Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-17 / 112. szám

JNfVÍRYIDÉK. 1919. május 17. Csak itt nem terQi bő asztal s drága szőnyeg — legfeljebb annaK, kinek bölcsejét nem magyar kéz és magyar dal ringatta! — csak arra r.fcvet az öröm pipacsa s csak azt hivja a selyemhéjju párna! . i Te meg hajtsd fejed kemény kőre, árva, bus, magyar Testvér, — hisz nincs egyebed — s a sziklaágyon álmodj szépeket! Álmodd: elmúlik átkos mai sorsod, a Jövő köszönt majd rád teli korsót és megkínál a boldogság borával! Lehajlik Hozzád meleg moso'yával az Ég s feltűzi nagytürő szivedre az á'mok legszebb aranycsiUagát! i h l ; . i A'udj, hogy tudjad feledni a mát! Szálljon föléd, mint selyemszárnyú lepke s legyezze lágyan lázas homlokod e magyar fáró' szárnyaló levén, aludj, aludj, magyar föld bus fia és ne fájjon az, hogy magyar levél !.-. i ' . I í Agyag}aivi i-jegyt istvAn. — KáJlay Miklós főispán gyó­gyultan jött ha z a a szanatóriumi­ból. örömmel adunk hirt róla, hogy ' a sikeres operáció után a K'ekner Szanatóriumban pihenő dr. Káílay Mikfós főispán ma délután friss egészségben térhetett haza gyógykezeiteteséből. A főispán egyelőre természetesen még n em fogad senkit. — A Nytve futballszakosztálya ma szerdán este fél 9 órakor tartja ülését a holnapi mérkőzésre való tekintette'. Az ülésen — amelyen utoljára fog elnökölni a távozó dr. 1 legyessy Béta — igen fontos tárgy sorozat szerepe' programmon. _ Ma este lesz a Koronában a nagy Mária-ünnep. Ma érkezik Nyír egyházára Bangha Béla páter és ma tesz a nagy Mária-ünnep, a következő műsorral; 1. Fogadalmi dai. Éneku az áll. tanítóképző in­tézet kongr. énekkara- 2. Meg­nyitó beszéd. Mondja; Énekes Já­nos pápai prelátus, kanonok. — 3. Lisieuxi kis Teréz utolsó költe­ménye: Miért szeretlek oh Mária? Szavalja: Saizmann Piroska. — 4. Ünnepe' beszéd. Mondja: P, Bangha Béla S. I. 5. Ének Lisieuxi kis Terézhez. Előadja az áll. fan. képző int. kongr .énekkara. — 6. Chopin: 2. Nocturne^ Schubert: Mornent musical III. Zongorán elő­adja; Racsek Margit. 7. Finta Sán­dor: Ui Marja ének. Szaval ja: Rosz­szik Gyula III. e. tan. jel. 8. Koü deta. Géza dr.: Bucsus ének Ma­riához. Magyar Miatyánk. Énekli: Vitéz dr. Mészáros Edéné. Zongo­rán kiséri: Mayer Lipótné. — 9. Záróbeszéd. Mondja: Krüger Aladár dr. orsz. gyűlési képviselő. 10. Kongregációi indu'ó-Énekli az állami tanitóképző-intézet kongr. énekkara. Az ünnepség este 8 óra­kor kezdődik a Koronában. Belépő­díj nincs. Adományokat vallásos célra fordít a rendezőség. mmmmssmxsmm^msmmi^-mmmsmí mmmmmmmm Sípos cukrász készíti a legjobb ía^ialioí, jegeska? í, süteményeket. Zrínyi Ilona ucca 3. Telefon: 3-13. Kívánatra házhoz szállít. Kossuth Harry Liedtke Rin-Tin-Tin szobor leleplezése New-Yorkban 2 felv. Eskü 10 felr. A nagy leszámolás 7 felv. egy műsorban 19 felvonás. Mím ii — Olcsóbb tett az autóbusz. A Kisvasutak üzietvezefősége az aláb­biakról értesiti az utazó közönsé­get: Értesítjük a t. utazó közön^ séget, hogy az autóbusz menetdíj jakat f. hó 19-től kezdődőleg több viszonylatban lejebbitettük. Igy töb­bek között Nyirbogdány—Besse­nyei-tér 120 fillér, Székely—Besse­nyei-tér 150 fillér, Nyirbogdány— Tura 30 fillér, Nyirpazony—Szlé;i kely 90 fillér, Székely—Tura 90 fillér lesz. Az érvényes menetdíj táblázat minden kocsiban ki van függesztve. Tisztelettel: ANyiregy­házavidéki Kisvasutak üzletvezető­sége. — A Mansz nyíregyházi csoport­jának gyűlése. A Magyar Asszo­nyok Nemzeti Szövetségének nyír­egyházi csoportja "holnap Áldozó­csütörtökön délután négy órakor az állami tanítóképző intézet nagy­termében gyűlést tart. Az efnökseg felkéri a Mansz tagjait, szíveskedő jenek okvtetenüi megjelenni a gyű­lésen. — Ha fáj a teje és szédül, ha telfséget, bélizgalmat, gyomorégést, oldalszurást, meliszoru-ást és szív­dobogást érez, igyék minél előbb valódi «Ferenc ]ózsef» keserüvi­zet. Gyomor- és béfszakorvosok bi­zonyítják, hogy a Ferenc József víz remek természetalkotta hashajtó. —• Kapható gyógyszertárakban, dro­gériákban és füszerüzletekben. _ Ki akar szobát kiadni az autói­verseny Két napján? A Tiszántúli Automobil Ciub junius 2. és 3-án tartja autóversenyét. Erre a két napra 350 vendég érkezését jelen­tették be eddig. A verseny rende­zősége arra kéri a polgárságot, hogy erre a két napra ajánljanak fei szobákat és jelentsék ezt be a városháza földszint Jjl. számú szo­bájában. A rendezőség a szobák árát meg is téríti a szállodai árak­nak megfelelően. ~~VEGYENEK ÁLLAMISORSJEGYEI' mert az Állami Sorsjáték jövedelme a Népjóléti Minisztériumnak engedtetik át köihasznú és jótékony intézmények támogatására. Főnyeremény pengő 30.000 készpénz Jubileumi nyeremény: 15.000 P, azután 10.000 P, 5 000 P, 2.500 P, 2.000 P, 1000 P stb. Összesen: 14U01 nyeremény tehát ugy a nyeremények összege, mint a száma lényegesen felemelkedett. Egy sorsjegy ára csak 2'— pengő. Fél florxjegy ára csak 1*— pengő. Húzás okvetlen junius hó 9-én. Egy sorsjeggyel 2 nyeremény is nyerhető. Kapható minden bank- és sorsjátéküzletben, dohány tőzsdében, posta llvatalokban ís a Székesfővárosi ra. kir. pénzügy igazgat óság­nál, Budapest, V.. Szalay ucca 1U—' 4. Telefon: Teréz 115—41, Lipót 924—22. Műsoros táncmulatság. I HKIlUUiHttlillllllMlllliMllimimUttír Nyíregyházi Munkás Dalkör 1928. ' évi május hó 19-én este pontosan 8 órai kezdettel a Munkás Otthon nagytermében Bujtos utca 48. sz. reggelig tartó műsoros táncmulat­ságot rendez. Bemutatásra kerül­nek az 1928. év imajus hó 27— 28-án Debrecenben tartandó or­szágos munkás daiosünnenélyen a Nyíregyházi Munkás Dalkör álíai énekiendő összes versenydarabok is. Egyben tisztelettel közöljük, hogy akik valamely okból meghívót nem kaptak és arra igényi tarta­nak, reggei 8-tói este 10-ig je­lentsék be a Munkás Otthon gond­nokánál. Vezetőség. — Azoknak, akit valaha hirdet. tcK, afeöi mosi hir<f etn eK, vgy akk bármikor hirdeín; fognak. A hir­detés üzletága, különösen Magyar­országon, meglehetősen rendezet­len. Vezet a kereskedelemre és ipar­ra nézve ebben a sok tekintetben hátrányos kaoszban a vidék, amelynek sajtója pedig meglehető­sen erős és •— a hirdető feleket elsősorban ez érdekli — nemcsak egyes városokban, hanem igen gyak ran a környéken is elterjedt. — A Vidéki Lapok Országos Egyesü­lete mindjárt megalakulása után felismerte azokat a nagy károkat, amelyek ebből a rendezetlenségből származnak ugy a hirdető felekre, mint a lapokra és legelső köteles­sége legyikének tekintette az erős kező, határozott és. biztos ered­ményt garantáló rendcsinálást. — Megalakította ennek érdekében a Vidéki Lapok Országos .Egyesületé­nek Hirdető Irodáját, amelynek megbízott vezetője a Magyar Hirde­tő Iroda r .t. és ameiy a közel­múltban megkezdte működését. Ez a hirdető iroda kettős cé> elérését tűzte maga elé. Az egyik a hirdető felek érdekeinek körültekintő ala­pos ,gondos, becsületes és szakértő ápo'ása, ami egyrészt azzai érhe­tő ei, hogy megfelelő szövegtői és eihelyezéserői gondoskodik, más­részt azzai, hogy ugy a megjelenés városait és sajtóorgánumait ,mint számát és árát illetően a legalapo­sabb és legmegbízhatóbb ajánlatot tudja tenni. Ez a hirdető iroda Vi­déki Lapok Országos Egyesületé­nek presztízse alatt működik és kö­telessége a lapokat a hirdető félnek nyilvánosságuk és 'egyéb értékük szempontjából a valóságnak meg­felelően ajánlani. — A Vidéki La­pok Országos Egy esüietenék hir­dető irodájától tehát csak minden tekintetben megfelelő ajánlat ér­kezetik a cégekhez. Ezekkei körvo­nalaztuk azonban az uj hirdető iro­da másik célját is, ami abban kul­minál, hogy a vidéki sajtó érdemé­nek megfejelő üzletkör biztosításá­val erősítse az ország valamennyi kulturgócpontjának hírlapvállala­tát. Mindenki, aki vidéki 'apöan hir detm akar, kérjen ettől a vállalattól árajánlatot. Cime: Budapest, IV., Városház-utca 10. Telefon: Teréz 277-84. Megbízottak Pesten is, vi­déken is készséggel állnak rendel­kezésre a szóbeli tárgyalás céljá­ból. 2x — FüszeHcereskedöfc részére pa­pírzacskó minden nagyságban, lomps lila és fehér superior, alkalr mi áron, mig a készlet 'tart. Kapha­tó a Ferenczi-féie könyvkereskedés­ben. 3290 — Megjelent a Vas uti Útmutató A legrégibb, a legkedveltebb és leg­megbízhatóbb menetrend. Ára l P 60 fillér. Kapható az Ujságboít­ban és minden ujságárusitónái. MMiMii"WWl• jl11.ó-wtf.'t^—. w... K. 17540-1928­Versenytáigyaiási hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdet Nagykáüó község határában, a császárszállási pusztán fekvő 575 magyar hold 719 négyszögöl ter­jedelmű u. n. »Minta«-teiepi birto­Kának 1929. évi január hó 1- nap­jától 12 esztendőre leendő bérbe­adására. Az ajánlati feltételek Szentpé­tery Endre pénzügyi tanácsnoknál megtekinthetők és darabonként 5 pengő kiállítási költség ellenében beszerezhetők. Az ajaiua^ benyúj­tói megelőzőleg 3600 pengő bá­natpénzt tartoznak a város házi­pénztárába befizetni, amelyet az ajámat elfogadása esetében a bér­leti, szerződés megkötésével egyide­jű eg egy félévi haszonbér össze­géneK megfelelő készpénzbiztosi­tékra kell kiegészíteni. Az ajámatoK a versenytárgyalási feltételes tanuk előtti a'áirása és a bérösszegére vonatkozó rovat ki­törése után a bánatpénz belizeéset igazo'ó házipénztári etismervény­nye. együtt lepecsételt boritékba helyezve, legkésőbb folyó évi ju­nius hó 6-iK napjának dé'i 12 órájáig Szentpétery Endre pénz­ügyi tanácsnouiak adandók át, ami kor azok azonna' fei lesznek bont­va, a felbontásnál az ajánlatoK: be­nyújtói jeten -lehetnek. Később be­érkezett, vagy táviratilag feladott ajánlatok figyelembe nem vehetők. Az ajánlatok benyújtói mindad­dig kötelezettségben maradnak, amig a város az elfogadás tekin­tetében nem nyiiatkozk és őket az ajánlati feltételek aláírása szerző­dés erejével Kötelezi. A város fenn­tartja magának azon jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon vá­laszthasson, vagy azok egyikét sem fogadva el, uj versenytárgyalást tarthasson. Nyíregyháza, 1928- évi május hó 14-én. 3295-2 A városi tanscs. Eiadó ház! Vay Ádám uccán 4 nagy szoba, hall, fürdőszoba es összes mellék helyiségekből álló modem ház (vízvezeték, cserépkályhakj két uc­cara nyíló nagy telken (istálló vagy garage épületekitel eladó. Értekez­hetni dr. Szesztay András ügyvéd irodájában. 6160-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom