Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-03 / 148. szám

10 JNÍYÍKY1DÉK. 1927. julius 3. S^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO^ | Baforés kárpitosára I Riszula és Naményinál ~ | a legjobb és legolcsóbb. £ | = Luther ucca 10. szám = Évtizedek óta Steyr a vezető világmárka, valamint Styria, Dürkopp, Puch, Wittler stb. német, francia és angol, verseny, luxus és strapa kerékpárok gyári lerakata. Olcsó, szolid, szabott árak, kedvező részletfizetésre is beszerezhetők. Kerékpár javítás, tüz-zománcozás és alkatrészek legolcsóbb be­szerzési forrása. Külsőgumi 7-30 tói. Kuharek Ferenc mülakatos, puskpműves, fürdőberen dező, kerékpár es varrógép üzlete Nyíregyháza, Nyirviz-palota. 1886 ? Telefon: 476. Nyirpazony község elöljáróságától. 1105—1927. K. Hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága köz­hírré teszi, hogy a község tulajdonát képező teljesen uj 152 literes szesz­mérőgépes, kigyócsöves vashűtővel ellátott pálinkafőző üstöt teljesen fel­szerelve, a hozzátartozó 98 literes tisztáló használt üsttel együtt, 1927. augusztus hó 1-én d. e. 9 órakor a községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek elfogja adni. A készülék barmikor megtekint­hető Nyirpazony községben a pálinka fózde helyiségben. Nyirpazony, 1927. junius 7-én. 3455-4 Elöljáróság. Villámhárító, villany­világítás és viíSamoscsengő szerelést és javítást 1 legjobb minőségű anyagból | legolcsóbb árban eszközöl 1 Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrinyi liona-u. 3. Lakás Csillag-utca 39. sz. = Díványt, sezlont, bőrgarnitúrákat, H rolettákat, drapériákat és minden =5 más kárpitos árut házilag készit. = Javítást elfogad. Vidékre és házhoz kiszáll. Riszula András = kárpitos Bocskay ucca 53. sz. Tenniszütők és labdák legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett is. Sándor fi, Nyirvizpalota. Szalon-, háló-, ebédlő , konyha s épület- és mindenféle asztalos s munkát Naményi Sándor géperőre berendezett műhelye || készit a legelőnyösebben Kállói ucca 54 szám. Illlirillllllllllllllllllllllillllllllllllüllllülllllllllllllllllira X: 20696/1929. Hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa közhírré teszi, hogy az Országos Földbirtok­rendező Bíróságnak a nyíregyházi |jia­tárbeli ingatlanságok megváltására vo­natkozó 52854/1925 O F. B. szamu ítélete ellen gróf Dessewffy Emil által emelt észrevételeket a bíróság 19613/ 1927. O. F.B. számú ítéletével eluta­sította, amely ítélet a városháza hir­dető táblájára ki van függesztve és azt az érdekeltek ott bármikor meg­tekinthetik. Nyíregyháza, 1927. junius hó 22. 3782-2 A VÁROSI TANÁCS. A nagykállói kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság. 4580—1926. tk. szám. Árverési hirdetmény kivonata. Bereczky András végrehajtató­nak Vágó István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi ható­sága végrehajtási árverést 585.000 K tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a nagykállói kir. járásbíróság területén levő, Nagy­kálló községben fekvő, s a 1. a nagykállói 1427. sz. tkv. betétben A. I. 1 — 3 sor, 644, 645—1, 645—2 szám alatt felvett, a beltelekben fekvő 44 • -öles házhelyes udvar, 307 ••öl területü szántó és 367 D-öles szántó (B. 3 sorsz. szerint Vágó István nevén állói 1/10 részére 2,300.000 K, 2. a nagykállói 2132. sz. tkv_ betétben A. I. 1—8 sor, 3220/1, 3221/1, 3926/2, 3927/2, 3928/2, 4909/2, 5543 és 5544—1 hrsz, alatt foglalt, Vadkert, Dorogisik, Kapushegy és Niresoldal dűlőkben fekvő szántókból és rétekből álló 8 kat. hold 700 Q-öl területü ingatlanok (B. 2. sorsz. szerint Varga István nevén álló) Vs része. 9,600.000 K. kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1927. évi augusz­tus 9 .kilenc^ napján délelőtt 9 órakor Nagykálióban a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében N'agy-utca 1 sz. 7. ajtó, fogiák megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók köte lesek bánatpénzül a. kikiáltási ár 10o/o-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték papirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánat­pénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147.. 150., 170. §§.; 1908: XL. t. c. 21. 8.). Az aki az ingatlanért a kiki­áltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiál­tási ár százaléka szerint megálla­pított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni (1908: XLI. 25. §.). Nagykálló 1926. évi dec. 13. Perényi Rezső sk. alelnök. A kiadmány hiteléül Kopacsek Antal 3823-1 jb. kezelő. Női fehérnemű, kelengye, úgyszintén férfi ruha­nemű mérték szerint Ízléses és szép kivitelben készül Sz. Fajcsik Júlia fehérnemű varrodájában, Selyem ucca 15. szám. 7404 HIHIHI PjtEM Autófelszerelés FORD alkatrész legolcsóbban NAGYJÓZSEF Budapest, VI., Andrássy út 34. Telefon s 221-97. Ne feledje el, hogy a „Nyirvidék" könyv­nyomdájában, (Széchenyi-út 9. Telefon: 139. sz.) a nyomdai és könyvkötészeti szakmába tartozó összes munkák készülnek Ízléses és szolid kivitelben. ^veltebb TRAKTOROK s mindenfajta nj gazdasági gépek, to­vábbá használt üzemképes „Üeering­Co.mick" slb. traktorok, valamint cséplőgépek és elevátorok jutányosán beszerezhetők L. Lukács Vilmos gépkereskedésében, Nyíregyházán. Ugyanott a legintenzívebb bérszántás és cséplés is vallaltatik s hol egyben megbizható traktorkezelök, szántás és cséplésre felvétetnek. 3810-2 SCHLICK NICHOLSON GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR R-T. Budapest, VI. kerület Váczi-út 45-47. szám. NYÍREGYHÁZI MINTARAKTÁR 5 Széchenyi-tér 7. Magyar-Olasz Bank helyiségében. Hajógyar: Újpesten. Mmtaraktár: Budapest, Vi., Vilmos császar-út 63. FIOKOK: SZEGED, jKölcsey-utca 11 sz. SZOMBATHELY, Zanati út. EGER, Káptalan-utca 8. szám. RAKTÁRAK : Nagykanizsa, Pécs, Kaposvár, Győr, Veszprém, Baja, Székes­fehérvár, Szolnok, Gyöngyös, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba. CSÉPLÖKÉSZLETEK: § SCHLICK-HANOMAG TRAKTOROK, Vontatós és magánjáró loko­mobilok gőz-, benzin- és szivó­gázüzemre. Cséplőgépek min­den nagyságban. Ásványi féle tengeri szártépőgépek. Szecska­vágók, darálók, inorzsolók. Bor­sajtók olajgyártási gépek. Vetőgépek. TőzfgtüzelésQ Diesel, petróleum és benzinmotorok, félstabil lokomobilok. - Kőjáratok. Stabil, fekvő és állógőzgépek. Gőz­kazánok Szivattyúk. Jéggyári, hűtő­házi és vágóhídi berendezések. Hid­és vasszerkezetek, daruk. Vasúti-, villamos- és iparvasuti kocsik. Fo­lyamhajók. Szállító- és bányaberen­dezések. 3340 generátorok. Szivógázmotoiok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom