Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-01 / 222. szám

Nyíregyháza, 1927, október 1, • Szombat XLYIII. évfolyam. 222 szám. JtfhmmÉK. m^mmmmtmarnsmm^mmí^sm^^mam^mmm Előfizetői! árak halyben és vidéken: Mra 2*60 p«ngö. Nagycdévra 7 60 pangd. sSSaüsatríaötfknek és 2V/t aqpdmény. AlapItoUa JÓBA ELEK K0axarkaaztö: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Falalöt szarkasztd : VERTSE K. ANQOR. Ssarkaaztfiség ét kradófiUataf: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Taleíon szám 139. Postachequa 296S0L Kéziratokat nam adunk vissza. Koenecke lezuhant gépével. Valkó Lajos részletes jelentést tesz a minisz­terelnöknek a Paleologue ügyről. Bagdadi jelentés szerint Koe­necke közvetlenül felszállása után) amikor világkörüli útjára akart in­dulni, lezuhant gépével. A gép megsérült. Koenecke és társa csak kisebb sérülést szenvedett. * • » * . a> A Rábát és mellékfolyóit megduzzasztotta az esőzés. Szombathely. A mult napok eső­zései következtében a Rába és mellékfolyói erősen megduzzadtak. A Rába folyó Rábakéthelynél ki­lépett medréből. Nagyobb áradás­tól azonban nem kell tartani, mert az apadás már beállt. • • • • • Sant Louis felett pusztító ciklon vonult el. Az amerikai Sant Louis városban és a Misszouri völgye felett hatal­mas giklon dühöngött, amely min­denütt óriási pusztítást okozott. — Magából Sant Louis városából 10 halottat és 200 sebesültet, a kör­nyékből pedig 20 halottat és 200 sebesültet jelentenek. A ciklon fő­leg Sant Louis üzleti negyedében okozott súlyos károkat. « » » V » . Időjárás. A ( Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban a Dunántúl nagy részét kivéve az időnek esős jellege van­Az Alföld keleti részén nagyobb esők voltak, melyeknek mennyisége a 10 mm-t is meghaladta. Csénger­ben 21, Vásárosnaményban 18, Püspökladányban 14, Debrecen­ben 10 mm. esőt mérték. A hőmér­séklet nem változott lényegesen. — Időprognozis: Egyelőre inkább ber rult és esős, később változékony szeles idő várható hősülyedéssel. Valkó Lajos külügyminiszter a • genfi tárgyalások végeztével nem vette át hivatala vezetését, mert hazaérkezésével hozzálátott ünnak a részletes jelentésnek az elkészi'-é- j séhez, amelyben informálni fogja a ' miniszterelnököt a Paleolouge ügy- j ről. Hir szerint Budapestre kérik j Semsey Andor grófot is, hogy te- \ gyen jelentést a Paleologue jegy­zék eredetéről és rendeltetéséről. Az Est munkatársa előtt And­rássy Gyula nyilatkozatot tett, melyben kijelentette, hogy annak Tőzsde. A pengő Zürichben nyitáskor 90.75, zárlatkor 90.70 volt. Valuták : Angol font 27-79-85, Cseh korona 16.88--96, Dinár 10.02—08, Dollár 568.00—570.40, ;Frank 22.40—60, Leu 3.53—59, — Lira 31.30—60, Márka 135.80— 136.30, Osztrák shilling 80.45 —85, Svájci frank 109.95—110.35. Terménypiac: 78 kg. felsőtiszai 30.65, buza 80 kg. felsőtiszai 31.00—15. Határidősök: Buza októberi zár­lat 30.28—30, márciusi zárla 1 32.80—82, májusi zárlat 33.20— 22, rozs októberi zárlat 29.14— 16, márciusi zárlat 30.26—28, ten­geri májusi zárlat 25.16—18, ju­íiusi zárlat 25.74—76. idején nem hivatalos formában ér­tesült Paleologue jegyzékéről, azonban csak annyit tudott a fran­cia ajánlatról, hogy Franciaország szeretné, ha Lengyelország mellett foglalna állást Magyarország s fegyveresen is segi'ené Lengyelor­szágot. Ennek ellenében Francia­ország hajlandó volna kedvezmé­nyeket adni Magyarországnak. — Hogy ezek a kedvezmények mi­ben állottak volna, azt nem tudja. Kijelentette végül Andrássy Gyula, hogy abban az időben ked­vező volt a hangulat Magyarország iránt Franciaországban. Simonyi Semadam Sándor nyilatkozik a Paleologue ügyről. Tekintettel azokra a nyilatkoza" tokra, amelyeket egyes lanok Simo­nyi-Semadam Sándor volt minisz­terelnöknek .tulajdonítanak s ame­lyeknek szövegezése egymástól el­térő, a Magyar Távirati Iroda egyik munkatársa felkereste Simo­nyit és tőle a következő hivatalos nyilatkozatot kapta. A Magyarság tegnapelőtti Számá­ban közzétett Paleologue-féle jegy­zékre vonatkozóan csupán a kö­vetkező nyilatkozatot tettem a la­poknak: Az ügyet a kormány tárgyalta. A kormány a maga részéről min­dent megtett, hogy az ügy perfek 1­tuáltassék. Hogy ebből semmi nem lett, ennek egyedüli oka Pa­leologue bukása. Minden ami ezenkívül, vagy et­től eltérő fogalmazásban ne\emben megjelent, nem fedi az én kijelen­téseimet és ezzel magamat nem azonosíthatom. így nem mondhat­tam azt, hogy a Magyarországban közölt jegyzőkönyvvel azonos szö­vegű okmányt kapott volna a kor­mány. Minden további kérdésre a választ kereken megtagadtam és még a jövőben sem fogok ebben az ügyben semmiféle nyilatkozatot tenni. Október 18-án újra megindul a polltiEai élet, melynek homlokterében a trianoni béke­szerződés revíziója áll. A magyar parlament 4 hónapi g nyári vakációja befejezéshez köze­léaik. Október 18-án ül össze a képviselőház az őszi ülésszakra. Bethlen miniszterelnök az ed­digiek szerint vasárnap érkezik ha­za Inkéről és hétfőn átveszi hiva­tala vezetését. Mindenek előtt he­lyettesével Vass Józseffel fog ta­nácskozni, aki tájékoztatni fogja a kormányzati ügyek állásáról. A miniszterelnök ezután egymásután fogadja a kormány tagjait. A mi­niszterelnök ezután Almássy Lász­lót az egységespárt elnökét fo­gadja. akivel a miniszterelnök megtárgyalja az első pártértekezlet helyét és időpontját. Az első párt­értekezlet előre láthatólag október 17-én hétfőn lesz az Eszterházy utcai párt helyiségében. Az érte­kezletet párt vacsora követi. Beavatott helyről szerzett érte­sülés szerint az őszi ülésszak leg­nagyobbrészt több kisebb javaslat felett dönt. A legtöbb javaslatot a népjóléti és az igazságügyi mi­niszter készítette elő a nyári szü­netben, de több javaslatot terjeszt még elő a földmivelésügyi és ke­reskedelemügyi miniszter is. Álta­lában izgalmasnak és igen élénk­nek Ígérkezik az őszi ülésszak. Az őszi parlamenti "kampánynak nagy elevenséget fog adni a Rot­hermere-féle akció és a trianoni békeszerződés revíziójának követe­lése, melynek kézbentartására és alátámasztására a képviselők szin­tén akcióra készülnek. Az erre irányuló megbeszélésekben nem­csak kormánypárti, hanem el­lenzéki politikusok is vannak, akik ebben a kérdé ben egyöntetűen kí­vánják demonstrálni a magyar nem zet törekvéseit. A most nyilvánosságra jutott Paleologne jegyzék is sok meg­beszélésre fog adni alkalmat. Ál­talános érdeklődés kiséri a kül­államokkal folyó tárgyalásokat is. Ezek közül, most a szerbekkel való megegyezés aktuális. Beavaíoti köröktől arról értesülünk, hogy a Belgrádban folyó egészségügyi egyezmények ügye haladt előre a legjobban. A népjóléti kormány kiküldötte Papp Géza államtitkár most érkezett haza Belgrádból. Ér­tesülés szerint a szegény kórházi betegek ingyenes ápolásara köl­csönösen meg lesz a hajlandóság Az erre vonatkozó egyezményt a két ország képviselői már alá is irták. Igen fontos kérdés a járvá­nyok kölcsönös leküzdésére és megelőzésére irányuló munka meg­oldasa. Ebben az irányban a tár­gyalásokat tovább folytatják. A tranzité áruk forgalmáról és egyéb gazdasági kérdésekről folyó tár­gyalásokban is kilátás van a meg­egyezésre. (B. É.) Romániának lehet a legkisebb igénye az angol nép bálájára és tiszteletére. Londonból jelentik: A magyar­román vitás esettel kapcsolatosan Anglia egyik legjobban olvasott lapja, a Truth a következőketirja: Románia a trianoni békeszerző­dés következtében a legnagyobb földterületet-kapta ajándékul Ma­gyarország területéből. Vala­mennyi balkán nép között ez a nép az, amely legkevesbbé lehet érde­mes az angol nép hálájára és tisz­teletére. Sokat habozott Románia, hogy a hadviselő felek közül melyiknek oldalán álljon s végül is elkésve állt az antant oldalara. Siralmas látszat-harcot folytatott, melyet a németek rövidesen elintéztek. Hetvenkedők módjára Románia ahelyett, hogy nagylelkű lett vol­na a magyarokkal, a legnagyobb gyávasággal bánt el velük, amikor kártérítés nélkül elkobozta birto­kaikat. Tetézték ezt még azzal a törvénnyel is, amelyik Kimondja, hogy magyar ember nem lehet földbirtokos Romániában. Mikor Magyarország e jogsérelmet ve­gyes döntő bíróság elé vitte, Ro­mánia szembe szállt a biróság íté­letével. Ezeknek előrebocsátása után azt kérdi a lap, hogy milyen rendsza­bályokat alkalmazhat a népszö\et­ség, mert ilyen előzmények után nem lehet remény a békés meg­egyezésre. — Adakozás Kovács István emlékmüvére. Kovács István vér­tanú emlékmüvére Tomory Dezső szabolcsi ref. lelkész 20 pengői adakozott szerkesztőségünk gyüjtő­ivén. OLCSÓ ISKOLAI GYERMEKCIPŐK KIK 26—29 ig 11 80 pengő 30—35 ig 14'80 pengő 36^-39-ig 1© 80 pengő Ezen árak csakis szeptember hó 30-»g érvényesek. — Gyermek patentharisnyák minden színben, minőségben és nagyságban óriási választékban Benedekffynél, a (jngáría CipŐáruházbaH, Ny ir eSy ház a> Zri nyi Hona ucca 5. Telefon: 195. 5820 Egyes szám ára 1© fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom