Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-05 / 149. szám

6 jnTyíryidék. 1927. julius 4. Jönnek a Bihari Ferenc 25 éves tanári jubileuma. (A íVJyirvidék« nagykállói tu­dósítójától.) I Aki 25 évet bármely munkában becsülettel eltöltött, oly munkát végzett, mely megérdemli polgár­társainak elismerését. Százszorosan fokozódik a munka értéke a peda­gógusnál, aki ifjúságát, erejét, egészségét és ideálizmusát mind a nemzet jövőjének, a tanuló ifjúság nevelésére forditottta. I Méltán ünnepelték tehát junius hó 26-án a nagykállói állami »Szabolcs vezér« reálgimnázium igaz gatóját, Bihari Ferencet, méltán volt a lélekemelő ünnepségen a vá­ros és vármegye minden számot­tevő tagja jelen, mert ott nemcsak a buzgó, széles látókörű, nagy­műveltségű tanárt és igazgatót, ha­nem a Nevelőt is ünnepelték, aki legdrágább kincsét adta a nemzet legdrágább kincsének: a magyar ifjúságnak. Az ifjúság szeretete már az ün­nepély előestéjén impozánsan Nyil­vánult meg. Este 9 óra tájban az intézet egész ifjúsága, tanari kara és nagyszámú tisztelő, lampionok­kal vonult az igazgató lakasa elé, ahol az énekkar üdvözlő éneke után, melyet Marnó Gyula r. kath. plébános vezetett, Lepsényi István tanár őszinte, meleghangú beszéd­ben ünnepelte az ünnepeltet. A beszéd után az énekkar patttogó indulóba kezdett és néhány szép magyar nótát énekelt el, majd az igazgató rövid válasza után az ün­neplők éljenzések közt elvonultak. A másnapi ünnepséget az évzáró ünnepség keretébe illesztettük. A Te Deum után az ifjúság, a tanán kar és nagyszámú közönség a vi­rágokkal gazdagon feldíszített tor­nacsarnokban gyűlt össze. Mikor a Himnuszt elénekel'ék, az igazgató röviden ismertette a tanév lefolyá­sát, majd tartalmas előadást tar­tott a nevelés azon irányelveiről, melyeket 25 évi tanári, majd igaz­gatói működése folyamán min­dig szemelőtt tartott. Aztán a ju­talmak kiosztása következett, mire az igazgató az évzárót berekesz­tette és eltávozott. Az elnöklést most Szász József, a tanári kar legidősebb tagja,, vette át, aki bejelentette a közönségnek, hogy a tanári kar az igazgató 25 éves jubileumát akarja meg­ünnepelni és felkérte Gáspár Gyu­la, Lepsényi István és Vajdaffy Géza tanárokat, hogy az ünnepel­tet az ünlnepségen való résztvé­telre kérjék fel. Közben az ottlevő cserkészfiuk kifüggesztették a te­rem falára az igazgató jól sikerült arcképét, melyet az ünnepségre Záhorszky Oszkár rajztanár készí­tett. i i Az ünnepeltet a terembe lépése­kor harsogó éljen fogadta, majd az énekkar kedves üdvözlő éneket adott elő. Aztán Szász József, a diszgyülés elnöke mély gondolatok­kal telitett és mégis közvetlen be­szédben üdvözölte az igazgatóti vázolván pályájának eddigi főbb állomásait, hangsúlyozva nagy műveltséggel párosult pedagógiai készségét, szent idealizmusát és arra kérte, hogy Isten segítségé­vel még soká tartson ki ideáljai mellett. Utána Halmy Béla VII. o. tanuló Arany Tanári jubileumra c. költeményét szavalta el. majd Hajdú Imre VII. o. tanuló az ifjúság nevében mondott beszédet. melyben különösen az ifjúságnak az ünnepelt iránt érzett szereteté 1 hangsúlyozta. A bejáró leánytanu­lók nevében Kluzácsek Erzsébet VII. o. t. mondott néhány ked­ves, őszinte szót, mire az intézet 3 kis kedves diákja átnyújtotta a ta­nári kar és ifjúság ajándékát, egy pompás ezüst íróasztali felszerelést. [ A tanári kar és ifjúság üdvözlése | után a küldöttségek szónokai járul­tak az ünnepelt elé. Nánássy An- j dor dr. kormányfőtanácsos, ország­gyűlési képviselő, Szabolcsvárme­gye törvényhatósága és Nagykálló ; község nevében, Péter Károlyta- i nár a Szabolcsvármegyei Tanári j Kör és a nyíregyházi Kossuth reál- ; gimnázium neveben, dr. Sőrés Já­nos ügyvéd az internátusi intéző bizottság nevében, Zalai JánoS igazgató a debreceni áll. főreál­iskola nevében, Fiák András igaz­gató a r. k., Malmos József a g. k. elemi iskola tantestülete ne­vében, vitéz Várkonyi László a nagykállói vitézek nevében, végül Thuránszky Károly dohánybeváltó hivatali főnök Szabolcsvármegye és Nagykálló község egész társadalma neyében mondott szívből fakadó beszédet és egy díszes bőrkötésű emlékalbumot nyújtott át, melynek üdvözlő sorai alá a megye és köz­ség vezetőegyéniségei és az ünne­pelt nagyszámú tisztelője jegyezte nevét. Balog István tanárértekezleti jegyző a beérkezett üdvözlő távira­tokat és lehleket olvasta fel, köz­tük Ady Lajos tanker. kir. főigaz­gató, Kemény Ferenc dr. c. főigaz­gató, Adorján Ferenc nyíregyházai leánygimn., Margóesy .Emil városi keresk., Névery János kir. kath., Vietórisz József dr. ág. h. ev. reál­gimn. igazgatók, Énekes János pre­látus kanonok, a nagykállói izr. hitközség elnöke s mások üdvözlő sorait. Végül az ünnepelt emelke­dett szólásra. Meghatottan, kere­setlen szavakkal köszönte meg és egyúttal el is hárította magától az iránta megnyilvánuló nagy tisz­ttelet és szeretet szokatlan, nagy­szabású kifejezését. Nem neki szól ez, úgymond, hanem a vele együtt érző és együtt munkálkodó tanán karnak és annak a szent hivatás­nak, melynek továbbra is odaadó munkása kiván maradni. A Szózat eléneklése után az ün­neplő közönség a Pannónia ven­déglőben gyülekezett, ahol 100 te­rítékes közebéd volt. Ez alkalom­mal felköszöntőt mondtak: Peckl Mihály nagykállói, Varga János kisvárdai, Grünfeld Ferenc dr., Ujváry Gyula nagykállói tanárok, Marnó Gyula plébános, Hudáky Gyula g. k. esperes, Lőrinczy And­rás ref. s. lelkész, Szabó Mihály földmüvesiskolai igazgató, Thu­ránszky Károly doh. h. főnök, csicseri Orosz Béla jegyző, Bárány József iparos. A fölköszöntőkre Bi­hari Ferenc meghatott szavakkal mondott mindazoknak köszönetet, akik a nagykállói állami Szabolcs vezér reálgimnázium e szép ünnep­ségét reá nézve felejthetetlenné tették. á vármegye alispánja hálával és köszönettel emlékezett meg azokról, akik a lósa luzeum gyarapításához hozzájárultak. Nyíregyháza. (A Nyirvidék íudó- í si tójától.) A Jósa Muzeum messze földön hires gyűjteményét évről-évre gaz­dagítják a szabolcsi föld mélyé­ből előbukkanó emlékek, de gya­rapodik a muzeum az egyseek gondossága, áldozatkészsége, his­tóriai érzéke sugallatára is. A vár­megye alispánja, Mikecz István, akinek ügyszeretete egyik leghatal­masabb tényezője a világ legna­gyobb tudósai szemében is olyan nagyrabecsült Szabolcsmegyei Jósa Muzeum naggyáfejlődésének, a májusi közgyűlésen előterjesztett jelentésében hálával és köszönettel emlékezik meg mindazokról, akik nagybecsű adományaikkal a mu­zeum gyarapításához hozzájárultak, kérvén egyszersmint, hogy a Jósa Muzeum fejlesztése iránt a jövő­ben is hasonló érdeklődést és ál­dozatkészséget tanúsítsanak. Az adakozók a következők: A könyvtár részére: 1. Papp Bertalan jegyző (Csobaj), Panasz­könyvet 1873-ból, Nemzeti tanács felhívásait, Szózat napilap képes plakátját. 2. Az országos könyvfor­galmi és bibliographiai központ (Budapest), Wieland: Oberon c. munkáját. 3. Kozák István rajz­tanár,, Pósa Lajos levéltöredék. 4. Miskolc városa: Hivatalos Értesí­tőjét A régiségtár részére: I. Vágó Dániel államépiíészleti tjanácsos, honfoglalási kengyelt és zablát Eperjeskéről. 2. Baráth Imre ref. lelkész (Gáva), 3 drb. obsidián durványt és agyag-gyöngyöt. 3. Németh Mihály jegyző {Fényeslit­ke), kőbaltát és örlókövet 4. Vára­dy Gyula róm. kath. plébános (Uj­fehértó), római érmet Néró csá­szár idejéből. 5. Bartsch Ottó ék­szerész 9 darab ezüst érmet a ke­mcesei leletből. 6. Smiják István építőmester, 2 bronz karperecet­7. Répánszki István uradalmi iga.« gató (Mándok), Mátyás király ide­jéből való sarkantyút. 8. Grósz Zoltán állami éfjtész-mérnök bronz­kori urnákat Vencsellőről. 9. Len­gyel Árpád ref. tanító (Szakoly), Faustinus római érmet és Frigyes porosz király 1674., évszámu pén­zét. 10. Csendes Sándor (Gáva) Vespasianus és Commodus római érmét. 11. Blau Ármin VI. elemi oszt. tan. 1861. évszámu négykraj­cárost. 12. Kozma György főszol­gabíró (Vásárosnamény) Fer-e,ncz császár és Ferenc József ezüst hú­szasát (1810—1869.) 13. Bökény István (Tiszalök) százkoronás bank jegyet 1912-ből. 14. Kozák Ist­•Mn főgimn. rajztanár. A rima­szombati Petőfi társaság pecsétjét aranymérleget, latot, román halál­keresztet, 2 drb. réz, 2 drb. ro­mán, 1 drb. török, 2 drb. Káz­mér lengyel érmét és oroszpapjr pénzeket.' 15. Seress Sándor ke­reskedő segéd 5 drb. különféle réz, 2 drb. ezüst pénzt, karpere­cet. 16. Bacsó József (Oros) a Borbánya szöllőben talált pénzt, ri}entekapcsot, sötétzöld üveg si­mitót. — 17. Eötvös Dénes pin­cér német 20.000 márkást. 18. Nagy Károly vm. irodaüszt 26 drb német és egy drb. osztrák szükség­pénzt. 19. Petrikovics - László or­vos nyíregyházi kutyabárcát. 20. Bozóky László (Kemecse) harci bárdot és emlékérmet. 21. Dr. Ve­ress Sándor (Paszab) adóügyi jegyző Frigyes 1748-ból való­ezüst érmét. 22. Özv. Oláh Sára­dorné (Tiszabercel) 2 drb. réz­pénzt 1807-ből. 23. Rácz József Nyíregyházán a Báthory-u. 24. sz. alatt kutásás közben talált való­színűleg bajonett pengét. 24. Rai­ner László főjegyző (Apagy) bronz kori csuprot. 25. Nyárády Mjhály földbirtokos (Kék) a község északi részén, a Malomszegdülőben, mely ezelőtt "szántó volt, talált Antoni­mus Divus érmét. 25. Borbély Já­nos asztalos 7 drb. Kossuth bankó 26. Nánássy Mihály földbirtokos (Ujfehértó) 4 drb. római érmet a szegegyházi templom-dombról és környékéről. 27. Vince Titusz ref. tanító (Nyirpazony) a Kőlaposi dűlőben, Batári Mihály földjén árokásás közben talált ovális göm­bölyűre koptatott obsidián magot. 28. Bodnár András vármegyei számvevő 22 drb. különböző pa­pír és 8 drb. ezüst. 29. Németh. György (Paszab) ezüst pénzt Rövid hírek. — Baur német meteorológus számítása szerint az idei juüus­Magyarországon száraz lesz. — Ujabb vizsgálat indult meg a főváros hitel túllépései miatt, s a vizsgálatot a polgármesterek személyére is kiterjesztik. — A Grand Prix le Francé autóéiőversenyen Deconcelles ver­senyző gépével felborult és meg­halt. — Szombat délután a bécsi fővo­nalon két óra hosszat szünetelt a vasúti forgalom, mert a vihar táv­irópóznákat dön'.ött a pályatestre­— 57 és fél milliárd a fővárosi villamosmüvek mult évi tiszta nye­resége. — A cremonai tőrversenyt Pu­liti nyerte meg. — Elkészült a néme.-francia megegyezés a keletmagyarorsz;'gi erődítmények lerombolása ügyéhen. — Bethlen miniszterelnök meg­kzedte nyári szabadságát és Inkére utazott. • — Anglia uj tenníszbajnoknője> Betty Nuthall kisasszony, aki megnyerte a wimbledoni nagy ten­niszverseny első diját, háromszáz­nál több házassági ajánlatot ka­pott. — A budapesti törvényszék fel­lebbviteli tanácsa adott esetből ki­folyólag Ítéletben mondotta ki, hogy egy nős férfire nem lealacso­nyító, ha azt mondják rá, hogy ba­rátnője van. — Tegnap este harminc dán professzor érkezett Budapes're. — Brit-Columbiában, egy in­dián falucskában, megtalálták a legrégibb kőtükröt. — Háromezeréves földalatti la­kásokat találtak Szentesen. — A Szentszék kibékült a cseh kormánnyal. — Winnipegeben elfogták Earle Nelsont, a gorillaembert, akit husz nő meggyilkolásával vádol­nak. — A Dunába dobtak szombaton Budapesten egy kisfiút, aki a kórházban a szomszédos ágyon fel­ismerte támadóját. — A margitszigeti Nagyszálló­ban szombaton délután betörtek egyik fakó szobájába és 100 mil­lió értékű tárgyakat elvittek. — A kecskeméti sakkverseny ál­lása: I. csoport: Aljekin 6. Asz­talos 5 és fél, Kmoch 5, Gilg 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom