Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 76-98. szám)

1928-04-27 / 96. szám

Házépítés miatt Liohtenberg Sándor cipőáruház W a volt üzlethelyiség mellett épült Bethlen uccai első barakba áthelyezve. ** Helyszűke miatt óriási készletemet mélye* leszállított árban árusítom 1 Kimaradt par női cipők S, 1<\ I2-—P I Világosbarna leányka füzőscipők I Fekete férfi félcipő lakkorral.. 22"- P I Csontszíná női divatcipő .. 20"—P Női fehér vászon cipő .... 7— P I csak 33, 34, 35 szám .. !•—P I Fekete férfi egészcipő lakk- • Drapp női diratcipő .. .. 22 24'—P Oummitalpa Tászoncipő .. .. 4 — P | Erős fekete íérfi egész cipő .. 1Í--P | orral, la 24"— P | Lakk aői diratcipő ' 22'— P Minden cikk Igren eleső árba n! — illanló oecanó! 26S6 Mussolini szövevényes külpolitikáiéról. Irta: Straky Heunk. I. A legtöbb európai államban a belpolitika leköti a kormányerőnek jelentékeny részét. Vannak idősza­kok az államok életében, amikor a belügyi pro&'émák teljesen -igénybe veszik a kormányok aktivitást s a külügy számára csak a passzivitás marad meg. Ilyen intervallumok a parlamentáris államokban a vá­lasztások időszakai, különösen ak­kor, ha ez a folyamat, a választó­polgárokat erősen érdekli. Ilyen mtervaliumkorszak Mussolini óta nmcsen Itáliában. A kormány, a fascizmus, kikapcsolt minden bel­viszály t; az ősz Nitti szabad véle­ménynyilvánítása nem sokat változ­tat a diktatúrán, Ezért Mussolini a fascista apostol, minden energiá­ját az olasz külpolitikai területre összpontosíthatja. Teheti ezt olyan időszakban, a melyet a világhistória majdan a világháború utáni idők legfonto­sabbjának fog minősíteni. Mert a nemzeteknek mostan alakuló kon­stellációját, miután az antant fel­oszlóban van, felette fontosnak keli éreznie, annak a gondolkodó lény­nek is, aki nem áll a sajtó planfe­táriumában. A legnagyobb államokban válasz­tási harcok vannak folyamatban, vagy ezeknek előszele kisért. Ezek­ben az államokban testvér testvér ellen küzd. Amíg az országgyűlések és a belügy évekre szóló kon­stellációjáért folyik a harc, addig figyelmen kivüi hagyják a kívül­ről lappangó veszedelmeket. Eziek azok a körülmények, amelyek nagy mozgási szabadsagot biztosítanak a kontinensen az olaszoknak, amitők kellőképpen ki is használnak. Mi magyarok Mussoliniról és a fas­cizmusról különféleképpen véle­kedhetünk és vélekedünk is. De egyek legyünk abban, hogy minden olasz térhódítást és előretörest, a melyet Európában észlelünk, azt üdvözöljük örömmel, mert Musso­lini kiáltotta oda a világnak azt, hogy Magyarország mai határai nem maradhatnak meg. Rothermere Cl co eo Üitán, ő a szószólója a Trianonre­viziónak a csonka hon határain kívül. A szabad szó, a parlamentariz­mus nemzetei az angol és a magyar, nem tehetnek belügyekben hivei a száz százalékos diktatúrának, de azt el kelf ismernie a tárgyilagos szemlélőnek, hogy a világégés óta e diktaturaállam külpolitikája mu­tatja a legszilárdabb, a legnagyobb mérvű előrehaladást. Ezzier szemben a parlamentáris államok jórészének erejét felemésztik a belpolitikai rázkódtatások, a helyes kül'ények, sőt orientációk is gyakran gyatrák. Persze nem vonatkozhat ez a parla­mentáris Magyarországra, mert nincs is itt olyan gyakran kor­mányválság, mint pi. Jugoszláviá­ban. Mussolini is tapogatódzott kül­politikai csápjaival először, sőt te­szi ezt néha ma is, azért, hogy mindig pontosan felismerhesse ho­nának helyes küérdekeltségét. Páris felé,, majd cikk, majd cakk irányban kacsintgatott, gondolkodó módon. Berlinnel kapcsolatban íul is lőtt a célon, mert az olaszoknak a déltiro­li németekkei való bánásmódja, — nemcsak Bécs és Róma, hanem Berlin és az örökváros közé is ver bizonyos éket. A fascista vezér beállította ész­leletei alapján érzékeny külirány­tüjét, figyeli azt és annak érzékeny­sége szerinti tervszerűséggel halad előre. Bár ellenlábasai ismerik ex­panziós törekvéseit, még sem tesz­nek ellene semmit. Szinte meg­döbbentő az a nemtörődömség, a mellyel kisérik lépteit. Ez magyar rázatát csak abban a reményben lel­heti, hogy a fascizmusnaK előbb, utóbb vege szakad és vele együtt a terjeszkedő törekvésnek is. Ró­mában élő laptudósitók szerint, a kik az eseményeket a helyszínen fi­gyelik, ez az elgondolás téves, — mert a feketeinges és a vörös zász­lóért lelkesedő olasz között kül­politikai tekintetben nincs véle­ménykülönbség: A Duce előtti de­mokraták is a déltiroü németség UTALVÁNY. GO A „Nyirvidék" ezen utal­ványának birtokasa résztvesz a heti sorshúzásokban Sze­rencsés esetben § levelezőlap nagyságú mffvészi fényképet készit a nyerőről Csépány Jenő fényképészeti műterme (Bessenyei-tér 7. Telefon: 4-56.) teljesen díjtalanul. Ezen utalvány bármely felmutatójának ugyanezen műteremben § pengő helyett 4 pengőért készítenek 6 levelezőlap nagyságú mffvészi fényképet. kiirtását prédikálták, szabadelvű eszméik mellett. Nemcsak az ókori Róma igyeke­zett terjeszkedni, hanem teszi e zt a mai is. Csak az .eszközök külön­bözők. Az ókori örökváros légiókat és sáncárkokat használt fel érre a célra, a mainak eszköz- a szövetség és a barátsági szerződés. Ezeknek megkötésében tervszerűséggel és bölcs előrelátással jár ei a feketein­ges oroszlán. A szövetségkötések pókja szálaival Franciaország ki­vételével behálózta úgyszólván az egész kontinenst. E hálóban bent van Madridon és Bernen kívül Be. ­lin és Belgrád is. Ha ennek a szö­vetségcsokornak feladatát megakar­juk érteni, akkor a csokron lévő kötéseket, csomókat kell megfigyel­nünk. Ezek között vannak szilár­dabbak és lazábbak. Vannak olyan szerződések, amelyeknek az a cél­juk, hogy az illető állam lészérő 1 történő beavatkozást tegyék lehe­tetlenné. Vannak olyanok, amelyek a partnereket támogatásra kötele­zik, ha nem is fegyveres beavat­kozásra, de jóinduktu semleges­ségre igen. Az egyik- állam szerepe tehát az, hogy őrt álljon, ne en­gedje meg azt,, hogy' területéin át törjenek olasz területre. Ez a szerepkört tölti be pl. Svájc- Ez védelmi intézkedés Párissai szem­ben. Más államoknak, pl. hazánk­nak, a szekundáns szerepét szánta. A jóindulatúan semleges Magyar­hon összekötő ut legyen Róma és esetleges fegy\eres beavatkozásra kö telezett szövetségese közt. Megle­petésszerű, rajtaütésszerű olasz tá­madás kiindulási színhelye is lehet végszükségben hazánk egy esetleges olasz—jugoszláv összeütközés ese­tén. 1 Földrijsi Társaság kongresszusán résstvevők több kirándulást rendeznek Nyiregyiáza (A «Nyirvidék» tudósitójátói). A Magyar Földrajzi Társaság didaktikai szakosztályának május 5. és 6- napjain Nyíregyházán tar­tandó kongresszusával kapcsolatban az előkészítő bizottság programm­jába vette olyan kirándulásoknak a megrendezését is, amelyekbői a Nyírség földrajzilag figyelemre­méltó tájaira, telepítéseire, földtani viszonyaira, vizrendszeiére nézve nyerhetnek tájékoztatást a földrajz­professzorok. A kirándulási tervek szerint Nyirpazony határában a futóhomo­kos dombokat, Liptay Jenő szőlő­telepé., Kótajt, a Nyírvíz csatornát, a leendő nyíregyházi vízvezeték ed­digi kútfúrási munkálatait s a nyír­egyházi bokortanyákat tekintenék meg. E jellegzetes vidékek megtekin­tése azonban nagyrészt attól is függ, miként tudják társadalmunkat a cél érdekében megmozgatni s Nyíregyháza autóiulajdonos birto­kosai époly kátzséggei rendelkezé­sére állanak-e a Magyar Földrajzi Társaságnak, mint tették azt ha­sonló alkalmakkor. Az előkészitő bizottság örömmel állapítja meg, hogy eddigi kérel­meit is a legnagyobb figyelemmel fogadta társadalmunk, hatóságaink s magánosok s igy bíznak abban, hogy az országos jelentőségű köz­gyűlés ismét csak kedvező fényt fog vetni e város társadalmi össze­fogására és kulturát támogató, fej­lesztő munkásságára. Babos wesöíre célzott a tiszai halászofe íiliigyelőie, de gó­lyája „gellert" kapóit és egy asszeiy gyM« ujját találta el. A halászati felügyelő azzai vé­dekezik, hogy csupán merő véletlen­ről van szó, de igy. gondatlan­ságból okozott súlyos testi sértés címén indítottak eljárást ellene. (A «Nyirvidék» tudósítójától). Rakamazon, a Morotva közelében a napokban nem mindennapi sze­rencsétlenség történt. Egy Bejó Frigyesné nevü asszony, ki a ,Mo­rotvához közel lakik, délután kilé­pett lakásából az udvarra, ami­kor lövés dördült el és a megiévedt golyó elvitte az asszony egyik ke­zének gyürüsujját. A lövés után nyomban megjelent a sebesiiltné- Czerny Ernő, a .tiszai halászok felügyelője és bocsánatot kérve a szerencsétlen véletlenért, beismerte, hogy az ő flóbert fegy­vere okozta a sérülést. A súlyosan sérült asszony feljelentést tett a halászfelügyelő ellen. A nyomozás kiderítette) hogy Czerny flóbertpus­kájával, amelyet tiszai ellenőrző ut­ján minden alkatommal magával visz, egy magaslaton állva, a vizén lévő búbos vöcsökre célzott. A fegyver elsült, de a golyó a vizén «geller»-t kapott és a viz közeiében lakó Bejóék udvara irányába ha­tolva, Bejóné kezét találta a búbos vöcsök helyett. HMM I Levert, ideges, kimerült, szédülésben, fejfájásban szenvedő egyé­neknek fontos, hogy tavasszal emésztősserveikrendbehoaasáranéhany heten át naponta 1jt poharrsl valódi ftermé87etes keserűvizet igyanak. I Egyetemi orvostanárok a Huuyadi Já­| nos ivókúrákkal rendkívül szép ered­! mányeket értek el, ugy anyagcaere­j zavaroknál, mint a máj, vese és epe működési rendellenességeinél. 3659

Next

/
Oldalképek
Tartalom