Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 26-49. szám)

1928-02-01 / 26. szám

Nyíregyháza, 1928. február 1. * Szerda XLIX. évfolyam. 26, szám. •Mflnttel in* Mrt 2'$0 p*nff. te 7*80 ptngi. Afcpffotte v^ÖBA ELEK P6wrarfc*ut« i Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. P«Mf* anrkraU t VEJRTCE K. ANDOR. és fcfetfóhlvatal: SZÉCHENYI-UT ». SZAM. 199. Postachaqu* KMnlolut DMK «4*ink vissza. A román nemzeti parasztpárt szent háborút hirdet a Bratianu kormány ellen. Bukaresti jelentés szerint a nem­zeti parasztpárt vasárnap Fogarason tart népgyüíést, melyen ujabb roha­mot intéz a Bratianu kormány ei­len anríík megbuktatására. Fogaras képviselője manifesztu­mot bocsátolt ki, amelyben kijelenti, hogy a nemzeti parasztpárt szent háborút indit a zsarnokság ellen. Határozott lépéseket tesznek Trianon revíziójára A Magyar Városok Országos Kongresszusának tegnapi bizottsági ülésén fölolvasták Rothermere lord levelét, amelyben- a lord azt a re­ményét fejezi ki, hogy rövid idői? belül határozott lépések tétetnek a trianoni szerződés aláírásakor tuf­nyomóiag magyarok által lakott te­rületnek Magyarországhoz való visz szaesatolásárá. Összezsugorodott a kisantant tiltakozása á szentgotthárdi ügyben A római Imperó szerint Titu­lescu római tárgyalásai belgrádi és p. ágai körökben kellemetlen hatást keltettek, mert az egyezkedés első eredményét látják benne s igy a kisantant tiltakozása a szentgott­hárdi ügyben elmarad és egyszerű információs lépéssé zsugorodik össze. (BÉ.) A zsiró fizetésképtelennek nyilvánította a Nemzeti Pénzváltó bankot. Ma délben féí 12 órakor a Zsiró fizetésképtelennek nyilvánította a Nemzeti Pénzváltót ,mert 20.000 darab Danica részvény ellenértékét kellett volna lefizetnie s ezt a kitű­zött időre ne m telte meg. A fizetésképtelenség kimondása nagy fe^ünést keltett a pénzügyi piacon, mert a zsiró fenállása óta, tehát 34 év óta ez az első eset, hogy valamely pénzintézet fizetés­képtelenségét a zsirónak kellelt vol­na kinyilvánítania. A vagyonváltsági bnza feb­ruári ára. A pénzügyminiszter a mezőgaz­dasági ingatlanok vagyon tváltsága fejében fizetendő buza árát mm.­ként 28 pengőben állapította meg. Időjárás. ; A Meteorológiai Intézet jelenti: , Hazánkban ;alig volt csapadék. Az idő ma reggéi borult, a hőmér- ' séktet kissé e melkedelt. Időprog­nozis: Jórészt borult és inkább enyhe ,idő lecsapódásokkal, később nyugati légáramlással változékony idő várható. (MTI ) Esztergályos János tegnapi beszédével kapcsolatosan nyilatkozat jelent meg Zichy Hafael fiainak ösztöndija ügyében. Esztergályos János országgyű­lési képviselő a Ház tegnapi ülésén beszédet mondott s ennek során azt állította, hogy Zichy Rafael gróf két fia állami ösztöndíjjal tanul a külföldön és pedig az egyik fiu Oxfordban tanul, ahol a "kormány­tói havi 20 millió koronát élvez, a másik pedig Amerikában tanúi s havi 10 millió korona ösztöndíjban részesül. Ezzei szembe^ illetékes helyen ma a következő nyilatkozatot tet­ték. Zichy Rafaei nek egy Domonko-J nevű fia évekkel ezelőtt mint fél­ösztöndijas tanult Oxfordban .jelen­leg azonban a magyar államtól ösz­töndijat nem kap. Amerikában ta­nuló Zichy grófról nincs tudomásuk az illetékeseknek. Van egy Zichy grófi ifjú még ,aki jelenleg a ber­lini Coüegium Hungaricum hallga­tója, aki azonban ösztöndijat -nem élvez. «.» Ilii HIDIHII á képviselőház mai ölése. A képviselőház mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Zsítvay Ti­bor elnök. Az elnöki bejelentések után folytatták az egyes magán­jogi pénztartozásokról szóló tör­vényjavaslat részletes vitáját. So­ron ,van a tizedik szakasz felett megindult vita. Ez a szakasz ki­mondja,-'hogy nem esik valorizá­ció alá az állami, vagy más köz-, forgalmú vasutak fuvarozási ügyle­tei alapján előállott tartozás. — Gaái Jenő: A szakasz törlését javasolja, mert az ne^ más, mint megszüntetése a fönnálló törvényes rendelkezéseknek. A . vasúti károk ügyében a berni nemzetközi egyez­mény dönt, a szakasz pedig hadat üzen Franciaországnak, Svájcnak, dé p. magyar k eresktedelmi törvé­nyekkel js ellenkezik a szakasz^ A kereskedelmi törvény is azon az'ál­lásponton van, hogy a károkat meg kell téri'eni. — Sándor Pál: A külföldnek fi­zetünk, cs,ak a beiföldnfek ném. — Gaát Jenő: Ez nem tűnik ki a'szakaszból. — ' Ka'npki Bedő Sándor: A 34-ik szakász intézkedik efelől! — Gaái Jenő: Ha a szakaszt el­fogadjuk akkor kilépünk a nemzet­közi egyezményből. — Dessewffy Aurél: Nem érti, hogy a szónokok az egyes szaka­szokat erősen támadják, hiszen sú­lyos magánjogi érdekeket érintenek. A fuvarozási tartozásokkal kapcso­latban előállott terhek valorizációjá­rói kijelenti, hogy a vasutakat eze­Eltiint az elsülyedt tenger­alattjáró testvérhajója. Az amerikai tengerparton nem­régiben elsülyedt «S IV.» tenger­alattjáró testvérhajója az «S -íII-» szombaton eltűnt a Cuba szigetek felé tartó többi * hajótól. Szorgos kutatást indítottak a hajó után, de eddig eredménytelenül. A tenger­alattjárón a parancsnokon, három tiszten kívül 37 főnyi legénység tartózkodott. Február 13-án lesz a vál asz tás Királyhelmecen. A »Pesti Hirlap« irja: A király­heimeci kerületben, amely Janka Károly képviselő lemondásává 1 megüresedett, Zemplénvármegye központi választmánya február 13-ára tűzte ki a-választást. Az egységespárt hivatalos jelöltje Ba­ráthy Béla zemplénagárdi földbir­tokos, ellenjelöltje Wágner Károly fővárosi ügyvéd. (B- É.) Ezentúl csak magyar állam polgárok árusíthatnak a bu­dapesti utcákon. A «Mai Nap» irja : A kereskede­lemügyi miniszter a főváros taná­csához intézett lejrátában elrendelte, hogy a jövőben csak magyar ál­lampolgárok árusíthatnak az utcán. Egyben a külföldi állampolgárok engedélyét azonnali hatállyal vissza­vonja. A hercegprímás hosszabb tartózkodásra Budapestre jön A Magyar Kurir jelenti: Serédi Jusztinián dr. biboros hercegprí­más február 6-án hétfőn hosszabb tartózkodásra Budapestre érkezik. A főpásztor mindjárt első nap részt vesz a fővárosi kathoiikus papság konferenciáján. 1 Holnaptól telefonálhatunk Angorába. Lo«ésüi: Hivatalosan jelenlik, hogy az Angóra és Budapest kö­zötti telefonösszeköttetést február 1 -tő' kezdve Magyarország egész terű leiére kiterjesztik. (MTI) Dempseyt orvosa örökre eltiltotta a bozolástól. A »Pesti Napló« londoni jelen­tése szerint ide az a hir érkezett Amerikából, hogy Dempseyt, a volt boxoló világbajnokot egyre súlyosbodó szembaja miatt kezelő orvosa örökre eltiltotta a box­mérkőzéstől. (B- £.) Meghalt a Nobel-díjas rákkutató. Koppenhága. Tibiger János tanár az ismert rákkutató, akit 1927-ben az orvosi Nobel díjjal kitüntettek, 60 éves korában gyomor műtét után meghalt. Tőzsde. A pengő Zürichben nyitáskor 90-80, zárlatkor 90.875 volt. Valuták: Angol font 27.81—96, Cseh korona 16.89—97, Dinár 10.00—06, Dollár 569-00—571.00> Frank 22.70—90, Leu 3-48—53, Ura 30.30—50, Márka 135-95— 136.45, Osztrák korona 80-35—70, Svájci frank 109.90—110-30. Terménypiac. Buza -78 kg. fei­sőtiszai 31.45—70, 80 kg. Felsőti­szai 31-90—32.05. Rozs 28.65—75, tiszavidéki 28.75—29.00. Határidősök: Buza márciusi zár­lat 32.20—22, októberi zárlat 29.78 —80. Rozs márciusi zárlat 29-82— 84, májusi zárlat 29-86—90, ok­tóberi zárlat 24.82—84. Tengeri má­jusi zárlat 26.04—08. Simák Lajos ingatlanértékesítő és adásvételi irodájának mai hirdetéseit! Egyes szám ára 16 fillér. I kért a károkért nem lehet- felelős­sé tenni, amelyeket a forradalmak I alatt a fosztogatások idéztek elő. A 34—ik szakasz világosan intézke­dik a külföldi tartozások átértéke­| lésének mértékéről. — Sándor Pál visszavonja a ja­vaslathoz tegnap benyújtott indit­• ványáí. — Bud János pénzügyminiszter Qaái Jenő beszédere reflektálva ki* jelenti, hogy nem tudja megérteni azokat a beszédeket, amelyek a külföld felé azt a látszatot akarják kelteni, hogy az államvasutak tel­jesítőképessége ugyanaz, ami volt. A MÁV. nagy terheket visel. Elég ha rámutat arra ,hogy a MÁV.-nak |31.000 aktiv tisztviselőjével szem­. ben 42.000 nyugdíjasról is keli ! gondoskodni. A miniszter feiszóia­i lása után a szakaszt az előadó mó­i dositásával fogadták ei. I A 11 -Ik szakasznál .Csák Károly 1 szólalt föl. A valorizáció elvi áí­! fáspontján áll, de ne m ismer ei egy 5 százalékkal megváltható nemzeti becsületet. Nem állítja, mert nem tudja biztosan, de fölkteszi a kér­dést, vájjon a nagy valorizációs mozgalom mögött nem áUanak-e tő­keérdekeltségek? - Kuna P. András: A külföld felé is ezért kiabálnak! Csák Károly beszéde alatt érke­zik a terembe a betegségéből föl­épült Pesthv Pál igazsággyminisz­fer, akit a "képviselők megéljenez­nek .

Next

/
Oldalképek
Tartalom