Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-06 / 226. szám

4 J^YÍEYiaáK 1927. október 6 — Budapesten a köztemetőben megmérgezte magát egy öregasz­szony. Kihallgatásakor azt vallotta, hogy nem birja a nyomort tovább viselni. Állapota nagyon Sylyos. — A katholikus egyházközségek központi tanácsa tiltakozik a buda­pesti Luther és Kálvin szobrok felállítása ellen. — Földes Anna budapesti házve­zetőnő öngyilkos lett, mert elhagy­ta a vőlegénye. Súlyos állapotban küzd a (halállal a Rókus kórházban. — Megkötötték az orosz-perzsa semlegességi szerződést. — Meszlényi Adrienne hagyaté­ka ügyében a törvényszék bizonyí­tást rendelt el. , , — Gyula város közgyűlése nem függesztette fel Csete József dr. nyét. Pályázati hirdetmény. A Nyíregyházi Gazdaszövetség há­rom esztendőre bérbeadja a szövetség székházának emeleti helyiségeit tánc­iskola céljára. Pályázati feltételek a Gazdaszövetség gondnokánál tekint­hetők meg. A zárt s lepecsételt borí­tékban benyújtandó Írásbeli ajánlatok október 8 ik napjának déli 12 órájáig a Gazdaszövetség gondnokánál nyúj­tandók be. Nyíregyháza, 1927. évi október 5. Nyíregyházi Gazdaszövetség 5965 Elnöksége. Meghívó. A Tiszalöki Takarékpénztár Tisza­lökön tisztelettel meghívja az intézet részvényeseit az 1927 évi október hó 16-án d. e. 11 órakor Tiszalökön, az intézet saját helyiségében megtartandó rendkívüli közgyűlésre. TÁRGYSOROZAT: 1. Az alaptőke felemelése és ezzel kapcsolatban az alapszabályok 4 ik §-ának módosítása. Tiszalök, 1927. évi október 2-án. AZ IGAZGATÓSÁG. Felhivatnak a t. részvényesek, hogy az alapszabályok 15. §-a értelmében részvé­nyeiket a közgyűlést megelőző legalább három nappal az intézet pénztáránál le­tétbe helyezni szíveskedjenek. 5967 K: 32133/1927. Hirdetmény. A városi tanács közhírré teszi, hogy az Országos Földbirtokrendező Bíró­ságnak a nyíregyházi házhelyigénylé­sek ujabb elbírálása tárgyában iolyó évi május hó 12. napján tartott tanács­ülésében 20284/1927. 0. F. B szám alatt kiadott Ítélete X bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a Ny'regyháza város belterületén ház­helyhez juttatott valamennyi és szám­szerint 943 egyén az O. F. B. alapból előlegezett költségek általánya fejében, ha hadirokkant, hadiözvegy és hadi­árva: házhelyenként 2 pengőt, minden más igénylő házhelyenként 3 pengőt, a végrehajtással felmerülő összes költségek átalánya fejében pedig minden házhelyigénylő házhelyenként 12 pengőt tartozik a város házipénz­tárába befizetni. A tanács felhívja az összes érdekelt házhelyhez juttatottakat, hogy a be­fizetéseket legkésőbb folyó évi október hó 16. napjáig bezárólag szerdai és szombati napokon eszközöljék a város házipénztárában. Nyíregyháza, 1927. szeptember 29. 5954-2 VÁROSI TANÁCS. Krúdy Gyula ellen a nyíregyházi törvényszék megszüntette az eljárást a Mikecz József-féle • sajtóperben. Mikecz József jogi képviselője visszavonta feljelentését. (A Nyirvidék tudósitójától.) Szo kor Pál városi főjegyző szer­kesztésében jelent meg a centenná­riumi ünnepségek alkalmából a »Nyiregyháza az örökváltság szá­zadik évében« cimü hatalmas mü első kötete, amelybe Krúdy Gyula, a nyíregyházi születésű neves ma­gyar iró irt visszaemlékezéseket Nyíregyháza múltjából. A rendkívül érdekes és élvezetes írásmű egyik részét, amely a tisza­eszlári pör eseményeiver kapcso­latban Mikecz József volt nyíregy­házi lapszerkesztő itteni szereplésé­vel foglalkozik Mikecz Józ-ef ma­gára nézve sértőnek találta és Krúdy Gyula ellen ügyvédje utján feljelentést tett sajtó utján elkö­vetett rágalmazás cimén. A pört ma .délelőtt tárgyalta a nyíregyházi törvényszék Szalontayr tanácsa. Ebben az ügyben előzőleg több tárgyalás volt kitűzve, ame­lyeken azonbajn Krúdy Gyula be­tegsége miatt nem jelenhetett meg. Krúdy, aki már felépült hosszan­tartó súlyos betegségéből, tegnap a déli gyorssal érkezett Nyíregyhá­zára s ima délelőtt a kitűző ttJdőben pontosan megjelent a földszint 35. számú esküdtszéki teremben, ahol a bűnügyi főtárgyalásokat szokták tartani. A tárgyalás megnyitása utánr Krúdy Gyula, akit székkel kínál­nak meg, az elnök kérdéseire elő­adja, hogy 49 éves, Nyíregyházán született, Budapesten a Margit­szigeten lakik a főhercegi kastély­ban, róm. kath. vallású, foglal­kozása iró, a magyar nyelven kí­vül franciául olvas és ír, jogot végzett, édesatyja Krúdy Gyula ügyvéd volt Nyíregyházán, édes­anyja Csákányi Julianna ma is él» vagyontalan, katona nem volt, 31 évvel ezelőtt párbaj vétség miatt büntetve volt. Síesszeí Szilárd dr. ügyvéd, a sértett Mikecz József ^gi képvise­lője bejelenti, hogy megbízója ágy­ban fekvő b^teg s ezért nem je­lenhetett meg. Védőként Porkoláb Zoltán dr. ügyvéd jelent meg, akinek Krúdy Gyula szóbeli megbízást ad 1. Elnök ezután felolvassa a vád­tanács határozatát, amely szerint a nyíregyházi kir. törvényszék vád­tanácsa Krúdy Gyulát az 1914-ik évi 41-ik törvénycikkbe ütköző saj­tó utján elkövetett rágalmazás vét­sége miatt vád alá helyezi. Elnök: (Stesszel Szilárd felé for­dulva) : Megvan a lehetősége an­nak, hogy ezt az ügyet békés uton intézzék el? Stess&l: Az a vádlottól függ. Elnök: {vádlotthoz): Bűnösnek érzi magát? Krúdy: Nem érzem magam bű­nösnek. Elnök: Mondja el, amiket védel­mére tud. Krúdy.- £n nem élő emberről ír­tam a Szohor Pál főjegyző ur könyvében megjelent visszaemlé­kezéseimet. Negyvenöt év előtti események voltak azok, amelyeket részben hallomásból ismertem, rész­ben pedig a tiszaeszlári pör 'leírá­saiból tudtam. Négy éves voltam akkor, amikor a tiszaeszlári pör folyt Nyíregyházán, s amiket visz­szaemlékezéseimben megirtam, job­bára gyermekkori emlékek voltak. Mikecz Józsefet nem ismertem) soha életemben nem láttam s egész szereplését mint egy furcsa legen­dát hallottam szüleimtől. Nem élő emberről irtam, amit megírtam — hangsúlyozza Krúdy — mert ha tudtam volna, hogy éi ezeknek az eseményeknek a szerep­fője, akkor a világért sem írtam volna meg. Nem volt szándékomban lekicsinyelni. Csak mint a város múltjával összefüggő érdekességet akartam bemutatni.' Hogy a szö­veghez tartozó képeket ki rajzo/fa, nem tudom, én csak a kéziratot küldtem Szohor főjegyző urnák. Azért gondoltam azt, hogy nem élő emberről irom visszaemlékezés seimet, mert már a gyermekkorom­ban is ugy beszéltek Mikecz Jó­zsefről, mint egy nagyszakállú, de­resedő emberről, véleményem sze­rint tehát a cikk megírásakor 100 évesnek kellett volna lennie Mi­kecz Józsefnek. Stesszei ügyvéd: Nyolcvanon fe­lül van. Krúdy: Nyolc éves koromban szüleim a Szepes§égre adtak diák­nak s igy elkerültem Nyíregyhá­záról anélkül, hogy Mikecczel vala­ha js találkoztam volna. Nem akar­tam őt megsérteni és sajnálnám, ha irásom által sértve érezné ma­gát. Különben Nyíregyháza város kénviselőtestülete köszönetet szava­zott részemre ezen munkámért. A további kérdésekre előadja még Krúdy, hogy csak akkor tud­ta meg, hogy van valaki, aki magfái­APOLLÓ Szerdán Rendes helyárakkal! Csütörtökön Lewis Wallace regénye filmen. •— Két részben, 12 felv. egyszerre. Péntektől Vasárnapig Várkonyi Mihály és William Boyd a világhirü magyar és amerikai szinész leghatalmasabb filmje; A Visztula hajósa (The Volga Boatman) Orosz szerelmi regény 8 felvonásban. Cecil B. de Mille rendezése. < Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. ra veszi a centeennáriumi könyvben általa megirtakat, amikor a buda­pesti vizsgálóbíróhoz megidézték kihallgatásra. Annyira nem hittem — mond­ja Krúdy v-v hogy Mikecz József él, hogy jegyzőkönyvben fejeztem ki a budapesti vizsgálóbíró előtt azon kívánságomat, hogy a felje­lentő bizonyítsa bé, hogy valóban ő az a Mikecz József, akiről visz­szaemlékezéseimben szó van. Vádlott kihallgatását ezzel befe­jezték. A' íelenlévő Salzmanin Ottó kir. ügyészségi alelnök Szalontay elnök kérdésére kijelenti, hogy nem vállalja a vád képviseletét. Porkoláb Zoltán dr. védő bizo" nyitás kiegészítési ijjditvány kere­tében becsatolja Nyíregyháza^ kép­selőtestületének köszönő határoza­tát, a «Nyirvidék» 4 példányát és «A Reggel» cimü budapesti lap példányát, amelyeknek elrendelik a felolvasását. A képviselőtestület határozata igy hangzik: «Nyiregyháza város képviselőtes­tülete f. évi október hó 10-én tar­tott közgyűlési határozatából mély hálával köszönjük meg Nagyságod­nak városunk iránt tanúsított szives jóindulatát. Mint városunk hü fia, két kézzel szórta ránk gyer­meki hálájának kedves „ szeretettel­jes és meleg megnyilvánulásait s hogy centenmáriumi ünnepségünk országos jelentőségűvé lett, első­sorban köszönjük Krúdy Gyulá­nak, akit mindég magunkénak tar­tunk. Kérjük, tartson meg ben­nünket ezután is Szives jóakaratá­ban. Mély tisztelettel Bencs Kálmán dr., m. kir. kormányfőtanácsos, polgármester.® Elnök ezután befejezettnek nyil­vánítja a bizonyítási eljárást s Stesszel Szilárd dr., mint a főma­gánvádló képviselője hozzákezd vádbeszédéhez: Én a magam részéről — úgy­mond — bűnbánó vallomást^ és sajnálkozást érzek a vádlott véde­kezéséből, amellyel megértő'.eg kö­zeledik ahoz áz emberhez,..' akit megsértett. Nem szándékunk, hogy pellengérre állítsuk Krúdy Gyulát, a nagy magyar írót s nem utasít­hatjuk vissza ezt a bűnbánó kö­zeledést, épen ezért kijelentem, hogy megfelelő satisfactio esetén hailandók vagyunk feljelentésünket visszavonni. Azt azonban el kell ismernie vádlottnak is, hogy visz­szaemlékezéseinek tartalma senki­re sem volt annyira sértő «ad per­sonam», mint épen Mikecz Jó­zsefre. Mert épen a rá vonatkozó részek tulmennek az irói fantázia, hogy ugy mondjam poetica licentia határán." A nagy Galeotto írásmű­vének túlságos kiszínezésével meg­sértette Mikecz Józsefet, mindazon­által, ha az iró kijelenti, hogy nem szerzett meggyőződést azoknak a tényeknek a valódiságáról, ame­lyeket megirt s ezekkel a Kifejezé­sekkel nem akarta megsérteni Mi­kecz Józsefet, sajnálkozásának ad kifejezést és Mikeczhez, mint iró­társához levelet ir, amelyben meg­felelő formák között, pl. igy: Ked­ves Józsi bátyám, nem akartalak megsérteni... stb., akkor békés uton elintézhetjük ezt a régen hú­zódó ügyet. Krúdy: Sajnálom, de ebbe nem mehetek bele. Én nem akartam őt megsérteni, olyan dolgokért pedig, amelyeket nem követtem el, nem kérhetek bocsánatot ismételten ki­jelentem, hogy sajnálom, amiket Mikeczről irtám, mert ha tudtam volna, hogy él, nem irtam volna meg. |1 [ , .. J ( t t

Next

/
Oldalképek
Tartalom