Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 248-272. szám)

1927-11-01 / 248. szám

Nyíregyháza, 1927 november 1, * Kedd XLVIIL évfolyam. 248 8?ém. EP5Hs»t(Ui 4rak h«lyb«n és vidéken: £§y Mri 2 80 pengő. Negyedévre 7-60 pengS. SSsttutviMléknek és ÍMitókaak a*/, eügedmtey fcgai^j^íJMUMWMti,. 11. JliliijBI Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR, ggiiiiwiiinw •! iiiw üli—l hiii i iiiii ii saaaa Szerkesztőség és Kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon Mim 139. Postachaqua 29SSK Kéziratokat nem adunk vissza. Az ifjúság, A márciusi ifjúság utódaihoz szerelnék szólni. Azokhoz, akik an­nak tartják magukat. Akiknek leg­forróbb álma Petőfi s a márciusi eszme! Akiknek szive a haza bol­dogságáért, jövőjéért dobog és iz­zó lángo!á uk célja az ezeresztendős szép Nagy magyarországi Kérve kér^m őket: térjenek ma­gukhoz és ez egyszer legalább' hallgassanak a tapasztaltabbak, az érettebbek tanácsara és túlhajtott faji érzésleikkel ne tegyék kocká­ra mindazt, amit a nemzet Isten­től hivatott vezérei emberfeletti erő­feszítéssel, az utolsó néhány év alatt alkottak s a szebb jövő ér­dekében előkészítettek! Kérve kérem őket: gondoljanak a nagy Apponyira, aki pedig min­denképen van olyan igazi jó ma­gyar, olyan faj-magyar, mint bárm elyikünk és mégis Trianonból, a békeszerződések tárgyalása alkal­mával jónak látta azt üzenni haza, hogy legyen vége az atrocitások­nak! Kérve kérem őket: gondoljanak arra, hogy nemzetünk ügye sors­döntő óráihoz közeledik, decem­berben valószínűleg szőnyegre ke­rül a revízió kérdése és a nagy nyugati nemzetek areopágja mér­legre fogja tenni a mi mentalitá­sunkat, a kisebbségek, a felekeze­tek iránti türelmünket, tisztultabb felfogásunkat és jajj lesz nekünk..­ifi int ahogy Trianonban jajj volt! ha könnyűeknek, éretleneknek, tü­relmetleneknek, elfogultaknak talál­tatunk! Gondolják meg, hogy az elsza­kított magyar testvérek érdekében kell most megfontoltan, okosan gondolkodniok és minden túl­fűtött érzésükre és lángolkásukra hangfogót illeszteniük, mert az el­nyomott testvérek ügyét csak ugy fogják könyörüiettel kezelni a ha­talmasok, ha mi is megértéssel és szeretettel kezeljük itthon a ma­gunk nemzetiségi és felekezeti ki­sebbségeinek at ügyét... És folytassam-- tovább az érvek érckopogásu sorozatát...! ? Hányszor történt már, hogy ép­pen abban a pillanatban, amikor nagyjaink valami súlyos problé­mával küzdöttek odakint a nem­zetek tanácsa előtt, — valami ör­dögi machinéria mindig akkor, pont g.kkor csinált itthon valami; zenebonát. Egyszer a nemzetkőzi szociálisták kezdték fújni a maguk megszokott nótáját, hogy harso­gott bele a fél-világ liberális saj­tója, máskor a frankhamisítás szen­zációja ve ti tett reánk setét árnyéi kokat, majd megint az ébredők! rikoltottak" bele a diplomáciai tár­gyalások halk szavú menetébe va* lami fülsértő hangegyveleget... de sajátságos, hogy mindég és mindég épen ezekben az órákban zavartált meg a ránk nézve annyira kívá­natos nyugalmat s a nemzeiközí közhangulatnak ilyen tárgyalások­nál nélkülözhetetlen kedvező at­moszféráját... A legnagyobb aggodalommal fi­E elünk minden olyan megmozdu­;ra, amely most, a ránk váró hónapokban megint ilyen hatásokat váltana ki a külföldi közhangulat­ban ! Nem akarok arra hivatkozni, hogy az ifjúság egyáltalán ne politizáljon, hanem végezze a ma­ga dolgát az iskola padjain, mert azzal szolgálja leghívebben nem­zetének ügyét, ha minél több és értékesebb szellemi tőkét gyűjt és gyarapit... Az ifjúságnak igenis le­gyenek ideáljai és az ifjúság tud­jon is lelkesedni a maga ideáljai­ért... de azt igenis merem és meg­akarom mondani, hogy az ifjúság válassza meg a maga ideáljait ugy, hogy az a nemzet érdekeivel, jö­vőjével, boldogulásával ne ellen­kezzék! A márciusi ifjúság az akkori idők nagyjai: Kossuth, Petőfi, Jó­kai, Wesselényi s a többi vezérek után igazodtak és nem azokkal szembe! A mai ifjúság is értse meg a nemzet hivatott vezéreinek szózatát irányát, felfogását és ne akarjon a maga, még ki nem nőtt szakállára önálló és a nemzet igazi érdekeire káros politikát folytatni, mert ak­kor méltatlan'lesz a márciusi nagy elődökre és méltatlan lesz a nem­zet szeretetére, amely bennük a jö­vő zálogát, biztositékát és remé­nyét óhajtja látni! Az isteni végzet a mai napra is kirendelte a nemzet vezéreit. Hogy igazi vezérek-e, azt a történelem fogja megmondani és igázolni. Mi azoknak hisszük és tartjuk ők-'t. Az ifjúságnak se joga, se oka kételkedni a felnőttek, a nemzet zömének megérzésének, meggyőző­déséiben s a nemzet túlnyomó, óri­ásiási többségének Ítéletében! Ha ennek a nagy, félelmetes nagy­többségnek a politikai érettsége megfontolást, mérsékletet, megér­tést, türelmet parancsol, az legyen parancs az ifjúság előtt is, mert ugyan ki látott már az ágon a saját törzse ellen ágaskodó virá­got!? Sasi Stabó László. Nyíregyháza város képviselőtestülete változatlanul elfogadta a tanács és a szakosztályok által előterjesz­tett budget javaslatot, amely szerint a város a jövő évben két millió háromszázharmincöt ezer pengőt költ különböző célokra. A költségvetés kimutatásából kitűnik, hogy Nyíregyházának tiszta vagyona 1913 óta hatal­masan megnövekedett, ami a tanács előrelátó íinánepolitikájának nagy elismerést érdemlő következménye. A képviselőtestület állást foglalt a törvényhatósági joggal való felruházás mellett, sürgeti a temetőkérdés rendezését. — Mire költi Nyíregyháza a költségvetésbe felveti áiiíliókat ? (A «Nyirvidék» tudósítójától.') Szombat délután három órakor nagy jelentőségű közgyűlés vette kezdetét a városháza dísztermében. Ezen közgyűlésen tárgyalta a kép­viselőtestület a városháza díszter­mében a várOs jövő évi költségvetését — A budget tárgyalás minden városban nagy érdeklődést kelt és kitűnő alkalmat ad a városatyáknak a város ház­tartási ügyébe való beleszólásra, el­lenzéki álláspontok kifejtésére, a városfejlesztési politika bírálatára vagy dicséretére! Elvégre a költség­vetés nagy terhek vállalása, milliós tételek kerülnek elő a rubrikák vé­gén és a város polgárainak a zse­béből kerül ki a sok pénz, amelyet a közigazgatás és a város fejleszté­se, meg a különböző intézmények fenntartása és egyéb célok, program mok felemésztenek. A megszavazott költségvetést haladéktalanul végre­hajtják és a megvalósítás alkalmát látva, akkor már hasztalan szólal fel a kritikára hajlamos polgár, nem lesz foganatja szavának, hisz a költségvetést végre kell hajtan], — Mindezekből pedig az következne a józan ész Szerint, ho,gy a szom­bati közgyűlésen zsúfolt teremben hallatszottak el a költségvetést is­mertető tisztviselő szavai, parázs = vita indult meg és a gazdag eszme- 1 csere nagyszerűen tisztázta a félre­értésre alkalmat adó fogalmakat, a homályban játszó kérdéseket. — Nem, Nyíregyházán nem követke­zik s emmi abból, hogy a képviselő­testület közgyűlése a polgárokat olyan közvetlenül érintő költségve­tést tárgyalja, itt nincs érdeklődés még a költségvetés iránt sem. Ke­vesen jöttek el a közgyűlésre, azok, akik évek hosszú során át lankadat­lan kitartással és városszerettől át­hevült lélekkel járnak minden köz­gyűlésre. Pedig, valamennyi képvi­selőtestületi tag megkapta az uj költségvetés nyomtatott szövegét, ^zt a monumentális és városunk ipa rának diszére, becsületére váló vas­kos füzetet, amely ezalkalommal el­ső izben váltja valóra a belügymi­niszternek azt a rendeletét, amely a városok pénzügyi ellenőrzésének foganatosítása következtében jelent meg és amely rendelet olyan sür­gőssé tette a városi költségvetés­nek úgyszólván napok alatt való összeállítását és olyan gyors sajtó alá vitelét, ami páratlan a maga me_ mében. Több mint száz oldala ter- j jed a nagy íves alakú pompás ti- i tografiáju füzet,, amelyért méltó el­ismerés és meleg dicsérő szó mél­tatta a Jóba Elek könyvinyomda vállalat technikai és müizlé-'beii kva­litásait, amelyeket olyan szembetű­nően kifejezésre juttatta a «Nyiregy­háza rendezett tanácsú város költ­ségvetési előirányzata az 1928-ik évre» cimü szines boritéku füzet, amelyen ott van a város cimere. Méltán illette elismerés a város ki­tűnő főszámvevőjét, Pivmyik Gyu­A város képviselőtestülete üdvözli Horváth és Déschán tábornokokat. lát a nagyszabású mü megalkotá­sáért Ennek az elismerésnek á közgyűlés folyamán Énekes János pr elátus. kanonok, aki egyik legbuz­góbb és leghivatottabb hozzászó­lója volt a költségvetési vitának — kifejezést is adott. Magának a költségvetésnek tartalma, azok a számok, amelyek a város kiadási tételei, a friss élet erejével hirdetik azt a fejlődést, amelyre céltudato­san törekszik a tanács. A számok ból különösen az ragadja meg fi­gyelmünket, amely szerint Nyíregyháza város tiszta va­gyona 19l3"b an 7705488 pen­gő, ma pedig 14Í82524 pen­gő, vagyus a város tiszta va­gyona « háború, a gazdaságit válságok ideje alatt megkétsze­reződött, ami azt jelenti, hdgy mig más város adósságokat csi­nált ezekbe" a* években és el­szegényedett, Nyíregyháza ki­űzette minden aranykorona adósságát és gazdagabb, mi nt valaha. Ez a tény minden másnál élén­kebben beszél a varos tanácsának kitűnő financiális politikájáról és soha el nem muló hálára kötelezi a lakosságot ,az iránt a vezetőség iránt, amelynek égisze alatt ebbe a kedvező anyagi helyzetbe jutott. A Hiszekegy elhangzása után dr. Bencs Kálmán kir. kormányfőta­nácsos „ polgármester megnyitja a közgyűlést és meleg szavakban je­lenti be a képviselőtestületnek, hogy, Nyíregyháza állomásparancsnokát, a' város szülöttét, Horváth László ezredest, továbbá vitéz Déschán Benő ezredest, a 4. honvéd huszárezred parancsnokát a •••... • — Egyes szám ára IS fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom