Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 76-98. szám)

1928-04-01 / 76. szám

Nyiregynáza, 1928. április 1. * Vasárnap XLIX. évfolyam. 76 szám. Előfizetési árak helyben és vidéken: Egy birs 2 60 pengő. Negyedévre 7*60 pengő. KAsttsztviselöknek és Unitóknak 20•/• engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERT8E K. ANDOR. Szerkesztőség é> kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postachequa Kéziratokat nem adunk vissza­Királyok királya. Irta: Aodrássy Kálmán. Virágvasárnapján valami túlvi­lági á ram vonu> át a Krisztushivűk szive dobbanásán. Mintha időben és térben nagymessziről rivalgó haiíghulfemok rádióznának a föld tértin áf, — hozsánnázva a nem­zeti vágy és remény földi királyá­nak, jeruzsálemi bevonulásánál. Királyok királya... Kn nem láttam ezt a mozifilmet, de lapokból, szemlélőktől csak meghatott magasztalást hall 0t'am róla, amely meghatottságban, ma­gasztalás bari, némin emü vádoló szé gyen is lappangana amiatt, hogv a Krisztus földi utjának lelki fény­vetítése még 2000 éven át is csak ilyen moziiép utján érvényesü' az őbenne hívőknek lelkületében!... Hát az evangélium lapjairól ho­va lett az az istenkép iiragyogás, melyet a nagy Pál apost Q| Jézus ábrázatán látott meg és ismert fei tisztán !.-. Bizony, királyok kirá'>a. volt, van és lesz örökkön örökké! Nem láttam fümképekben, de nem is éreztem a szűk.-égét, se vá­gyát a mozilátványnak! Az én lel­kemben elég korán kialakult a leg­hűségesebb filmsorozat az evangé­lium lapjairól. A magam lelke meglátásahoz segite;í-k azon tiszta látású legnagyobbak, kik hátraha­gyott müveikben világoltak és vilá­golnak emberi életünk Krisztushoz vezetésében. Elmerült gondolkodó íílkem, a különböző szaktudás és tudliatás téréin kutató és elmélye­dő lelkek vizsgálódásainak ered­ményein s amiket ők megláttak és megtaláltak, mint való életértéke­ket, egyéni és társadalmi életünk­re, ez értékek eredő forrását tiszta minőségben a Jézus lelkében talál­ták fel, mély alázatos hódolattal. Azon olvasók számára, kik vi­rágvasárnapján egyébről is ér­deklődnek mint a szentelt barkák­kal ünneplő naiv lelkek gyermekes örvendezeséről, — megpróbálom az Evangélium királyának királyi ábrázatán íe'.mu a'ni a három meny­nyei fénysávot, melyhez hason'ó kor 0nasugárzás nem ragyogott föl­di királyok aranykoronájáról. Előre jelzem, hogy nem az egy­házi dogmák műhelyében készült az a királyi kor 0na, mely az én lelkemben ragyog, az Evangélium lapjairól, a királyok királyának lá­banyomán, jászolbölcsőjétől "a ke­resztjéig. Kezdjük alu'róf s haladjunk fel­fele. A ttinuy s zó tartalma, kezdeüé­ben és anyagi alapjában, a nyers testi erő, a parancsoló, a romboló hatalom. Ezt az erőt vitte át, leg­magasabb fokozásában, istenkép­zeiesére, a gondq'kozásában még primitív ember. Föltétlenül becses eletéríék a testi erő, egészség, ügyesség, a szentek és istenek teher bíró, kitartó, legyűrő ereje, ha­talma. Látjuk mai időnkben is, szin­te túlhajtott kultuszát a különböző sportnemekben. De vigyázat!... leg­jobb minőtégében is, földbe kerülő fundamentom ez. A mi rá jön, an­nak eszköze. Jézusnál is látjuk e fundamentu­mot, minden repedés nélkü", grá­mtdrinitoégben. Kiváló igazi kirá­lya. a mindennemű teherbíró testi erőnek. Fáradhatlan jövés-me nés­ben, hidegben-melegben, éhen­szomjan. nappal-éjjei, bárminemű ellenható viszonyait között, a lan­kadásnak, elfáradásnak, lehangoló érzéseknek, egy halk felsóhajtás­ban való megnyilvánulása sem ve­hető észre. Pedig elég türelmi pró­bára enged következetni eme saját megállapítása: «A rókának van barlangja, az égi madárnak fészke, de az emberfiának nincs hoi lehajt­sa fejét». S minden munkáján vigaszt nyújtó üdeség a hitelesítő pecsét. S most egy f 0kkal feljebb: — az értelem, a szellemi erő, a belá­tás. Az úgynevezett pogány kép­zelet is összekapcsolta királyában a meglátó, ügyes, alkalmazkodó, gyors felfogás képességeit. Az úgynevezett nagy uralkodók, ki­rályok koronájának egyik ?eny­sugára volt értelmök erej- s ebből eredő kormányzcképesség. Az emberi művelődés folyamán, a gondolkodás, belátás ereje volt a mértföld mutató- A t ermésze\éieté­ben mozgó és ható erők észre­vétele, alkalmazása, az egyéni és társadalmi életre ható és elősegítő erők felhasználása, tette fel mint­egy a királyi koronát a koronkénti közhasznú, nagy felfedezésekre... És a Biblia hogy álütja lelkünk (elé e tekintetben is" a királyok kirá­lyát?.-. Hát először is ugy, mint a ki a z emberi lélek képességét, az egyetemes világalkotó böfcseség ki­sugárzásával hozza kapcs 0latba s ez alapon az emberi lélek minden­re képesítve van. Szinte égig emelő kiszóiásai vannak ez irányban n Biblia lapjain. A mi rajtunk kívül s ( a mi bennünk végbemegy,- — a j mely téren a lermészettudomány, a bölcsés^i okoskodás, a társadalmi törvény szerűség s általában aZélet­segitő/ vagy életakadályozó erők útját kereső, kutatója, meglátja s alkalmazásával uj utakat készit: — mindezek bölcsője a Krisztus böl­csőjében már adva van. A legna­gyobb tudósok megállapítása ez. 'Gyerünk feljebb, — legmaga­sabb csúcs: az erkölcs világába... A hatások és eredmények világa ez. Krisztus szavaival: «Isten országa*. A legdrágább mennyei ajándék, ki­zárólag emberek részére adva. A pogány bölcsek á'tal is gyanított «jó; szép és igazi» szentháromsá­ga. A kik e téren kitűntek, azok emiékére nyújtották mindig az égig ragyogó gyémántkoronát. E téren mindig egyhangú volt az efvi meg­állapítás. S amint tisztult e korona fénye az idők folyamán, o'yan mér­tékben tisztult az az isteneszme ábrázatjának tiszta fénye is. £s itt már egymagában ál' a királyok ki­rálya ! A meddig az emlékezet vissza­megy, az egyesek és csoportok, nemzetek törekvése, nyersebb,vagy szelídebb formában, az uralkqdás, a parancsolás, a hódítás, az elnyo­massa kihasználás. Ez az elv volt a koronák lénye. E fény vonzotta, csalogatta az egyeseket, népeket, — mint gyertyaláng az esteli pillé­ket — a szédítő nyomor züllésébe* mai napig. Fájdalom!., mai na­pig!... Krisztus királyságának egyetlen törvénye van: a kölcsönösség élet­segitő szolgálata. E szolgálatra kap megbízást minden élőlény, — ösz­tönében az állat, értelmében az em­ber. E szolgálati képes-ég és kész­ség kifejlesztésében, gyakorlásá­ban, értékeiben találja meg élet­szépségét, jóságát, igazságát, az egyes, az összes kisebb-nagyobb ke­reteiben, 'ér és időbeli végtelenség­ig. Ez istenországnak felmutatása, egyszerű előadásokban, magyarázó példázatokban, képekben, a meg­erthetés sok-s 0k formájában, el­bűvölő szépségében, az Evangé­lium minden lapja. Egy pontba tö­mörítve, — mint egy gyűjtőlencse fénvpontja — Krisztus királyi meg­állapítása szerint: «£n vagyok az öt, igazság es £ietr« £s a szavak és tényei ugy fedik egymást, böl­csőjétől keresztjéig, hogy rajtok egy hajszálnyi repedés, vagy ki­lengés sem található. A történelem világnagy alakjai között nem ta­lálható egy, csak egyetlen egy is, kinek élete elhajlást ne mutatna — uralmi elve alapján. Krisztusnál, a segitő szolgálat alapján, az egész életút sima, egyenes. Ez a Krisztus királysága, parla­mentje, kormányzása, temploma; Főként temploma!.-. Nekünk elég egy kis szentelt barka és ünnepi harangszó!.-. Együttes, vagy külön kamara ? Irta: Pisszer János. Ha végigpillantunk Csonkaha­zánk társadalmi és hivatalos szer­vezeteinek névsorán, régi Magyar­országunkat megcsúfoló módon megszaporodott létszámot 'találunk. Ha a régi és ujor.an létesült szer­vezetek beléletébe tekintünk belé, akkor viszont soha nem látott ér­deklődés hiányt állapithatunk meg. Amikor valakinek foglalkozása körén beiül pangás és jövedelemhi­ány következik el, akkor valami­féle más foglalkozást óhajt magá­nak szerezni, olyant, amelyet nem ismer, de amelyet felületes szemlé­let mellett jobbnak, jövedelmezőbb­nek hisz és remél. Amikor gazdasá­gi romlás, keresethiány sújtja; a fog­lalkozáskörök összességét, vagy azok részeit, akkor uj intézmények, uj szervezetek megalkotása után vágynak az emberek, azt remélvén, hogy az ujonan felállítani szándé­ftoft közület, meghozza a remény­beli javulást, ha a bajok gyökere másutt rejlik is. És amikor válságok közt sodró­dik a gazdasági'élet és ^gondolatok, tervek merülnek fel, érdekes meg­figyelni az emberek eszmevilágát, hogy változnak a felfogások, leg­többször egy és ugyanabban a ko­ponyában is, amikor választani 'kell az útirányban. Igen gyakran a já­ratlan útra hibáznak rá az emberek, amely ugyan rövidebb, de nehe­zebb és több időt igényei. Most a kereskedelmi és ipari éle­tet foglalkoztatják a vajúdó gondo­latok. Régen kívánja az iparosság, hogy ügyeit a kereskedelmi és ipar­kamaráktól független, önálló ipa­ri centrum intézze. Azt remélik et­től, hogy az speciálisan a kis- és kézműipari "érdekek szolgálatában állván, ezeket az érdekeket hatáso­sabban karolhatja fel - és viheti Nagy húsvéti cipőrumli Benedefcífynél, a Hunpária CipőárBházbae, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona ucca S síim. — Telefoa szám: 195. Női divat selyemflór harisnyák 0.96 Női divat francia selyem harisnyák K-80 Minden szinben 6 pengő az összes divatszinben « pengő | zokni 1 pengő Gyermek tavaszi félcipők, patentharisnyák, zoknik étósMtó^^^í^je^ék^rajwlaMKU^^gtekintei^ 2011 Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom