Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-27 / 244. szám

6 JsfYÍKYIBEK. 1927. október 27 Lengyel cukrászda tisztelettel tudomására hozza az igen tisztelt vendégeinek, hogy a mai nappal bevezette az úgy­nevezett Lengyel reggeli és uzsonnát, mely áll: kávé vagy tea vagy csokoládé, hozzá vaj és méz 1 süteménnyel: 80 fillér. Minden nap nagy uzsonna-hangverseny! 6380-4 MEGBÍZHATÓAN olcsón BDTOB és kárpitosáru szükségletét Suhanesz bútorcsarnokában szerezheti be Nyíregyháza, Kállói ucca 4. Rövid hírek. — Tizenhat kínait tartóztatott le a székesfehérvári rendőrség. — Egy mezőcsáti munkásleány a vonat elé vetette magát, ugy hogy a mozdony kerekei mindkét lábát tőből lemetszették. — A finn és a magyar nemzet közös feladata a gazdasági kapcso­latok kimélyitése, mondották a finn vendégek Miskolcon. — Szűcs József kocsis Miskolcon a Petőfi utcaban agyonszúrta Schif­mann .Jenő futballistát. — Megalakították a Tiszáninneni kerület Kálvin szövetségét. — A debreceni Nagyerdő avar­jában holtan találták meg Végvári György három hónappal ezelőtt eltűnt 20 éves cipészsegédet. — Debrecenben szép ünnepség ke retében leplezték le Szontágh Fé..x dr. szobrát. — Kiss János 13 éves járdánhá­zai fiu gombamérgezésben meghalt. — A debreceni tiszti kaszinó no­vember 5-én Gyóni Géza emlék­ünnepélyt rendez. — Diósgyőrben rejtélyes körül­mények között halt meg Magyar Mihályné, akit életveszélyes sérü­léssel szállítottak a kórházba és halála előtt bevallotta, hogy ön­magán sérüléseket ejtett, amelyek megfertőzték. — Meghalt Péchy Andor hires sportsmann és versenyistállótulaj r donos. — Kártérítési pert indított a Jp­város ellen a Szent István kórház egyik betege, mert a kórházban nem akadályozták meg öngyilkos­sági kísérletét. — Ágyúdörgés közepette leplez­ték le Mezőkeresztes 120 hősi ha­lottjának emlékszobrát. — Az AvarescanuS Manoilescut a román hatóságok letartóztatták Brassó mellett, mert leveleket .ho­zott Carol volt trónörököstől és egyéb kompromittáló Írásokat talál­tak nála. — Miskolcon a vármegyeházán tartott központi vizsgálat során a vármegye ügyvitelét a legnagyobb' rendben találták. Tarnay Miklós tb'. főszolgabíró ellen megtették a fel­jelentést a kir. ügyészségen sik­kasztás miatt. — Hlinka páter azt mondotta, hogy nem Rothermere az ellensé­gük, hanem Prága politikai kor­rupciója. — «A békerevizió Európa leg­fontosabb problémája» — -rja a Daily Nexvs, de óvja Magyarorszá­got a revízió tulhangos Jtövetelésé­— A bankoknak a jövő kedden 900 lakást kell átadniok a főváros számára. — Manitt Gyula bejelentette, hogy Gyulafehérvárott Romániának olyan súlyos belső problémáiról fognak tárgyalni, hogy nem is lesz idejük tiltakozni a Rothermere ak­ció ellen. — Keresztesi Ferenc kecskeméti korcsmárost, aki egyik vendégét ugy arculütötte, hogy az elesve ha­lálos sérülést szenvedett, másfél év­re itélte a bíróság. — A sakkvilágbajnoksági meccs 19-ík játszmája is remisvei végző­dött. — Weísz Manfrédék megvásárol­ják a kecskeméti konzervgyárat. — Kecskeméten duhajkodó ven­dégek félholtra verték a házigazdát SzakOlczai Józsefet, akit koponya­csontrepedéssel szállítottak a kór­házba. — A Kláber cég, a monarchia legnagyobb borkereskedő és bor­termelő cége Sopronban fizetéskép­telen lett. — Kecskeméten Farkas József 30 éves földmives súlyos ideg- és tü­dőbaja miatt harmadízben köve­tett ,el öngyilkossági kísérletet, de idejében levágták a kötélről. — Koppány Erzsinek zajos sikere van Kecskeméten a Királyné ró­zsájában. — Bethlen István miniszterelnök a napokban Keszthelyre utazik, ahol mint FestetJch Tasziló herceg vendége pár napig vadászni fog. — A Zadravetz perekben a Ház nem függeszti fel az érdekelt kép­viselők mentelmi jogát. — Az egységespárt teljesen egy­öntetűen áll a numerus clausus kérdésében Bethlen István minisz­terelnök mögött. — A marokkói francia főbiztos családjának két nőtagját elrabolták a raffkabilok és csak nagy váltság­dii ellenében engedik őket szaba­don. — A valorizációs javaslatot Bud János hazatérése után kezdik tár­gyalni. — A gazdák élesen tiltakoznak a földmivelésügyi miniszterinél az el­len, hogy a szalámigyárosoknak száz vagon jugoszláv sertés beho­zatalára engedélyt adjon. — Egy máramarosi rablóbanda idomított farkaskutyákkal dolgozik. — A magas adó nem serkenti nősülésre az agglegényeket Olaszor­szágban. — Az erdélyi magyar katholíku­isok a pápához fordulnak sérelmeik­kel. — Berlinben egy öreg házaspár megmérgezte magát, mert hü ku­tyájuk megdöglött. — A Rajna gátszakadása 9 mil­lió £-ank ]^árt okozott. 450 mun­kás éjjel-nappal dolgozik az árvíz­katasztrófa folytán szétrombolt vasútvonal helyreállításán. — Bratianu Vintilla pénzügymi­niszter és a bukaresti német követ között komoly konfliktus támadt. — A napokban fizetésképtelenné vált soproni Klaber céget 5 mil­liárd birságra ítélték az osztrák ha­tóságok. — Kádár Sándor a hódmezővá­sárhelyi rablógyilkos a szegedi tör­vényszék előtt beismerte, hogy ő gyilkolta meg Kiss Imrénét a va­gyonos özvegyasszonyt. , — Schveinitzer rendőrtanácsos a Szántó-pör mai főtárgyalásán meg­cáfolta a kommunisták vádjait. — A Nizzában székelő «mezite­lenek szektájának» vezére egy orosz gárdatiszt meggyilkolta barátnőjét. A gyilkos «felsőbb erők parancsára» és a «nagy törvény»-re hivatkozik. — A húszkötetes hálaaláirásokat november 1-én adják át Rother­merenak. — Moszkvában három angol ké­met halálra ítéltek. — Anglia nagy európai blokkot akar kiépíteni a szovjet ellen. Koerber Renée hangversenye a Kereskedők és Gazdák Körében. Szombaton este egy kivételes te­hetségű zongoraművésznő mutat­kozott be a K ereskedők és Gazdák Körében, Nyíregyháza zeneértő kö­zönségének. Koerber Renée egy fiatal, törékeny kislány, aki korát meghazudtoló érettséggel játszotta el műsorszámait, és akiben a szép számmal megjelent közönség a jövő egyik legszámottevőbb zon­goristáját látta. Első számaként Bach olasz kon­certjét játszotta, melynek adagiója annyira hatott a jelenlevőkre, hogy a tapsorkántól csak hosszú per­cek múlva tudta folytatni a kon­certet. Chopin F.-molI fantáziájá­ban, amely a nagy lengyel zene­szerző egyik legnehezebb müve, a legragyogóbb technikával adta vissza a mü minden szépségét­Chopin B-moll szonátájában, mely az e st fénypontja volt, jCgecesedett ki a művésznő minden értéke, gaz­dagsága, csillogó technikája, majd a gyászinduló komor szépségével hatotta meg extázisban lévő hall­gatóságát. Albeniz: Spanyol tánca, Ágos­tini: Barcarolája mint frissítők szolgáltak a publikumnak, a sok szép de nehéz szám között. Saint-Saens Alleg rojávaI feje z­! te be a művésznő hangversenyét, : mely a jelenlévőknek felejthetetlen | estét jelentett az idei hangverseny szezonban és egy nagy, kivétess tehetségű művészt bocsájtott a , dicsőség útjára. Tt"T"l trTIt lI MMM IIO H mil U Mi, Hirek a LeánykálvineumbóL 1927. október 25. Éppen ma egy éve annak, hogy városunk uj kuf­tur-kincsét, a tüneményes gyorsa­Péntek Szombat Vasárnap fl BOLYGO ZSIDÓ Eugen Sue világhírű regénye és Prosper Dinaux drámája után 20 felv. Főszerepben: Gábriel G-abriö A Városi Színház Mozgóban. PAPP LASZLO gőzerőre berendezett kelme-, fonál-, ruha­festő és vegytisztitó üzeme, Nyíregyháza. Vegyi telepj: Rákóczi-út 30 szám. Fiók üzletek: Széchenyi ót 2. — Véső-utca 3 — Kiss-tér 2. Fest vegyészeti úton bármely kelmét, női és férfi ruhát, — U. m.; selyem-, szövet posztó, valamint bútorszöveteket bármely divatszinben, garantált fénytálló, mosható kivitelben. Vegyileg tisztít férfiöltönyöket, női ruhákat, szőrméket a legjobb kivitelben. Plissé és gouvlé­rozás bármely divat szerint. Gyászruhák 24 óra alatt készülnek! Telefon 509. Üzem 510. 6362 3 épült Leánykálvineumot ünnepélye­sen megnyitották. Nagyszámú érdele lődő gyűlt össze távoli vidékekről is^ e napra s a. hirtelen fagyosra vált időben dideregve, csupán a lelkesedés belső tüzétől enyhülget­ve' hallgatta végig a felemelő ünne­pélyt. íme, ma ismét ünnepre hívogat ez ifjú intézet mindenkit, aki ér­deklődik a kulturának e csöndes, de SZÍVÓS harcosai iránt. Egy rövid év leforgása alatt uj csodát mutatott az Ur azáltal a meg nem lankadó kéz által, amely az intézet tégláit is ősszehordogatta, mert íme, az uj ünnepre szóló meghivó büszkén hirdeti, hogy a Leánykálvineumnak már előadói terme is van. Hogy zughat künn az ősz viharja, zápor szakadhat le a fellegekből, de mind­ez nem fogja megzavarni házi ün­nepüket, hiszen a tágas terem most mar védelmet nyújt az ünnepek iránt érdeklődőknek. Lehetetlen érdeklődés nélkül nézni ezt a hangya igyekezetet. Le­hetetlen méltó elismerés nélkül gon­dolni munkásaikra s megbecsülés­sel, támogatásra készen nem álla­ni melléjük,., mikor abban fáradoz­nak, hogy újjáépítendő hazánknak istenfélő, munkás^^nüvelt nőket ne-. velienek. Hisszük, hogy a város is érté­keli azt a kincset, amit ebben az intézetben kulturális értéke nyert s belátja, hogy az ilyen intézmények támogatásával önmagának tesz szolgálatot, a saját értékét neveli s nem azt a felekezetet, amely ve­rejtékébőlj véréből, erején felül ho­zott áldozatokból megteremtette ezt az.intézetet. Ez minden felekezetet felölel s mindeneknek közös kincse. Nagy értéket nyert ezzel az in­tézettel a vármegye is; hiszen ez

Next

/
Oldalképek
Tartalom