Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-29 / 220. szám

8 JSÍYÍRYIDÉK. 1927. szeptember APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetéii díj: 10 szóig 80 fillér, mindé* torábbi szó 8 fillér. Hirdrtisek utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a hiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szrim bemond/'';. esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apré, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben ia beküldhető a hirdetés diia. A lap megjele-; nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Egy ügyes és meg­bízható fiatal keresz­tény kereskedő segéd állást nyerhet Ruzsonyi Pál díszműáru és sport üzletében, Nyíregyhá­zán. 4 Bérbeadó Selyem u. 5 sz. alatt f. évi november hó 1-től kezdődőleg 4 szoba és mellékhelyiségből átló lakás. Érdeklődök forduljanak dr. Garay Gyula ügyvedhez. — Nyíregyháza, Selyem u. 5. sz. 5713-4 Egy újonnan épült házban 2 szoba, konyha, mellékhe­lyiségekkel Kossuth ucca 44. szám alatt kiadó . 5719-1 ^Feltétlen erkölcsös, jómagaviseletü 16 év Körüli tleányt keresek elsejére, három gyermek mellé. Nyíregyháza, Roka ucca 4/h. 5754-2 Egy szoba, konyha kiadó nov. elsejére. Kossuth u. 48. 5756-2 Kü'önbejáratu csinosan bútorozott szoba azonnal kiadó. Kert u. 18. 8726-1 Keresek ügyes úszta lányt gyermekhez, ki egyúttal szobalány lenne. Cím az Ujságboltoan. 8225-2 Perfekt soffőr-inas fölvé­tetik hossza bizonyítvánnyal. Cim Neurnan tüszerkeresice­dö, Kállai u. 8223-3 Középiskolát végzett jó­családból való tiu felvé­tetik lizetéssel tanulónak. Máv. Konzum Árpád-u. 5. 5737-3 Egyszerű üres szoba, konyha, azonnal kiadó. Kert ucca 31. 8216-2 Jól főző mindenest keresek elsejére Ujfehértóra. Jelent­kezni Kálvin-ter 2 8229-1 Nádor u. 14. sz alatt 2 szoba, előszoba, konyha, speiz kiadó, azonnal elfoglal­ható. 8227-4 Női [kabátokat legol­csóbban készit Rajka. Jókai-u. .5. 8230 2 Egy szeba-konyhás lakást keresek elsejére. Cimet ;az Ujságboltba sérek. 8Í20 Mosni és vasalni tudó tisztességes mindenest ke­resek elsejére. Buza-tér 9. sz. alatt. 5746 2 Szobalányt keres magános vidéki haza-pár, Budahazy Dezső Nagydobos, Szatruar m. 5735 4 Varrógép olcsón' eladó,| Gólya ucca 11. szám alatt. 8219 Főkertész állást keres, Tesmayer József postafiók 25 8218-3 Nefelejtsj acca 9. szám alatt e«y udvari szoba else­jére kiadó. 8217 Mindenes szakácsnőt ke­resek. Káliai u. 20. 8222-2 A város központjában 5 szoba, fürdőszoba,hall,kony­ha, cselédszoba es 'mellék­helyiségekből álló lakás no­vember l-re kiadó. Építési iroda Körte ucca 5. szám. 5725-5 Házhelyek éj vályog el­adó, Hauberger Géza, Géza u. 38. 8216-2 Egy jobb mindenes lány vagy asszony okt. l-re fel­vétetik. Bethlen u. 51. 82)5-1 Elsörangujjházikosztot okt 1-től adok. Vay Adam ucca 7, bent az udvarban, keresztepűlet. 5362-? A város központján meg­levő uői szakmába vágó üz­letemhez kereset 3u00 — 4000 pengőig társat. Cim a kiadóban. 5555-? Házat vennék a Bessenyei térhez közel. Cim a kiadó­ban. 5619-? Egy üzlet berendezéssel együtt átadó. Cim a kiadó­ban. 5556-? Teljes ellátást keres uri családnál magános tiszt­viselőnő — Árajánlatokat „szerény igényű" jeligére kiadóhivatal továbbit. 5621-1 Bérszántást vállalok — Fordson traktorral. Jakab János, Nyirpazony. 6716-1 Állást keres kertész, aki virág, konyha és gyűmőlcs­kerteszetet szakszerűen érti. Tomasovits Viktor, Nyírtura Sényő. 5710-1 Bútorozott szoba kiadó Buza ucca 11. 56I6-? Tisztességes, megbízható rendes mindenes-leányt ke­resek november lére,— Szarvas ucca 42. sz. udvari lakás. 9704-2 Uradalmak, gazdasagok tablaüveget és kész ablasot legjobban Wassermann-cég­nel vásárolhatnak, Zőldseg­tér. Telefon 269. 8154.1 Két S2oba előszoba kony­ha kamara és pincéből álló lakás elsdí, azonnal beköl­tözhető. Toidy ucca 30 sz. alatt. 5695-1 Eladó ház több lakással Egy gramafon lemezekkel. Holló ucca 25. 8149-1 Jól tőző megbízható ügyes mindenes szakácsnő elsejére felvétetik. Bessenyei-tér 9. 5674 2 Szép uccui bútorozott szoba fiatalembernek azonnal ki adó. Csipke-köz 6. 8212-t Elköltözés miatt minden­féle bútor eladó. Bethlen­Utca 31. 8183 Gépirónő ügyvédi vagy hasonló irodába szerény díjazásért állast keres. Cim a kiadóban. 4U7-? Kiadó azonnal egy csino­san bútorozott különbejára­tu szoba. Érdeklődni lehet Széchenyi-ut 32. Martonnái. 5747 3 Báoyai Sámuel géperőre berendezett sütödéje novem­ber 1-én nyilik meg. — Bethlen u. 41. 5748 3 Jó házikosztot adok ki­hordásra is. Géza u. 18. 5749 2 Nsgyállomással szemben Arany János u 30 sz. ket szobi, konyha kiadó, azon nal Jelfoglalható. 5750-1 Házvezetőnő pusztára, vagy falura ajánlkozik. Toldi u. 5. sz. 5751-1 Egy nyolchetes fehérszőrű malac elkóborolt. A meg­találót kérjük Vécsei o. 24. sz. klatt átadni. 5752 1 Egy szoba, konvha kiadó, azonnal elfoglalható. Nádor u. 48. sz. 5753 2 Különbejáratu uccai buto rozott s/.oba azonnalra kiadó. Szabolcs u. 11. sz. 5736 3 Egy fiatalember kvárté­lyozasát október f elsejétől elvállalom. Kisteled u. <0. 5738 1 Kereskedőknek garautált tiszta minőségű majoránát napi áron szállít tetszés szerinti mennyiségben Korba József gyógy-, ipari- és fűszer­növény kereskedő, Nyir­egyhaza, Honvéd u. 49. OLMOT vesz a Nyirvidék kiadóhivatala. TŰZIFA aprítva és hasábban, MAGYAR SZÉN, POROSZ «ZÉi és KOKSZ nagyban és kicsinyben, házhoz szállítva is a Hangya tüzelőanyag osztálya Nyíregyháza, Széchenyi-tér 9. Telefon: 78. 4981 1831/1927. Á. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Alulirott m. kir. államépitészeti hi­vatal a vallás- és közoktatásügyi Mi­niszter urnák 65.013/927.—VIII. a. ü. o. számú rendelete alapján verseny­tárgyalást hirdet a Polgár község ha­tárában építendő Görbeház telepi is­kola, annak melléképületei, tanítói la­kás és annak melléképületei építési munkálaainak biztos'tása céljából. A versenytárgyaláson résztvenni óhajtók felhívatnak, hogy ajánlataikat aláírva és szabályszerűen felbélye­gezve, pecséttel lezárt borítékba he­lyezve a m. kir. államépitészeti hiva­talhoz közvetlenül vagy posta utján az 1927. évi október hó 20 ik nap­jának délelőtt 10 órájáig nyújtsák be. Az ajánlatok ugyanazon napon dél­előtt 11 órakor fognak felbontatni. A boríték a következő címzéssel látandó el; ,,M. kir. államépitészeti hivatal Nyíregyháza. Ajánlat a Polgár község határában építendő Görbeház­telepi iskola, annak melléképületei, a tanitói lakás és annak melléképü­letei építési munkáira." Pályázni csakis az összes mun­kákra lehet. A versenytárgyaláson az ajánlat­tevők vagy képviselőjük jelen lehetnek. Az ajánlatok csakis az alulirt hi­vatal által kiadott ajánlati minta és ajánlati költségvetéseken tehetek. Az ajánlati költségvetésbe az egy­ségárakat és az ajánlati végösszegeket nemcsak számmal, hanem betűkkel is be kell írni Az ajánlathoz az ajánlati összeg 2 % át kitevő bánatpénznek vagy a Pénzintézeti Központ keretébe tartozó hazai pénzintézet által kiállított fenn­tartás nélküli betétkönyvnek valamely m. kir. adóhivatalnál történt letételét igazoló nyugta vagy annak közjegy­zőileg hitelesített másolata csatolandó. A tervek és feltételek a hivatalos órák alatt d. e. 7—l-ig alulirt hivatalnál megtekinthetők és ott mindennemű felvilágosítások megadatnak. Ugyanott az ajánlati minta és az ajánlattevő által egységárakkal kitöltendő ajánlati költségvetés együttesen tíz pengőért megszerezhető. Ajánlattevők ajánlataikkal a ver­senytárgyalás napjától három hétig kötelezettségben maradnak Az építési munka a felszólítástól számított nyolc nap alatt megkezdendő és 1928. évi julius hó 15-ig teljesen befejezendő. Alulirt hivatal fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok kö­zött — tekintet nélkül az ajánlott árakra — szabadon választhasson, vagy valamennyit minden kártérítési igény nélkül visszautasíthassa. Nyíregyháza, 1927. szeptember 26.. 5759 M, kir. államépitészeti hivatal. -'iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiir minden szinbsn és kivitelben kétszer égetett legjobb agyagból meisseni mazzal kaphatók a Nyiregyháza-városi Üzemi r. t. Cserépkályhagyárában. Dus választék raktáron összeszerelt kályhákban. Több évi jótállás. Kedvező fizetési feltételek. Olcsó ár. Műhely : Bethlen-u. Tűzoltólaktanya. Telefon: 146. Raktár: Vay Ádám utca. Központi iroda; Városháza I./17. Telefon: 3, 55, 156. Interurbán: 156. 4205-? Ha reumája, köszvénye, ischiásza vagy csúza van, használja a szerencsi gyógyiszappakolást, meiy szakorvosok által elismerten, felülmúl minden eddigi iszapkezelést. — Kiváló összetételénél fogva gyógyhatása meglepően gyors és maradandó Lakas és ellátás napi 3-szori étkezéssel 4 pengőtől kezdve. Gyogyiszappakolás es kádfürdő május 1 tői október l-ig szombat kivételével minden nap. Leszállított árak. Kedvező vonatközlekedás minden irányban 2 2 70-? Fürdő vezetőség. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonoj könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom