Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-04 / 53. szám

JsÍYÍRYIDÉK. ' Jí^Ő Biáre*us 4. fékét és karitatív jelentőségét, majd mélyen szántó szavakban in­tett arra, hogy vizsgálja meg ki-ki önmagát, készítsen önfiimet magá­ról, hogy megállapítsa, vájjon mit tett a felebaráti szeretet, a béke, a hit erősítése, az áldozat terén. — Lelkesítő szép Szavai mélyen be­vésődtek a szivekbe és komoiy el­határozásokat érleltek meg. A közgyűlés ezután meghallgat­ta Szitha Sándornénak a Charitas műhely eredményes munkásságáról szóló jelentését, ameíybő' kitűnt, hogy a munkát nyújtó és a mun­kaalkalom adásávai segítő müheiy az egész társadalom támogatására, érdemes annyival is inkám), mert a Bencs László (voli Zöldség-tér) téren működő müheiy mindennemű női ruhavarrást elvállal. — Vetőmag ujdon • ágofc. A vi­lághírű Maut.mer ödön magterme­lő és magkereskédelmi rt. 114 ol­dalra terjedő, művészi kivitelű uj főárjegyzekében az eddig ismert gazdasági, konyhakerti és virág­magvakon kívül,'gazdasági magvak­nál is oly újdonságokkal találko­zunk, melyek bel- és külföldi terme­lők által évtizedes kísérletezés és ne­mesítés utján áflittattak elő. Cso­dás dolgok ezek. A cég főárjegyzé­két az érdeklődőknek kívánatra azonnal megküldi. A Rottenbiller-u­33- szám aratti központban a párját ritkitó és legmodernebb gazdasági magtisztító üzemek, Csepelen pedig magtermelési és kisérleü, borsó- és babosztályozó tel-pei bármikor még tekinthetők­SZÍNHÁZI HIREK. Igazgató: OuCyás Menyhért. HETI MŰSOR: Szombat délután 4 órakor mozi­helyárakkal térletszíinetben Brod­way. Köztisztv. utalványok ér­vénytelenek­Szombat, március 3- A szombat­es:i hölgy. Csak felnőtteknek. A) bérlet 16- Köztisztv. utalványok ér­vényesek­Vasárnap, március 4-én- Délután 4 ómkor: Madarász. Bérletszünet. Köztisztv. utalványok érvénytele­nek. Este: Mesék az írógépről. Bérlet­szünet. Köztisztv. utalványok ér­vénytelenek. Hétfő, március 5. Bob hercccg. B) Bérlet 16- Köztisztv. utalványok érvényesek­Kedd, március 6- A világbajnok• A) bérlet 17- Köztisztv. utalványok érvényesek. Szerda, március 7- Bőregér. B) bérlet 17- Köztisztv. utalványok ér­vényesek. Csütörtök, március 8. Bizánc. B) bérlet. 18. Köztisztv. utalványok ! érvényesek. — Iga 2* vérbeli francia a Szombatesti hölgy, mély közei egy esztendeig tartotta nevetésben Páris mulatni vágyó közönségét. Finom francia pikantéria szövődik át minden szaván, mely a legnagy­szerűbb szakácsmüvészettei van fel­tálalva. — A szombatesti hcigy csak egy­szer szombat este van műsoron. — Igazi francia %semíge — csak­csak szombat este - a Szombatesli hölgy. — Madarász — a legszebb me­séjü, a legszebb zenéjii operett va­sárnap délután 4 órakor mérsékelt helyárakkal, ragyogó szereposztás­ban. — Mesék az írógépről operett si­kere közszájon forog. Mindenki el­ragadtatással beszél erről 'a mulat­ságos szövegű és fülbemászó ze­néjü operettről, amely mentől több­ször kerül szinre, annál nagyobb közönséget vonz. Vasárnap esle biztosan telt ház tapsol a iRitünő operett szereplőinek. — Takáts R&zst — a közkedvelt szubrett-primadonna, kí alig pár­szor játszott és máris a közönség szivébe lopta magát, hosszas be­tegsége után hétfőn lép az ő kedves közönsége elé egyik legjobb sze­repében a Bob kerceg-b?n. A kitűnő szubrett efső fellépte, nemkü onben a régi idők legnagyobb operettje bizonyára teft házat fog vonzani. Március 4. Vasárnap- Róm. kath­Nagyböjt 2. vas. Oör. kath. Nagyb. .2. v. Prot. Kázmér. Izr­Adar 12. Városi Színház-. A madarász (4 órakor), Mesék az írógépről (8 órakor). Apolló Mozgó: Ranger, az ember* lelkű kutya. Egv kutya hőstettei 8 felvonásban. 'Burleszkverseny (3, 5, 7 és 9 órakor.) Diadal Mozgó: Fel ámadás,— Tolsztoj Léo regénye filmen, 1ű felv. 1.(3, 5. 7 és 9 órakor.) Szombat estétől vasárnap reggelig a dr. Szopkó és Farkas-gyógy­szer árak, vasárnap déltől hétfő reggeli r pedig a óergéiyffy és Ffáfssinger-gyógyszer árak tart* nak ügyeleti szolgálatot. Zimba/is: Efrmi hegedűművész hangversenye a »Korona« nagy­termében (fél 9 órakor). Vér*íi gőz- es HMfiirdő: nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő ked­<je* és pénteken csak nők részére nyitva. Stabilcsvirmegyei Jósa-Muzrttm: nyitva 9—13 óráig. A Nyvc jégpályája: Zárva. Rádió •rrtAso r: Budapes t Vasárnap '9.00: Újsághírek: 10.00: Re­formátus istentisztelet a Calvin­téri templomból- 11.30: Evan­gélikus istentisztelet a bécsikapu­téri templomból. — 12.30: Pon­tos időjelzés. — 12.35: Szimfo­nikus zenekari hangverseny": —• 3.30: ,A ni. kir. földmüvelésügyi minisz'érium rádió-e]őadássoro­zata. — 4.00: Kamarazenedélután Hubay (Jenő dr., a Zeneművészeti Főiskola (igazgatójának budai pa­lotájában. — 5.40: Előadás a S'udióban. »Tatárjárás«. Ope­retté felv. — 8.15: Pontos idő­jelzés, ^sporteredmények. — 8.30: Stefániái Imre hangversenye. Fe­hér Ilona közreműködésével. ­10.00: Mrs Pearl zeneszerzőnő jazz-band-jének hangversenye. Március 5. Hé fő. Róm. kath­Özséb. Gör. kath. Konon. Pro 4­Adorján, Izr. Adar 13. Városi Színház-. Bob herceg (Sora­kor). • Diadal, Mozgó: Fel ámadás,— Tolsztoj Leó regénye filmen. — (5, 7 és 9 órakor.) Apolló Mozgó: Az é\c' csak ko­média, Jolin Gilbert főszereplé­sével, ;9 felv. és a kisérő műsor. (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- e s kádfürdő: nyitv* i«ggel 6 órától. Kiss Andort, a Nyíregyházi Iparosifjak Önképző Egyesületének titkárát, aki négy évtizede szolgálja hűséggel u egyesületei, a keres­kedelmi miniszter elismerő irattal íüaietle ki. Az elismerésről szóló oklevelet a főispán képviseletéin Szobor Pál helyeüss polgármester fogja áíayajíaai Eiss Andornak. (A «Nyirvídék» tudósítójától.) Kiss Andor, a Nyíregyházi Ipa­rosifjak Önképző Körének titkára lelkes, hazafias tevékenysége ju­taimául miniszteri elismerést kapott. Kiss Andor már 25 éve titkára az egyesületnek,, de már huszonöt év előtt is tizenöt éve, hogy jegyzője volt áz iparosifjak egyesületének, amelynek szolgálatában, t ehát négy évtizeden át tevékenykedett. Ezt a becsületes, hűséggel, hazafiúi lel­kesedéssel kifejtett közéleti mun­kásságot azzai akarja az egyesület jutalmazni, hogy vasárnap, már­cius 11-én délelőtt 11 órakor a vá rendeznek Kiss Andor titkár tisz­teletére. Kiss Andor példás tevékenységé­rői természetesen tudomást szerez­tek a fefsőkörök is. Hermann Mik­sa kereskedelmi miniszter meleg­hangú elismerő oklevelet küldött dr. Káílay Miklós főispánnak Kiss Andor számára. Az elismerő okleve­let dr. Káílay Miklós főispán megbí­zásából Szohor Pál Nyíregyháza vá­ros főjegyzője, a polgármester he­lyettese fogja a március 11-i ünnep­ségen átnyújtani méltató beszéd kí­séretében az ünnepeltnek, a szorga­* lom, a becsület, önzetlenség, ha­roshaza nagytermében ünnepséget J zafí hűség, a munka hősének. Szabolcsvármegy-H fósa-MuZOiim: nyitva 9—13 óráig. A Ny ve jégpályája: Zárva. Egész héten át a Gergelyffy és Hafssinger-g yógysz r árak tarta­nak éjjeli szolgálatot. Rádió mii sor: Budapest Hétfő; 9.30: Hirek, közgazdaság. —• 12.00: Pontos időjelzés, hirek, közgazdaság. — 1.00: Időjárás­éi vizóllásjeien és- — 3.00: Hí­rek, közgazdaság, élelmiszerárait­4.00: Szederkényi Anna elő­adása: Leányok iskolája. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 5.00: Maurentzy Vilmos dr. előadása: A kii önboző korokban hogyan látták az emberek a világ folyását? - 5.30: Szilágyi Imre dr. és zenekarának hangversenye. 6.40: Mit üzen a rádió? — 7.40: A Filharmóniai Társaság hangversenye a Zeneművészeti Főiskola nagytermiben. — 10.00: NPontos időjelzés, hírek. Utána: Vörös iFerj és zenekarának hang­versenye. VÁSÁROK JEGYZÉKE: Március 5. Országos vásár: Nyír­egyházán. KIHALT MÁR AZ ÖREG FALU... Kihalt már az öreg falu, Nincsen senki ébren, Nem pislog a mécs világ sem, Egvedüi csak nékem­I. • ( Gondolatban végig járom Százszor is az utcát, Rég elvesztett boldogságnak Kerese m az útját. Valamikor réges-régen Más világ volt itten, Mikor még a jobb sorsunkban Magam is .csak hittem­Elvitték a régi kedvet, Nem is hozzák vissza, Bánatát a faiu népe Nincs, kivel megossza. Mécsvilágom halvány fénye Az utolsót lobban, ' Nincs már senki ébren a mi Kicsiny kis falunkban. Ekker Miha'fy. — Vasárnap déli 12-tői d. u. 3-íg szünetel az áramszolgáltatás és így a villamos kczlek^dás Nyíregyhá­zán. Az áramszolgáltatás szünetelé­sének oka: átalakítási munkálatolt. — Zimb-ijst Efrem vasarnapi hangversenyéhez jegyek vasárnap délelőtt 11—12 óráig Jakobovits Fannyka dohánytőzsdéjében, égte (fél 8 órától a Korona nagytermében a pénztárnál válthatók. — Rende­zőség. — Nyilvános nyugtázás Az isko­fánkivüh népművelés eé.'jaira dr. Sasi Szabó László sajtó propagan­dájára és a névre szólóan kibocsá­tott kérelmekre február 15-ike óú a következők adakoztak: Dr. Ujfa­íussy Dezső, Lichtman Mór, Papp Lajos és Bodor Zsigmond 25-25 P, Miklóssy István, Turáni Kör és Fényes Gyula 20-20 P-t, Várallyay Sándor, dr. Sarvay Tivadar, Kiss Gyula, JVlikó Albert, Hpuffer Ti­vadar és Odeschalhy Miklós herceg titkársága 10-10 P-t, dr. BernátJi Zoltán, Liszkay Dezső, Mráz János, Nemes Imre 5-5 p. Baruch Jenő 4 P-t, Somogyi Imre 2 P-t. összesen 271 P. Az eddig befolyt adományok kai a gyűjtés végösszege febr. 29-én 1010.36 P. — A nemesielkü adako­zóknak ezúton mond hálatelt köszö­netet a népművelési bizottság. — A közigazgatási tanfolyam ün. nepííyts megnyitása. A nyíregyházi közigazgatási tanfofyam ünnepéfyes­megnyitása hétfőn délben 12 órakor lesz. Az ünnepségen Káílay Miklós dr. főispán vezetésévei a tanfolyam igazgatósága és előadói kara vesz részt.. — Ta?a«B divaftapok megérkez­tek az Ujságboltba. HBH Saxlehner András természetes fceserüvize már kis mennyiségben biztosan hat, az adagot nem kell fokozni. Utánszorulás nem áll be. Tartós fogyasztás mellett sincs kellemetlen mellékhatása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom