Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-10 / 58. szám

jhÍYÍRYlDÉK. 192 S. máioius 16 APRÓ HIRDETÉSEK f Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 lillér. Hirdtt sek utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeff beküldése mellett válaszolunk. ,,Cim « fciadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szóm beiiionclísi eseén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, mint a nagy hirdetések dija & feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés diia. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. J Különbejáratn bútorozott udvari szoba azonnal kiadó. Körtn ncea 5. sz. alatt. — Értekezni lehet Széchenyi nt 32/a, emelet Árpád ncea 1. Sarok. 1378-5 Használt bútorok eladók, 1 íróasztal, 1 sifon, 2 drb kis kredenc, 1 fotel, 1 Schöberl ágy minden elfogadható árért szonnal eladí-. Vav Adám n. 57. a. ?3. 1495-1 Eladó telje»en uj háló­szobabutor, elöszoüabutor, ebédlő és háló villany­csillárok, konyhabútor, és vaságy. Elköttöiés miatt. Cim az Ujíájlioltban. , 5546-2 Steyer kerékpárok gummik, alkatrészek, nagy választékban kedvező részlet­fizetésre ! Katz Miksa Takarékpalota. Kiss Ern; ncca 29. szára alatt 2 ucc&i szoba, elő­szoba, speiz, pincével májns 1-ére kiadó. 5549-3 Steyer kerékpárok gummik, alkatrészek, nagy választékban kedvező részlet­fizetésre ! Katz Miksa Takarékpalota. Eladó két gyermeknek való babakocsi szép régi komód. Cim a kiadóhivatal­ban. 1566 Steyer kerékpárok gummik, alkatrészek, nagy választékban kedvező részlet­fizetésre ! Katz Miksa Takarékpalota. Bérbeadó egy ndvari 2 szobáslakás előszoba, kony ha, mellékhelyiségekkel. Batics János, szíjgyártónál 1571 Hegeditanitás, mivészi kiképzés, Kal'na karmester, lakás Viz ncca 3. (5—11-ig Diadal Mozgó.) 721 — 1 Tisztességes, rendes minde­nesleányt keresek március 15-re. Szarvas n. 42. szám. Udvari lakás. 1572-5 Hegeditanitás, mivészi kiképzés, Kal'na karmester, lakás Viz ncca 3. (5—11-ig Diadal Mozgó.) 721 — 1 Tisztességes, rendes minde­nesleányt keresek március 15-re. Szarvas n. 42. szám. Udvari lakás. 1572-5 Cormick traklor 20 HP fiatal kifogástalan állanotban 3 vasú ekével 48" Máv kö­rülgolyós cséplővel és ka zalozoval eladó. Sehwirczer Nyíregyháza, Vay Adám u. 7. 1314-2 liccai 2 szép szoba, konyha, speiz, szép üvegezett verenda május elsejére kiadó. — Damjanics ncca 5. 1568 2 Cormick traklor 20 HP fiatal kifogástalan állanotban 3 vasú ekével 48" Máv kö­rülgolyós cséplővel és ka zalozoval eladó. Sehwirczer Nyíregyháza, Vay Adám u. 7. 1314-2 Csinosan bútorozott nccai szoba azonnal kiadó, vatró gép eladó. Damjaoics u 5. 1569-2 Raktárnak műhelynek alkalmas, vilá­gos kettő pince, kettő m«­gas fódszint, helyiségek azonnalra olcsó bérért ki­adók, Rákóczi ucca, Farkas gyógyszeriár. 1415-15 Nyíregyháza Sóstószőllő­telepi szőlőmben nagyobb mennyiségű gyökeres por bojtás rizling szőllővessző eladó. Kubinyi Zoltán fő­szolgabíró, Nyirbakta. 1496 2 Keresek lelkiismeretet szőllőmtrakást, aki 1 holdnyi szöllőmnek nyitasiól fedésig való összes leendőit szak­szerűen elvégezné. Lakást adek.Simkovies szűcs, Kállai ucca 5. szám. 5547 3 Raktárnak műhelynek alkalmas, vilá­gos kettő pince, kettő m«­gas fódszint, helyiségek azonnalra olcsó bérért ki­adók, Rákóczi ucca, Farkas gyógyszeriár. 1415-15 Nyíregyháza Sóstószőllő­telepi szőlőmben nagyobb mennyiségű gyökeres por bojtás rizling szőllővessző eladó. Kubinyi Zoltán fő­szolgabíró, Nyirbakta. 1496 2 Uri bázba ajánlkozik gazdaságba, háztartásba, perfekt házvezetőnő kitűnő bizonyitvánayokkal. Cim házvezetőnőnek Szerencs, Rákóczi u. 6} 1732-2 Raktárnak műhelynek alkalmas, vilá­gos kettő pince, kettő m«­gas fódszint, helyiségek azonnalra olcsó bérért ki­adók, Rákóczi ucca, Farkas gyógyszeriár. 1415-15 Nyíregyháza Sóstószőllő­telepi szőlőmben nagyobb mennyiségű gyökeres por bojtás rizling szőllővessző eladó. Kubinyi Zoltán fő­szolgabíró, Nyirbakta. 1496 2 Uri bázba ajánlkozik gazdaságba, háztartásba, perfekt házvezetőnő kitűnő bizonyitvánayokkal. Cim házvezetőnőnek Szerencs, Rákóczi u. 6} 1732-2 Üzlethelyiség lakással május elsejére kiadó. Deák Ferenc ncca 17. 1550-2 Uri bázba ajánlkozik gazdaságba, háztartásba, perfekt házvezetőnő kitűnő bizonyitvánayokkal. Cim házvezetőnőnek Szerencs, Rákóczi u. 6} 1732-2 Szakácsnő csakis jóbizo­nyitványokkal felvételik. Tavaszi idényre ajánlom ruhafestő és vegyitisztitó, pliszérozo intézetem. Batta József Zöldség-tér 7., Bujtos ncea 50. 5550 3 Egy szoba, konjhi kiadó azonnal beköltözhető Kím* Ernő ucca 28. 1554-2 Vasúthoz közel, pince­helyiig azonnal kiadó. Deák Ferenc-köz 12. Singer varrógép, teljesen jókarban levő, olcsón eladó. Bethlen a. H. Legbölcsebb életfilozófus, aki boldog. Biztos txisz­tenciáju, diplomás, fold* bírtokcs urak, ki nem anyagi előnyökért nősülne, hanüto mert .boldog szerelne lenni' bemutatkozó sorait küldje a Magyarság fékiadójába .Ha­bos, csipkés atalfir»ngom magam varrtam" jeligér*. — Nobil s gondulkozásmód, sziv, karakter, egészség fő­feltétel. Ezekkel szabolesi, fess, házias, kékszemű, bar­nahajú, abszolút urileány is rendelkezik. J558 Kiadó 4 ízohás urüakáa, mellékbelyiségékkel együtt tőpostával szemben Egybáz n ?. szám afatt. Május l-re beköltözhető. 5544-2 1 éves dosgyökérzetO, faj­tiszta o'asz rizling cca 50000 drb eladó Hunyady István nyirmadai gazdaságában. 1557 2 Inas van. Deák Ferenc ncca 5. sz. 1553-1 Egy 4 szobás lakás kiadó Szabolcs-utca 11. Koszt és kvártély kapható Sólyom u. 30. Egy kiszo'gáló pnld és egy állvány eladó. VavAdám ucca 7. Kereskedelmi iroda. Gyakorlott gyors- és gép­írónő azonnal fe vétetik. — Lukács Vilmoónáí Wyiregy­házán. 1560 Eladó 4 HP 5 éves gőz­garnitura teljes felszerelésfel 720-as, 800-as, SOO-as, ben­2in motoros komplett garni­túrák 4-5 évesek kedvező fizetésre. Ciillag Mihály. Hunyadi u. 14. Nyíregytiaza. 1559-2 Négyes gózgarnilura üzem­képes eladí), válaszbélyegre válaszolok, esetleg felére kiadó. Kéki László, Raka­maz. 5551-2 Gyermekte an párnak eset­leg irodánakalkalmas 1 szoba konyhás lakás kiadó. Egyház u. 18. sz. 5545 Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal Széchenyi-út 9. szám. Telefon 139. sz. és az Ujságbolt Betűien u. 2. Telefon 53. 172/1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 7262—-1927. sz alatt kelt kielégítési biztosítási végrehajtást rendelő végzése folytán Nyíregyházi Áruforgalmi R. T. nyíregyházi cég javára 360 pengő 55 fillér tőke s járulékai erejéig 1927. évi december hó 22. napján végre­hajtás utján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságok, u. m.: 1 ebédlő­szekrény, 10 hl. bor a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 24550/1927. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony hatarában, Sóstóhegyen 1928. évi március hó 13. napjan délután 2 1/® órakor nyil­vános bkói árverésen el fognak adami. Nyíregyháza, 1928. február hó 20, LABAY ANTAL 1570 kir. jbirósági végrehajtó. 107W1928. vgrh. szám. Árverési hirdetmény. A nagykállói kir. járásbíróságnak 1927. Pk. 6102. számú végzése foly­tán ezennel közhírré teszem, miszerint Debreceni Gőztéglagyár és Irányi Sári dor végrehajtatóknak 148 P 16 fillér és 76 P 56 fillér tőkekövetelések és jár. erejéig lefoglalt és 1120 pengőre becsült lovak, kocsi, szekér és lószer­szám 1928. évi március hó 16-án (tizenhatodikán) d. e. 10 órakor kez­detét veendő és Balkány községben megtartandó nyilvános átverésen a leg­többet ígérőnek azonnali késspénzfice­tés mellett, szükség esetén be«sáron alul is el fognak adatai. Nagykálló, 1928. február hó 25-én. LÉVY ELEMÉI 1564 bír. végrehajtó. iiriHiB*! íntflíriif I *?,.>. iifr*í ic—fiíjíín *—fi i!.. Egy hatos, 48 hüvelyes MÁV. gyárt manyu cséplőszekrény, to _ vábbá gyárilag parositva szintén j MÁV. gyártmányú 10 légkörnyo­Í másos gőzlokomobil, mied­I kettő teljesen jókaiban, a hozzá­jj tartozó gyári felszerelésekkel együtt, jj kedvező részletfizetésre is eladó, j MARTON ES TÁRSA autóüzeme. 1511 DÓ a Himes-kertben bőtermő nemes gyümölcsfákkal Cim a kiadóban. 1530-5 A Nyíregyházi Termény- és ÁrMraktárban tároló Expressvető borsó métermáasánként 42'— pengőért kiható. — A borsó mintája a Nyíregyházi Terményraktár irodá iaban mígtekmtietó. — Ugyanitt vásátláí is előjegyezhető. 5*51 Női kalapszalon! Van : zerencsem értesiteDÍ a t. hölgy­közönségei, hogy állandóan raktáron tartok selyem-, szalag- és szalma­kalapokat. — Áraim íeltioő olcsóak. Alakításokat, formálásokat 2 pengőért eszközlök. — — Tisztelettel: Rosenberg Eszti, Kossuth ucca '7. sz. 1545 Eredeti, Mezőhegyesről beszerzett mangalica után tenyésztett 12 — 14 hónapos kan kaphatók Pazonyi Elek László demecseri gazdaságában. 1565 Keveset használt 519-es JTurini FIAT autó 5 előnyös árban és előnyös fizetési feltételekkel 1503-5 JL <3t a CÜ** mm Érdeklődni: Marion és Társa nyíregyházi autóüzeménél. Egészséges íatarieáfiy bur^ODyát keresünk megvételre. Kiskunhalasi Hangya tu ii n»»wi»< a Zrinyi Ilona uccában Értekezni Zrinyi Ilona ucca 8. sz. alatt. 1539-3 Eladd lóid! Szarvas mellett, városhoz 7 km re egy tagban 620 hold 1000 ölével első osztályú prima fekete told átlag bulgárkertészetre is kitűnő, mert holt folyó pártján van, 30 holdon füiyik a bulgarkertészet, amelyért 4 mázsa búza évi haszonbért fizet­nek holdanként a bulgárok. 10 hold gyümö.csös és szőllőskert. Birtok el van látva jó és bőséges major­ral, 5 szobás úrilakással, 60 hold gyep, major környéken 50 hold kitűnő hereföld. többi szántó. Ára idei takarmánnyal együtt 22 mázsa búza holdanként, őszi átvételre, mely ez év október l-ig fizethető. Birtokot bemulatja dr. Lőrinezy Ba lázsné ingatlanforgalmi és fatelepi irodája, Mezőtúr. Levélbeli érdek­lődésre válaszbélyeg csatolandó. Ez..n birtok eladással más nincs megbízva. t 555 1 Rügyfakadás előtt permetezzük gyümölcsfáinkat! OEHDRiH, EDDA, mindcnfé'e növényvédelmi szerek HO FF fitfl JllISi iűszerüíletében beszerezhetők. i 5} 5 IJSfflLT könyv- és papirkereskedése KÖNYV PAPÍR ÍRÓSZER Hirdetések, előfizetések feliétele Siti SINGER varrógépek rég bevált j.ó minőségben /íecfi-e.ző fizetési feltételek SINGER.VARRÓGÉP RÉSZVE KYTARSASAQ Nyíregyháza, Vay Ádám ucca 2. szám Nyomatott Jfőba Elek iaptulajdonc^ - önyirayomdájában, Nyiregjházáa,

Next

/
Oldalképek
Tartalom