Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-04 / 200. szám

12 JSÍYÍRYIDÉK. 1927. szeptember 4 APRÓ HIRDETÉSEK •WVMMMIMHk Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mindca további szó 8 fillér. Hirdetlek utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésfi hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás t esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben ii beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feledni. Klllönbejáratu bútorozott szoba azonnal vagy 15-től úrnak kiadó: Bocskay ucca 48. szám. § 5084-1 Egy könnyű sár™* kocsi eladó. Bethlen ucca 10. sz. .7952 1 Hegedütanitványokat, kez­dőket és haladckat jutá­nyosán vál'al zenetanár, — Bocskay ucca 18. 5114-1 Jó házikó zt lakát al j együ:t o'c*ón kapható. Cim t kiadóban. 5205 Szobainas és perfekt sza kácsnő, lehetőleg házaspár, beléphet. — Megbeszélés Vármegyeházán, 40. számú szobában. 5115 2 Korona közelében búto­rozott szobát keresekjkonyha használattal, ágynemű és takarítás nélkül. Cim a Koronában. 7942-1 Csinosan bútorozott külön bejáratú szoba egy vagy két ur részére azonnal ki­adó. Géza ucca 12. 7946-2 Nagyobb mennyiségű óbor eladó. — Egy műhelynek is alkalmas világos pince bérbeadó. — Érdeklődni lehet Dr. Bálint ügyvédnél (Zöldség tér 5). 7916-2 Német órát adok kez­dők és haladóknak. Epres, kert ucca 22. 51131 F Ű £ ö modern kivileiben, egészség­ügyi célra orvosi rendeletre is, rég bevált szakérteim­mel készül Blumbe-pnél. 5017 Hesköiő szülés előtti és utáni időre. Hizás ellen nőknek, férfiak­nak egjaránt szakszerűen csakis nálam készül. — Blumberg József, Nyiregy­háza. 5017 Gumilisrisnsri nagy választékban állandóan raktáron, beteg lábakra mé ret után is, egészségügyi és hiúsági célra kapható Blurn­bergnél. 5017 Keztyü szarvasbőr, kutsabőr, lo­vagló és autó keztyük méret után is készülnek és n^gy választékban raktárról be­szerezhető B'umbergnél, 50 7 Két I—III, osztályú közép­iskolai fiút teljes ellátásra elfogad keresztény család. Cim a kiadóbaD. 4722 ? Modern, psrtálos üzlet­helyiség november l-re ki adó. Értekezhetni Bákóczi ucca 32. 5087-1 Házhely nagyon olcsón és kevés készpénzzel meg­vehető. Egy évi tetszés sze­rinti részletben fizethető — Cim Mák u. 18. Ugyanott diáklány vagy tisztességes nő lakást és ellátást kaphat. 4117 ? Két külfn bejáratú, külön előszobás uccai bútorozott szoba kidó. Cim az Ujság­boltban 7932-1 Áthelyezés miatt 4 szoba előszoba és mellékhelyiségei azonnal átadó. Cim: Nagy Imié irodája. 5098 1 Egy külön bejáratú nagy utcai szoba irodahelyiségnek vagy magányos uri ember nek kiadó. Széchenyi ut 8. 5' 12-2 Jobb házból való 14 éves fiu tanulónak felvétetik a Jóba nyomdában ? Két férfi részére kvárlély kapható, Sólyom ucca 30. i Víz ucca 13. számú ház eladó. Értekezhetni ugyanott 5 01-1 ZoDgora, rövid, kereszt­I húros eladó vagy bérbeadó Sa rkan tyú Bc. a 8 . 50 92-2 Eladó Nyíregyházán Se­lyem ucca 5. szám ala't 750 négyzetméter vörös bá­i dog fedőtető A vétel iránt | érdeklődi k dr. Garay Gyula ügyvédnél jelentkezzenek fenti cim alatt. 4851.? Úriasszony havi 12 pen gőért zongora órákat ad. Gyakorolni is lehet ház­nál. Magyar nótákat ci­gányosan tanit leggyorsabb előmenetellel. Nyiregyháza, Bóka u. 4/b. 5081-5 Vasúthoz közel borpia­cének, műhelynek, raktár­nak alkalmas helyiség ki­adó. Deák Fertnc-köz 12. 