Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-30 / 221. szám

Nyíregyháza, 1927. szeptember 22, * Csütörtök XLYIII évfolyam. 214 szám. JStYIRYIDÉK glöfizatésl árak hftlyban és vidéken: Itfy Mrs 2'5Q pangö. Nagyadévra 7-60 pengő. SttatiastviMtóknek és tanítóknak 2ű°/t eugedraény. EHHHMHKMIHHn Alapította JÓBA ELEK Fdazarkaaztö: Or. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Falalöa azarnaaztö: VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség ét kratföMvatafr SZÉGHENYI-UT 9. SZÁM. Talefon szám 138. Postachaque 29Ő5& Kéziratokat nam. adunk vissza. A Rajna áradása tovább tart. Rothermere lord megcáfolja a Pesti Hírlapban megjelent nyilatkozatának egy részét. Feldkirch : A Rajna, melynek víz tömegei jelentékenyen csökkentek, Schaan mellett csaknem teljesen el­hagyta régi medrét és egy kb. 200 méter széles résen a Schaan körüli szántóföldeken mély medret vájt magának. Kétszáz churi utász es mintegy 140 főnyi osztrák csapa 1 együttesen dolgozik a gát rések elzárásán. Mintegy 60 méternyi területen már sikerült rőzsével el­zárni,, ennek ellenére azonban mind mélyebben ássa magát alá a Rajna vize uj medrébe. A Rajna hömpölygő áradatban megy Bendern felé és körül fogja Ruggelb és Bangs helyiségeket. — Bandernnél fölrobbantották a ga­takat, de ez sem segített sokat. Kevéssel a fölrobbantas után a Rajna két hélyen áttörte a gátakat. Ruggelbet mar teljesen kiürítet­ték Az osztrák önkéntes mentő osztagok csolnakon szállították el Ruggleb mintegy 300 lakosat. Ma a svájci utászok egyik osztaga 60 ruggelbi lakost a Svájci partra vitt. Mintegy 12 személy nem akarta házát és állatait elhagyni, ezek Ruggelben maradtak. Bangís .helyi­ségét is teljesen kiürítették. A ha­zak víz alatt állanak, a termés teljesen megsemmisült. * » A f Tavaszra maradi az olasz kép­viselők budapesti látogatása. A Pesti Napló ér lesülése szerin az olasz képviselőknek Budapestre tervezett látogatása tavaszra marad, még pedig azért, mert Olaszország baí a politikai konstelláció nem Kn gedi meg, hogy több képviselő el­hagyja az országot. Az ősszei ugyanis nagyobb parlamenti ak­cióra készül Mussolini. (B£) Stresemann a francia-német viszonyról. A Mai Nap írja: A Petit Pá­risién genfi tudósítója beszélge­tést közöl Stresemann német kül­ügyminiszterrel, aki nyilatkozatá­ban kijelentette, hogy a francia­német viszony csakis a nyilt és tel­jes loyalitás, valamint a minden téren való szoros egvütímüködes őszinte óhaján épülhet fel. Német­ország a locarnói egyezménnyel bebizonyította, hogy- őszintén óhajtja az együttműködést és nem gondol harcra. A világ béke szem­pontjából a német-francia kilátás­nak csak akkor lesz teljes gyakor­lati értéke, ha megoldást nyernek bizonyos problémák, melyek nél­kül a tartós megegyezésre a két ország között alig lesz kilátás. ­(A lapnak megjegyzése szerint Stresemann itt a Rajna-vidék ki­ürítésére célzott.) 1 Budapesti Értesítő: A pesti Hírlap irja: Rothermere lord az alábbi táviratot küldte a Pesti Hír­lapnak: Tudósítójuk nyilván az an­gol nyelvben való járatlansága folytán ugy állított be engem, mint aki azt mondtam volna, hogy Ma­gyarország határai nemcsak az én általam kijelölt vonatig, hanem a Kárpátokig is ki fognak terjedni. Ilyen nemű kijelentést nem tettem. Semmi esetre sem gondolom és nem is tartom lehetségesnek, hogy Magyarország többet kapjon Visz­sza„ mint azokat a területeket, a melyeken a trianoni békeszerződés aláírásakor túlnyomó részben ma­gyar lakosság lakott. A „Lesz maga juszt is az enyém" cimü magyar tangó éneklését betiltották Romániában. Az Observer és a Manchester Guardian gúnyos hangon tárgyalják a román kormány rémlátásait. Londonból jelentik a Magvar Távirati Irodának. Az Observer mulatságosnak tartja, hogy a ro­mán sajtó' a «LeSz maga juszt is az enyém» cimü magyar tangó dalt, állítólagos irredenta vonatkozásai miatt az ország területéről váló száműzetésre kárhoztatja. A Manchester Guardian «Tangó, mint felségárulás® cimü cikkében jr mulatságos dolgokat e témáról. — Rendkívül jellemzőnek tartja a dél­keleteurópai kormány lelkiválágára azt, hogy milyen ideges lelkiállapo­tot tud kiválatni a román kormány egyes tagjai sorában is egy ártat­lan tangó. ».M ^. a. MC' O. M M.»..... »• M Ha ezt a tangót tényleg betiltják a románok, akkor az természetesen a történelmi események sorába fog emelkedni. Reméli a lap,, hogy a román államférfiak még idejekorán visszanyerik normális lelkiállapo­tukat, ha azonban nem, ugy rövi­desen az is megtörténik, hogy sok más hasonló eset fog bekövetkezni. Igy például hasonló sors fogja ér­ni azt az amerikai fox trottot, a melynek első sora igy szól: «En­gedjetek be mindnyájunkat Mária házába», mert attól fog félni a ro­mán kormány, hogy valaki az öz­vegy királynő lakásába akar be­törni. á román kormány kétszázezer magyar lakos felebbezését utasította el érdemleges tárgyalás nélkül. Illetékes helyen kijelentik, hogy en­nek az állításnak nincs semmi alap­ja. (M/l.) Az 1920-ik évben folyt magyar­francia tárgyalásokkal kapcsolat­ban a budapesti lapok egy része gr. Semsey Andort ugy szerepel­teti, mint aki 1920-ban követségi •tanácsos lett volna. Illetékes he­lyen megállapítják,- hogy gr. Sem­sey Andor 1920-ban nem állott ál­lami szolgálatban, csupán- 1923. év szeptember havában tette le a diplomáciai szakvizsgát és 1923. november 2-án nevezték ki külügy minisztériumi segéd fogalmazóvá. D • M « » » A kolozsvári ellenzék hosszabb cikket közöl a magyar lakosságnak az állampolgárság megszerzése kö­rül hangoztatott panaszairól. A kolozsvári állampolgári lista évek­kel ezelőtt történt összehasonlításá­nál úgyszólván valamennyi ko­lozsvári magyar lakos állampol­gársági kérvényét visszautasították. A lakosság a döntés ellen kb. 200 ezer felebbezést adott be, ezeket az Ellenzék jelentése Szerint a bukaresti legfőbb törvényszék anél­kükl, hogy érdemlegesen tárgyalta volna azokat, egy-től-egyig vissza utasította, még pedig minden egyes esetben formai okokra való hivatkozással. 74000 rádióelőífzetö van Magyarországon. A Nemzeti Újság irja: A ma­gyar rádiónak tavalyi 40.000 elő­fizetővel szemben az idén már 74.000 előfizetője van ; akiknek 80 százaléka budapesti és budapest­környéki. Az uj leadóállomás a csepelszigeti Laky hegyen már épül. Az épület már tető alatt is van. Ennek az uj leadó állomásnak működésbe lépésekor elérhető lesz, hogy az ország területének 70 szá­zalékán már detektoros készülék­kel lehet hallgatni a budapesti le­adásokat. i Magyarország nem kapott ba­ráti szerződésre irányuló ter­vezetet Franciaországtól 1920-ban. A Pesti Hirlap ma reggelt szá­mában az 1920-ik évben folyt magyar—francia tárgyalásokkal kapcsolatban «Politikusok köréből vett referációnk> cim alatt azt írja, hogy Fouáhet akkori főmegbizot 1 (és 'nem meghatalmazott miniszter, mint azt a lap közleményében ne­vezi) 1920. év junius hó 20-án a magyar külügyminisztériumban át­nyújtotta volna a magyar-francja barátsági szerződés okmányait. — Titulescu távozik a külügyminiszteri székből. Bukaresti jelentés szerint az ot­tani lapok azt irják, hogy Titules­cu távozni készül a külügyminisz­teri székből és a pénzügyi tárcái venné át. A külügyminisztérium élére a n emzetí parasztpárt egyik vezére kerülne. (B£) . *#«•»« Enyedi Róbert vizsgálóbíró el­rendelte a vizsgálatot Erdélyi Béla ügyében. Enyedi Róbert vizsgálóbíró ma délelőtt hirdette ki végzését Erdélyi Béla és két társa ügyében. A vizs­gálóbíró elrendelte ez ügyben a vizsgálatot és a vizsgálati fogsá­gét. Időjárás. A Meteorologiai Intézet jelenti : Hazánkban tegnap az ország ke­leti és délkeleti részén még voltak 13 mm-ig terjedő esők. A hőmér­séklet keleten sülyedt, igy eiosz­tódása egyenletesebb lett. fdőprog­nozis: Tulnyomólag derült, éjjel hűvös idő várható. Tőzsde. A pengő nyitáskor 90.70, zár­latkor 90.75 volt. Valuták: Angol font 27.79-95. Cseh korona 16.88—96. Dollár 568.20—570.60. Frank 22.45-65­Leu 3.53—59. Lira 31.30—60. Márka 135.75—136.25. Osztrák­schilling 80.45—85. Svájci frank 110.00—40. Terménypiac. A buza ára válto­zatlan. Rozs pestvidéki 28.60—75 egyéb 28.50—65. Határidős : Buza októberi zár­lát 30.40—42, márciusi zárlat 32.80—90, májusi zárlat 33.36—38. Rozs októberi zárlat 28.94—96, márciusi zárlat 30.34—36. Tengeri Tengeri májusi zárlat 25.12—14. gyönyörű divatszínekben és szebbnél­szebb modellekben, óriási választékban Cipőujdonságok Lichtenbergj cipöáruliásáb^ffK, Nyíregyháza, Zrinyi Ilona ucca I Gyermok iskolacipők és patrntliarisnyák olcsó árban. — „Lichtmann" és „Reform" cipők főraktára. „F. L. Popper", világmárka, „Ányos", „Cominers" és „Extra" Tédjegyü cipők egyedárnsitása. 7895 Egyes szám ára 1© fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom