Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-14 / 61. szám

JSílffHYIDÍK. 1»28. március 14 Központban elegáns külön­bejáratn bútorozott szoba úriembernek kiadó. Kiss tér 3. sz. 5555 Előkelő magyar biztosító intézet keres B. listáé és nyugdíjas tisztviselőket üzletszerzés céljából. Ciu az Ujságboítban, 5601-3 Egy nagy tzmirna szőnyeg, egy teljes háló­szobabutor, és egyébb bátorok plüssdivány, tükrök fogasok stb. Elköltözé miatt eladók. Ugyanott kalap­szalonból (elmaradt kalap ­keilékek ftlárban Vay Adim ucca 33. 1679 A Büdszentmihályi Hangya i észére fiatal, megbízható keresktdő segéd ^felvétetik, Fegyvergyári és mindenfajta kerékpárok, alkatrészek eladása részletfizetésre is: Biczáknál, Víz ucca 2. szám. Kerékpárkőlcsőnzés! 1385 Üvegezés és táblaüveg aagyraktár, készablakok Bagyvál'sztékbati Nyíregy­ház^ Körte u. 22. Telefon 524. 1133-14 Hegeditanitás, mívészi kiképzés, Kalna ucca icicsituu sefttru rJClTCtt-UL, r- , szjátkezöleg irott ajánlatok, "™ester, lakás Víz Matkó Miklfs, boltkezelő 3- (5-11-lg Diadal Mozgó.) címére. 1682-4 751 — 1 Olcsó házi ko?zi kapható kihordásra ii v&suthoz közel özv. TelekinénélVécsey utca 38. sz. alatt. 1666 6 Szoba, konyha speiz ki. adó. Ugyanott vályog eladó. Mák ucca 20. 5t0!-2 Peifekt szobaleányt al­kalmaznék április l-re Szé­chenyi út 3S/a emelet. 1661-6 Raktárnak műhelynek alkalmas, vilá­gos kéttö píoce, kettő ma­gas födszint, helyiségek azonnalra olcsó bérért ki­adók, Rákóczi ucca, Farkas gyógyszeríár. 141512 Tisztességes, rendes minde­nesleányt keresek március 15 -re. Szarvas u. 42. szám Udvari lakás. 1572-2 Gólya ucca ,17. számú ház eladó . 5599-1 Korrepetitort keresek IV. ginn. tanulóhoz egy hó­napra vidékre. Jelentkezni a déli órákban. Szinház-u. 6. 1678 2 Nagjáilomással szemben, Arany János-ucca 30. számn kis emeletes ház eladó. — Ugyanott két szoba, konyha, speiz, előtzoba május 1 tői kiadó . J668-2 Bujtos ucca 38. sz. tiszta téglából épO't, félemeletes, 4 szobás urihaz azonnal ki­adó Értekezni a d-lotáni órákban ugyanott. 1677-2 Nyirpazonyban, a Béres féle tanyán, kövesút mellett, 8 hold töld szőlővel, la kással és gizdaspgi épüle tekkel eladó. Értekezhetni JászaT Miklós tulajdonossal a helysziaen. 1669-2 Egy jóforgalmu 3 kemen­cés pékség lakással kiadó. Közép u. 37. SÍ. 5558 1 Steyer kerékpárok gummik, alkatrészek, nagy választékban kedvező részlet­fizetésre 1 Katz Miksa Takarékpalota. Polgári határban kitűnő birka és marha legelő 400 hold van kiadó. Kisebb par­cellákban is kapható. Török József hentesnél. 1665 2 Megbízható ügyes minde­nes jo bizonyítvánnyá! föl­vétetik ápr. l-re LgyaDo't teljesen uj zsake't eladó. Zrínyi Ilona ucca 8. 16*8-2 Ág. ev. bérpalota építésé­től törmelék díjtalanul szál itható 159Í-3 4 H. gőzcséplőgarnitura eladó külön is, vagy lóhere fejtőért elcserélhető. Bran­denburg Ferenc, Ózd. I 4200 kéve nád van eladó, amely megfelel 6300 kévé nek. A nád kemecsei lőldöu termett. Ára kévénként cO fillér. Kapható Gngel Far kasnál Nagyhalász 1649-2 Kóser háztartáshoz értő tisztességes szakácsnőt kere sek. Cim az Ujsagboltbau. 5591-1 Egy kiszolgáló pald és egy állvány eladó. Vay Adám ucca 7. Kereskedelmi iroda. I65K Idősebb dadát, vagy fiatal leányt keresik gyer mekhez. Deák Ferenc u 1?. 168. Tisztességes, gyakorlott szobaleányt keresek 15-re. Jókai u. 3. 5593 Sztkácsnő, szobalány fel­véteti Debrecenben. Jelent kezni hh«t Vay Adám u. !9. sz. 5594-2 Egyéves gyermek mellé igatolt hosszabb gyakorlat­tal bíró gondozóleányt kere­sek. Luther u. 13. (jobbol­dal) 1674-2 Alig használt teljesen uj fehér gyermeksportkocsi, gumikerékkel olcsón eladó. Megtekinthető az Ujságboít­ban. Kosztot edok, Krigl Imré­né. Rákóci-út 16. 5597-2 Jánószky Gyula sajátter mésü boránik kismérték­beni eladása. Luther u. 8. 1 liter 1 pengő 4 tillér. 11676-10 Egy angol 4 üléses pony­vás és fek-ike üveges koe.-.i eladó Értekezni lehet Takarék II. em. 4 a 1672-2 Eladó vagy kiadó egy négyjáratú; szivógáz malom, egy 6 HP magánjáró gőz cséplőgép. — Pargel János Kálmánháza, Felsősima. 5584 Eladó egy 15 soros het­geres használt veiőgép és egy használt, jókarban lév-S kévekötő aratógép. Bartha János, Kálmántláza Felső sima. 5583-1 Patkány, egér, mezei egér irtó „RATIKKOIi". Biztos hatásn irtószer, mely fertözíbetegséget plántál az illeti állatfaj közé és gyökeresen kiirtja. Szigorúan tudományos alapon előállítva. Mis állatra vagy emberre nem ártalmas. Ugyanezen cégnél beszerezhető sváb, rasznl, csótányirtószerek. — Pósta­szétkfildési hely: Ratinol Laboratórium, Budapest, VI. ker., Murányi ncca 36. szám. Nyíri homokon átiskolázott 2 éves akáccsemete I osztályú ezre 24 pengő, ÍI. osztályú ezre 20 pengő. 1 éves magról nevelt I. oszt., legalább 100 cm. magas akáccsemete ezre 18 pengő. Ugymabból 11. oszt., legalább 60 cm. magas ezre 16 pengő. Gleditsia csemete diszsor|]utányos áron, nyul­szapukamag kg.-ként 2 pengőért kapható a 30 éye alapitott -FELE kótaji és kemecsei faiskolában KEMECSÉN (Szabolcsmegye ) A csemeték vasúthoz szállítási és pakkolási költsége a rendel­vény értékének 5®/o-ánál magasabb nem lehet. Faültetők társaság tagjainak nagy árengedmény. 1534-6 K- 8158-1928­H'rdetmény. Nyíregyháza r. t. város tanácsa közhírré 'teszi, hogy a gyermekek idei védhimlöoltása a városi pogárj fiúiskola tornatermében folyó évi május és junius hónapokban min­den vasárnap és ünnepnap déielőtt 10—12 órája között fog eszköz­zel tetni. Az esetleg elmaradottak részére folyó évi augusztus hó 19- 20-án délelőtt 10 -12 óráig .póthimlőol­tás tartatik ugyancsak a polgári fiúiskola tornatermében. Felhívjuk a város területén lakó mindazon szülőket, akiknek 1927. évi március hó 1. és 1928. évi "feb­ruár hó 29. között született gyer­mekük van, hogy azokat beoftásuk céljából a Jent jelzett helyre és idő­ben a törvényes következmények terhe alatt hozzák magukkal. Nyíregyháza, 1928- március 8. 1 662­2 Varos ; tanálcs­K- 9004 1928. Hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa köz­hírré teszi, hogy a m. kir. tföld­miveíésügyi miniszter a gazdakör zönség áftaí termelt bab felfrissí­tésére és az egységesebb termelés elérésére lényeges kedvezmények mellett eredeti nemesitett Fleiseh­mann-féte bab vetőmagot oszt ki. A kiosztásra kerülő nemesitett bab vetőmag árának 50 százalékát a fefmerülő szállítási költségeket, valamint a zsákok árát a földmive­íésügyi kormány viseli. Felhívja a Tanács a helybeli gaz­dákat, hogy vetőbab szükségletü­ket f. hó 15-ig a városi ^gazdasági hivatalban jelentsék be, mely alka­tommal a nemesített bab körülbe­lüli ára és pedig kgr-ként 30 fillér előre befizetendő. A végleges elszámolás az áru szétosztásakor fog megytörténni. Nyíregyháza, 1928. március 10. 1680-2 Város" tanács. 143—1928. vsz. Árverési lurüe mény kivonata. A nyírbátori kir. járásbíróságnak 4402—2—1927. sz. alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő vég­zése folylán Nyírbátori Közg. Bank R.-t. javára 350 pengő tőke s járulékai erejéig 1928. évi ja­nuár hó 10-ik napján végrehajtás utján felülfoglalt és 1535 pengő­re becsült ingóságok, úgymint: bú­torok, répa stb. a nyírbátori kir. járásbíróságnak Pk." 252—1928. sz. alatt kelt árverést* rendelő vég­zése köve;keztében Nyirbogáton a helyszínen 1928. évi március hó 24-én delelő t 10 órakor nyilvános birói árverésen elfognak ada'ni. Nyírbátor, 1928 március 9-én. Vtfss Béta, 1163-1 kir. járásb. végrehaj ó. 311—1928. vsz. Arveresi hirae mény kivonata. A budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróságnak 18.265—1927—2. sz. alatt kelt kielégítési végrehaj­tást rendelő végzése folytán Adria­tica Cognac Törköly es Szilvóri­um Lepároló R.-t. javára 374 pen­gő tőke s járulékai erejéig 1928.. évi január hó 14-ik napján végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és­2620 pengőre becsült ingóságok, úgymint bor és üzleti felszerelés, sonka-vágógép stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 15.557— 1928. sz. alatt kelt árverést rende­lő végzése következtében Nyíregy­házán KáHói-u. 2. sz. háznál 1928. évi március hó 19-én délelőtt 8U> órakor nyilvános birói árverésen elfog adatni. Nyíregyháza, 1928 február 25. Labay An al, 5598-1 kir. járásb. végrehajtó­375 1928. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti központi kir. járás­bíróságnak 239002 • 1927-2. sz. aiaft kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán a Magyar Me­zőgazdák Szövetkezete budapesti cég javára 237 pengő tőke s Já­rulékai erejéig 1928. évi január hó 30. napján végrehajtás utján lefog­lalt és 1220 pengőre becsült ingó­ságok, u. m.: 2 benzinmotor és 1 cséplőszekrény a nviregvházt'kir. járásbíróságnak" Pk. '16141 1928­sz. alatt kelt 'árverést rendelő vég­zése következtében Nyirpazony köz­ségben 1928. évi március hó 24. napján délelőtt 81/4 órakor nyilvá­nos birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1928. március 1. 1673-1 Labay Antal, kir. jbiróságt végrehajtó. 230 1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti központi kir. járásbí­róságnak 135674 2—927 sz. alsit kelt kielégítési végrehajtást renclelő­végzése 'folytán Török József javára 104 P tőke s járulekai erejéig 1928. évi január hó 24. napján végrehaj­tás utján felülkfogialt és 4712 P-re becsüft ingóságok, u. m. üzleti 'be­rendezés stb. a nyírbátori kir. já­rásbíróságnak Pk. 588—928. szám aiaít *eft "árverést renSefő végzése­következtében Nyírbátorban a hely­színen 1928. évi március hó 27. nap­ján délelőtt 10 órakor nyilvános­bírói árverésen effognak adatni. Nyírbátor, 1928- évi március 3. 1662-1 Noszágh Istyán, kir. jbirósági végrehajtó. ^i!lili;!8iÍllil!i!lllllHlil)i!!!illil!ll!s!!»tÍiillffe. Paraszkay Péter O. F. B. által engedélyezett Ingatlanforgalmi, bankblzományl és terményirodája Qáva (Szabolcstnegye.) ELADÓ: 400 kat. hold erdő birtok hol­danként 240—800 P lg. ?00 m. hold la búzatermő tanyásbirtok. 600 na. hold la búzatermő tanyásbirtok. 260 tr\ hold la fekete >ö'd tanyásbirtok. 40 kst. hold la fekete töld tanyával, do­hányengedéllvel 49 m! hold la bú'.aföld, szőllő és gyü­mMc.-össel 75 m. hold I<i fe'sete föld tanyával 13, 18, 28, 50 m. holJas la fekete föld épületek nélkül. Töhh házas helsffség 400 négyszögöltől 1600 oeg-szögöl'g lf«4 í Műtrágyák. A közelgő tavaszi munkálatokhoz ajánlok a legjutányosabb áron, aratás utáni fizetés mellett SZUperfOSZÍát, káliSÓt és mindennemű más műtrágyát. A termelés fokozására és a szőlők feljavítására nélkülözhetetlen mésznitrogént » lóherék, lucernások és elmaradt kalászosokra fejtrágyának a „Nitrogén" R.-T. dicsőszentmártoni gyárából. Iroda: Bessenyei-tér 15. — Telefon: 424. — Állandó raktári Nyomatott Jóba Elek laptulajdono* önyvnyomdáiában, Nyíregyházán

Next

/
Oldalképek
Tartalom