5023 7 Egy szoba bútor eladó. Deák Ferenc ucca Í08. sz 5104-1 Két középiskolás leánykát teljes ellátásra elvállalok Cim Kéz ucca 18. sz. 5106 2 Négy szoba, előszoba kony­hás lakás összes mellékhe­lyiségekkel kiadó. Szeptem­ber 6-án átvehető. Cim Vi­rág u. 11. 7944-2 Központban irodának, rendelőnek alkalmas 2 szoba kiadó. Cim az Ujságboltban. 7951-1 Intelligens izraelita család egy két középiskolai tanulót ellátásra elfogad. Értekez­hetni Havasinál, Zöldség'ér 5109-1 Hosszabb bizonyítvánnyal biró mindene-! szakácsnét ese:leg ügyesebb szobalányt alkalmazok azonnal vagy 15-étől Kossuth ucca 65. 5111 Kiadó két szola, konyha, speizból álló modern sarok ház Arany János u. 28. sz. alatt üzlethelyiségnek alkal­mas. Október 1-én elfog­lalható. 5037-1 Különbejáratu utcai búto­rozott szoba garzon ember­nek szept 1-től kiadó. Deb­receni u. 28. 5041-1 Egy teljesen jófcarban levő üzleti pénztár-pult jutányo­sán beszerezhető Mezőgaz­dáknál, Széchenyi tér 1. sz 5074-1 Zongorahangolást, ja­vítást, elvágást val al ion­gorát vesz és elad Kvanduk, Sarkantyu-u. 8. — Elő­jegyzés Ferenci- könyvke­reskedésben. 3116-1 Deák Ferenc köz 10. sz. alatt bútorozott szoba egy, esetleg két ággyal kiadó. Ugyanott egy istálló ajtó eladó. 7888-1 3 középiskolás tanulót tel­jes ellátásra kdön szobával elfogadok, Vécsey u. 22 5019-3 Legmodernebb szabása fűzők, gummi fűzők, csípőszo­rítók, melltartók, stb. mindea igényt kielégítő kivitelben és árakban ismét készülnek. Borgida Viktorné Nyíregyháza, ZrínyiI.u. 9 Dadát keresek másféléves gyermekhez. Deák Ferenc u. 13. sz, 5142-1 Báthory ucca 24. sz. há­zamat rá'izstéssel n--gyob bal elcserélném. 5I43-? Eladó 55 drb. sar­jú malac, szőke man galica. Cim Ujfehér­tó, Kapitány-tanya 5132-? Pedigrees bernáthegyi kutyák kaphatók. Petró András Bashalom, Szabolcs megye 5152 1 Szarvas ucca 46. szám alatt üzlethelyiség kiadó. Értekezni 44. sz. alatt. 5155-1 Laktanya-',ér 5. száma uccai félportás ház f.ladó. Értekezni ugyanott. 5144 1 Debreceni u. 31. sz. híz eladó, vagy kiadó. Két szoba, konyha, speiz, bármilyen üzletnek alkalmas, azonnal elfoglalható. Értekezni Nyír­fa n. 45. sz Jugyanott a/j versenykerékpár, egy női varrógép és egy jó hegeda eladó. 5161-1 Intelligens középkorú asz szony házvezetőnői felolvasó­nk, ápolónői állást keres. Cim a kiadób&u. 5 50-1 Megérkeztek a legujjabb őszi Kal&pmodellek Oláh Istvánné női kalapszalonjá­ba. Kossuth u 6. sz. 5,74-1 Egy szoba konyha kiadó, azonnal elfoglalható. Bujtos ucca 56. sz. 5 71-1 Felsőruha tanulólánynak ajánlkozom, egy évet már tanultam. Fizetéséit, vagy anélkül. Bessenyei tér Ujság­bódé. Izraelita uri családnál egy lehetőleg le^ny-középiskolai tanulót zongora használattal elfogad a váró* központ­jában. Cim az Ujságboltban. 7864-2 Középiskolába járó három tanulót teljes ellátásra el­fogadok. Yay Adám-u. 59. 4975 1 Megbízható szolid min­denes gyermektelen család­hoz azonnali belépésre ke­restetik. Cim Közép u. 6. 5185 3' Kert ucca 35. sz. alatt uj hálószoba bútor eladó. 7964-1 Bejáró takarítónő felvéte­tik azonnalra Sóstói ut 36. 7962-1 Kiadó egy utcai modern szoba, ugyanott egy szoba, konyha, speiz Selyem ucca 55 a. Azonnal elfoglalha­tók. 5189-1 Gólya ucca 9. szám alatt egy szoba kiadó. 5193-1 Tesjes ellátással fiu, vagy leány növendékeket felve­szek, úgy szintén kihordás­iá ebédkosztot kapni, Kál­lói ucca 32. sz. alatt 5288 ? Batorozstt szoba kiadó, konyha használattal olyan vidéki családnak, aki gyer­mekekkel jön be a tanévre. Cim a kiadóban. 5186-1 Különbejáratu bútorozott szoba urnák, vagy két diák­nak teljes ellátással kiadó. C:m az Uságboltban. 7957-2 Kisebb diák uri ellátásra korrepetálással falvétetik gimnázium közelében. Kö­zép ucca 17. 5190-1 Egy jdősebb asszonyt, vogy kisUnyt gyermek mellé felveszünk. Cim Ér ucca 36. sz. Csizmák elsőrangú kivitelben mérték után és készen, vízhatlan vadász bakkancsok és sport cipCk legjobban vásárolha tók Benedekf.'ynél a Hun­gária Cipőármházbau Nyír­egyháza Zrínyi I. u. 5. Telefon 195. 5195 2 Mindenes főzőlány hosszú bizonyítvánnyal azonnal fel vétetik. Bocskay ucca 12. 4991-1 Három szobi, előszoba, konyha, speiz kiadó, október 1-től. Bujtos ucca 56. sz. 5198-1 Tisztességes leány, v<gy nő délutáni munkára keres­tetik, értekezni vasárnap délután, Selvem u. 30. sz. 5196-1 Egy különbejáratu, par­kettás, modern bútorozatlan nagyszoba kiadó, a/.onnal elfoglalható. írj. Soltész Já­nos, Árpád u. II. 5187 Árverés. Honvéd ucca 35. szám alatti asztalos műhelyben ta és deszka atyagok és kész bátor dr. Zsthureczky Álmos kir. j.­birósági végrehajió közre­működőével folyó hó 3-án szombat d.u fél 2 órakor elfognak árvei e'tetní. 7945 1 • Tisztességes ügyes szoba­lányt keresek azonnalra. Jókai u. 3. 7959-1 Három fiu vtgy három leány tenulót teljes ellá­tásra felveszek, zongora vau. Ugyanott egy bu oro­zott szoba kiadó. Cim az Ujságboltbsn 7966-1 Tisztességes mindenes azonnal felvétetik. Bocskai u. 39. sz. 7975-1 Két fiatalember kvár­télyt kaphat. Debreceni u. 26. sz. 7960 1 Egy két szoba konyhával kiadó. Sarkantyú ucca 25. 7968-1 Egy üzlethelyiség azon­nalra kiadó, Értekezni dr. Roaenbergnéi, Jókai ncca 7. 7970 2 Egy jó forgalmú hentes­üzlet berendezéssel eladó. Cim a kiadóban. 5160 Tanító család vállal diá­kokat ellátással, oktatással jutányosán. Cim a kiadóban. 5159 Több házhely eladó Felső pázsit Morauszki telep mel­ellett déli részen. Értekezni a helyszínen Vasárnap dél­után. 5587-1 Egy szoba, konyha azon­nal kiadó. Toldy-utca 23. 5169 Jobb családból árvaleány ki minden házi dolgot végez főzni is tud. magá­nos úrnőnél fölvétetik Egyház u. 4. 5172 Szöszösbükkönyt és lucerna magot elad Liptay Jenő Kálvin-tér 14. 5170 Angol és francia varrónő jutányos áron ajánlkozik názakhoz és otthon is vál­lal. Selyem-utca 56 5176 Jókarbaa lévő Singer szabógép és nsgy szabó asztal olcsón eladó. Viz-u. 8. sz. 5184 Utcai bútorozott szoba olcsón azonnal kiadó. Csipke köz 6 szám. 7955 Egy elsőrendű ké'lámpás rádió eladó. Bákóczi u. 46. sz. 7958-1 Két szoba mellékhelyisé­gekkel, vagy két 1—1 szo­bás lakásként azonnal kiadó. Vay Adám ucca 34. sz. 79L6 1 Izr. úriasszony elvállal kisebb diákofca', leányt is teljes ellátással. Kend.; Je­nőné, Egyház u. Í0. szám. 7969-1 Intelligensebb leányt gyer mekek mellé, aki a háztar­tásban is segédkezik, föl­vesz dr. Bálint Istvánné, Kí.taji ucca 49. Bzám. 7971-2 A város központjában uri család két középiskolás leánykát, esetleg tiut ellá tásra elfogad. Cim az Újság­boltban. 7976 2 2—3 középiskolai tanulót teljes ellátásra elvállalok. Kossuth u. 63. 7978-3 Szőnyegek, függönyök, garnitúrák átvetők, lópokró­cok nagy választékban Kreisler Simon utóda 1 cég­nél 7975 10 Kállai ucca 4. szám alá gyermektelen házaspár ke­restetik házmesteri állásra. 7979 2 Uri család teljes ellátásra elsőtől harmadik osztályig fiudiákot elvállal. Cim az Ujságboltban. 7961-1 Szőnyegek függönyök, garnitúrák, átvetők, lópok­rócok, nagy választékban, Kreisler Simon utódai cég­nél. 7975 10 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Cim a kiadóban 5203-4 Eladó ház. Jég utca. 23. sz. két szoba, konyha mel­lékhelyiségek, n?gy udvar és gyümölcsös. 7947 Eladó Deák Ferencz-utca 27. számú 3 szobás, novem berbe beköltözhető ház. Megtekinthető 10-12 és fél 5—6 órák között. 5118 2 Gyümölcsszezenra Papírszalvétát Ujságboltban vásároljon. Pékség orth 40 éve fenn­álló a város legforgalmasabb­helyén öregség m att kiadó. Cim az Ujságboltban. 7941 Jókarban lévő répa és krumpli vágó gép eiadó. Körte utca 41. 5119 Előkellő úriasszony 2 na­gyobb diák leányt teljes el­látásra vállal, zongora hasz­nálattal. Ugyanott elsőrendű koszt kapható. Cim a kiadó­ban. 5124 Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó, esetleg tanú lóknak is ellátással. Szín­ház u. 19. 5133 25 vagy íO holdas bérlet kerestetik a város közelé­ben. Megkeresések Csokalyi Pényes Károlyboz, Nyiregy­háza, huszárlaktanya vagy e lap kiadó hivatalához kéretnek. 5121 Középiskolai tanulót teljes ellátásra elvállalok. Dr. Gaal Kálvintér 9. szám. 5039 A huszár tiszti étkezdé­nél Nyíregyházán egy min­denes bejáró asszony 40 50 év közötti korú alkalmazást nyerhet, mosni és vasalni jól kell tudnia. Fizetése havi 500 ezer kor. és teljes el>átás. .5121 Bérszántást válalok Ford­son traktorral Jakab. Nyir­pazony. 5128 3 Szolid német kisasszony nagyobb gyermekekhez ál­lást keres. Vidékre is megy. Cim a kiadóban. 5136-2 Elveszet a pénteki napon a város belterületén vagy a balsai vonatban egy kékes­szürke férfiruhát, egy fehér nadrágot és egy par cipőt tarlalmazó csomag Becsü­letes megtaláló a kiadó­hivatalba adja be. 5134 Keresek uri familiát hol húgommal együtt tel,es el­látást nyerhetnénk ajánla­tok Dr. jeligére a kiadóba. 5100-3 Több évi gyakorlnttal biró vincellér állást keres. Cim itj. Egri József Mad, Zem­plén m. 5127 4 Egy szoba, konyha, mel­lék helyiségek t el együtt nov. 1-től kiadó. Arpád-utca 17.. 5144 Oicsó és jó házi koszt kapható. Ugyanott két diák teljes ellátási kaphat. Szarvas-u. 29. 5147-3 Kiadó két szoba, előszoba, konyhs, apeiz azonnal el­foglalható Arany János-utca 30. szám. 5145 Két diákot teljes ellátásra elfog,-dok. Ugyanott nyel­vekből órákat kaphat. Józsa András-utca 18. 5146 Használt hálószoba bútor elköltözés miatt eladó. Nép­kert-utca 10. 5140 Megbízható szerény igé­nyű embert keresek iroda szolgának. Koós Kállói-u. 2. 5164 14 éves leány elmenne gyei mekek mellé. Cim a ki­adóban. 5153 Egy középiskolás leányt teljes ellátásra elvállalok. Cim Ér utca 51. 5157 Gyermeknevelő fiatal zsidó nő, ki varrni tud és főzési vállal felveszek. Németül tudó előnyben, Cim az Ujságboltban. 794(>

Next

/
Oldalképek
Tartalom