsákot ad: Kende András terménykereskedő irodája, Luther ucca 3. I. emelet. — Telefon szám: 95. S5Í1 704/1928. vsz. Árverési hirdetmény Kivonata.. A nyiregyházi kir. járásbíróságnak P. 459/927. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán S. Fiánkel javára 157 84 Sw. frank: tőke s járulékai erejéig 1928. évi már­cius hó 9. napjan végrehajtás utján­lefoglalt és 2287 pengőre becsült ingó­ságok, u. m.: üzleti berendezés ve­gyes bolti áruk a nyiregyházi kir. járás­bíróságnak Pü. 17686— 1927. szám alatt kelt érverést rendelő végaése kö vetkeztében Nyíregyházán, Kossuth lei 10. sz. háznál 1928. évi junius h> 8 napján délelőtt 9 1/ 2 órakor nyilvá­nos bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1928, évi május 18. LABAY ANTAL 3595 kir. jbirósági végrehajtó Viliamháritú, villany világíts és viliamoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl villanyszerelési vállalata Üzlet; Kásvin-tér i4. sz L-ptay ház Lakás Csi3íág"-utca 39. sz. Nyomatott Jóba Elek íaptuiajdoncs könyvnyomdájában, ft yireg>házán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom