Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-19 / 113. szám

JSíYíkyido; 1128. május 19 1 Házépítés miatt Liohtenberg Sándor cipőáruháza a volt üzlethelyiség mellett épült Bethlen uccai első barakba áthelyezve. Helyszűke miatt óriási készletemet mélyen leszállított árban árusítom! Gummitalpu vászoncipő la minőség 4 — P Divatpántos fehér vászoncipó — P Bőrszandál szegezett talppal 36 — 42 sz,-ig 6'50 P Kimaradt pár női cipők, csak 35 és 41 számok 8, 10, 12"— P Női fekete és barna divatpántos la minősé? 18 — P Női divatpántos drapp és lakk cipők 20,22, 24"— P P Férfi divat félcipő lakk orra! 22 — P Férfi dvat kapcsos cipő lakk orral la 24 — P Női fonott divat szandálok 13, 15 — P I- - 1— —i Varrott taipu bőrszandálok, komod cipők, tennisz Erős férfi kapcsos cipó 19, 20 — P cipők, gyermek pántos cipők igen olcsó árban. Divatujdonságok állandóan érkeznek. Állandó occasió! Minden cikk igen olcsó árban ! A „Takarékosság" vásárl ó könyveire részletfizetéses hitelt nyújtok. 2921 Sebelet gyógyítani. Immár busz esztendeje annak, hogy Somogyvármegye egyik ke­rülete egy időszaki választás alkal­mával követül küldte a parlament­be nagyatádi Szabó Istvánt, akt a liberális éra mindent elöntő köz­jogi vitáját, ami akkor éveken és évtizedeken át jelentette a parla­mentáris é'etet - megjelenésével figyelmeztette egy széles társa­dalmi réteg panaszaira. A nép közű' hozott programmjávai sokáig egyedü' állt közéletünk terén, amig yott a hábd|u s a jnjndejnt fenekes­tül felforgató forradalmak ideje s ekkor tünt ki, hogy a szürkének vélt nagyatádi követ programmja maradt .meg csak sértetlenül az idők zivatarában. Egész politikai működését az a kijelentés jellemzi, amely ajkáról első parlamenti fel­szólalása alkalmával hangzott el: nem sebeket ütni jöttem én ide, hanem sebeket gyógyítani. Az újjáépítés korszakában egyetlen fix programm maradt az övé s attói a perctől kezdve, hogy az uj idők két nagy embere : gróf Bethlen István s nagyatádi Szabó István kezet fogtak egymássá' an­nak jegyében, hogy a föld népé­nek és az intelligenciának együtt kell haladnia nemzetünk jobb sorsának kiépítése terén, meg volt vetve annak a fundamentumnak az alapja, amelyre építeni lehetett az uj Magyarországot. A napokban díszes s nagyatádi Szabó Istvánhoz méltó ünnepség zajlott Te Nagyatád községben, ahova elzarándokolt a vezér utóda, Mayer János föídmivelésügyi mi­niszter, Sztranyavszky Sándor s kivétel nélkül mindazok a politi­kusok, akik ugy érzik, hogy nem­csak életében, de haláia után is legközelebb állanak ahhoz a férfiú­hoz, aki az uj Magyarország poli­tikai életére legjobban ráütötte bé­lyegét. Sokan vannak ma olyanok, akik saját pártpolitikai céljaik szempontjáboi súlyos vádakat emei Ci nek a mai kisgazdapolitikusok el­ten s olyan átlátszó tendenciává' rontanak rájuk, amely vádözönben, ha nem vezet bennünket "az az irányelv, amelyik jellemezte és kitöltötte tulajdonkepen nagyatádi Szabó István két évtizedes politi­kai működésének területét, a köny­nyen megingathatókat esetleg zavarba hozhatja. Ezek azt sze­retnék, ha a kisgazdacsoport fel­adná azt az előnyös helyzetét, a melybe két évtizedes nehéz munka és harc árán jutott. El akarják hi­tetni a falvak népével, hogy nfeki mindenkor a csakazértis etlen­zékieskedő tábort kell támogatnia, amely politika kimerül a nagy mon dásokban, nagy ígérgetésekben s az izgatom anyagának állandó fei­szinentartásában. Szerencse, hogy nagyatádi Szabó István olyan ki-, tünő gárdát tudott maga után hagyni, amelyik megrendithetetlen abban a felfogásban, hogy a vezér örökségét könnyelműen elkótya­vetyélni nem szabad. Maga Mayer János mondotta legutóbbi" beszédé­ben, hogy azt a munkát akarják folytatni, amelyet nagyatádi Szabó István megkezídett s nem hajlandók azokhoz szegődni, akik a főváros utcáiró' akarják levinni a falvakba a demokráciát, mert van a magyar népnek o'yan egyéni demokráciája, amelyet saját ma^a termelt ki. En­nek a demokráciának volt nagy­atádi Szabó István ho'ta napjáig harcosa s ez a demokrácia nyert utat a magyar politikában is át ól a perctől kezdve, amikor Bethlen István megkezdte az ország újjá­építésének nagy munkáját, tá­maszkodva nagyatádi Szabó István táborára. Ezen a politikán eddig még csorba nem esett s épen ezért csak helyeselni tudjuk, ha kisgaz­dapolitikusaink nem azok u'án in­dulnak, akik beteg hazánkat ku­ruzslókkai akarják meggyógyítani, hanem haladnak Nagyatádi szelle­mében tovább ezzel a jelmondat­tal; nem sebeket fakasztani, ha­nem sebeket gyógyítani keh. UTALVÁNY. A „Nyirvidék" ezen utal­ványának birtokosa résztvesz a heti sorshúzásokban. Sze­rencsés esetben 6 levelezőlap nagyságú mfivészi fényképet készít a nyerőről Csépány Jenő fényképészeti műterme (Bessenyei-tér 7. Telefon: 4-56.) teljesen díjtalanul. Ezen utalvány bármely felmutatójának ugyanezen műteremben t pengő helyett 4 pengőért készítenek f levelezőlap nagyságú művészi fényképet. Az év legkimagaslóbb sporteseménye lesz a Tiszántúli Automobil Clnb június 2-i két napos autóversenye. A verseny részletes pregramaja. (A »Nyirvidé'k« tudósítójától.) A Tiszántúli Automobil f Cub 1928. junius 2. és 3. napjain orszá­gos iviit turaulat és sikversenyt isiidez automobilok és motorke­rékpárok számára, mintegy 430 km távon. A verseny kiiuudió pontja Budapest, a cél pedig Nyíregyháza A kétnapos verseny turautbói, gyorsasági sikversenybői és homok versenybői áll. A távolság, verseny­minőség és a versenyre jelentkezét, tek eddigi nagy száma szempontjá­ból az év legkimagaslóbb sportese menyének ígérkezik. A verseny utvonala a kővetkező : Június 2-án Budapesten a Ki­rályi Magyar Automobil Club Ap­ponvi tér 1. sz. alatti helyisége előtt, motorkei ékpárok részére reg­gel 5 órakor, automobilok részére reggel 6 órakor start. Ugy az automobilok, mint a mo­torkerékpárok kategória szerint in­díttatnak. Start számaikat junius 1-én vhefeik át a KMAC helyisé­gében. Ugyancsak junius 1-én ismerke­dési társas vacsora lesz a KMAC Budapest, Apponyi-téri h'eyiségé­ben. Az autók a következő utvonalat futják be : Budapest, Mátyásföld Cinkota, Kerepes, Gödöllő, Aszód Hatvan, Hort, Gyöngyös, Kápol­na, Kerecsend, Füzesabony, Dor­mánd, Besenyőtelek, Poroszló, Ti­szafüred, Egyek, Tiszacsege, Kis­hortobágy, Balmazújváros, Debre­cen, Hajdusáfuson, Nyiradonv, — Nyirnűháiydi, Nyírbogát, Kísféta, Máriapócs, ófehértó,' Eeveiek, — Apagy, Napkor, Oros, Nyiregy­haza. A motorkerékpárok a következő útvonalon haladnak : Budapest — Debrecen—Hajduhadház— Téglás —Ujfehérfó—Nyíregyháza. Cél: Nyíregyháza városháza előtt. A verseny másodnapján, junius 3-án gyorsasági sikverseny lesz. k sikverseny Rakamaz—Nyíregyháza között a Rakamaz utáni 8. sz. Km. kőnéi kezdődik és a 19 számú Km. kőnél végződik, a 8—9 Km. kő között nekifutással, tehát teíjes hossza 10 km. A gyorsasági sikverseny startjá­nál, tehát a 8 Sz. kőnéi a motorke­beosztási. rékpárok reggel 7 órakor gyorsa­sági pályán lassú tempóban átha­ladva megjelenni tartozn'ak, a pá­lya lezarása után senkit sem bo­csátanak át. Az autók Buj—Gáva—Rakamaz felé mennek starthoz s a motorke­rékpárok után indíttatnak. á bomokpróbaverseiy beosztása. A teljesítményt homokpróba ver- Nyíregyházára. A teljesitménvi "ho­seny a Sóstói útnál kezdődik s j mokpróba kezdete motorkerékpárok megy mindenütt a homokuton Sós- J részere d. u. 2 óra, automobilok tófürdő—Nyirpazóny, Sóstó-szőlő- j részére d. u. 4 "óra. A homokver­teiep, Betekíncs csárda—Sóstófürdő \ seny nem kötelező. Ebédállomások. A verseny folyamán Debrecen"" J dás kötelező, mely után a kocsikat a ben és Nyíregyházán . fesz ebédál- j beérkezés sorrendjében fogják to­lomás. Debrecenben junius 2-án az | vább indítani. Angol Királynő szállóban lesz | Nyíregyházán junius 3-án a Ko­ebédállomás. Egy órai ottarfózko' 1 rona-száilóban lesz ebédáflomás. IMII ni nntm — Hány hősi halottja van Szabolcsvármegyének ? CA »Nyirvidék« tudósítójától.) Szabolcsvármegye hősi haiottaí­r'őt kimutatásokat kért' be a várme­'gye aiiSpánJa a "járási "főszoigabí­ráktói. A kimutatások érdekes ada­tait összevetve megállapíthatjuk, hogy vármegyénk hős magyar népe milyen súlyos áldozatokat nozott a világháborúban a haza védelmé­ben. Az eddig beérkezett adatok csaknem egészen pontosan feltünte tik a vármegye hősi halottainak szá mát, csupán a Kisvárd a város hősi haiottairoi nincsenek még egészen pontos adataink. A vármegye ha<a­bajnduló lakosságából összesen hat­ezerháromszáznyolcvan ketfő azok száma, akik a különböző harctere­ken hősi halált haltak, vagy akik­ről értesítés jött, hogy fogságban haltak meg. A dadái alsó járás hősi halottainak száma; 1029, a dada) felső járásé: 594, a kisvárdai já­rásé (KiSvárda kivételével): 542, a ligetaljai járásé: 377, a nagykaftói járásé: 870, a nyirbaktai járásé: 497, a nyírbátori" járásé: 399, a nyirbogdánvi járásé: 736, a tiszai járásé: 434^ Nyíregyháza városában : 914. Bereg és Ung megyék csonka ré­szén 90 a hősi halottak száma. A hősi halottak nevét egy hatalmas erős könyvbe vezetik és ezt a köny­vet be fogják faiazni a Szabolcsi Hősök Szobrába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom