Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-01 / 197. szám

1927. szeptember 1. JSfrfRVIDBK. 3 hogy soha el nem muló hálájukat tolmácsolják a kultuszminisztéri­umnak, dr. Bencs Kálmán polgár­mesternek és Kardos tanácsosnak, kik lehetővé tették, hogy a tanfo­lyam megalakulhasson. ísten áldá­sát kéri a vezetőségre. Feuer Ilonka néhány meleg sza­va után, ki a tanítójelöltek nevében mondott köszönetet, Schulmann igazgató válaszolt az elhangzott beszédekre. Megköszönte a vezető­ség nevében a mindenünnen felé­jük áradó igaz szeretetet, mellyel az egész itt tartózkodása alatt el­halmozták, kéri a további támoga­tást e fontos ügy iránt s rövid búcsúszavait már sírástól el-elc;uk­ló hangon fejezte be, annyira ne­héz volt az ő kedves tanítványaitól megválni. Mi is Isten áldását küldjük a távozó után! Fábry Ignác tanfelügyelő, ki az egész ügyet az első perctől kezd­ve a magáévá tette, — mint hall" juk — mozgalmat indított, hogy egy állandó tanfolyam létesüljön Nyíregyházán. Ez össze lenne kö;v€ az ősszel megnyitandó ki egiíő is­kolával, melynek vezetésére már sikerült megnyerni a nyíregyházi tanítóság egyik kiváló pedagógus és agilis tagját. Klug Péter szakfelü­gyelő bizonyára felkarolia az ő nemes törekvéseit és Nyíregyháza egy uj intézménnyel gazdagabb lesz, a szülők vállairól pedig egy nagy terhet vesznek le. (Drj TATÁRJÁRÁS NE FELEDJE EL, hogy a Földes Drogéria ezidő szerint csak Bethlen ncca 6. r Főposta sarkon van. Telefon: 118. mérésre méltó munkásságával való együttérzésüket. ' A csütörtöki avatóestélyen oszt­ják ki a játékosoknak a Nykise ál­tal elért kerületi bajnokság II. helyezéséért kapott érmeket és egy­ugy nagy mértékben fog hozzá­járulni egy életerős, testben és lé­lekben egészséges generáció felne­veléséhez és sikerei a közvélemény osztatlan elismerésével fognak ta­lálkozni. C ONRAO VEIDT Csütörtök este lesz a Nykise klubhelyiségavató estélye. (A Nyirvidék tudósítójától.) Már közöttük lapunkban, hogy a Nyíregyházi Kereskedők és Ipa­rosok Sport Egyesülete a Lacz­kovszky-féle szálloda különtermé­ben klubhelyiséget rendezett be. Az intensivebb sportolhatás elő­mozdítására létesített hajlék felava­tó ünnepélyét a Nykise most már véglegesen csütörtök Iszeptember 1.) este 9 órára tűzte ki. Az ün­nepségen városunk társadalmának reprezentánsai nagy számban fog­nak megjelenni, hogy * méltó ke­retet nyújtsanak a szép ünnepség­hez és hogy ezáltal is kifejezésre juttassák a" Nykise hazafias, elis­Soha nem volt olyan felhőszakadás Nyíregyházán, mint tegnap este, amikor elöntötte az ntcákat, parkokat, pincéket, kisebb lakásokat a viz, több ház beomlott és a tűzoltóságnak hajnalig kellett küzdenie a viz romboló hatalmával. Antal János parancsnok és Varga őrmester az egész város háláját érdemlő odaadással szálltak szembe az elemek haragjával. — A tűzoltók tizenöt esetben vonnltak ki. (A »Nyirvidék« tudósítójától.> Tegnap délben egy órakor vé­szes felhők tornyosultak az égen. Elsötétült a város, majd kísérteties sárga világításban fürdöttek a há­zak. Minden vésztjósló volt. A rádió már a délelőtti órákban olyan légköri zavarokat sejtetett, amelyek nek mértékétől előre remeghettünk. A délutáni órákban aztán kezdetet vette az irtózatos hangverseny. Va­kító villámok cikkáztak, a város északi és északnyugati határában sorra csapott le egyik villám a másik után. Mindent megremegtető dörgés jelezte az orkán kitörését. Egyszerre hatalmas zápor vezette be a viz szörnyű játékát s az em­berek futva menekültek otthonuk­ba. Villámfényben, megremegtető menydörgések között a zápor egy- p szerre teljes erővel felhőszakadássá fokozódott. ömlött a viz valóban, mintha »dézsából őntenék«. A zuhogó viz­fátyolon nem lehetett áttekinteni. Az utcák, a terek, parkok az órá­kon át tartó, Nyíregyházán soha nem tapasztalt vehemenciáju felhő­szakadásban megteltek vízzel, sok helyütt megakadt a közle­kedés. A pincék megteltek, az alacso­nyabb fekvésű házakba befolyt a viz, több helyütt beszakadt a vá­lyogfal, vagy összedőlt a kémény. Mindenütt mezitlábos embereket le­hetett látni, mert cipőben lehetet­len volt a közlekedés. Térdig fel­tűrt nadrággal, mezítláb gázoltak át a mellékutcák járókelői egyik ol­dalról a másikra. Segélykérés viharban. A tűzoltóságra és a mentőkre nagy feladat hárult az életet és va­gyont fenyegető viharban. És a tüz katonái bátraknak, fáradhatatlanoknak a viz haragja ellen való küzde­lemben is. Egyik kétségbeesett segélykérés a másik után érkezett a mentőkhöz és tűzoltókhoz. A vihar által keltett zavarban Antal János parancsnok és Varga őrmester irányító szava maga volt a hősi elszántság, a pol­gárerények legszebbje, az áldozat­készség, a nyugalmat, biztonságot jelentő férfierő. , A tűzoltóknak tizenöt esetben « kellett kivonulniok és éjjel két | óráig küzdöttek odaadó, meg­feszített munkával az elemekkel Antal János parancsnok intézkedé­sére épp ugy rohant elő a tűzoltók gárdája, mint a legveszedelmesebb tűz idején. Kivontatták a szivattyúkat és megkezdődtek a mentési munká­latok. A tűzoltók munkáiban. 5 óra 45 perckor a Kálvineum tornatermébe bányaszivattyuval vo­nult Kuzsmicz Ferenc tűzoltó és eltávolította a benyomult vizet. — Nyeste József tűzoltót a Viz-utcai és Buzá-téri kanálisokhoz hívták. Itt a kanálisok megteltek vizzel, majd bedugultak s a környéket mind veszedelmesebben öntötte el az árvízhez hasonló víztömeg. Az egész környéket megremeg­ted sorozatos, ágyudój-géshez hasonló dübörgéssel szakadt elő a viz, amikor a kanális száját kinyitották a kivonult utcaseprők. Fecskendővel vonult ki a tűzoltó­ság a Sólyom-utca 37. sz. épület­hez is, ahol Korok József tűzoltó a kocsi fecskendővel dolgozott. Hat órakor az ui pénzügyi pa­lotából kértek segítséget, mert a palota pincéje megtelt vizzel és a helyzet fenyegető volt. Elöntötte a ',viz a házmesteri lakást, a gépházat, 3 mosókonyhát is. Nagy Gyula őr­parancsnok a 7. sz. mozdonyfecs­kendővel vonult ki és a pénzügy­őrök fáradhatatlan közreműködésé­vel este 9 óráig szivattyúzták a be­tódult vizet. Nagy Veszedelmet jelentettek a Debreoeni-utca végéről is, ahol a viz elöntötte az udvarokat, és be­tódult a lakásokba. Timkó András tűzoltó sietett a . veszélyeztetett helyre és két kapunak kibontásával biztosított szabad utat a megre­kedt nagy víztömegnek. Király István tűzoltó a Nyirfa­utca 37. és 43. sz. házakhoz sietett, ahol éjjeli egy óráig szivattyúzták a lakásokba tóduló s a lakókat ür­geként kiöntő vizet. Nyeste József tűzoltó a Kállói utca 20. sz. épületnél végzett mentési munkálatokat. Nlagyap Hirdető Iroda R. T. fiók Hírlapterjesztő Osztálya szeptember hó l-én megnyílt a Dohány Nagy tőzsdében Nyíregyháza, Zrínyi Ilona ucca 3. Telefon: 22 Újságok, folyóiratok, sportlapok, divatlapok és képesujságok árusítása. Újság, piakát, kisvasúti és egyéb hirdetések felvétele. Saját kirakatban kis hirdetések elhelyezése. Magyar RádióUjság főelárusitó helye 507 > Veszedelemben « rokkant­telep. A Debreoeni-utca végén lévő rokkant telep lakói éppen a na­pokban irtak levelet arról, hogy félnek az esetleges árvíztől. Ami­től féltek, tegnap bekövetkezett. A felhőszakadás által fel gyülemlett viz benyomult a rokkantak laká­sába. Dudánszky Mihály tűzoltó vo nult ki szivattyúval a veszélyeztetett helyre és eltávolította a lakók köz­reműködésével a vizet az épületek­ből. Mlinárcsik Mihály és Lippa Mi­hály tűzoltók a Kótaji utca 9. sz. házhoz siettek, ahol a kapu fel­bontásával vezették le a .hazat el­öntő vizet. Nagy viztorlódást okozott a csa­tornaszáj bedugulása a Pacsirta­utcában is, ahol "Suhajda Pál segített a bajon. Kivonultak a tűzoltók az Árpád­utcába, a Holló-utcába is, ahoí Lippa Mihály és Király fózsef vé­gezték a mentési munkálatokat. A Rákóczi-utcán beom­lott egy kémény. A nagy vihar erősen megron­gálta a Rákóczi-utca 25. sz. házat, amelyben dr. Valent Mihály orvos lakik. A ház kéménye beomlott, Kuzsmicz Ferenc és Dubinszki Mi­hály tűzoltók vízmentes ponyvával takarták be a felszakított tetőrészt. — A tűzoltók derekas munkája, amely a kés© éjjeli órákban ért vé­get, mély hálára kell, hogy kötelez­ze az egész lakosságot és különös elismeréssel adózik mindenki Antal János parancsnoknak, aki fiatalos fürgeséggel és kitartással volt mun­kában egész éjjen át, míg csak el nem mult a veszedelem. A'vihar így is kiszámíthatatlan károkat oko­zott és nyilvánvalóvá tette, milyen sok rossz állapotban lévő ház van Nyíregyházán. A Csillag-utcán egy gé­mes kutat szétvágott a lecsapó villám. A gyakori villámcsapások na­gyobb kárt nem okoztak. Közülök az egyik igen szerencsés kimenete­lűnek mondható, amennyiben egy­két másodperc időkülönbséggel ha­lálos kimenetelű is lehetett volna. Moravszky István Csillag-utcai la­kásának udvarán a gémes kútból vizet merített 17 éves leánya. A veder már fent volt s éppefi a föl­dön levő vedérbe töltötte át a vi­zet, amikor a villám lecsapott a kútba. A kut kábáját teljesen szét­vágta a villám s a cement bödönt is erősen megrongálta. A leány­nak, aki alig egy lépésnyi távol­ságra állott a kutkávától, csodála­tosképen és szerencsére az ijedt­ségen kívül semmi baja sem tör­tént. ~ A Sóstón is lecsapott egy villám Radó Gyula vendéglős istállójába, de nem okozott kárt. A viha r ereje kidöntötte a sóstói park egyik legszebb fáját is. .... «_. -! i ben felavatják a mult heti DVSC. elleni mérkőzésen nyert serleget is. Ezen hármas esemény szép bizo­nyítéka a Nykiss lendületes fej­lődésének és ha munkásságát az eddig tapasztalt irányban folytatja,

Next

/
Oldalképek
Tartalom