Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-26 / 243. szám

6 JbíYÍEVmÉiL 1927. októDer 2 6 inOTKLIMPERIÁL SZERDÁTÓL az Apollóban. SPORT. A Nykise biztosan vezet az /. osztályban. — Nykise—D\sc 3:2 (3:0). — Bíró Kmpi fze r (Buda­pest) Debrecen. - Ismét tul jutott a Nykise egy, nehéz mérkőzésen, hogy ezután Hjlilt erővei készüljön a még hát­ralevő mérkőzéseinek ugyancsak győzelmes absolválására. Dicséret­tel kell rrtegemlékeznünk a Nykis e sorozatos szép szerepléséről, mely nemcsak önzetlen, klubszerető já­tékosainak az érdeme, de nagy­része van a sikerek előmozdításá­ban a Nykise áldozatkész, lelkes vezetőségének és táborának is. Szinte ritkítja párját az amatőr sportéletben a futballsportnak az a felkarolása, amit a Nykisénél tapasztalhatunk, melynek vezetősé­ge nem kiméi fáradtságot, anyagi és erkölcsi támogatási, hogy já­tékosainak sikeres szereplését le­hetővé tegye, idegenben lejátszott mérkőzéseire 60—80 Nykise hívő kiséri el csapatát, hogy a játéko­sokkal egy emberként összeforrva buzdítsa csapatát a küzdelemre. A A Nykise mérkőzésein nem kjs mértékben érezteti hatását az az egészséges, baráti atmoszféra, mely a Nykise táborát játékosaival ösz­szekapcsolja. Hisszük, hogy a jövő heti Deac és Kse mérkőzÓ6t is igaz lelkesedéssel fogják végig­harcolni, hogy veretlenül fejez­hessék be a szezont. A Dvsc ismét a K erület egyik legjobb csapata és vele szemben erősen meg kellett dolgozni a győzelemért. Nagy lendülettel támad a Dvsc és az első 15-ik percben Barth közeli bombákat régen látott bra­vúrral tesz ártalmatlanná. Felen­ged a Nykise elfogódottsága, át­veszik a támadás szerepét és szép játék után a 33-ik percben Palic, á 40-ik percben Arthaber, majd a 43-ik percben ismét Palic szerez ] gólt a Nykisének. Csak a Vasuta- i sok jó kapusának köszönhető, hogy ebben a félidőben még több gói nem terheli hálójukai. A második félidőben mindenki fölényes Nykise játékra számit. Az \ első percekben mindjárt dolga is \ van i smételten a Vasutasok kapu- j sának, de a Nykise »lefékez«, amit a Vasutas kihasznál és a 11 -ik percben kornerből, majd a 15-ik percben — bár szabálytalanul — két gólt érnek ei. A Nykise észbe kap, ismét offenzívába kezd, de a jól működő Dvsc védelem melled további gólt elérni nem tudnak. A Nykise csapata jó formában levő együttes. Barth, Budaváry, Friedmann, Palic, Arthaber mér­kőzésről-mérkőzésre válogatót'- for­«nát 'jászának ki, de a többiek"' játéka is kifogástalan. Palic már a debrecenieknek is kedvenc »Ko­hut«-ja. Ö volt különben a csa­társor legveszélyesebb embere. Ben ke gyors, Arthaber mesterien irányított -gólja és szabadrúgásai ideálisak voltak, kár, hogy ké­nyelmes. Hajdú nagy technikája jói érvényesül. Tassi is beleillesz­kedik a csatárláncba. A halfsor nagy munkát végzett. Friedmann volt a legjobb, Berky igen szor­galmas, Tímárt nagy agilitása ko­rán kifárasztja. Budaváry a me­zőny legjobbja volt, a második félidőben Fehér méltó partnerének mutatkozott. Barth nagy önfeláldo­zással és bravúrosan védett A Dvsc-ben a halfsor, Bobák, Móré, Barna játéka tünt ki kü­lönösképen. Krupitzer biztosan tartotta ke­zében a mindvégig izgalmas és fair mérkőzést. Holnap indul meg az autóbnszíorgalom a Nyiregyháza-Nyírpazony, Tara, Nyírbogdány és Székely községek között. A Nyíregyházavidéki Kisvas­utak Autóbusz Vállalata a követke­zőket közli: Értesítjük a t. utazóközönséget, hogy az' autóbuszforgafmat Nyir­egyháza-Nyírpazony, Tura, Nyír­bogdány és Székely közötti vona­lon f. hó 2ó-ával megkezdjük. Az autóöuszmenetrend díjmen­tesen kapható Bessenyei-téri állo­másunkon, továbbá a fentnevezett községekben a «Hangya» szövet­kezetnél, valamint az autóbusz ka­lauzoknál. Menetdijak : Nyíregyházától Nyirpazonyig 60 fillér, Túráig 1 pengő 20 fillér, Nyirbogdányig 1 pengő 60 fillér és Székelyig 2 pengő. Indulási idők: Nyiregyházárdl 5.10, 12.05 és 16.30 órakor, Szé­kelyből: 6.10, 13.05 és 17.30 órakor. Nyíregyháza, 1927. október 24. Nyiregyházavidéki Kisvasutak Autóbusz VálíutaÁ. II I III H MI I WI WM mtCWMWKMS "« Exhumálják a Morgó- és az Alsó-temetőben nyugvó hősöket és a hamvakat a Hősök­temetőjébe szállítják. Í A «Nyirvidék» tudósítójától). l belügyminiszter elrendelte, hogy Nyíregyházán az Alvégi-te­metőben és a Morgóban nyugvó hősi halottak sirját exhumálják és a hamvakat szállítsák át a Hősök temetőjébe. A vármegye alispánja a rendeletet megküldte a polgár­mesterhez, aki intézkedett is a hősi halottak hamvainak átköltöztetése ügyében. Értesülésünk szerin' mintegy kétszáz azoknak a sírok­nak a sZáma, amelyeket exhumálni fognak. A Morgó-temető és azAl­végi-temető hősi halottait október 31-ig keli átszállítani a Hősök temetőjébe, ami meg ís fog t&f ténni. á külföldön tannló macedón ifjnság a „Nyír­vidék" szerkesztőségéhez címzett körlevelében véres adatokkal tárja fel a szerb és görög elnyomást. A külföldön tanuló macedón if­júság szövetsége Bécsből a «Nyir­vidék» szerkesztőségének levelet küldött, melyben véres keserűség­gel tárja fel a görög és szerb elnyo­más alatt gyötrődő macedónok sorsát. Az 1919-ben a békeszerződések alapján Szerbia, Görögország és Bulgária közt feloszlott Macedó­niának csak az utóbbinak jutott legkisebb része élvezi a politikai és kulturális szabadságot, a más két országba csatolt macedónok a leg­nagyobb terror áldozatai. Ez ellen az állapot ellen küzd a mecedóniai forradalmi szervezet, miután Bul­gária le van fegyverezve, Szerbia és Görögország pedig állig fegy­verben. Macedónia és a több mint fél­millió macedón emigráns nyolc év óta várják hiába, hogy a Nemzetek Szövetsége és az érdekelt hatalmak meghallják az elnyomott és kétség­beesett macedónok jajkiáltásait. — Pedig ez annál fontosabb, mert csak egy független Macedónia meg­teremtésével lehet a békét a Bal­kánon megteremteni. Addig, mig ez meg nem történik, hirdeti a macedón szövetség, a macedóniai forradalmi szervezet a végső le­heletig fog küzdeni a szerb és görög tiranizmus ellen. Hogy mennyire indokolt a mace­dónok küzdelme s gyűlölete álgö­rög és szerb uralom iránt, annak illusztrálására borzalmas adatokat sorol fel: Csak 1927-ben százezreket ül­döztek ki a görögök Macedóniából, ahonnan aztan kenyér nélkül, ruha nélkül Bulgáriába kerültek. Februárban a szerb hatóságok Dvoricsté községben letartóztatták, majd szabadon bocsátották és végül is megölték Ruszkov és Jakimov macedónokat, Zavoj községben Blazsét, Kosselben Jakovcse bí­rót. Márciusban a szerb csendőrök súlyosan megsebesítették Pando Ivanovot, a prétori bírót s megöl­ték Ilov Apostolovot, Ivanovot a Péntek Szombat Vasárnap fi BOLYGÓ ZSIDÓ Eugen Sue világhírű regénye és Prosper Dinaux drámája után 20 felv. Főszerepben: Gábriel Crtbrió A Városi Színház Mozgóban. Szakorvosok ajánlják torok­gyulladás, meghűlés, valamint a spanyolnátha elleni véde­kezésül. A Panflavin-pasztillák minden fertőző betegség ellen oly egészen sajátos hatást váltanak ki, mely semmiféle más szerrel nem érhető eL A valódi Panflavin-pasztillák a fenti eredeti csomagolásban min­den gyógyszertárban kaphatók. —• kórházban megmérgezték. Ugyan­csak márciusban Garvan faluban huszonnyolc parasztot köztük egy 12 éves és egy 13 éves gyermeket agyon lőttek. Áprilisban a szerb csendőrök agyonlőtték Boris Mintcsevet Gav­roban, májusban görög csendőrök Ivanov Guermanovot Karakojban, a szerb hatóságok Ochrida egyik kávéházában Naum Dukovot gyil­kolták meg. Juniusban Szudik falu egyik jámbor parasztját, Dimé Mitsevet kitalált vád alapján ha­lálra ítélték és agyonlőtték. Egy Rassim nevü macedónt kelepcébe csalva öltek meg, Dimov Kristé a szerb csendőrök lövései elől csak a malmában ^rejtőzve menekült meg, Kochinovot és fiát Brode fa­luban a prilepi vásárról hazatér­ve szerb csendőrök támadták meg és lőtték agyon. Gramaiikov Steriu Smilevóból, "akit forradalmi akció címén tartóztattak le, több havi fogság és folytonos kínzás következ. tében a börtönben halt meg. Sko­pie község másodbiráját Dimitre Kalevet agyonverték. — Hasonlóan járt több száz később letartóztatott macedón. Május, iunius, julius és. augusztus folyamán a szerb ható­ságok negyven macedón egyetemi hallgatót tartóztalak le azon a cí­men, hogy egyiküknél egy bulgár­macedón újságot találtak. Ezek a skopijei börtönben sínylődnek ma is. Az "egyik diákról Dimitre Gu­selevről, akit borzasztóan megkí­noztak,-egy szemtanú azt ír^a, hogy­alig látszik már élőnek a szegény Guselev; inkább vizbefulthoz ha­sonlít, akit már .egy hete hordoz az ár. Hasonló tortúrákban van ré­szük Andrejev Vanguelov, Kimov t Petrov egyetemi tanulóknak. Leg­utóbb, szept. 26-án Szkojpéban egyet közülök meg is öltek a bör­tönben. Végül a rémségek sorozatában a legutóbbi macedóniai választások, melyek során a szerbek a helyi la­kosok százait, békés polgárokat hurcoltak börtönbe. S ahogy a macedón egyetemi hallgatók szövetsége írja, mindezek az esetek csak halvány képet ad­£ak a szerb és görög tiranizmusról Macedóniában. Csak halvány ké­pet... (*) A legkényesebb ízléseket is kielégfitő, gyönyörű őszi és téli divathp újdonságok a Magyar Hir­dető Iroda hirlaposztályában kap­hatók. Nyiregyhaza, Dohánynagy­tőzsde. 6372-4

Next

/
Oldalképek
Tartalom