Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-01 / 99. szám

Nyiregynóza, 1928. május 1. * Kedd XLIX. évfolyam. 99. szám. EI6flz*té»l árak bolyban és *ldék«n: Mra 2 60 pangd. N»gy»dívr» 7 60 pangö. KfaflKtriaelftknck és tanítóknak 2W. engedmény. Alapította JÓBA ELEK F6u*rkMztft : Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. F«l*lfi> iMfkinti : VERTSE K. ANDOR. SsarkaaztfiaéQ é> ktaKShWitel: SZECHENYt-UT 9. SZAM. Teltfon szám 139. Postachequa Kéziratokat oem adunk vl&sia. Vasárnap Moszkvában nagy tüntetés volt Enn Béla elfogatása ellen. Kun Béla pünkösdre tervezte a magyarországi akciót. Kovnói jelentés szerint Moszk­vából az a hir érkezett, hogy va­sárnap Moszkvában nagy tüntetések és fölvonulások voltak Kun Béla elfogatása ellen. A kommunista in­ternacionálé Kun Béla szabadon­bocsátása érdekében a szovjetkor­mány azonnali közbelépését köve­telte. Bécsi jelentés szerint a rend­őrség megtalálta Kun Béla egyik­levelét, amelybői kiderült, hogy Kun Béla Bécsben össze akarta hív­ni a magyar kommunisták értekez­letét és pünkösd 1áján tervezett ak­ciót Magyarországon. Sckweinitzer főkapitány Bécsbe ntazott. Bécs. Szombaton Bécsbe érkezett Schweinitzer Dezső rendőrfőtaná­csos, a budapesti főkapitányság politikai osztályának vezetője, a bu­dapesti rendőrség két főfelügyelő­jének kíséretében. A budapesti rendőrtisztviselők a Ritz-szálfóban szálltak meg. Dr. Schweinitzer rendőrfőtanácsos és a bécsi rendőr­főnök megbeszélést folytatott dr. Presser kormánytanácsossal, a bé­csi rendőrség vezetőjével. Ez al­kalommal megtekintették a Kun Béla irodájában lefoglalt magyar levelezést, amelyet már lefordítot­tak. Hir szerint hétfőn, vagy ked­den térnek vissza Budapestre', hogy felettes hatóságuknak jelentést le­gyenek. (MTI.) A cseh kommunisták tiltakozása. Prága: A cseh kommunista-párt tiltakozik a bécsi kormánynál Kun Béla letartóztatása ellen és az egész osztrák és cseh munkásságot föl­szólítja annak megakadályozására, hogy Kun Bélát kiadják. Páris: Kun Béla letartó/tatásával kapcsolatban a Temps a következő­ket irja: A moszkvai tevékenység egész Középeurópára kiterjed. A harmadik internacionálé azt reméli ugyanis, hogy sokkal könnyebben támadhatja meg később a nyuga'i államokat. A veszély egyforma nagy ugy Ausztriára, mint Magyar­országra, valamint Csehországra és a balkán államokra. (MTI-)' Bécsből jelentik: A Morgen je­lentése szerint Kun Béla feladata a? uj magyar kommunista pártk-­rct felállítása volt. Bécsből jelentik: A Sonn und Montagszeitung arról ir, hogy sok magyar kommunista szinte m ne­külésszerüen hagyta el Bécset. A Sonn und Montagszeitung tud­ni véli, hogy a kommunista ipárt nyolc héten belül konferenciái a kan tartani Bécsben, melynek célja a magyar kommunista felkelés tervei­nek megállapítása lett volna. Ezen a konferencián a moszkvai delegá­tusok is részt vettek volna. \ Kun Bélát nem engedik területükre a szomszédos államok. Bécsi jelentés szerint ma reggelig semmiféle hivatalos megkeresés s^r, érkezett Bécsbe Budapestről Kun Béla kiadatására vonatkozólag. Az osztrák hatóságok nem is várnak ilyen megkeresést, mert véíeményük szerint Kun Béla orosz állampolgár tehát kiadatása nem is jöhet szó­ba. Nagy fejtöiést okoz azonban az osztrák kormánynak, hogy Kun Bé­lát hogyan fogják tiltott visszatéré­se miatt reá kiszabandó büntetésé­nek kitöltése után Ausztria területé­ről kitoloncolni. A szomszédos ál­lamok ugyanis már is tiltakoztak az ellen, hogy területükön át szállítsák Kun Bélát Oroszországba. • Felmerült az a terv, hogy repü­lőgépen szállítják ei Bécsbői vala­melyik orosz határállomásra.. á rendőrség Nyíregyházán is permanenciában van május 1-én. (A »Nyirvidék« tudósítójától.) s teljes a nyugalom és május 1-én Május l-én a rendőrség az egész I is, eltekintve az önkéntes munka­országban, igy Nyíregyházán is 1 szünettői, Semmi sem mutat arra, permanenciában van. Varosunkban ( hogy politikai mozgolódás volna. Egy hatvanhat éves asszonyt halálra gázolt a Toldi utcában Gróf István hentes szekere. Szombaton délntán történt a halálos szerencsétlenség. Brekovszky Andrásnét a mentők vitték az Irzsébet­kórházba, ahol kiszenvedett. — A vizsgálat megindnlt. (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Nyíregyházán az utóbbi napok­ban a kocsi-utakon történnek há­láit okozó suíyos szernecsétiensé­gek. Nem kutatjuk van-e va^mi okszerűség ezekben a szerencsétien ségekben, de bizonyos, hogy a rendőrség őrszemeinek szigorúb­ban keh ezután figyelmeztetni a vágtató autókat és szekereket, mert városunk forgalma állandóan növe­kedik és a sebes hajtás ösztöne már a motor-ember korszakában a leghatalmasabb, a legféktelenebb. Szombaton, április 28-án délután 5 órakor az 533. sz. rendőrőrszem telefonon hívta fel a mentőket, hogy jelenjenek meg a Toldi-utca 1. sz. ház előtt, ahoi szerencsétlen­—««wa •»i—iii»»»»MM PMH Mi M MM H'w mi n ni n» A vasárnapi Andrássy Géza tereplovaglás győztese: gróf Vay Miklós. ség történt. Az utcán összesereglett tömeg egy 66 éves asszonyt álft körül, aki ott feküdt ájultan az utca köze­pén. Brekovszky Andrásné Felső­bányai születésü, Széchenyi-utca 30. számú lakos volt, akit elgázolt Gróí István hentes szekere. A men­tők a súlyosan megsérüu idős asz­szonyt beszállították az Erzsébet kórházba, ahoi azonban már nem segíthettek rajta. Beiső vérzésben kiszenvedett Brekovszky Andrásné. A rendőrség kiszállt a helyszínen és megindította a nyomozást. A szemt-inuk állítása széijnt Brekovsz­kyné nem hallotta a kocsis kiáltását és szinte a kocsi elé vetette magát. A Nemzeti Lovarda vasárnap rendezte gróf Andrássy Géza nevet viselő terepfovaglását a budai he­gyekben. A 1 verseny kiindulási és célpontja a Vérmezőn volt, ame­lyet ötezer főre rugó nézőközönség lepett el. Reggel 8 órakor kezdő­dött ei az urlovasok indítása, akik ötpercenként hagyták ei a start­helyet, hogy nekivágjanak a budai hegyekben kijelölt 34 kilométeres akadáiyokkaf megnehezített változa­tos terepnek.' Kínt a hegyekben 15 természetes és mesterséges akadályon kellett a lovasoknak" ugratni s egyedül gróf Vay Miklósnak sike­rült a pályát hibapont nélkül ab­szolválni. Á hölgyek versenyét egye dül Pau'y Hartmanné abszolvalta hiba nélkül. ««« »<»••»»... ««•. mt««<»«> Balázs Árpád nyíregyházi nétaestje május 16-án lesz a Városi Színházban. Jegyek: rábiánnál. IHH IW IIIIIII Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban tegnap meleg és száraz idő uralkodott. A hőmérséklet maximuma 22—27 Celsius fok kö­zött váltakozott. Ma reggelre a szép időt borulat váltotta fel, de csapadék még csak kevés helyen esett. Időprognózis:' Egyelőre esős később élénkülő szelekkei hűvösebb idő várható. Rövid rádióhírek. — A Nemzeti Bank közzétett ki­mutatása szerint a bankjegyforga­lom április hó 15-ike óta 17.7 mil­lió pengővei csökkent és jelenleg 383.89 millió pengőre rug. — Sinus jóslata szerint május hatodikától nagy hőség lesz, de helyenként zivataros esőkkei, 1 l-én, 12-én, 13-án, 25-én és 26án pedig szeszélyes, sőt kritikus napok lesz­nek, amelyet egész Európában érezni fognak. — Párisban tilos lesz minden felvonulás május elsején. — Krizanecz Kálmánt a közleke­dési rendőrség főnőkét, vizsgáztatás közben elütötte egy motorkerék­pár. , , Olcsó pünkösdi divat sláger cipők! Női szandálcipők legújabb divatszínekben, fonott 1 4-80 pengő Női fekete félcipő, pántos és fűzős, lakk díszítéssel 14" 8 0 pengő Női selyemflór harisnyák 2"98 pengő. — Női tiszta selyem harisnyák 5*50 pengő. — Ferff divat csíkos zoknik t'25 pengő. Több ezer pár női, férfi és gyermek tavaszi és nyári cipőujdonságok érkeztek remek választékban Benedekffyhei, a Hungária Cipőáruházba, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 5. 2814 Telefon szám: 195. Szíveskedjék kirakatainkat megtekinteni 1 Telefon szám: 195. Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom