Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-27 / 218. szám

8 JStYÍRYIPEK. 1927. szeptember 27 Mit nyújt a Városi és a Diadal Mozgó a most meginduló évadban Nyíregyháza közönségének felsorolunk egy néhány filmünket, A filmművészet, a filmtechnika esztendőről-esztendőre mértfölde­ket lépő csizmákat visel. Az el­múlt szezon is meghozta a maga meglepetéseit, a filmszínházakat a filmjátékoot kedvelő közönség ré­szére. A Városi és Diadal mozgó­képszínházak vezetősége a mult évben is arra törekedett, hogy kö­zönségének minél több oly ifilmet mutasson be, amelyet elismert ren­dezők, a legnagyobb filmstarok együttese alkotott, amelyek ugy tartalmj, mint művészi szempontból kiérderrfelték Nyiregyháza igen fej­lett izlésü moziközönségének elis­merését. Jó filmekben az elmúlt év bizony szegényes volt, mivel elis­mert jó filmek kevés számmal, mig közepes képek igen nagy számban terültek piacra. Bizonyítja ezt azon körülmény a legjobban, hogy a mozgóképszínházak ez év nyarán, sőt az uj szezon elején is nagyon sok közepes képet voltak kénytele­nek lejátszani, úgynevezett jó és nagy képekért pedig évekkel előre kellett visszamenniük. Az uj szezon képe sokkal ked­vezőbben fest. Az idei szezonban és a jövő évben bőséges anyaga lesz mozgóképszínházainknak. — Szebbnél-szebb, nagyobbnál-na­gyobb filmek fognak a Városig és Diadal mozgóképszínházak vász­nain leperegni. Áldozatot, fárad­ságot nem kiméivé, az 1927—28. év anyagának szine-javából állí­tottuk össze műsorainkat, s mer­jük hinni, hogy Ízlésünk ez uj sze­zonban nagyon gyakran egyezni fog mozgóképszínházainkat lá'oga­tó közönségével. E mellett szól az a tény is, hogy a még jóformán Budapesten nem is reklámozott «Cigánybáró»-t már Budapestet is megelőzve mutattuk be, meg|j nem­csak hogy szép sikert aratott, de a közönségünk tetszését is elnyerte. Kötelességünket véljük teljesíte­ni akkor, amikor már eleve infor­máljuk közönségünket a tekintet­ben, hogy az uj szezonban a film­technika haladása, a filmművészet fejlődése, s hozott áldozataink ab­ba a kellemes helyzetbe juttattak bennünket, hogy közönsgünk igé­nyeit a filmek rendezése, művészi kvalitása tekintetében — bátran mondhatjuk — ki fogjuk tudni elé­gíteni. Az elmondották alátámasztására amelyek mozgóképszínházainkban 31 közel jövőben bemutatásra kerül­nek. E filmek jóságának elbírálá­sát a közönségre bizzuk. Nem tartjuk szükségesnek e helyen a filmek kvalitását méltatni, mert meg vagyunk arról győződve, hogy a közönség már a szereplők után ép oly jól el tudja azokat birálni, mint mi magunk. «A sivatag árvája». Bánky Vilma* Ronald Collmann. '<Curtízánok tündöklése*. Paul Wegener. «A máglya és élet». Conrad Ve­idt első amerikai filmje. A fekete kalóz», «Kard és kor­bács®. Douglas Eairbanks az idén csak e két képen játszik. «Cirkusz». Chaplin egyetlen és legtökélelesebb alkotása, Budapest öt legnagyobb mozgóképszínháza mutatja be egyszerre. «A szere:em». E'j:abeth Bergnen a német drámai színészet büsz­kesége. «Don Juan». Elisabeth Bergner. «A feltámadása. Rood la Roqe. «A kis Marianna», «Az Ur Isten madárkája*. Mary Pickford. Az idén megjelenő összes «Zoro­Huru»-filmek. «Az égő határok». Olga Tsche­hova. «Családi' ötszög». Várkonyi M. «Trípoüszi fogooly». Várkonyi Mihály. «A királyok királya». E képről azt mondják, hogy ehhez foghatót a filmművészet még nem alkotott. «Virradat». George O'Brien. «A nagy szünet». Dolores de[ Rio Az összes «Tom-Mix»-képek. «A bolygó zsidó». Gabrielle Ga­brio. «Noszty fiu esete Tót Marivab. «Gyurkovics Iányok». «NapoIeon». Conrad Veidt. «Kreutzer ' sonata» (Tolstoj). «A tenger» (Kellermann). «Joosefíne Baker» uj revüje. «Tyller görlök» uj revüje. Petrovich-film. «Sonja». Glória Svanson. «Férfiak lelkiismerete*. Norma Talmadge. «Több mjnt generális®. Buster Keaton. «Faluá Vénusza. Harry Liedtke­Cserépfeályliák minden szinben és kivitelben kétszer égetett legjobb agyagból meisseni mazzal kaphatók a Nyiregyháza-városi Üzem i r. t. Cserépkályhagyárában. Dus választék raktáron összeszerelt kályhákban. Több évi jótállás. Kedvező fizetési feltételek. Olcsó ár. Műhely: Bethlen-u. Tűzoltólaktanya. Telefon: 146. Raktár: Vay Ádám utca. Központi iroda; Városháza I./17. Telefon: 3, 55, 156. Interurbán: 156. 4205-? •Jí ÉÉocfiern Köksönfeönyvti* a-g XJjsá.glDOlfba.rL * > Egy ügyes és meg­bízható fiatal keresz­tény kereskedő segéd állást nyerhet. Ruzsonyl Pál díszműáru és sport üzletében, Nyíregyhá­zán. 56a4 6 Mák ucca. 36. számú ház eladó, mely ál 2 szoba, konyha, speiz és gyümölcsös kertből. 2 Két kolönbejáratu uccai szoba központon kiadó — orvosi rendelőnek, vagy garzon lakásnak alkalmas. Cim a kiadóban. 5699-1 Két szoba előszoba kony­ha kamara és pincéből álló lakás eladó, azonnal beköl­tözhető. Ifoldy ucca 30 sz. alatt. 5698 2 A Himeskertben a Kótaji uton egy házhely és a Rigó uccán egy házhely eladó. Értekezni lehet Izsay festéküzletében. 5697-1 Bútorozott szoba kiadó Buza ucca 11. 5616-? Teljes ellátást keres uri családnál magános tiszt vise'őoö — Árajánlatokat „szerény igényű" jeligére kiadóhivatal továbbit. 5621-3 Vincellért vagy kertészt keresek azonnali, októberi, vagy januári belépésre, ki nek felesége házi teendője mellett italmérésem per­centre vezetné. Csak feltét­lenül tiszta, megbizhttó és szorgalmas munkaerők Írja­nak. Budaházy Dezső Nagy­dobos, Szatmármegye. 5605-7 Elsőrangufházikosztot okt 1-től adok. Vay Adám ucca 7, bent az udvarban, keresztepület. 5362-? A város központján meg levő női szakmába vágó üz­letemhez keresek 3(JOO ­4000 pengőig társat. Cim a kiadóban. 5555-? Vidéki orvoscsalád keres házvezetőnőt, ki minden házi munkát vállal. Dr. Kardos Imre, Nyirlugos. 5664-1 Egy szép utcai bútorozott elő­szoba,szoba állomáshoz közel 1 esetleg 2 ur részére októ­ber 1 ére kiadó, kívánatra reggelivel is. Arany János­utca 23. szám. 5682-1 Megbízható, önnállóan főző jobb leány l ére állást keres. Cim az Ujságboltban. 8207-t Egy szép utcai bútorozott elő­szoba,szoba állomáshoz közel 1 esetleg 2 ur részére októ­ber 1 ére kiadó, kívánatra reggelivel is. Arany János­utca 23. szám. 5682-1 Oroson Pika Miklósné 9 holdas belsősége urilakás­sal azonnal bérbeadó, vagy eladó. 8206-;! Csinosan bútorozott utcai szoba teljes ellátással kiadó. Kiss-tér 10. 8191-1 Oroson Pika Miklósné 9 holdas belsősége urilakás­sal azonnal bérbeadó, vagy eladó. 8206-;! Csinosan bútorozott utcai szoba teljes ellátással kiadó. Kiss-tér 10. 8191-1 Hart-Pair traktorommal szántást vállalok 15 hold­tól feljebb. Érdeklődni le­het Csillag-ucca 10, vagy Alsó Sima 14. 8205-1 Házat vennék a Bessenyei térhez közel. Cim a kiadó­ban. &5619-? Hart-Pair traktorommal szántást vállalok 15 hold­tól feljebb. Érdeklődni le­het Csillag-ucca 10, vagy Alsó Sima 14. 8205-1 Elköltözés miatt minden­féle bútor eladó. Bethlen­utca 31. 8183 Hart-Pair traktorommal szántást vállalok 15 hold­tól feljebb. Érdeklődni le­het Csillag-ucca 10, vagy Alsó Sima 14. 8205-1 Elköltözés miatt minden­féle bútor eladó. Bethlen­utca 31. 8183 Honvéd u. 29. 3 szobás uj ház külön nagy udvarral november elsejere kiadó. Értekezni Nádor u. 23. sa. 8201-2 Egy korekt jó munkás fiatal fodrász segéd fölvéte­tik. Cim az Ujságboltban. Honvéd u. 29. 3 szobás uj ház külön nagy udvarral november elsejere kiadó. Értekezni Nádor u. 23. sa. 8201-2 Egy korekt jó munkás fiatal fodrász segéd fölvéte­tik. Cim az Ujságboltban. Tisztességes, megbízható rendes mindenes-leányt ke resék november 1-ére,— Szarvas ucca 42. sz. udvari látás. 9704-4 Két jobb munkásleányt könryü munkára azonnal felveszek. Selyem u. 23. sz. 8210-1 Tisztességes, rendszerető, jól főző fiatal szakácsnőt keresek október l-re Dr. Kemjátby Kázmér. Széche­nyi-u. 28. sz. 5-58-2 Tisztességes, megbízható rendes mindenes-leányt ke resék november 1-ére,— Szarvas ucca 42. sz. udvari látás. 9704-4 Két jobb munkásleányt könryü munkára azonnal felveszek. Selyem u. 23. sz. 8210-1 Tisztességes fiatal be'áró mindenest keres kéttagú család okt. l-re. Mosó és vasalónő jár. Sóstti-ut 54. 5654-1 Tisztességes, megbízható rendes mindenes-leányt ke resék november 1-ére,— Szarvas ucca 42. sz. udvari látás. 9704-4 Két jobb munkásleányt könryü munkára azonnal felveszek. Selyem u. 23. sz. 8210-1 Tisztességes fiatal be'áró mindenest keres kéttagú család okt. l-re. Mosó és vasalónő jár. Sóstti-ut 54. 5654-1 Keresek egy-két szobás lakást konyhával, bútorral, vagy anélkül. (Kereskedelmi iskola 5702-1 Két szoba, mellékhelyi­ségekből álló lakás azonnal beköltözhető, Sóstói út 36. sz. alatt kiadó. — Értekezni Kállai u 13. 5611 1 Keresek egy-két szobás lakást konyhával, bútorral, vagy anélkül. (Kereskedelmi iskola 5702-1 Két szoba, mellékhelyi­ségekből álló lakás azonnal beköltözhető, Sóstói út 36. sz. alatt kiadó. — Értekezni Kállai u 13. 5611 1 Megbízható, tisztességes mindenes-fözőuő októoer 1-ére felvételik. Kálvin tér 14. emelet. 5701-1 Gépirt nő ügyvédi vagy hasonló irodába szerény díjazásért állást keres. Cim a kiadóban. 4147-? Megbízható, tisztességes mindenes-fözőuő októoer 1-ére felvételik. Kálvin tér 14. emelet. 5701-1 Gépirt nő ügyvédi vagy hasonló irodába szerény díjazásért állást keres. Cim a kiadóban. 4147-? Kifogástalan erkölcsű szobaleany s gyermekleány kerestetik. Szabolcs u. 6. 5700 1 ^Elegánsan bútorozott különbejáratu uccai szoba kiadó. Cim az Ujságboltban. 8109-1 Kifogástalan erkölcsű szobaleany s gyermekleány kerestetik. Szabolcs u. 6. 5700 1 ^Elegánsan bútorozott különbejáratu uccai szoba kiadó. Cim az Ujságboltban. 8109-1 Egy száraz dadát és egy mindenes leányt keresek. Széchenyi-ut 59, 5693-2 1 Egy üzlet berendezéssel együtt átadó. Cim a kiadó­ban. 5556-? Egy száraz dadát és egy mindenes leányt keresek. Széchenyi-ut 59, 5693-2 1 Egy üzlet berendezéssel együtt átadó. Cim a kiadó­ban. 5556-? Buzatéren egy üzlethelyi sétf raktárral és egy nagy pince kiadó az uj háznál, Búza ucca. 5692-1 Házvezetőnőt október l-re inteligens urinőt keresek. C.m a kiadóban. 5679-2 Buzatéren egy üzlethelyi sétf raktárral és egy nagy pince kiadó az uj háznál, Búza ucca. 5692-1 Házvezetőnőt október l-re inteligens urinőt keresek. C.m a kiadóban. 5679-2 r| | Bérszántást vállalok — Fordson traktorral. Jakab János, Nyirpazony. 6716-3 Egy üres szoba kiadó. Kert ucca 26. sz. 8208-1 ÓLMOT vesz a Nyirvidék kiadóhivatala. 30 mázsa telelő szedett alma eladó. Harsányi Albert, Dombrád. 5703-1 ÓLMOT vesz a Nyirvidék kiadóhivatala. Tartós, kitűnő rugózású, gyönyörű kivitelű, magyar utakra készült, két literes, hat hengeres HHAGOfilX autóívegyen, Kedvező fizetési feltételek, .v.v.v. Képviselet: Thrón László Nyíregyháza, Dessewffy-tér 4. szám­Tiszántúli képv közp. Tauril Pneumatik R.-T. debreceni lerakata Perfekt gyors és gépírónőt keres azonnali belépésre a Mándy Uradalom nyírbátori irodája, aki más irodai teendőkben is jártasság­gal bir. Ajánlatot eddigi működésről a fizetési igény megjelölésével kérjük 5695 Menyezetdiszek gipszrosetták nagy választékban Brflllnól, Telefon: 143. 3082 Batta József ruhafestő, vegytisztitó, gouvrérozó és plissérozó elvállal őszi és téli kabátok, férfi és női ruhák festését, tisztítását ugy egészben, mint szittontva a legjulányosabb árban. — Üzlet: ZSldség tér 7. szám (Karner-ház). Lnkás: Bujtos ucca 50. 8176 3 Tűzifa és szén szükségletét legjobban beszerezheti Lichtmann Ipácne tűzifa és szénkereskedésében, Arany János ucca 23. sz. TELEFON: 523. 5681 Nyomatott Jóba Elek iaptulajdoncj könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom