Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-06 / 201. szám

.YIDE 1827. szeptember 6 APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér. Hirdet sek utáni érdek­lődésre estik válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Ci n a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondót eSs'ért adfeatur* » felvilágosítást. Ugy az apró, mist a nagv hirdetések dija r, fe!a Haskor } fizetendő Vidékről levélbélyegben is bekúidhetö a hirdetés dija. A liip megjeie- j nési n«pján közlendő hirdetéseket d e. !0 óráig kérjük feladni. § Ispáni vagy ebbez hasonló állást keresek gaz aságba, födimüvesiskolát végeztem, Cim az Ujságboltban. 7983 Két középiskolás leánykát teljes ellátásra elvállalok Cim Kéz ucca 18. sz. 5!06 1 Ispáni vagy ebbez hasonló állást keresek gaz aságba, födimüvesiskolát végeztem, Cim az Ujságboltban. 7983 Egy külön bejáratú nagy utcai szoba irodahelyiségnek vagy magányos uri ember nek kiadó. Széchenyi ut 8. 5112-1 Ügyes kiszolgáló leány felvétetik a Fooálházban. 7982 Egy külön bejáratú nagy utcai szoba irodahelyiségnek vagy magányos uri ember nek kiadó. Széchenyi ut 8. 5112-1 Kiadó egy szoba, konyha vagy eladó. Úszölő ut 28. 7981 Egy külön bejáratú nagy utcai szoba irodahelyiségnek vagy magányos uri ember nek kiadó. Széchenyi ut 8. 5112-1 Kiadó egy szoba, konyha vagy eladó. Úszölő ut 28. 7981 Jobb=házból való 14 éves fin tanulónak felvétetik a Jóba nyomdában ? Két férfi részére kvártély kapható, Sólyom ucca 30. Kislányt vállalnánk teljes ellátásra iskolaidénjre Vi­rág ucca 9. 7986 Jobb=házból való 14 éves fin tanulónak felvétetik a Jóba nyomdában ? Két férfi részére kvártély kapható, Sólyom ucca 30. Egy jókarban lévő cipéíZ Eladó Nyíregyházán Se­berendezés, Singer varrógép olcscn eladó. Róka zeg 9. 5208-? Egy ebédlődivány olcsón eladó. Cim a kiadóban. 5210-2 Kiadó egy kük"nbejáratu szoba okt. 1 - tői, esetleg el­látással. Értekezni 4—6-ig. Deák Fereac köz 15. (Nép­kert mellett.) 5212-2 Színház u. 12. és 14. sz. 3 szobás lakóházak eladók. Ugyanott 5 szobás modern emeleti lakás kiadó nov. l-re Terméskő eladó. 5213-3 Tanuló felvétetik B8hm Jenő fűszer és festék üzletében KosiUth ucca sa­rok. 5211-3 Sóstószőlőtelepej közvetlen a fürdő melleit 5 hold szőlő gazdasági épületekkel, fel­szereléssel eladó. Értekezni a Nyíregyházi Gazdasági Hi­telszövetkezetben, Luther u 5. 5507 Főzni tudó mindenest ke­res gyermektelen házaspár szept. 15-re. Luther-tér 11. Kulcsár vagy ispáni állást keresek jó bizonyítványokkal Cim az Ujságboltban 7985-3 Ház eladó. 3 és fél mil­lió havi jövedelemmel, üz­lethelyiséggel. Cim az Uj­ságboltban. 7985 Bejárónét azonnal felve­szek, Vécsey ucca 24. 5215 Kiadó azonnal egy csino san bútorozott különbejáratu szoba. — Érdeklődni lehet SzécheDyi ut 32., Mártonná'. 5216 3 Délelőtt német francia órákat adok, tanköteles­koron alu'i gyerekeket me­sék és játék alapján tanítok. Óradíj 1 pengő. Cim a ki­adóban . 52 19 Kereskedelmit járt gép • írónő szerény díjazásért ál­lást keres. C'm a kiadóban. 4147 lyem ucca 5. szám alalt 750 négyzetméter vörös bá­dog fedőtető A vétel iránt érdeklőd k dr. Garay Gyula ügyvédnél jelentkezzenek fenti cim alatt. 4851"? Útleveleket viznmoztatásrs 11 fogad az Ujságbolt. Minden útlevelet 48 óra alatt vízummal láttamozva visszaadunk I Úriasszony havi 12 pen gőért zongora órákat ad. Gyakorolni is lehet ház­nál. Magyar nótákat ci­gányosan tanít leggyorsabb előmenetellel. Nyiregyháza, Róka n. 4/b. 5081-4 Megbízható szolid min­denes gyermektelen család­hoz azonnali belépésre ke­restetik. Cim Közép u. 6. 5185-2 Szobainas és perfekt sza kácsoő, lehetőleg házaspár, beléphet. — Megbeszélés Vármegyeházán, 40. számú szobában. 5115-1 Eladó 55 drb, sar ju malac, szőke man­galica. Cim Ujfehér­tó, Kapitány-tanya 5132-? Különbejáratu bútorozott szoba urnák, vagy két diák­nak teljes ellátással kiadó. Cim az Uságboltban. 7957-1 A város központjában uri csaiád két középiskolás leánjkát, esetleg tiut ellá tásra elfogad. Cim az Ujság­boltban. 7976-1 Egy üzlethelyiség azon­nalra kiadó. Értekezni dr. RosenbergnéJ. Jókai ucca 7. 7970 1 Intelligensebb leányt gyer­mekek mellé, aki a háztar­tásban is segédkezik, föl­vesz dr. Báiat Istvánné, Kótaji ucca 49. szám. 7971-1 2—3 középiskolai tanulót telies ellátásra elvállalok. Kossuth u. 68. 7978-2 Szőnyegek, függönyök, garnitúrák átvetők, lópokró­cok nagy választékban Kreisler Simon utódai cég­nél 7975 !0 Kállai ucca 4. szám alá gyermektelen házaspár ke­restetik házmesteri állásra. 7979 1 Bérszántást válalok Ford­son traktorral Jakab. Nyir­pazony. 5128 2 Szolid német kisasszony nagyobb gyermekekhez ál­lást keres. Viuékre is megy. Cim a kiadóban 5U6-1 Elveszet a pénteki napon a város belterületén vagy a balsai vonatban egy kékes­szürke férfiruhát, egy fehér nadrágot és egy par cipőt tartalmazó csomag Becsü­letes megtaláló a kiadó­hivatalba adja be. 5134 Olcsó és jó házi koszt kapható, Ugyanott két diák teljes ellátás', kaphat. Szarvas-u. 29. 5147-2 Eladó Deák Ferencz-uica 27. számú 3 szobás, novem­berbe beköltözhető ház. Megtekinthető 10-12 és fél 5—6 órák között. 5118-1 Csinosan bútorozott külön bejáratú szoba ;egy vagy két ur részire azonnal ;ki­adó. Géza ucca 12. 7946-1 Szőnyegek függönyök, garnitúrák, átvetők, lópok­récok, nagy választékban, Kreisler Simon utódai cég­nél. '7972-10 Jó házikó zt lakás al együtt olcsón kapható. Cim a kiadóban. 5!02 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Cim a kiadóban 5103-3 ÖláSMOT vesz a Nyirvidék kiadóhivatala. LEGRÉGIBB GARTNER AUTÓJAVÍTÓ Nyíregyháza, Jókai ucca 2. Telefon: 483. ahol legolcsóbban kijavítják autóját, pneumatikját, villamosságát leggyorsabban és precízen! 5218 SOFFŐR-GYAKORNOKOK FELVÉTETNEK! Kertész István iáts^eréssr, lytrégyhAiai Bethlen ucca 3. sz. (Róm. kath. iskola épület.) 7846 Kátrány, karbolineum, kreolim legolcsóbban Brüilnél 1 Intézeti kelengyék előirás szerint Leány és fiu fehérnemiiek, ágynemű, vászon, harisnya, paplan, mat­rac, továbbá leány és fiu szövetek nagy választékban legolcsóbban szerezhető be Ungár Lipót áruházában Nyiregyháza, Luther ucca 4. Telefon: 63. 5217 f • niMin • i ii>n n' i int " rrnrnm«fTr r i' M 8" W M A modern mezőgazdaság pácoié siere PORZOL.. HIGOSAN 5141 gyári árban kapható Hoffmann Adolf üzletében. r-sn Az egész Tis zántúlon egyed üli! A dadai felső járási tejszövetkezet kiváló készítménye, a legmegbízhatóbb, legtisztábban kezelt, baktériummentes, vitamindús pasteurizált teljes tej. Kapható a Hangya tejivó csarnokában s minden Hangya üzletben. Ára palackokban házhoz szállítva 32 fii. A tejivó csarnokban kimérve 30 fii. Aki saját és gyermekei egészségével törődik, nem használ más tejet. Pasteurizált teavaj 1 kg. 6'— P 4876 Hinden építkező figyelmébe! A jelenkor legjobb tetőfedőanyaga, mészkőmentes eredeti Altér és Fciler, Friedmann Hermán, Gottesmann Hermán, Kupferstein Izidor, Rappaport és Grosz, Stark Ignátz cégeknél eredeti gyári árban kapható! 7822-12 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonoj könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom