Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-12 / 155. szám

1927. julius 12. JSÍYÍRYIDÉK. A Sóstógyógyfürdő üzemét nagyban befolyásolta a mult év nyarán uralkodott kedve­zőtlen, rossz, esős időjárás. Ennek tudható be, hogy a Sóstógyógyfür­dő látogatottsága csak kismértékben emelkedett a mult évivel szemben. Össízlátogatók: 24.204, 1925-ben: 24.150, dacára ennek, a Sóstó­gyógyfürdő bruttó nyeresége: 165.458.630 korona volt, a mult évinek — 83 millió koronának — majdnem a duplája. A köztisztasági vállalat. működése általában a mult évi keretekben mozgott. Bruttó nyereség: 157.074.237 ko­rona, mig 1925-ben: 41.119.705 korona volt, amely többlet nyere­ség a kiadások csökkenésében, a forgalom megszaporodásában és a némileg felemelt dijakban leli ma­gyarázatát, bár a dijak a legtöbb magyar városban lényegesen ma­gasabbak, mint Nyíregyházán. Ezeket az adatokat volt szíves az igazgatóság rendelkezésünkre bocsájtani, amelyekből megálla­pítható, hogy a városi üzemek ren­tábilisak, a múlthoz képest erős javulást mutatnak és a gazdasági helyzet további javulása mellett remélhető, hogy a városi üzemek fejlődése most már hatalmasabb lépésekkel fog előre haladni. Fagylalt, jegeskávé naponta kapható a Sipos cukrászdában, Zrínyi Ilona ucca 3., az udvarban. TELEFON : 3-13. 2498 A Josephine Baker 6 „Charlestone" görl 3 „Albertis" görl Balogh Böske Berezeg Albert Kosovich Pál junius 11-én és 12-én hétfőn és kedden a Városi Színházban Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. Mérsékelten felemelt helyárak W A változó időjárás dacára nagy sikerrel zajlott le a Kovács István-népünnepély. Óriási közönség nézte végig a tréfás és komoly verse­nyeket, a gyermekszínpad előadását és a tűzijátékot. (A «Nyirvidék» tudósítójától.) A polgári eszme vértanujának, Kovács István nemzetőrfőhadnagy­nak Nyíregyházán, szülőháza előtt szobrot emelni, ekként a polgárság örök háláját kifejezésre juttatni ré­gén foglalkoztatja a mártir főhad­nagy volt szűkebb környezetéből alakult Kovács István Baj társi Szö­vetséget. A szobor megteremtésének anya­gi eszközei nem állanak rendel­kezésre, pusztán a tagsági dijakból és az amúgy is túlontúl igénybevett társadalom áldozatkészségéből nem remélhető a szobor tetemes költségéinek összegyűjtése. Meg kell tehát a szövetségnek minden kínál­kozó alkalmat ragadni, amely ne­mes céljához közelebb segitj még akkor is, ha az anyagi eszközök előteremtésének módja talán egye­sekben aggodalmat támaszt fel az iránt, hogy a gyűjtés módja árthat a mozgalom kegyeletes jelle­gének. Nem hisszük, hogyha vannak ezek az aggodalmak, alaposak vol-* nának is, hiszen általános szokás, hogy nemes, nagy jótékony cé­lok érdekében például legutóbb az árvíz sújtotta szerencsétlen lakos­ság felsegélyezésére szinielőadáso­kat vagy táncmulatságokat ren­deznek, hogy az ekként befolyt jövedelem minden fillérje a nemes cél szolgálatába kerüljön. A Kovács István emlékszobor költségeinek előteremtésére ilyen kitűnő alkalomnak ígérkezett égy nagyszabású népünnepély megren­dezese a Sóstón, amely népünne­pély minimális regie-költség mellett a társadalom minden rétegének be­vonásával hatalmas összeget juttat­hat a kegyeletes cél mielőbbi meg­valósításához. És ha a külső kép a népünne­pély természete szerint a maga tarka-barkaságával, rikító színeivel és lármájával nem is volt alkalmas a kegyeletes magábaszállás és lel­ki elmerülés felkeltésére, mégis ez­rek és ezrek gondolata szállt ha csak egy pillanatra is, a mélységes hála és kegyelet szárnyán annak az emlékezete felé, akinek hősies önfeláldozása szilárdította itt meg a polgári erényeket és nyújtott pél­dát ősi erkölcsi alapon az áldoza­tos hazaszeretetre. A Kovács István Baitársi Szö­vetség által a Sóstón vasárnap megrendezett hatalmas nüpünne­pély az esővel kacérkodó időjárás dacára is fényesen sikerült. Hatal­mas tömegek vándoroltak ki a Sóstóra és a késő éjszakai órákig eleven, mozgalmas és szines volt a Sóstó környéke, amely egész na­pon át uj és uj meglepetésekkel szolgált a kedvezőtlen időjárás da­cára fáradhatatlanul özönlő közön­ségnek. Különösen nagy közönség néz­te végig a gyermekszínpad dus műsorát, amelynek szereplői egy­tőlnegyig tanúságot tettek készültsé­gükről és színpadi rátermettségük­ről. A programmon szerepeltek Ba­logh Béniné növendékei is, akik klasszikus, ritmikus táncaikkal nagy sikert arattak. A tréfás és ko­molyabb versenyekn ek is sok né­zője akadt. A komoly versenyek eredményét itt közöljük: Evezőverseny. A hölgyek egyes versenyében 5-en indultak: 1. Babits Margit 3 p 43 mp., tiszteletdíj, alpacca gyümölcskosár. 2. Hogyan Matyi 3 p. 55 mp., arany plaketté. Ili. Sovány Katalin 4 p. 09 mp. ezüst plakette. IV. Timarovszky Cuca 4 p. 12 mp. ezüst érem. Az urak egyes versenyében 8-an indultak: 1. Weisz Sándor (1926. évi bajnok) 3 p. 31 mp., tiszteletdíj serleg. 2. Hajdú Imre 3 p. 36 mp., arany plakette. 3. Kiricsi János 3 p. 44 mp., ezüst plakette. 4. Reichl György 3 p 47 mp, ezüst érem. A kétevezős versenyben hárman indultak: 1. Pákh László—Glück József— Dienes Barna 3 n 15 mp!, tiszte­letdíj serleg és külön két arany plakette. Kerékpárverseny férfiak részére: 1. Kovács László. 2. Garay Zoltán. 3. Sztahó József. 4. Garai Kálmán. Kerékpárverseny nők részére: 1. Árpási Icuka. 2. Kiss Jolán. 3. Kovács Ica. 4. Kovács Jolán. Futóverseny 15 induló. 1. Mona István (Nytve) 20 p 30 mp. 2. Popovics Sándor (Baross­cserkész) 20 p. 40 mp. 3. Kovács József (Tanítóképző) 20 p. 56 mp. 4. Reínhardt Sándor (Nytve) 21 p. 17 mp. 5. Keresztúri László (Ibranyi le­vente) 22 p. 10 mp. A nyíregyházi rendőrség fokozott mértékben ellenőrzi a piaci visszaéléseket. Országos érvényű rendeletet kell hozni az élelmicikkeknek súly szerint való méréséről. (A Nyirvidék tudósítójától.) A nyíregyházi piacon is észlel­hető drágulási folyamat ís kivál­totta azt a természetes ellenhatást, melynek meg kell nyilatkoznia mindenütt, ahol egészséges gazda­sági helyzetet akarnak teremteni. A panaszok oly nagy mérvűek és olyan jogosak voltak, hogy az el­keseredett asszonyok kérése elől már nem lehetett elzárkóznia a rendőrhatóságnak sem. A nyíregyházi államrendőrség az egységes országos akciónak, de különösen a helyi viszonyoknak is megfelelően érvényt akar szerezni annak a rendelkezésnek, mely az indokolatlanul magas piaci árak le­törésére irányul. A rendőrség el­lenőrző működése több irányú lesz­A legfontosabb ténykedése lesz az. hogy meg fogja akadályozni min­den rendelkezésére állo eszközzé, a piacnak reggel 9 óra előtt kofák által való elözönlését. Az a rende­let ugyanis fennáll, hogy reggel 9 óra előtt a gyümölcspiacot ki­véve, semminemű piaci élelmiszert sem vásárolhatnak a viszonteladók. Ügyelni fognak továbbá arra is, hogy a viszonteladói vásárlás idő­pontjában is csak olyanok vásá­rolhassanak élelmi cikkeket a vi­szonteladás számára, akik meg­felelő viszontelárusltói igazolvány­nyal rendelkeznek. A piacnak ezt a rendjét detek­tívek és polgári ruhába öltözött rendőrök fogják biztosítani s akit kihágáson érnek rajta, azt előállit­fják a rendőrkapitányságon. A piac­nak ilyetén fokozott ellenőrzése nem időleges lesz, hanem mind­addig fog tartani, mig ezt a gaz­dasági helyzet indokolttá teszi. Egyébként — értesülésünk Szerint — a rendőrség méltányolva a kö­zönség jogos kívánságait, megerő­sített őrjáratokkal fogja ellenőrizni az összes piacokat s az ellenőrzés a fogyasztókra csak jó hatást fog eredményezni. Egyik legutóbbi számunkban meg emlékeztünk arról a sérelemről, amely a piaci vásárlóközönséget éri a nagyobb darabból álló áruk eladásánal, ha azt literes bádoggal mérik. Erre vonatkozólag azt a fel­világosítást nyertük, hogy — saj­nos — a rendelet hatálya meg­szűnt. Ezen tehát momentán nem lehet segíteni. De lehet segíteni or­szágosan megindítandó akció ut­ján. Mi nem vagyunk Illetékesek az akció megindítására, mi csupán a közönség jogos kívánságának va­gyunk a tolmacsolóí s igy a mind­untalan felhangzó és méltánylandó kérést azoknak a figyelmébe ajánl­juk, akiknek módjukban áll egy minden piacra érvenyes rendelet létrehozásánál a kezdő lépéseket megtenni. Ha a fővárosban termé­szetes az, hogy súllyal mérnek min­den élelmiszert, ugy a vidéki piaco­kon is jogos az a kérés, hogy ne szemmérték szerint, csomókba rak­va, vagy más nem igazságos, csa­lóka mérték szerint kelljen a kö­zönségnek vásárolnia az árut. Hozzászólás a bicikli-ügyhöz. A következő levelet kaptuk: A Nyirvidék hasábjain a közel­múltban több cikk panaszolta el a nyíregyházi biciklisták egy részének a gyalogosok biztonságát súlyosan sértő magatartását. Engedjék meg az igen tisztelt cikkírók, hogy ezek­re a panaszokra vonatkozóan né­mány megfigyeléssel szolgáljak az alábbiakban: Föltétlenül elismerem, hogy a panaszok teljesen jogosultak. Ma­gam is szenvedtem már a szabály­talan biciklizés folytán, hiszen az elmúlt évben kétszer haitott nekem a járdán előzetes csengetés nél­kül biciklista, amikor gyalogosan haladtam a gyalogjárón! Valamit már határozottan kellene tenni a szabálytalanul biciklizők ellen, eb­ben is igazat adok a Nyirvidék pa­naszosainak. A szabálytalan bi­ciklizők legnagyobb része megfigye­lésem szerint fiatal, alsóbb társa­dalmi osztályból való inas, diák­gyerek, kifutófiu, akiket rendesein a késő délutáni órákban vagy va­sárnap egész nap nem a komoly szükség, hanem a szórakozás va­gya vagy feltűnési viszketed ültet nem saját, hanem kölcsönkért gé­pekre és akik legtöbbször nem egyenként, hanem csapatosan ré­mitik a közönséget. Az egyik se­gítség az volna, hogy ne engedjen a rendőrség mindenkit biciklire ülni, hanem csak olyanokat, akik bizonyos kort betöltöttek, van né­mi intelligenciájuk és tudnak bi­ciklizni. Adjanak az ilyeneknek bi­ciklizési engedélyt és a hivatásos biciklikölcsönzőket is, a privát gép­tulajdonosokat is kötelezzék, hogy csak ily igazolvánnyal biroknak adják kölcsön a gépet. Akit aztán az erre a célra megszervezett pol­gári ruhás, biciklista rendőrjárat szabálytalanságon érne, attól ve­gyék el igazolványát, hogy többé gépre ne ülhessen, ha pedignincs igazolványa, vegyék el tőle a ^lé­pet. A jelszó az legyen: aki nem

Next

/
Oldalképek
Tartalom