Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-13 / 258. szám

jYVíiönmsL 19557. november 13 «*« HtHaSKOHy"! * Ouás! Értesülésem szerint egyes cégek egy silány minőségű fémtisztítószert szolgáltatnak ki „SIDOL" megneve­zés alatt vevőinknek. Miután ily ese­tekben csupán ismert és közkedvelt „SIDOXi" fémtisztítószer-gyártmányom silány utánzatáról van szó, szükségesnek tartom az i. t. ve vő közönséget óvni és kérni, hogy kizárólag a közismert és védjegyzett eredeti bádog- és üvegpalackokban levő „SIDOL" felírású fémtisztítószert fogadja e), mert csak igy lehet biztos afelől, hogy tényleg felülmúlhatatlan világ márkámat kapja. Kérem az i. t. háziasszonyokat, háztartási alkalmazottaikat kellőkép kioktatni, hogy „SIDOL" helyett ne fogadjanak el más gyártmányt. Egyidejűleg köztudomásra hozom, hogy a jövőben minden szóban és képben is védjegyezett „SIDOL" gyártmányommal történő visszaélés ellen kimélet nélkül eljárok. Sidol Vegyitermékek Gyára 6772 Budapest — Wien — Arad. ÚvásI Az utóbbi időben gyakran buk­kannakfelvilághirükészitményünk\ silány utánzatai, amelyek meg­tévesztően utánozzák a DIANA SÓSBORSZESZ közismert jelleg­zetes alakját. Ezek ellen védjegybitorlást és tisztességtelen versenyt képező üzelmek ellen igénybe vesszük a rendelkezésünkre álló és súlyos következményekkel járó törvényes eszközöket. Ova intünk mindenkit az ilyen megtévesztő utánzatok forga­lombahozatalától és kérjük a fogyasztóközönséget, hogy a netán tapasztalt visszaéléseket saját érdekében közölje velünk. Diana Ipari és Kereskedelmi UT, 6869-3 Fájós, fáradt lábakra gummi harisnya nagy választékban kapható Blumbergnél S89?-3 Meghűléstől meg véd, — egészségégét megóvja a világhíiű 17 THETORN" hó- es sárcipő! Gyári árakon beszerezhető: Stibi jőzsef cipőáruházában Nyíregyháza, Zrínyi Ilona ucca 2. Választékos nagy raktár minden­nemű cipőárukban! Másfélezer népkönyvtárat oszt szét a kultusz­minisztérium az országban. Szabolcsvármegye hatvan ingyen népkönyvtárat kap. (A «Nyirvidék» tudósítójától.) Már megemlékeztünk röviden ar­ról, hogy a kultuszminisztérium népkulturális szempontból nagyje­lentőségű és méreteiben is nagy­szabású akciót indított meg az in­gyen népkönyvtárak adományozá­sával. A népkönyvtárak szétosztása most ván folyamatban. A kultusz­minisztérium áldozatkészségéből te­hát másfélezer népkönyvtár, több mint negyedmillió szépirodalmi és hasznos ismereteket nyújtó mű fogja szolgálni közelesen az or­szág lakosságának önmüvelési ér­dekeit. A kultuszminisztérium felhívása folytán Szabolcsvármegye Isko­Iánkivüli Népművelési Bizottsága még J. évi junius hóban fölterjesz­tett 6 a népkönyvtárak elnyerésére javaslatba hozott községek" jegyzé­két. A kultuszminisztérium a szétosz­tási tervezethez hozzájárult és hatvan népkönyvtárt utalt ki abi­zottságnak. Az ingyen népkönyv­tárakat a szállító cégek a napok­ban fogják közvetlenül a javaslat­ba hozott községeknek továbbítani. A szétosztási tervezet szerint a köveijkező községek kapnak nép­könyvtárt: Nyíregyháza r. t. város, Polgár, Kisvárda, Nyírbátor, Nagy­kálló, Ujfehértó, Kenőcse (250 kötetes nagy könyvtár) Rakamaz, Dombrád, Tiszalök, Ibrány, Bai­kány, Nagyhalász (170 kötetes kö­zépkönyvtár); Tiszaeszrár, Gáva, Tiszabercel, Vencsellő, Ajak, Gyu­laháza, Nyírtass, Nyirábrány, Nyir­adony, Nyirmihálydi, Nyirgefse, Bi­ri, Érpatak, Napkor, Nyirbakta, ófehértó, ör, petneháza, Ramo­csaháza, Rohod, Nyírbogát, Nyir­gyulaj, Piricse, Kék, Kótaj, Nyir­pazony, Nyirszőllős, Tiszarád,Me­zőladány, Nagyvarsány, Tornyos­pálca, Záhony, Nagylónya, Tisza­kerecseny, Nyirbogdány (140 kö­tetes kiskönyvtár), Nyíregyháza Sa­lamon és Sulyánbokor, Kírálytelek, Nagyhalász—Telektanya, Ti ;zanagy falu—Virányos tanya, Gáva Pre­montrei papok tanyája, polgár ken­gyelköz t., Nagykálló Ludas t„ Ujfehértó Mezősy t., Nyiradony­Szakolykert t., Nyirábrány-Szentan­nap. (130 kötetes tanyai könyvtár). A 60 népkönyvtár szétosztásával a legjobb és legnépszerűbb irók müveibőr "9230 köt et kerül forga­lomba s fesz kiváló segédeszköze az iskolánkivüli népmüvelésnek s népünk továbbképzésének. Az érdekelt községek elöljárósá­gait a népművelési bizottság köz­iratban értesítette az átvéter" mó­dozatairól. Barna Jeliő­RADIO—M IHALIK VEZET me rt gyártmánya olcsó és , i TÖKÉLETES! Az ev. leánygimnázium tanulmányútja Salz­burgba. Irta: Adorján Eszter. III. Voltunk a Sófőzőben. Vezetőnk megmutatott mindent és megma­gyarázta. hogyan főzik a sót. A kö­zelben lévő sóbányákból csöveken idevezetik a vizet, öriási fame­dencékbe gyűjtik, aztán főzik és a viz elpárolgása után visszamaradó sót tisztítják. Különböző anyagok­kal keverve készítik a szürke, a jó­dos és a gyógysókat. Kirándulás a hegyibe. Egy nagy kirándulást tettünk a hegyekbe. Szebbnél-szebb kilátás nyílt mindenfelé. A hegycsúcsokat hó borítja, mely ugy csillog az aranyos napfényben, mint a gyé­mánt- A lankásokon, a völgyekben apró házak húzzák meg magu­kat, mintha szégyelnék kicsiségü­ket a hegyóriások előtt. Csend, vég­telen nyugalom honol a tájon, csak messziről hallatszik valami külö­nös morajlás. Megyünk az egyre erősödjő hang irányába s ekkor megkapó látvány .táruf elénk: egy hatalmas zuhatag. A jiohenzollern­vizesés tör magának utat és váj magának medret a hegy szürkés­zöld, kopár oldalában és a ma­gasból nagy erővel zuhan alá. — Kristálytiszta, átlátszó, csobogó vi­ze a szakadékok között tűnik el. Találkozás magyarokkal A kirándulások alkalmávái sok idegen országból jött, idegen nyel­vű emberrel találkoztunk. De gyak­ran, majdnem mindenütt találkoz­tunk magyarokkal is. Felragyogott az arcunk, amikor egymásra is­mertünk. Az életben, hosszú éve­ken át talán sose láttuk egymást, talán közönyösen efmentünlc egy­más mellett mint ismeretlenek. De ott az idegenben egyek voltunk: magyarok! Megégtük azt a szent, nagy kapcsot, azt a szét nem téphe­tő összetartozást, mely minden j magyart összefűz. Eggyé tesz a szent haza, a magyar vér, a közös mult, jelen, jövő és egy dicsőség­ben és sötét gyászban gazdag ez­redéves történelem! Ebben a tudat­ban melegen szorítottunk kezet, szeretettei érdeklődtünk egymás­ról. Olyan kedvesek voltak ezek a találkozások! A hegyekről visszatérve megnéz­tük az evangélikus templomot. A természet templomából oda men­tünk, hogy hálát adjunk a jósá­gos Istennek és hazaküldjünk egy­egy rövid, de szivbőf fakadó fo­hászt. A templom csak néhány éve épült. A szép oltár előtt kézzei csinált szőnyeg van. A padokra hallókagylók vaninak felszereive a nagyotthalók számára. A modern technika vívmánya ime ide is be­hatol ! Jelmezestély engedély nélkül Napi fáradalmainkat otthonunk­ban pihentük ki. Közvetlen, kedves hangulat volt közöttünk. Mindnyá­jan vidámak, megelégedettek vol­tunk. Egyik este a leányok «jeí­mezestét» rendeztek. Ruhatárában mindegyik megtalálta á megfelelő Jelmezt- S mikor a házban már min­denki lepihent, ők szobáikban pom­pásan mulattak. Képzelhető, hogy a nagy esemény nem a legnagyobb csendben folyt le. Kacagásuk ki­hallatszott az ajtón keresztül. — Majd, hogy annál teljesebb legyen a nagyszerű ötlet s ézt minden le­ány lássa, kjjöttek a folyosóra és szobáról-szobára mentek." Persze, mindenütt a kívánt hatást érték el­De jaj, egyszer csak kilépett szo­bája ajtaján az igazgató ur. Hallva a lármát, komoly arccal kérdezte: «Hát maguk mit csinálnak?» A ne­vető arcok ijedtté váltak; jaj, most mit válaszoljunk?! De hiába, a diák csak feltalálja magát mindig! Egy huncut feány azt felelte: dgazgató ur kérem, aspirinért voltunk Ilonka néninél!» Az igaz­gató azonban átlátott a szitán és komoly, de jóságos feddés után aludni küfdte őket. (Folytatjuk.) gVasárnap délután 6 órakor kezdődik az ev. egyházi énekkar hangversenye a templomban. Az ev. egyházi énekkar vasárnap délután 6 orakor tartja hangverse­nyét az ev. templomban. A hang­verseny bizonyságul fog szolgálni arra, hogy az egyházi énekkar egy­re magasabbra ivelő pályán halad az egyházi zene ápolásában. Mél­tó kiegészítője lesz az énekkar sze­replésének a 12. h. gyalogezred ze­nekarának játéka. Részint önálló számmal, részben pedig mint az énekkar kísérői szerepelnek. — A hangverseny keretében Duszik La­jos mond ünnepi beszédet. A hangverseny műsorát az aláb­biakban adjuk egész terjedelmé­ben : ( 1. Bossi, Praeludium, orgonán előadja Kacsák László egyházi karnagy. 2. Korál: A ragyogó nap, énekli az egyházi vegyeskar. 3. Paulik János igazgató-lelkész megnyitója. 4. Kreutze r, ÁH a Golgota ke­resztje, énekli az egyházi vegyes­kar. j 5. Beethoven, Symphonia No 3. Adagio assaj, előadja a 12. honvéd gyalogezred zenekara Kiss János karnagy vezetésével. 6. Duszik Lajos miskolci ev. lei­kész alkalmi beszéd 6­7. Haydn, Az egek beszélik..­a «Teremtés» oratóriumból, zene­kari kísérettel 'énekli a vegyeskar. 8. Máczay Lajos ev. valjásta­nár imája. 9. Közének. NYiLT-TfiR,* Felhívás. A Magyar Királyi Államvasutak Alkalmazottai Fogyasztási- és Taka­rék Szövetkezete (a Konzum) fei­hiv mindenkit, hogy a nYiregyházai fióküzletének Kovács János nevü volt üzletkezelője által átvett és még ki nem fizetett árukért a szám­lát, jelen hirdetéstől számított 48 órán belüf, fenntnevezett szövetke­zet központjával (Budapest, VII­Rottenbilier-u. 27. sz.) közöljék, mert ellenkező esetben ezért semmi­féle felelősséget nevezett szövetke­zet nem vállal . A Magy. Kir. Államvasutak Alkalmazottai Fogyasztási és Takarék Szövetkezete. *) E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fele­lősséget nem vállal. Farkas Gy ö r gg y női divatterme Bndapesl, IV., Váci­utca !2. I. emelet. (Névre és címre ügyelni.) Állandó modelemuíató keretében bemutalja köpeny, ruha, kosztüm, szörmebundák, minden­nemű sport és lovaulóöltönyökböl álló modell kollekcióját. 6840 Köszönetnyilvánítás. Mindazon barátainknak és ismerőseinknek, akik szere tett leányunk halála alkal­mával részvétüknek bármi módon való nyilvánításával fájdalmainkat enyhitették, őszinte köszönetet mondunk. Kemecse, 1927. novem­ber 10 én. KOVÁCS GYÖRGY és családja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom