Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-28 / 219. szám

8 JNfYÍRYIDÉK. 1927. szeptember 28' APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér. Hird«t isek utáni érdek­i lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a hiadóhivatalban" ' jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása ese'én adhatunk felvilágosítást. Ugy az apré, mint a nagy- hirdetések dija a (eladáskor ' fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés diia. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Egy ügyes és meg­bízható fiatal keresz­tény kereskedő segéd állást nyerhet. Ruzsonyi Pál díszműáru és sport üzletében, Nyíregyhá­zán. &Ö94 5 Mák ncca .36. száma ház eladó, mely áll 2 szoba, konyha, speiz éí gyümölcsös kertből . 1 Két háromszoba, előszoba, fürdőszobás lakóház eladó, az egyik nov. 1-én, a másik május 1-én elfoglalható. — Színház u. ÍJ. Ugyanottan két előszoba, négy szoba, veranda, fürdőszobás modern lakás szintén nov. 1-ére kiadó . 5711-3 Bérbeadó Selyem u. 5 sz. alatt t. évi november hó 1-161 kezdődőleg 4 szoba és mellékhelyiségből álló lakás. Érdeklődök forduljanak dr. Garay Gyula ügyvédhez. — Nyíregyháza, Selyem u. 5. sz. 5713-5 Fögépéizi állást keres, gözekekezelésben teljesen 1 jártas gépész. Cim a kiadó­ban. 5715 2 Vásártér-sor 8. szám alatt 1 szoba okt. l-re kiadó. . 5721 Egy újonnan épült házban 2 szoba, konyha, mellékhe­lyiségekkel Kossuth ncca 44. szám alatt kiadó. 5719-2 Egy jó munkás borbély­segédet keresek. (Jservenyák Kállai út. 5720 Jómenetelü borbély és fodrászüzlet berendezéssel elutazás miatt eladó, egye­düli üzlet egy nagy köiseg­ben. Cim a Kiadóban. 5722 430 m. hold tanyás bir­tok, Karczag-puszta vasút­állomás mellett, ket harmad szántó, egy harmad legelő bérbeadó — Felvilágosítás ; Nyíregyháza, Vasgyár u. 6/c. c_ 5718-3 Egy talyiga és egy kocsi elauo. Bethlen u. 60. 5717-1 Eladó Szarvas ucca 103. sz. uj ház, három szoba, két konyha, istálló, azonnal elfoglalható. 5724 Két jobb munkás lányt kőnnyü munkára azpnnsl felveszek. Selyem ucca 23. 8210 A város központjában 5 szoba, fürdőszoba,hall,kony ha, cselédszora es 'mellék­helyiségekből álló lakás no­vember l-re kiadó. Epitési iroda Körte ncca 5. szam. 5725-6 Gyorsírásra lOTlíl kezdőket és'hala. Idilli dókat az uj egy­séges gyorsírásra képesített felső keresk. iskolai tanár. — Jelentkezés d. u. 4 — 5. Bethlen u 7. (Iskola) 5716 Házhelyek éj vályog el­adó, Hauberger Géza, Géza n 38. ; 8216-3 Egy jobb mindenes lány vagy asszony okt. l-re fel­vétetik. Bethlen u. 51. 8215 2 Szép uccui bútorozott szoba fiatalembernek azonnal ki­adó. Csipke-köz 6. 8211-2 Jó családból való komoly lány szobalánynak elmenne vidékre ü. Cim az Ujság­boltban. 82 i 2 Két középiskola' tanulU teljes ellátásra elvállalok. Katholikus gimnázium kö­zelében. Kórház u. 17. 8213 2 felelősséggel irt Kiss Zoltán féregirtó. Cim : Grün, Szarvas ucca 48 szám. 5314 2 Teljes ellátást keres uri családnál magános tiszt­viselőnő — Árajánlatokat „szerény igényű" jeligére kiadóhivatal továbbit. 5621 2 Vincellért vagy kertészt keresek azonnali, októberi, vagír januári belépésre, ki­nek felesége házi teendője mellett italmérésem per­centre vezetné. Csak feltét­lenül tiszta, megbízható es szorgalmas munkaerők Írja­nak. Sudaházy. Dezső Nagy­dobos, Szatmármegye. 5605-6 Elsőrangu^házikosztot okt l-től adok. Vay Adain ucca 7, bent az udvarban, keresztepület. 5362-? Á város központján meg levő női szakmába vágó üz­letemhez keresek 3i)00 ­4000 pengőig tarsat. Cim a kiadóban. 5555-? Keleti szőnyegek {perzsa, szmirna stb.) javítá­sát, moly elleni tisztítását és uj szőnyegek készítését leg­olcsóbb napi áron Miklóssy Ica es Tsa vállalják. — Üzem: Egyház ucca 4. szám laz udvarbanj 5377-10 Házat vennék a Bessenyei térhez közel, Cim a kiadó­ban. 15619-? Elköltözés miatt minden­féle bútor eladó. Bethlen­utca 31. 8183 Tisztességes, rendszerető, jól főiő fiatal ozakác^nőt keresek október l-re Dr. Kemjáthy Kázmér. Széche­nyi-u. 28. sz. 5-58-1 Gépírónő ügyvédi vagy h&sonló irodab* szerény díjazásért állást keres. Cim a kiadóban. 4147-? Házvezetőnőt október 1-re inteligens urinőt keresek. Cim a kiadóban. 5679-1 600 kéve nád jutányosán eladó. Beth­len Utca. 30. 5624? Egy üzlet berendezéssel együtt átadó. Cim a kiadó­ban. 5556-? Oroson Pika Miklósné 9 holdas belsősege urilakás­sal azonnal bérbeadó, v»gy eladó. 8506-2 Honvéd u. 29. 3 szobás uj ház külön nagy udvarral november elsejere kiadó. Értekezni Nádor u. 23. sz. 820H Tisztességes, megbízható rendes mindenes-leányt ke­resek november I ére,— Szarvas ucca 42. sz. udvari lakás. 9704-3 E^y száraz dadát és egy mindenes leányt keresek. Széchenyi-nt 19. 5693-1 Bérszántást vállalok — Fordson traktorral. Jakab János, Nyirpazony. 6706-2 Egy üres szoba kiadó. Kert ucca 26. sz 8208-1 Simapusztai malom kiadó, értekezni ugyanott Oengeri Gyulánál. 8180-10 Urasági kertész állást ke­res, nős. Csegezi Károly Tarnai tanya, Nyirgebe. 8146 Gyermektelen fiatal házas­pár egy szobás konyhás la­kast keres. Címeket főposta Török. 5708-1 Bútorozott szoba ellátás­sal kiadó. Érdeklődni Jéger borbélybolt, Bessenyei tér. 5709-1 Átlást keres kerté-z, aki virág, konyha és gyömölcs­kertészetet szakszerűen érti. Tomasovits Viktor, Nyinura Sényő. 5710-2 Bútorozott Buza ucca 11. szoba kiad^ 56:6­Perfekt gyors ás gépírónőt keres azonnali belépésre a Mándy Uradalom nyírbátori irodája, aki más irodai teendőkben is jártasság­gal bír. Ajánlatot eddigi működésről a fizetési igény megjelölésével kérjük 5695 Bencz András kútfúrási vállalata Kossuth u. 53. Telefon: 420. Elvállal minden néven nevezendő és méretű iurott kutakat a legmesszebb­menő garancia mellett. Kívánatra kitűnő referenciákkkal szolgálok. AZ ALKALMI ARUHAZ őszi újdonságai: Férfi divatöltönyök .. Férfi vipkordt öltönyök Férfi divatmikádók .. Iskolai fiu kabátok .. Iskolai fiu ruhák .. Szövet gyermek ruhák 28'- P-től Munkás ruhák 10 — P-tő 52 —P-től tiépész grádli öltönyök .. 10" P-től 24 — P-től Munkás nadrágok .... 3"80 P-től 20'— P-től Férfi szövet pantalló-és sport­20-— P-től nadrágok 8"— P-töl 12-— P-től nagy választékban. Férfi fekete paletók, Ulszter kabátok, téli bundák és rövid divat kabátok olcsó árban. — Mindenki saját érdekében győződjön meg, hogy férfi és gyermek­ruha szükségletét legjutányosabban csakis Kiss-tér 2. sz. alatt, az Apolló Mozival szemben szerezheti be. 5175 Patkány, egér, mezei egér irtó „RATIMOI*". Biztos hatású irtószer, mely fertőzőbetegséget plántál az illető állatfaj közé és gyökeresen kiirtja. Szigorúan tudományos alapon előállítva. Más állatra vagy emberre nem ártalmas. Ugyan ezen cégnél beszerezhető sváb, ruszni, csótányirtószerek. — Pósta­szétküldési hely: Ratlnol Laboratórium, Budapest, VII. ker., Murányi ucca 36. szám, Szántáshoz, autóhoz valódi lfacuum Gargoyle Mobiloil Adómentes Petróleum, Benzin eredeti hordókban és kannákban. 2il 3 Vacuum Oil Comp,. nyíregyházi főlerakata: Marton és Társa B. T. nyíregyházi autóüzeme, Széchenyi-út 23. Telefon: 230. Autó-alkatrészek Pneumatik Felszerelési cikkek Traktor-alkatrészek Marton és Társa nyíregyházi autóüzeme Széchenyi-út 23. — Telefon: 230. 1800 5201—? A tökéletes Autópneu C0R9AC1C A tökéletes Autópneu KAPHATÓ: Nyíregyháza Városi Üzemi R,-T,-nál I. emelet 17. Telefon: 156. Tiszántúli kerületi kozpont: Tanril Pneumatik R;-T. tiszántúli lerakata Debrecen, Ferenc József-ut 42. Tel.: 15—72. Nyomatott Jóba Elek laptulajdono^ könyvnyomdájában, Nyíregyházán, *

Next

/
Oldalképek
Tartalom