Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-08 / 203. szám

1927. szeptember 8. JNÍYÍRYIDÉK. u Novemberi változások a Máv Debrecen—Püspökladány— Biharkeresztes vonalán. A debreceni üzletvezetőség a következő értesítést adta ki: Értesítjük a t. utazó közönsé­get, hogy f. pvi szeptember hó 1-től kezdődőieg a Püspökl&dány­biharkeresztesi és a Püspökladány­debreceni vonal részen közlekedő vonatok menetrendjében az a'ábbi változások állanak be: 1. Püspökladány—Bihariéi esz­tes között 522, 523, 524, 527. sz. alatt négy motorvonat és 537. sz. alatt egy uj személyvonat fog köz­lekedni. Az 522. sz. motorvonat indul Püspökladányról 8 óra 20 perc­kor, Biharkeresztesre érkezik 9 óra 18 perckor. Püspökladányban felöleli az 1707. sz. vónat csatla­kozását. Az 523- sz. motorvonat Bihar­keresztesről indul 16 óra 07 perc­kor, Püspökladányba érkezik 17 óra 04 perckor. Biharke.esztesen felöleli az uj 543. heiyi vonat csat­lakozását, mig Püspökladányban csatlakozik az 1704. sz. vonathoz. Az 524. sz. motorvonat Püs­pökladányból indul 13 óra 10 perckor, Biharkeresztesre értezik 14 óra 7 perckor. Püspökladányban felöleli az 1703. és 1712. sz. vo­nat csatlakozását. Az 527. sz. motorvonat Bihar­keresztesről indul 9 óra 42 perc­kor, Püspökladányba érkezik 10 óra 40 perckor. Püspökladányban csatlakozik az 1702. sz. vonathoz. Az 537. sz. személyvonat Bihar­keresztesről indul 6 óra 24 perc­kor, Püspökladányba érkezik 7 óra 50 perckor. Biharkeresztesen felöleli az 547. sz. heyivonat csat­lakozását és Püspökladányban csat­lakozik az 1707. és az uj 1742. sz. vonathoz. 2. Püspökladány—Biharié.eszte? között az 529. sz. személyvonat nem fog közlekedni. 3. Biharkeresztes—Ártánd kö­zött az 542. és 548. sz. helyivonat menetrendje némiieg módosul. 4. Biharkeresztes—Ártánd kö­zött az 541. és 548. sz. helyivonat nem fog közlekedni. Helyesük 543. és 546. sz. alatt egy uj helyi vonat­pár lesz forgalomba helyezve. Az 546. s4 indul Biharkeresz­tesről 15 óra 25 perckor, Ártánd­ra érkezik 15 óra 36 perckor. Az 543. sz. indul Ártándról 15 óra 40 perckor és Biharkeresztesre ér. kezik 15 óra 51 perckor. Az 546. sz. Biharkeresztesen felöleli az 514:. sz. vonat csatlakozását, mig az 543. s^. csatlakozik az uj 523. Sz. Vonathoz. 5. B|hark"resztes—Berettyóújfa­lu között az 577. sz. teliervona 1 személyszállító jelege megszűnik. 6. Püspökladány—Debre;en kö­zött 1742. sz. alait egy uj motor­pótlós vonat 1747. és 1748. sz. alatt két uj motorvonat fog köz­lekedni. Az 1742. sz. motorpótlós vonat Püspökladányban indul 8 órakor, Debrecenbe érkezik 8 óra 53 pere­kor. Püspökladányban felöleli az uj 537. sz. vonat csatlakozását mig Debrecenben csatlakozik az 5722., 5822., 5632 .sz. vonathoz­Az 1747. sz. motorvonat indul Debrecenből 6 órakor, Püspökla­dányba érkezik 6 óra 58 perckor. Püspökladányban csatlakozik az uj 522. sz. vonathoz. Az 1748. sz. motorvonat indul Püspökladányból 18 óra 46 perc­kor. Debrecenbe érkezik 19 óra 46 perckor. Püspökladányban fel­ööleii az 501. sz. vonat csatlako­zását. 7. Debrecen—Hajdúszoboszló kö zött az 1760. és 1761. sz. vonat személyszállító jeLege megszűnik. 8. Püspökladány—Biharkeresz.e 5 között az 561., 562., 572., 575. továbbá Biharkei esz.e.en—H|har­püspöki között az 572/g. és 587/g. menetrendje némileg módosul. 9. Püspökladány—Debrecen kö­zött az 1745. p„ 1761., 1775. sz­menetrendje némileg módosul. Debrecen, 1927. aug. hó. Ü z', eiVezet őség. SPORT. NyTVE—BUSE 3:2 (2:2) Bíró: Havas. _ Berettyóújfalu. Első mérkőzését megnyerte a Ny íve, bár idegenben, tartalékosan és a pártos biró rosszakaratával kellett küzdenie a győzelemért. — Guttmann, Qoldstein, Brenr.er, Eördögh helyén tartalékokkal és az egész csapat meglehe.ősen tréning nélkül indult el Berettyóújfaluba, ahol azonnal, a megérkezés után játszani kellett. A fiuk azonban lel­kesedéssel pótolták a hiányokat fts sikerült is izgalmas küzdelem után megnyerni a mérkőzést. Az első félidőben Tárkányi beadásából Kurz pompás góllal szerzi meg a vezetést ,amit a Bu?e Kovács ré­vén egy teljesen indokolatlan ti­zenegyessel kiegyenlít. Néhány perc múlva Bárifalvy labdája ismét a Buse kapuban van, a félidő utolsó percében azonban Milotay hibájá­ból a helyiek isméi kiegyenli.ének. A második félidőben fokozódik az iram, különösen amikor Sípos egy tizenegyest mellé lő. Végre a 30-ik percben Tárkányi helyezett labdája megszerzi a Nytvének a győzelmet. A Nytve és a mezőny legjobbjai Sípos és Kurz, rajtuk kívül Tárká­nyi és Miskolczy játéka érdemel említést, de a többiek is lelkesedés­sel járultak hozzá a győzelemhez. A Búséban a közvetlen védelem és Kenderku tünt ki. Havas biró lehetetlenül bírás­kodott. Padló lakk, padló olaj, firnisfestékek legolcsóbbak BrüIInél, Telefon: 14S. 3082 A lakbéremelés miatt 0 89 százalékkal drágult augusz­tusban a megélhetés. Dalnoki Kovács Jenő számításai szerint a megélhetés általánosság­ban augusztus folyamán 0.89 szá­zalékkal drágult. A drágulás első­sorban a lakbéremelkedésnek tud­ható be, mert annak figyelménki­vül hagyásával a közszükségleti cikkekben átlag 0.36 százalék ol­csóbbodás következett be (augusz­tus folyamán. A megélhetés drágulása egyéb­ként az 1914 óta papirkoronában 16450-szeres, figyelembe véve a lakbérszabályozást. Ha azonban a lakbért figyelmen kívül hagyjuk, ugy a megélhetés átlagos drágu­lása 17849-szeres. A lakbérrel együtt kiszámítva a megélhetési in­dex pengőben kifejezve 131.60. ami annyit jelent, hogy 131 pengő 60 fillér szükséges ahhoz a szín­vonalhoz, mint amennyire a há­ború előtt 100 koronára volt szük­séges. Gyógynövényeket maszlag, vauy csudalalevebt, beléndek levelet, feh^r mályvalevelet, kerek­mályvalevelet, ökör arkkóró-virágot, hársfavirágot, pipacsszirmot, aszalt csipkebogyóhust és annak msg,át, anuarmcnt kSrisbogarat és olajos dllJdllUOlH, magvakat stb. száraz állapotban a legmagasabb napi árban vásárolunk. Mintázott ajánlatot a mennyiség megjelölésével kérjQk HYDROFLORA R.-T. gyógynövényosztalya, Budapest, VI. Király ucca 12 . 448* ? A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkBnyvi hatóság. 11387/1927. sz. Árverési hirdetményi kivonat. E. Szabó Istrán végrehajtatónak ismeretlen helyen tartózkodó Zimán György végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c 144., 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 3120 pengő tőkekövetelés, ennek 1926 évi novem­ber hó 4 napjától jáió 8% kamata, 60 pengő ügygondnoki díj és 180 pengő eddig megállapított per- és vég­rehajtási és az árverési kérvényért ez­úttal megállapított 50 pengő költség behajtása végett a nyíregyházi kir. járásbíróság terü­letén levő, Nyirpazony községben fekvő B a nyirpazonyi 452. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sor, 28/2., 29/2. hrsz. alatt foglalt Zimán György nevén álló 493 •-öl területű Beltelekben fekvő szántó és udvarra 1200 pengő kikiál­tási árban a C. 10. alatt özv. Zimán Dánielné sz. Vékony Mária javára be­kebelezett özv. haszonélvezeti jog sé­relme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nyirpazony községházánál megtartá­sára 1927. évi december hó 1. nap jának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 20 °/o-át készpénzben vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár­folyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 3. A kincstár, valamint a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége, mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt le­tenni az 1889 XXX. tc. 10 §-ának második bekezdése alapján adómentes záloglevelek kibocsátására jogosított és Budapesten székelő részvénytársa­ságok és szövetkezetek, valamint az 1898. XXIII. t.-c. alapján alakult Köz­ponti Hitelszövetkezet, a javukra zálog­jogilag megterhelt ingatlan elárverezé­sénél. Abban az esetben, amelyben az árverelő a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz leté­tele alól felmentett árverelő a telek­könyvi hatóság felhívásának kézhez­vételétől számított nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő öszszeget birói letétbe helyezni köteles. (1908. XLI. t c. 21. § ) 4. Az, aki az ingatlanért a kikiál­tási árnál magasabb ígéretet tett, ha töobet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az ál­tala ígért ár ugyanannvi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezett­ségnek eleget nem tesz, Ígérete fi­gyelmen kivül marad é, az árverés­ben, amelyet haladéktalanul foly­tatni kell, reszt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmen­tett árverelő a bánatpénz kiegészíté­sének megfelelő összeget sem köte­les letetni. (1908. XLI. 25. §.) Nyíregyháza, 1927. junius 23-án. DR. HETEY sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: 5249 BENEDEK kiadó tílW^"' szentendrei ref. polg. iskola internátusba és a lcBldn f <P v iT be n leányinternátusba tanulók valláskülömbség aélkfil felvitetnek. Havi dij 70 pengő. — Prospektust ad az Igazgatóság. 5123-3 Villámhárító, villany­világítás és villamoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrínyi Ilona-u. 3. Lakás Csillag-utca 39. sz. Legújabb bivatlapoK az ÚJSÁG BOLTBAN Az egész Tiszántúlon egyedüli! A dadai felső járási tejszövetkezet kiváló készítménye, a legmegbízhatóbb, legtisztábban kezelt, baktériummentes, vitamindús pasteurizált teljes tej. Kapható a Hangya tejivó csarnokában s minden Hangya üzletben. Ára palackokban házhoz szállítva 32 fii. A tejivó csarnokban kimérve 30 ül. Aki saját és gyermekei egészségével törődik, nem használ más tejet. Pasteurizált teavaj 1 kg. 6'— F 487 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom