Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-18 / 236. szám

6 JnÍYIRYIDÉK. 1927. október 1& A száj- és garailireg fertőtlenítésére. A benyomuló kórokozókat a Panflavin-pasztillák megsem­misítik Orvosi tekintélyek torokgyulladás, meghűlés és a spanyolnáiha elleni vé­dekezésre állandóan rendelik. A fent ábrázolt eredeti cso­magolásban minden gyógy­szertárban kaphatók. Krúdy Gyula uj könyve: Szent Margit. »Mesemondás« ezt a szót irta Krúdy Gyula legújabb könyvének cime alá. Találóan', mert a nagy nyíregyházi regény költő a mese­mondo hangján ad benne egy szelidhangu, kedves kis tör­ténetet a XIX. század legelejéről" Szent Margit szigetén lakik egy anya a kis lányával, Máriási Iloná­val, akinek apja, a vitéz óbester Napóleon ellen harcol. A család el van adósodva, csupán a háború végéig van biztosítva vagyonuk. Az apát holtan hozzák a szigetre, de ekkor már az álmodozó termé-, szetü Hona barangolásaiban meg­találta a középkori Domonkos szer­zetesek elásott kincsét. Ö maga Margit királyleány példájára apá­ca lesz, de anyiaés két-két nagynén­jűknél nevelkedő nővére hasznát veszik a kincsnek. Krúdy Oyula a Margitsziget la­kója. A csodás szépségű szigeten gyógyult kP súlyos betegségéből, amelyre Pesten nem talált orvos­ságot. Ezért is ajánlja könyvé 1 tér­depelve Szent Margitnak. Hálájá­nak is szülötte tehát e kis regény s igy képzeletének kétszeres erejé­vel festi le a legendáshírű szige 1 szépségeit. Maga a mese csak ke­ret arra, hogy a költő az ő is­mert, ködszerű finom stílusával be­vezesse az olvasót a Természetbe. Gyönyörűen leírja a sziget mada­rait, érdekes fáit és növényzetét. Mindegyikhez tud fűzni egy-egy legendát a középkorból, amikor a Domonkosok és Margit kiüly­leány apácanővérei uralták a szi­getet. Tele van ez az üditő könyv kedves apróságokkal és megfigye­lésekkel, érdekes történeti mellék­szereplőkkel. A Szindbád irója, a multak ködlovagja mintegy át­akarja plántálni természetszerete­tét a mai emberekbe midőn a régi szigetről áttér az uj Margit* szigetre, amelyen a mérnöki tudo­mány nem eltemette, csak megóvta a régi időket, hogy ne vesszenek azok a mult messzeségébe. A könyv a »Magyarság« napi'ap kiadásában jelent meg. French. Balassi beszél SÍPOS cukrász nspontr. friss teasüteményt lfűG?Ít Nyíregyháza, Zrínyi (VuuLlli Ilona ucca 3. szám. TEI.EPOV: 3 3. ÚRISTEN MADÁRKÁI MARY PICKFORD NÉGY NAPIG A DIADALBAN Erős kökriptámba Szelek szakgatása Nagy jajjszóval béfuvalt . Száll az őszi harmat, Sírok a magyarnak: Régi búval régi dalt! Sírj, sírj Magyarország! Ékei szirmú rózsák Liljomokká váljatok ! Cryászba hullt lelkekbe Kopogtassanak be A halovány bánatok. Be szép ország voltál! Alabástrom oltár Mit égi kéz emele! Im most szállt a nap le, Kidőlt cédrus vagy te! Rád fuvalt az Ur szele! Golgotád most járod, Nagy vérhullajtásod Szólt bár drága dolgokat . Pártos erőd vert'Je! Tántorgások kelyhe Csöppjtivel fojtogat . . . De Jézus diktálja: Emberek munkája Hamvvá lészen mihamar . . . Azértan lelkembül Nagy fennszóval zendül: Régi hittel régi dal. Ki épit s megállít — Népeknek határit Csupán az Ur mérheti! 0 vizei holnap Mennek mint ma folynak S nem moccannak bércei ! Magas látására Mélység tudására Drága Jézus ö tanit. . . Felleget Aki bont Megszépíti Siont S néki minden romjait. Kiket most széjjel ver, Ékes és szép renddel Összegyűjti majd az Ur! Minden mi meghal ma, Vérverte ugarba Mint jövendők magva hull!, Nagy éjszakák terhe Derül szép reggelbe S lésztek akik voltattk! . . . Csak egymásnak végkép Hagynátok már békét Viaskodó magyarok! KEÉKY ISTVÁN. Novemberben tárgyalja a honvéd törvényszék az ilj. Aszódy János halálra verésével vádolt két nánási csendőr bűnperét. Országosan nagy figyelmet és felháborodást keltett a tiszapolgári véres eset, amelynek áldozata — ifj. Aszódy János fiatal legény — a csendőri kihallgatás után, anélkül, hogy eszméletre tért volna, meg­halt. A honvéd ügyészség szigorú vizsgálatot indított 'és elrendelte a kihallgatást végző két hajdúnánási csendőrnek, Graefl Józsefnek és Joó Jánosinak a letartóztatását, mi­1 vei a helyszínen megtartott kihall­gatások során az a gyanú merült fel, hogy ők az okozói ijjjj. Aszódy János gazdalegény halálának. Több tanú igazolta, hogy az életerős legény teljesen sértet­lenül míint be a csendőrökkel a kihallgatásra és amikor a kihallgatásnak vége volt, Aszódy János már nem tu­dott kijönni a korcsmaszobából, ahol a kihallgatást tartották. Eszméletlen állapotban vitték el a szülei a korcsmából. A fiatal legénynek a száján és or­rán ömlött a vér és hiába kísérel­ték meg, nem tudták eszméletre téríteni. A legény meghalt anél­kül, hogy ki tudták volna hallgatni. A bonqegyzőkönyv adatai szerint a halált külső erőszak idézte elő: brutális ütések, melyek agy­rázkódást és koponyaalap! tö rést okoztak. A csendőrügyészség által felvett terjedelmes jegyzőkönyvek már el­készültek és a boncjegyzőkönyvvel együtt átkerültek a hadbirósághoz, mely rövidesen megtartja az ügy­ben a főtárgyalás! A főtárgyalás t, amely iránt szokatlanul nagy ér­deklődés nyilvánul meg, valószínű­leg a jövő hónap közepén tartják meg, a széleskörű érdeklődésre te­kintettel a hadbíróság nagy tár­gyaló termében. A súlyos bűnnel gyanúsított két csendőr vallomásá­ról még nem lehet tudni semmit; a csendőrség az ügyre vonatkozóan minden felvilágosítást megtagad. Az egész ügy, borzalmas részleteivel igy csak a hadbírósági tárgyaláson l^rül majd nyilváonsságra. A két csendőr a honvédtörvény­szék fogházában nagyon nyugtala­nul tölti a napokat és különösen a csendőrtörzsőrmester: Graefl Jó­zsef viselkedik idegesen. Állandóan sétál a zárkában és a kérdésekre alig válaszol; nagyon megtörte hogy Nánásról a város szemelát­tára kisérték be a debreceni hon­véd törvényszék fogházába. ÚRISTEN MADÁRKÁI MARY PICKFORD NÉGY NAPIG A DIADALBAN r. LYON LE A w Bródy Sándor filmremekmüvéről beszél egész Budapest mozilátogató közönsége. .W. Lyon Lea főszereplői: IVAN MOSJOUKIN, MARY PHILBIN még nem voltak soha oly nagyok, mint • • \ e filmen. .v.\ Rövid hirek folytatása — Klebelsbe rg Kunó kultuszmi­niszter arezsábája miatt nem vehe­tett részt a vasárnapi euchariszti­kus körmenetben. — Erdélyi Béla a fogházban vé­dőié részére naplót készített, ame­lyet a vizsgálóbíró lefoglaltatott, mert ugy találta, hogy a napló ada­tokat tartalmaz a vád szempont­ából arra nézve, hogy a bűncse­lekményt Erdélyi Béla követte el. — «É1 még a magyarok Istenes­— így kiáltott fel Szüllő Géza, amikor a magyarok prágai gyűlését a cseh rendőrség feloszlatta. — Jamricskó Lajos máiéi cipész­segéd kaptafával ütötte agyon egyik haragosát. — A Mansz üdülő otthont léte­sít Sátorai jauihelyen. — A debreceni városi nyomda 11 és fél milliárd koronát kapott a Speyer-kölcsönből és most ujabb pénzt kér a házipénztártól. — Tizenegy hónapi raboskodás .után kiderült, hogy Kulcsár And­rás hajdudorogi bankkönyvelő, akit csalással és sikkasztással vá­doltak, ártatlan. — Dr. Pályi Ede, az ismert pub­licista röpiratot adott ki, ameiy­ben ismerteti a cseh államférfiak­kal folytatott tárgyalásait. Ezen tárgyalások folyamán Benes meg­bízottja térképen rajzolta ki Pá­lyinak a magyarok részére vissza­kapható területeket. — Szeged városa megveszi báró Gerliczy Félix deszki uradalmát. — Erdélyi Béla naplója^ amelyet Isten Nevében kezd el, a legci­nikusabb kegyetlenséggel rántja le a leplet családi életének részletei­ről. A naplóból kitűnik x hogy az utóbbi időben elviselhetetlenné vált az élet feleségével. — Orosháza község a hősök szobra leleplezése alkalmából az ot­tani hadirokkantakat^ hadiözvegye­ket és árvákat megvendégeli. — Párisban halálraítéltek egy so­főrt, aki feleségét a kemencében égette el. — Németországot hamisított sze­gedi paprikával árasztották el. — Bus Jánosné szentetornyai asszonyt 40 pengőre büntették csa­lás címén, mert régi tizfilléresse' fizetett. — Kiss Ernő divatmodellkészitő Kutkafalvy ny. államtitkár nevében szélhámosságokat követett el. — A 17 éves Crissoveloni 7000 millió leuval Románia leggazda­gabb embere. — Gulyás Menyhért színtársu­lata igen jó auspiciumok között kezdte meg kecskeméti szezonját. — Debrecenben kiírták a részle­ges törvényhatósági választást. — A románok követelik Carol herceg visszahívását. — Vád alá helyezték Bene Lajos somsályi kőmüvespallért, mert az ottani olvasókörben borozgatás közben leköpte Ferenc József arcké­pét. — A csendőrök elfogták Kovács László kornádi lakost, aki fiaival a község határában agyonverte Mol­nár István csőszt három zsák lopott tengeri miatt. — Miskolcon szombat este kez­dődött meg és vasárnap reggel-i tői estig tartott a hatalmas de­monstráció Trianon ellen. — A miskolci városbiróság r.égv nani elzárásra ítélte Kardos Je­nőt, az ottani kenyérgyár igazgató­ját. mert a gyár kocsisa szemetet rakott arra a kocsira, amelyen ke­nyeret szoktak szállítani. — Anglia bevonja Ausztriát az antibolsevista frontba. — Zakai Lajos gyöngyösi cipész­segédet hangos hortyogása - miatt álmukban megzavart társai ugy megverték, hogy kórházba került..

Next

/
Oldalképek
Tartalom